133/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

133
ZÁKON
z 19. februára 2002
o Slovenskej akadémii vied
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Slovenská akadémia vied (ďalej len „akadémia") je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.
(2)
Akadémia ako rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu1) so sídlom v Bratislave.
§ 2
Akadémia vykonáva svoju výskumnú činnosť prostredníctvom organizácií akadémie (ďalej len „organizácia"), ktoré zakladá ako verejné výskumné inštitúcie podľa osobitného predpisu.2)
§ 3
(1)
Akadémii v rozsahu tohto zákona sa zaručuje sloboda vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov.
(2)
Akadémia môže spolupracovať s vedeckými spoločnosťami zriadenými podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o spolupráci.
(3)
Akadémia na účely reprezentácie, propagácie rozvoja vedy a rozširovania jej vedeckých poznatkov zriaďuje učenú spoločnosť ako čestný orgán akadémie, ktorého členmi sa môžu stať významní vedci, ktorí obohatili vedu v Slovenskej republike i v zahraničí. Členmi učenej spoločnosti sa môžu stať aj významní vedci zo zahraničia.
(4)
Členom učenej spoločnosti patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri plnení úloh vyplývajúcich z účelu, na ktorý sa zriadila učená spoločnosť, podľa osobitného predpisu.4)
(5)
Názov učenej spoločnosti, spôsob jej zriadenia a finančné zabezpečenie určuje štatút akadémie.
(6)
Na pôde akadémie nie je povolená činnosť politických strán a politických hnutí.
§ 4
(1)
Činnosť akadémie je zameraná na základný výskum vo vybraných odboroch prírodných vied, technických vied, lekárskych vied, pôdohospodárskych vied, spoločenských vied a humanitných vied. Akadémia sa zúčastňuje aj na aplikovanom výskume, vývoji a inováciách.
(2)
Akadémia ďalej
a)
rozpracúva a rozširuje originálne výsledky základného výskumu a podieľa sa na ich využívaní, popularizácii a sprístupňovaní,
b)
zúčastňuje sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu5) a udeľuje vedecké hodnosti podľa osobitného predpisu,6)
c)
priznáva v procese ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a hodnotenia tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov vedecké kvalifikačné stupne,
d)
zúčastňuje sa na tvorbe a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky a ďalších dokumentov koncepčnej povahy,7a)
e)
podieľa sa na medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci,
f)
spolupracuje vo výskume a vzdelávaní s vysokými školami a ostatnými rezortnými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami a právnickými osobami z oblasti výroby a služieb,
g)
vydáva periodické a neperiodické publikácie,
h)
spolupracuje v oblasti vedy a techniky s ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky pri riešení koncepčných, koordinačných problémov a pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov,
i)
poskytuje expertíznu činnosť v oblasti vedy pre potreby ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.
§ 5
(1)
Akadémia je správcom rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu.8)
(2)
Akadémia hospodári s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu a s mimorozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu.9)
DRUHÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA AKADÉMIE A ODBORNÉ ORGÁNY AKADÉMIE
§ 6
Akademická obec
(1)
Akadémia vytvára akademické obce
a)
akadémie a
b)
organizácií.
(2)
Akademickú obec akadémie tvoria
a)
zamestnanci všetkých organizácií, ktorí
1.
majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
2.
vykonávajú v organizácii niektorú z hlavných činností podľa osobitného predpisu9a) a
3.
sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a
b)
študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v niektorej organizácii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.9b)
(3)
Akademickú obec organizácie tvoria
a)
zamestnanci príslušnej organizácie, ktorí
1.
majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
2.
vykonávajú v organizácii niektorú z hlavných činností podľa osobitného predpisu9a) a
3.
sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a
b)
študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v príslušnej organizácii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.9b)
§ 7
Samosprávne orgány akadémie
Samosprávne orgány akadémie sú:
a)
snem akadémie,
b)
vedecká rada akadémie,
c)
predsedníctvo akadémie.
§ 8
Snem akadémie
(1)
Najvyšší samosprávny orgán akadémie je snem akadémie.
(2)
Snem akadémie tvoria členovia volení akademickými obcami organizácií z akademickej obce akadémie spôsobom určeným v štatúte akadémie.
