149/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 30.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. marca 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa slová „§ 12 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 8" a slová „(ďalej len zákon)" slovami „v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky".
2.
V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Smernica Rady č. 73/23/EHS z 19. februára 1973 v znení smernice č. 93/68/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v určitom rozsahu napätia.“.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 2.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
3.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Elektrické zariadenie sa považuje za bezpečné, ak je z hľadiska bezpečnosti výrobkov skonštruované a vyrobené v súlade s technickou praxou platnou v Slovenskej republike alebo v Európskych spoločenstvách tak, aby pri správnej inštalácii, údržbe a používaní na účel, na ktorý je navrhnuté a vyrobené, nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat, majetku alebo životného prostredia.“.
4.
V § 2 ods. 3 sa nahrádza slovo „je" slovami „sa považuje za".
5.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec (ďalej len „výrobca") označí pred uvedením na trh zariadenie značkou zhody, ktorá osvedčuje splnenie technických požiadaviek podľa tohto nariadenia, ak je zariadenie nainštalované a používané na účel, na ktorý sa vyvinulo.
(2)
Výrobca alebo dovozca môže predložiť protokol vypracovaný autorizovanou osobou o zhode elektrického zariadenia.
(3)
Ak elektrické zariadenie spĺňa ustanovenia § 2 a § 3 ods. 1, nemožno pri jeho uvádzaní na trh klásť z dôvodu bezpečnosti ďalšie prekážky.
(4)
Výrobca alebo dovozca uchováva dokumentáciu podľa § 13 ods. 3 zákona desať rokov od uvedenia posledného zariadenia na trh.“.
6.
V § 4 ods. 2 sa slová „také opatrenia" nahrádzajú slovami „opatrenia podľa prílohy č. 3".
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Výrobca zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.“.
8.
V § 5 úvodná veta znie:
„Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona obsahuje“.
9.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Výrobca alebo dovozca zariadenia vydá vyhlásenie o zhode na základe posúdenia zhody vykonaného autorizovanou osobou.“.
10.
V prílohe č. 1 bode 7 sa vypúšťajú slová „a odolnosť".
11.
V prílohe č. 1 bod 8 znie:
„8.
Špeciálne elektrické zariadenie určené na použitie v lodiach, lietadlách a na dráhach, ktoré spĺňa bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodnými orgánmi, na ktorých činnosti sa Slovenská republika a členské štáty Európskych spoločenstiev alebo Slovenská republika, alebo členské štáty Európskych spoločenstiev podieľajú.“.
12.
V prílohe č. 2 bode 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „§ 17".
13.
Za prílohu č. 2 sa vkladajú prílohy č. 3 a 4, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 392/1999 Z. z.
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY
1. Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca, ktorý plní povinnosti podľa bodov 2 a 3, zabezpečuje a vyhlasuje, že elektrické zariadenie spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca vypracuje písomné vyhlásenie o zhode a na každý výrobok umiestni značku zhody.
2. Výrobca vypracúva dokumentáciu opísanú v bode 5.
3. Výrobca uchováva na účely dozoru dokumentáciu tak, aby bola k dispozícii orgánu dohľadu najmenej počas desiatich rokov od skončenia výroby posledného výrobku.
4. Ak nie je výrobca elektrického zariadenia v Slovenskej republike ani v Európskych spoločenstvách, uchováva dokumentáciu podľa bodu 3 osoba, ktorá uvádza elektrické zariadenie na trh.
5. Dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody elektrického zariadenia s požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie obsahovať údaje o konštrukcii, výrobe a funkcii elektrického zariadenia a obsahuje
a) všeobecný opis elektrického zariadenia,
b) koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy súčiastok, podzostáv, obvodov a podobne,
c) opisy a komentáre potrebné pre zrozumiteľnosť výkresov, schém a funkcie elektrického zariadenia,
d) zoznam dokumentov podľa § 2 ods. 2, ktoré sa celkom alebo čiastočne použili, a ak sa tieto dokumenty nepoužili, uvedú sa opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek,
e) výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, uskutočnených skúšok a podobne,
f) skúšobné protokoly.
6. Výrobca uchováva s dokumentáciou rovnopis vyhlásenia o zhode.
7. Výrobca uskutočňuje nevyhnutné opatrenia, aby výrobný postup zabezpečoval zhodu vyrábaných elektrických zariadení s dokumentáciou podľa bodu 2 a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 392/1999 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:
1. Smernica Rady č. 73/23/EHS z 19. februára 1973 v znení smernice č. 93/68/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v určitom rozsahu napätia.
2. Preklad smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 6 ods. 2, ktorý nadobudne účinnosť spolu s Protokolom k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov, najneskôr 31. decembra 2002; súčasne stráca účinnosť § 6 ods. 1.
Mikuláš Dzurinda v. r.