Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

153/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2002 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 8. marca 2002
o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry"
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva sa 10. júna 2002 vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry" (ďalej len „dvestokorunák").
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,8 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka v kompozícii časti prierezu kmeňa stromu s letokruhmi je vyobrazený zrubový dom. V pravej hornej polovici mince je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pod ním letopočet razby „2002". Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA" je v opise zľava doprava pri spodnom okraji mince.
(2)
Na rube dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená zrubová zvonica v pozadí s časťou prierezu kmeňa stromu s letokruhmi. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO" je v opise zľava doprava pri hornom okraji mince. Vpravo od zrubovej zvonice je nápis „VLKOLÍNEC" a pod ním v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk". Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Pavla Károlyho „PK" a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK" medzi dvoma razidlami sú umiestnené vľavo od zrubovej zvonice.
(3)
Na hrane dvestokorunáka sú pomlčkami oddelené nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD HERITAGE" a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINE MONDIAL".
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2002.
Marián Jusko v. r.