150/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. marca 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa slová „§ 12 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 8" a slová „(ďalej len zákon)" slovami „v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky".
2.
V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 1 znie:
„1) Smernica Rady č. 90/384/EHS z 29. júna 1990 v znení smernice č. 93/68/EHS o približovaní predpisov členských krajín týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou.“.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 2.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.“.
4.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vydá ES vyhlásenie o zhode. Na výrobky, ktorých vlastnosti sa posúdili podľa § 3, sa ES vyhlásenie o zhode vydá na základe ES certifikátu typu. Na takto posúdený výrobok sa umiestni označenie CE.“.
5.
V prílohe č. 1 v tabuľke č. 1 sa údaje pre triedu presnosti II
„0,001 g ≤ e ≤ 0,005 g
0,1 g ≤ e"
nahrádzajú údajmi
„0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
0,1 g ≤ e".
6.
V prílohe č. 1 v tabuľke č. 2 v 3. stĺpci sa slová „ei" nahrádzajú slovami „e1".
7.
V prílohe č. 1 v tabuľke č. 2 v záhlaví 4. stĺpca sa slovo „minimum" nahrádza slovami „minimálna hodnota".
8.
V prílohe č. 1 v tabuľke č. 2 v záhlaví 5. stĺpca sa slovo „maximum" nahrádza slovami „maximálna hodnota".
9.
V prílohe č. 1 v tabuľke č. 2 v záhlaví 4. a 5. stĺpca sa slovo „Max" vo vzorci nahrádza slovom „Maxi".
10.
V prílohe č. 1 bod 8.6 znie:
„8.6 Váhy musia byť navrhnuté tak, aby umožňovali bezproblémový výkon kontroly ustanovenej týmto nariadením a osobitným predpisom.1)“.
11.
Slová „alebo dovozca" vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 2 nahrádzajú slovami „alebo jeho splnomocnenec" v príslušnom tvare.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 399/1999 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:
1. Smernica Rady č. 90/384/EHS z 29. júna 1990 v znení smernice č. 93/68/EHS o približovaní predpisov členských krajín týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou.
2. Preklad tejto smernice je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.