(3)
Funkčné obdobie snemu akadémie je štyri roky.
(4)
Na čele snemu akadémie je predseda snemu akadémie, ktorého volia členovia snemu akadémie spomedzi seba. Predsedu snemu akadémie zastupujú podpredsedovia snemu akadémie, ktorých volia členovia snemu akadémie z členov snemu akadémie. Počet podpredsedov snemu akadémie a rozsah ich práv a povinností určuje štatút akadémie.
(5)
Snem akadémie zvoláva predseda snemu akadémie podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka; predseda snemu akadémie zvolá zasadnutie snemu akadémie vždy, ak o to požiada najmenej pätina členov snemu akadémie alebo predsedníctvo akadémie. Ak funkcia predsedu snemu akadémie nie je obsadená, snem akadémie zvoláva podpredseda snemu akadémie.
(6)
Zvolením člena snemu akadémie za člena predsedníctva akadémie zaniká jeho členstvo v sneme akadémie. Nového člena snemu akadémie zvolí akademická obec príslušnej organizácie v doplňujúcich voľbách uskutočnených podľa odseku 2.
(7)
Snem akadémie
a)
schvaľuje štatút akadémie na návrh
1.
predsedníctva akadémie,
2.
najmenej jednej pätiny všetkých členov snemu akadémie alebo
3.
iného orgánu akadémie určeného v štatúte akadémie,
b)
schvaľuje volebný poriadok snemu akadémie a rokovací poriadok snemu akadémie,
c)
schvaľuje zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie a kontroluje ich dodržiavanie,
d)
schvaľuje zásady odmeňovania členov predsedníctva akadémie podľa osobitného predpisu,10)
e)
schvaľuje pravidlá výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa organizácie a pravidlá výberového konania na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky organizácie,
f)
schvaľuje pravidlá pre schvaľovanie založenia, zlúčenia, splynutia, rozdelenia organizácie alebo jej zrušenia s likvidáciou a zriadenia, zlúčenia, splynutia, rozdelenia organizačnej zložky organizácie alebo jej zrušenia,
g)
schvaľuje návrh predsedníctva akadémie na založenie, splynutie, zlúčenie, rozdelenie organizácie alebo jej zrušenie s likvidáciou alebo na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie organizačnej zložky organizácie alebo jej zrušenie, ak pravidlá podľa písmena f) určujú, že snem akadémie takýto návrh predsedníctva akadémie schvaľuje; ak ide o organizáciu podľa § 21a ods. 11, návrh na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie organizačnej zložky organizácie alebo jej zrušenie schvaľuje vždy,
h)
schvaľuje programové vyhlásenie predsedníctva akadémie a vyhodnotenie programového vyhlásenia predsedníctva akadémie,
i)
určuje počet podpredsedov akadémie a počet členov predsedníctva akadémie,
j)
volí kandidáta na predsedu akadémie z členov akademickej obce akadémie najmenej štyri mesiace pred skončením funkčného obdobia predsedu akadémie a navrhuje odvolanie predsedu akadémie,
k)
volí kandidátov na členov predsedníctva akadémie z členov akademickej obce akadémie a navrhuje odvolanie člena predsedníctva akadémie,
l)
predkladá návrh na vymenovanie alebo na odvolanie predsedu akadémie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
m)
volí kandidátov na členov vedeckej rady akadémie a navrhuje odvolanie člena vedeckej rady akadémie,
n)
vyjadruje sa k návrhu koncepcie vednej politiky akadémie, k návrhu podmienok a ukazovateľov pravidelného hodnotenia organizácií a k iným koncepčným dokumentom a strategickým dokumentom,
o)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov akadémie.
(8)
Predseda snemu akadémie na základe výsledkov volieb v sneme akadémie do predsedníctva akadémie a do vedeckej rady akadémie vymenúva a na základe uznesenia snemu akadémie odvoláva členov predsedníctva akadémie a členov vedeckej rady akadémie.
(9)
Zasadnutia snemu akadémie sú verejné v rozsahu a podľa pravidiel určených v štatúte akadémie. Zasadnutie snemu akadémie sa považuje za verejné aj vtedy, ak akadémia zabezpečí jeho verejný priamy prenos. Zasadnutie snemu akadémie možno uskutočniť prostredníctvom komunikačných technológií vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú.
