159/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. marca 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa slová „§ 12 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 8" a slová „(ďalej len „zákon")" slovami „v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky".
2.
V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Smernica Rady č. 89/336/EHS z 3. mája 1989 v znení smernice č. 91/263/EHS, č. 92/31/EHS, č. 93/68/EHS a č. 93/97/EHS.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
3.
V § 1 ods. 2 sa slová „prístroje s elektromagnetickým rušením alebo ktorých činnosť môže byť elektromagnetickým rušením ovplyvnená" nahrádzajú slovami „prístroje, ktoré môžu spôsobiť elektromagnetické rušenie alebo ktorých činnosť môže byť elektromagnetickým rušením ovplyvnená".
4.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
oprávnenou osobou osoba, ktorá je rozhodnutím oprávnená vydávať skúšobné protokoly a certifikáty a ktorá spĺňa podmienky podľa prílohy č. 1.“.
5.
V § 2 sa poznámka pod čiarou k odkazu 1a dopĺňa slovami: "Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.".
6.
V § 3 ods. 1 a 3 sa slovo „majú" nahrádza slovom „musia".
7.
V § 3 ods. 3 sa slová „odseku 2" nahrádzajú slovami „noriem uvedených v § 4".
8.
V § 4 ods. 2 sa za slová „§ 5 ods. 6 zákona" vkladá čiarka a slová „ktoré boli oznámené orgánom Európskych spoločenstiev podľa § 8 ods. 5 zákona,".
9.
V § 4 ods. 3 sa slová „autorizovanou osobou alebo akreditovanou osobou" nahrádzajú slovami „oprávnenou osobou".
10.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na telekomunikačné zariadenia2) a zariadenia na rádiové vysielanie definované v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,3) vydáva výrobca alebo dovozca vyhlásenie o zhode po tom, čo dostane certifikát typu na dané zariadenie vydaný autorizovanou osobou alebo doklad vydaný príslušným orgánom štátnej správy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
3)
Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 190/1968 Zb. o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreaux 1965.“.
11.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Prístroje, pri ktorých výrobca alebo jeho splnomocnenec (ďalej len „výrobca") nepoužil alebo len sčasti použil harmonizované slovenské technické normy, alebo ak také normy neexistujú alebo také normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na prístroj vzťahujú, výrobca musí okrem posúdenia zhody uchovávať technickú konštrukčnú dokumentáciu pre potreby orgánov dohľadu (§ 30 zákona). Technická konštrukčná dokumentácia opisuje prístroj a postupy, ktoré sa použili na zabezpečenie zhody prístroja s technickými požiadavkami (§ 1 ods. 2 a § 3), a zahŕňa technickú správu alebo certifikát, pričom aspoň jeden z týchto dokumentov vystavila oprávnená osoba. Technická konštrukčná dokumentácia musí byť k dispozícii orgánom dohľadu 10 rokov po tom, čo bol posledný výrobok uvedený na trh.
(2)
Ak výrobca nemá sídlo na území Slovenskej republiky alebo v členskom štáte Európskych spoločenstiev, povinnosť poskytnúť v určenej lehote technickú konštrukčnú dokumentáciu orgánom dohľadu prechádza na osobu uvádzajúcu prístroj na trh.
(3)
Výrobca pred uvedením na trh vydá na prístroj vyhlásenie o zhode a prístroj označí značkou zhody, ktorá osvedčuje splnenie technických požiadaviek podľa tohto nariadenia, ak je prístroj správne nainštalovaný a používa sa na účel, na ktorý bol vyvinutý. Vyhlásenie o zhode je povinný výrobca uchovávať 10 rokov od uvedenia posledného výrobku na trh.
(4)
Značka zhody podľa odseku 3 sa umiestňuje na prístroj, obal, návod na použitie alebo záručný list.
(5)
Výrobca zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.
(6)
Prístroj, ktorý spĺňa ustanovenia odsekov 1 až 3, sa považuje za prístroj spĺňajúci požiadavky podľa § 3.
(7)
Ak prístroj spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, nemožno mu klásť prekážky pri uvádzaní na trh alebo do prevádzky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.“.
12.
§ 6 znie:
㤠6
Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu,
b)
identifikačné údaje o prístroji,
c)
opis a určenie prístroja a ďalšie údaje o prístroji,
d)
údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody,
e)
zoznam technických predpisov, s ktorými sa vyhlasuje zhoda,
f)
zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem použitých na posúdenie zhody,
g)
text, ktorým osoba vydávajúca vyhlásenie o zhode vyhlasuje a potvrdzuje, že prístroj spĺňa technické požiadavky,
h)
údaje o autorizovanej osobe, ak ju výrobca alebo dovozca využil pri posudzovaní zhody, číslo certifikátu, dátum vydania a dátum platnosti,
i)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode,
j)
meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby subjektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode, podpis a odtlačok pečiatky.“.
13.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Výrobca alebo dovozca prístroja vydá vyhlásenie o zhode na základe posúdenia zhody vykonaného autorizovanou osobou.
(2)
Výrobca alebo dovozca pred uvedením na trh posúdi zhodu prístroja postupom podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona, vydá vyhlásenie o zhode a umiestni značku zhody podľa § 21 zákona.
(3)
Označenie vykonávaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie je v prílohe č. 2.“.
14.
Nariadenie vlády č. 394/1999 Z. z. sa dopĺňa prílohami 1 a 2, ktoré znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 394/1999 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÉ OSOBY
Autorizovaná osoba podľa § 11 zákona určená autorizujúcim orgánom spĺňa tieto minimálne požiadavky:
1. disponuje dostatkom zamestnancov, nevyhnutnými prostriedkami a technickým vybavením,
2. je technicky spôsobilá a má stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou,
3. je nezávislá pri vykonávaní skúšok, príprave protokolov, vydávaní certifikátov a vykonávaní overovacej činnosti požadovanej týmto nariadením od zamestnancov a technických zamestnancov vo vzťahu ku všetkým kruhom, skupinám alebo osobám majúcim priamy alebo nepriamy záujem na príslušnom výrobku,
4. jej zamestnanci dodržiavajú obchodné tajomstvo,
5. má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancami, ak táto zodpovednosť nie je upravená štátom v rámci platnej legislatívy.
Plnenie požiadaviek podľa bodov 1 a 2 pravidelne kontroluje príslušný oprávnený orgán.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 394/1999 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:
1. Smernica Rady č. 89/336/EHS z 3. mája 1989 v znení smernice č. 91/263/EHS, č. 92/31/EHS, č. 93/68/EHS a č. 93/97/EHS.
2. Preklad smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 7 ods. 2, ktorý nadobudne účinnosť spolu s Protokolom k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov, najneskôr do 31. decembra 2002; súčasne stráca účinnosť § 7 ods. 1.
Mikuláš Dzurinda v. r.