154/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.2002 do 31.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 15. marca 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 106/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 471/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Druhy štipendií
Študentom sa poskytuje
a)
sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b)
štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy.“.
3.
§ 3 sa vypúšťa.
4.
§ 4 sa vypúšťa.
5.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Študentovi sa poskytuje sociálne štipendium najviac 11 mesiacov v školskom roku.“.
6.
V § 6 ods. 5 písm. c) sa suma „3 000 Sk" nahrádza sumou „3 700 Sk".
7.
V § 6 ods. 9 písm. c) sa suma „3 000 Sk" nahrádza sumou „3 700 Sk".
8.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Sociálne štipendium je
pri mesačnom príjme na 1 člena okruhu spoločne posudzovaných osôb štipendium mesačne
&nbsp do 2 700 Sk 2 000 Sk
nad 2 700 Sk do 3 200 Sk 1 500 Sk
nad 3 200 Sk do 3 700 Sk 1 000 Sk.“.
9.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Sociálne štipendium podľa odseku 1 sa znižuje o 200 Sk mesačne študentovi, ktorý študuje v mieste trvalého pobytu.“.
10.
§ 8 sa vypúšťa.
11.
§ 9 sa vypúšťa.
12.
§ 10 sa vypúšťa.
13.
V § 11 ods. 2 písm. b) a v ods. 4 sa vypúšťajú slová „okrem štipendia podľa § 4 a 8".
14.
V § 11 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
15.
V § 11 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
16.
V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Sociálne štipendiá podľa tejto vyhlášky sa študentom vyplatia za mesiac marec 2002 v priznanej výške.
(4)
Sociálne štipendiá, ktoré boli priznané podľa doterajších predpisov, sa študentom doplatia za mesiac marec 2002 v mesiaci apríl 2002 v priznanej výške.
(5)
Rodičovské štipendium, ktoré bolo priznané podľa doterajších predpisov, sa študentke matke a osamelému študentovi s nezaopatreným dieťaťom naposledy vyplatí za mesiac marec 2002 v priznanej výške.
(6)
Konkurzné, mimoriadne a športové štipendiá, ktoré boli priznané podľa doterajších predpisov, sa študentom naposledy vyplatia za mesiac marec 2002 v priznanej výške.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Milan Ftáčnik v. r.