(10)
Akadémia sa na účely ochrany a spracúvania osobných údajov považuje za prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov.10a) Osobné údaje osôb prítomných na zasadnutí snemu akadémie sa spracúvajú v rozsahu meno, priezvisko, pracovné alebo iné zaradenie, hlas a obrazová podobizeň.
§ 9
Vedecká rada akadémie
(1)
Vedecká rada akadémie je samosprávny orgán akadémie na riešenie vedeckých úloh a koncepčných úloh.
(2)
Predsedom vedeckej rady akadémie je predseda akadémie.
(3)
Vedeckú radu akadémie tvoria
a)
predseda akadémie, podpredsedovia akadémie, predseda učenej spoločnosti a ďalší významní vedci akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe voľby v sneme akadémie a
b)
členovia, ktorých vymenuje predseda snemu akadémie na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie zo sektorov výskumu a vývoja podľa osobitného predpisu10b) okrem sektora verejných výskumných inštitúcií; počet členov vymenovaných predsedom snemu akadémie na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie je najmenej o jedného člena nižší ako počet členov podľa písmena a).
(4)
Funkčné obdobie vedeckej rady akadémie je štyri roky. Funkčné obdobie vedeckej rady akadémie začína plynúť dňom, keď začalo plynúť funkčné obdobie predsedu akadémie. Ak predsedovi akadémie skončí výkon funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, funkčné obdobie vedeckej rady akadémie skončí dňom, keď malo uplynúť celé funkčné obdobie tohto predsedu akadémie.
(5)
Vedecká rada akadémie
a)
schvaľuje koncepciu vednej politiky akadémie po vyjadrení snemu akadémie,
b)
schvaľuje podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizácií po vyjadrení snemu akadémie,
c)
schvaľuje výročnú správu o činnosti akadémie,
d)
schvaľuje štatút učenej spoločnosti,
e)
volí zo svojich členov podpredsedu vedeckej rady akadémie a odvoláva ho,
f)
vyhodnocuje vedeckú činnosť akadémie,
g)
vyjadruje sa k vedeckej profilácii organizácií a k výsledkom ich vedeckej činnosti,
h)
vyjadruje sa k programovému vyhláseniu predsedníctva akadémie,
i)
vyjadruje sa k zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie pred ich schválením snemom akadémie,
j)
udeľuje vyznamenania akadémie a ceny akadémie určené štatútom akadémie,
k)
určuje náležitosti návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a vedeckého kvalifikačného stupňa I, požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa, minimálnu úroveň výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa a schvaľuje štatút Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov (ďalej len „komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie“),
l)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov akadémie.
§ 10
Predsedníctvo akadémie
(1)
Výkonný samosprávny orgán akadémie je predsedníctvo akadémie.
(2)
Predsedníctvo akadémie tvorí predseda akadémie, podpredsedovia akadémie a ďalší členovia predsedníctva akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe výsledkov volieb do predsedníctva akadémie. Funkcia člena predsedníctva akadémie je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa organizácie, vedúceho organizačnej zložky organizácie, podpredsedu správnej rady organizácie, predsedu vedeckej rady organizácie a podpredsedu vedeckej rady organizácie.
(3)
Členovia predsedníctva akadémie majú zachovaný pracovný pomer vo svojich organizáciách. Najvyšší prípustný podiel ustanoveného týždenného pracovného času člena predsedníctva akadémie v rámci pracovného pomeru s organizáciou určí štatút akadémie.
(4)
Funkčné obdobie predsedníctva akadémie je štyri roky. Funkčné obdobie predsedníctva akadémie začína plynúť dňom, keď začalo plynúť funkčné obdobie predsedu akadémie. Ak predsedovi akadémie skončí výkon funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, funkčné obdobie predsedníctva akadémie skončí dňom, keď malo uplynúť funkčné obdobie tohto predsedu akadémie.
(5)
Predsedníctvo akadémie
a)
koordinuje a kontroluje činnosť akadémie,
b)
prerokúva návrh a rozdelenie rozpočtu akadémie,
c)
volí kandidátov na podpredsedov akadémie z členov predsedníctva akadémie a navrhuje odvolanie podpredsedu akadémie,
d)
zabezpečuje pravidelné hodnotenie organizácií,
e)
predkladá snemu akadémie na schválenie raz za svoje volebné obdobie programové vyhlásenie predsedníctva akadémie po vyjadrení vedeckej rady akadémie, najneskôr však do troch mesiacov od začiatku funkčného obdobia predsedníctva akadémie, a každoročne jeho vyhodnotenie,
f)
predkladá snemu akadémie na schválenie
1.
štatút akadémie a jeho zmeny,
2.
výsledky hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok,
3.
zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie,
4.
návrh na založenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizácie s likvidáciou alebo zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie organizačnej zložky organizácie alebo jej zrušenie, ak pravidlá podľa § 8 ods. 7 písm. f) určujú, že snem akadémie takýto návrh predsedníctva akadémie schvaľuje; ak ide o organizáciu podľa § 21a ods. 11, návrh na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizačnej zložky organizácie predkladá vždy,
5.
návrh pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií,
g)
schvaľuje návrhy na vymenovanie riaditeľov organizácií a návrhy na ich odvolanie,
h)
schvaľuje organizačný poriadok akadémie,
i)
predkladá
1.
návrh podmienok a ukazovateľov pravidelného hodnotenia organizácií na vyjadrenie snemu akadémie a následne na schválenie vedeckej rade akadémie,
2.
návrh výročnej správy o činnosti akadémie na schválenie vedeckej rade akadémie,
j)
rozhoduje o všetkých veciach a právnych úkonoch, ktoré podľa osobitného predpisu2) uskutočňuje akadémia ako zakladateľ organizácií, ak o nich nerozhoduje iný orgán akadémie,
k)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov akadémie.
(6)
Predsedníctvo akadémie zodpovedá za svoju činnosť snemu akadémie.
Predseda akadémie a zabezpečenie činnosti akadémie
§ 12
Predseda akadémie
(1)
Na čele akadémie je predseda akadémie ako štatutárny orgán akadémie. Predseda akadémie koná v jej mene vo všetkých veciach okrem tých, ktoré sú týmto zákonom vyhradené iným orgánom akadémie. Predseda akadémie zodpovedá za činnosť a hospodárenie akadémie.
(2)
Predsedu akadémie vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.13)
(3)
Návrh na vymenovanie a odvolanie predsedu akadémie predkladá minister prezidentovi Slovenskej republiky [§ 8 ods. 7 písm. l)].
(4)
Funkčné obdobie predsedu akadémie je štyri roky. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu akadémie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ak predsedovi akadémie zanikne jeho funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, funkčné obdobie nasledujúceho predsedu akadémie končí dňom, keď by malo uplynúť funkčné obdobie predchádzajúceho predsedu akadémie.
(5)
Predseda akadémie riadi predsedníctvo akadémie.
(6)
Predseda akadémie vydáva pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií.
(7)
Predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie vymenúva a odvoláva
a)
podpredsedu akadémie a
b)
riaditeľov organizácií.
(8)
Predseda akadémie vymenúva a odvoláva vedúceho úradu akadémie.
(9)
Predseda akadémie bezodkladne po vymenovaní do funkcie určí, ktorý z podpredsedov akadémie vykonáva práva a povinnosti predsedu akadémie v celom rozsahu pre prípad
a)
neprítomnosti predsedu akadémie alebo
b)
ak funkcia predsedu akadémie nie je obsadená.
(10)
Predsedu akadémie vo vymedzených oblastiach zastupujú podpredsedovia akadémie.
(11)
Predseda akadémie poveruje členov predsedníctva akadémie plnením konkrétnych úloh.
(12)
Zmluvu o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja organizácii13a) uzatvára predseda akadémie na základe návrhu predsedníctva akadémie na rozdelenie rozpočtu akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácií.
(13)
Predseda akadémie po prerokovaní v predsedníctve akadémie predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu akadémie, ako aj ďalšie dokumenty týkajúce sa vývoja rozpočtového hospodárenia, súhrnných účtovných výkazov, prehľadu o rozpočtových opatreniach a záverečného účtu rozpočtovej kapitoly akadémie podľa osobitného predpisu.9)
(14)
Predseda akadémie zodpovedá za výkon svojej funkcie snemu akadémie a vo veciach uvedených v § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ministrovi. Platové náležitosti predsedovi akadémie určuje snem akadémie podľa osobitného predpisu.10)
(15)
Predseda akadémie predkladá ministrovi v ním určenom termíne a rozsahu výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok schválenú vedeckou radou akadémie. Minister predkladá vláde Slovenskej republiky v termíne do 31. mája výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok.
(16)
Predsedu akadémie môže vláda Slovenskej republiky alebo minister prizývať na rokovanie vlády Slovenskej republiky v súvislosti s prerokúvaním otázok a dokumentov z oblasti vedy a techniky.
(17)
Predseda akadémie môže na návrh vedeckej rady organizácie udeliť za významné prínosy v oblasti vedy a výskumu výskumnému pracovníkovi staršiemu, ako je vek odchodu do starobného dôchodku, ktorý skončil pracovný pomer s organizáciou a ktorý naďalej aktívne vedecky pôsobí, čestný titul „emeritný vedecký pracovník akadémie“. Akadémia a organizácie umožnia emeritným vedeckým pracovníkom akadémie zúčastňovať sa na výskume a na ich iných činnostiach.
(18)
Ak akadémia nemá predsedu akadémie ani podpredsedu akadémie určeného podľa odseku 9, predseda snemu akadémie poverí do vymenovania nového predsedu akadémie, najviac na šesť mesiacov, výkonom funkcie predsedu akadémie osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina členov snemu akadémie, a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi. Ak sa poverená osoba poverenia vzdá alebo ak nový predseda akadémie nie je vymenovaný do šiestich mesiacov od poverenia, postupuje sa podľa prvej vety.
§ 13
Úrad akadémie
(1)
Úlohy spojené s odborným, organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zakladateľa organizácií, ako aj úlohy patriace do pôsobnosti snemu akadémie, vedeckej rady akadémie, predsedníctva akadémie a ďalších funkcionárov akadémie po organizačnej a administratívnej stránke vykonáva úrad akadémie.
(2)
Na čele úradu akadémie je vedúci úradu akadémie, ktorého vymenúva a odvoláva predseda akadémie. Vedúcemu úradu akadémie určuje platové náležitosti predseda akadémie podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Organizačnú štruktúru úradu akadémie určuje a plnenie jeho úloh kontroluje predsedníctvo akadémie.
(4)
Akadémia vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit.15) Tým nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu alebo audit podľa osobitných predpisov.16)
(5)
Úrad akadémie vydáva každoročne výročnú správu o činnosti úradu akadémie; podrobnosti o výročnej správe o činnosti úradu akadémie upraví štatút akadémie.
§ 14
Štatút akadémie
(1)
Štatút akadémie ako základný dokument akadémie upravuje podrobnosti o
a)
úlohách a činnostiach akadémie,
b)
vnútornej organizačnej štruktúre akadémie,
c)
orgánoch akadémie, najmä o
1.
ich vnútornej štruktúre vrátane počtu členov,
2.
ich pôsobnosti,
3.
spôsobe ich rokovania a uznášania sa,
4.
zriaďovaní ďalších orgánov samosprávnymi orgánmi akadémie alebo predsedom akadémie,
5.
vnútornom členení samosprávnych orgánov akadémie a učenej spoločnosti,
6.
možnosti delegovania výkonu niektorých pôsobností samosprávnych orgánov akadémie a učenej spoločnosti na ich časť, orgán alebo na člena,
d)
osobách vykonávajúcich funkciu orgánu akadémie alebo člena orgánu akadémie, najmä o
1.
vzniku a zániku funkcie,
2.
kvalifikačných požiadavkách na výkon funkcie,
3.
ich odmeňovaní podľa osobitných predpisov,10)
e)
pravidlách tvorby a vydávania vnútorných predpisov akadémie vrátane štatútov a rokovacích poriadkov orgánov zriaďovaných samosprávnymi orgánmi akadémie alebo predsedom akadémie,
f)
vzorovej štruktúre orgánov organizácií vrátane skutočností podľa písmen c) a d) a vzorových pravidlách tvorby a vydávania vnútorných predpisov organizácií,
g)
ďalších skutočnostiach podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.16aa)
(2)
Štatút akadémie a jeho zmeny schvaľuje snem akadémie dvojtretinovou väčšinou všetkých členov snemu akadémie.
TRETIA ČASŤ
VEDECKÁ KVALIFIKÁCIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV
§ 15
(1)
Vedecká kvalifikácia výskumných pracovníkov organizácie, inej verejnej výskumnej inštitúcie, vysokej školy alebo držiteľa osvedčenia o spôsobilosti uskutočňovať výskum a vývoj sa vyjadruje vedeckými kvalifikačnými stupňami IIb, IIa a I. Základnú tvorivú spôsobilosť vyjadruje vedecký kvalifikačný stupeň IIb. Vyššiu tvorivú spôsobilosť vyjadrujú vedecký kvalifikačný stupeň IIa a vedecký kvalifikačný stupeň I.
(2)
Vedecký kvalifikačný stupeň IIb sa získava udelením vedeckej hodnosti alebo získaním vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. Strata alebo odňatie vedeckej hodnosti alebo akademického titulu udeľovaného po absolvovaní vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa má za následok stratu vedeckého kvalifikačného stupňa.
(3)
Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa priznáva výskumným pracovníkom, ktorí prakticky preukazujú schopnosť samostatne riešiť vedecké úlohy novým netradičným spôsobom, hodnotiť použiteľnosť výsledkov riešenia vedeckých úloh, napomáhať ich využitie a zverejňovať výsledky riešenia vedeckých úloh písomne alebo v podobe realizovaných prác. Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa spravidla priznáva výskumným pracovníkom, ktorí už získali vedecký kvalifikačný stupeň IIb.
(4)
Vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznáva výskumným pracovníkom, ktorí vytvorili teoreticky a aplikačne ucelený súbor vedeckých prác, ktorými výrazne ovplyvňujú rozvoj vedy, majú vedúce postavenie v rozvoji príslušného odboru vedy a techniky a vychovávajú ďalších výskumných pracovníkov. Vedecký kvalifikačný stupeň I sa spravidla priznáva výskumným pracovníkom, ktorí už získali vedecký kvalifikačný stupeň IIa.
(5)
Vedecký kvalifikačný stupeň IIa a vedecký kvalifikačný stupeň I priznáva komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
(6)
Vedecký kvalifikačný stupeň IIa a vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznávajú najmä na základe hodnotenia tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov. Požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa sa zverejňujú na webovom sídle akadémie. Požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie
a)
vedeckého kvalifikačného stupňa IIa musia zodpovedať najmenej úrovni výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vyžadovanej na obsadenie funkčného miesta docenta,
b)
vedeckého kvalifikačného stupňa I musia zodpovedať najmenej úrovni výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vyžadovanej na obsadenie funkčného miesta profesora.
§ 16
(1)
Zriaďuje sa komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, ktorej činnosť organizačne a materiálne zabezpečuje akadémia.
(2)
Členov komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie volí a odvoláva vedecká rada akadémie. Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie má najmenej 15 členov; počet členov určí štatút komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
(3)
Funkčné obdobie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie je štyri roky a začína plynúť dva mesiace odo dňa, keď začalo plynúť funkčné obdobie predsedu akadémie.
(4)
Za člena komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie možno zvoliť osobu, ktorá má
a)
vedeckú hodnosť „doktor vied“,
b)
vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“ alebo
c)
vedecký kvalifikačný stupeň I.
(5)
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie môže vydať svoj rokovací poriadok.
(6)
Zasadnutie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie je neverejné. Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie môže prizvať na svoje zasadnutie dotknutého výskumného pracovníka alebo inú osobu.
(7)
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie priznáva vedecký kvalifikačný stupeň hlasovaním na základe návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa. Hlasovanie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie o návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa je verejné.
§ 17
(1)
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie najmenej raz ročne zverejňuje na webovom sídle akadémie výzvu na podávanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa. Výzva na podávanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa obsahuje informáciu o povinných obsahových náležitostiach návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa a lehotu na ich podanie; výzva na podávanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa môže obsahovať aj ďalšie informácie.
(2)
Návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa výskumnému pracovníkovi
a)
organizácie podáva riaditeľ organizácie po predchádzajúcom súhlase vedeckej rady organizácie,
b)
inej právnickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 podáva jej štatutárny orgán alebo ním poverená osoba.
(3)
Ak má podaný návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa nedostatky, komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie vyzve subjekt podľa odseku 2 na odstránenie nedostatkov alebo na podanie písomného vysvetlenia a určí na to lehotu najmenej 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy; komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zároveň o výzve informuje aj dotknutého vedeckého pracovníka. Ak subjekt podľa odseku 2 odstráni nedostatky návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa alebo podá písomné vysvetlenie
a)
v určenej lehote alebo najneskôr 14 dní predo dňom zasadnutia komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie prerokuje návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa na svojom najbližšom zasadnutí,
b)
neskôr ako 14 dní predo dňom zasadnutia komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie prerokuje návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa na nasledujúcom zasadnutí v príslušnom kalendárnom roku, ak sa uskutoční, inak konanie o príslušnom návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa zastaví.
(4)
Návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa predseda komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pridelí členovi komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie na vypracovanie správy. O pridelení návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa sa vyhotoví zápisnica.
(5)
O správe člena komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, diskusii k návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa, podanom vysvetlení a hlasovaní sa vyhotovuje zápisnica. Ak člen komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie podá správu iba písomne, správa sa prikladá k zápisnici.
(6)
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie prerokuje návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa do troch mesiacov odo dňa uplynutia lehoty uvedenej vo výzve na podávanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa; v odôvodnenom prípade môže komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie na návrh jej predsedu predĺžiť lehotu na prerokovanie o najviac dva mesiace. Informácia o predĺžení lehoty na prerokovanie návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa sa spolu s odôvodnením zverejňuje na webovom sídle akadémie.
(7)
Ak komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa vyhovie, oznámenie o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa neobsahuje odôvodenie.
(8)
Ak komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa nevyhovie, oznámenie o nepriznaní vedeckého kvalifikačného stupňa odôvodní a subjekt podľa odseku 2 alebo dotknutý výskumný pracovník môže podať do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nepriznaní vedeckého kvalifikačného stupňa žiadosť o preskúmanie komisii pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; žiadosť o preskúmanie prerokúva vedecká rada akadémie.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Rada vedcov akadémie, ktorá vznikla podľa doterajších predpisov, má od 1. apríla 2002 postavenie snemu akadémie a plní úlohy podľa tohto zákona.
(2)
Funkcionári, ktorí boli zvolení podľa doterajších predpisov, od 1. apríla 2002 sa považujú za zvolených podľa tohto zákona.
(3)
Funkčné obdobie orgánov akadémie, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa mení na funkčné obdobie ustanovené podľa tohto zákona.
(4)
Od 1. apríla 2002 sú vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied organizáciami, riaditelia vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied riaditeľmi organizácií a vedecké rady vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied sú vedeckými radami podľa tohto zákona.
(5)
Predsedníctvo akadémie do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona predloží na schválenie snemu akadémie návrh štatútu akadémie.
§ 21a
Transformácia organizácií na verejné výskumné inštitúcie
(1)
Všetky organizácie zriadené akadémiou podľa predpisu účinného do 30. júna 2018 existujúce k 30. júnu 2018 sa od 1. júla 2018 stávajú verejnými výskumnými inštitúciami založenými podľa osobitného predpisu.2) Ich zakladateľom je akadémia.
(2)
Akadémia predloží Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
a)
zakladaciu listinu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 obsahujúcu údaje podľa osobitného predpisu,23) identifikačné číslo verejnej výskumnej inštitúcie a označenie tých častí majetku verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré budú využívať jej organizačné zložky osobitne pre každú organizačnú zložku,
b)
údaje zapisované do registra verejných výskumných inštitúcií (ďalej len „register“) a listiny zakladané do zbierky listín podľa osobitného predpisu;2) ak ide o vnútorné predpisy, akadémia ich založí do zbierky listín do 31. decembra 2018.
(3)
Ministerstvo zapíše verejné výskumné inštitúcie podľa odseku 1 do registra od 1. júla 2018. Splnenie povinnosti podľa odseku 2 ministerstvo vyznačí v registri a o jej splnení vydá verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 potvrdenie. Ak akadémia nesplní povinnosť podľa odseku 2 do 1. apríla 2018, ministerstvo ju vyzve na doplnenie údajov alebo listín v lehote do 31. mája 2018.
(4)
Po splnení povinnosti podľa odseku 2 na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 od 1. júla 2018
a)
prechádza majetok, okrem archeologických nálezov podľa osobitného predpisu,24) ktorý je k 30. júnu 2018 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušnej organizácie, vrátane práv nadobúdateľa zmluvnej licencie, práv nadobúdateľa nútenej licencie, práv predchádzajúceho užívateľa a práv oprávneného užívateľa; ak ide o nehnuteľný majetok, tento prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu ako prioritný majetok podľa osobitného predpisu,25)
b)
prechádzajú práva a povinnosti zaväzujúce príslušnú organizáciu z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov k 30. júnu 2018,
c)
prechádzajú práva a povinnosti zaväzujúce príslušnú organizáciu z iných právnych vzťahov k 30. júnu 2018 vrátane oprávnení, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov26) a
d)
prechádzajú peňažné prostriedky, s ktorými k 30. júnu 2018 hospodári príslušná organizácia v rozsahu podľa osobitného predpisu.27)
(5)
Peňažné prostriedky v rezervnom fonde a sociálnom fonde organizácie od 1. júla 2018 prechádzajú do príslušného fondu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(6)
Od 1. januára 2022 prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 určenú akadémiou majetok, ktorý je k 31. decembru 2021 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie a bol pred 1. januárom 2018 nadobudnutý z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu,28) vrátane pozemkov, ktoré sú k 31. decembru 2021 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, na ktorých je tento nehnuteľný majetok umiestnený, a práv nadobúdateľa zmluvnej licencie, práv nadobúdateľa nútenej licencie, práv predchádzajúceho užívateľa a práv oprávneného užívateľa. Akadémia je povinná do 31. júla 2018 rozhodnúť o tom, ktorým verejným výskumným inštitúciám podľa odseku 1 dá tento majetok do výpožičky, a v tejto lehote s nimi uzatvoriť zmluvu o výpožičke, ak vzťah verejných výskumných inštitúcií podľa odseku 1 k tomuto majetku nemožno upraviť postupom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie. Takú zmluvu o výpožičke môže akadémia vypovedať len po predchádzajúcom písomnom vyjadrení príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie; ak sa verejná výskumná inštitúcia nevyjadrí do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti akadémie o vyjadrenie, platí, že verejná výskumná inštitúcia sa vyjadrila súhlasne.
(7)
O majetku, právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov, právach a povinnostiach vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a o peňažných prostriedkoch, osobitne o peňažných prostriedkoch podľa odseku 5, ktoré od 1. júla 2018 prechádzajú na verejné výskumné inštitúcie podľa odseku 1, sa do 31. júla 2018 vyhotoví protokol medzi akadémiou a príslušnou verejnou výskumnou inštitúciou obsahujúci náležitosti podľa osobitného predpisu;29) ak ide o majetok podľa odseku 6, protokol sa vyhotoví do 31. januára 2022. Súčasťou protokolu sú aj listiny preukazujúce existenciu, obsah a rozsah majetku, práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov, práv a povinností vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a peňažných prostriedkov.
(8)
Návrh na záznam vlastníckeho práva verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 do katastra nehnuteľností podá akadémia do 30. septembra 2018, alebo ak ide o majetok podľa odseku 6, návrh podá do 31. marca 2022; tento návrh môže podať iba akadémia. Podkladom na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností je protokol podľa odseku 7, a ak ide o majetok podľa odseku 4, podkladom je aj zakladacia listina verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(9)
Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 zohľadňuje aj činnosť uskutočnená predchádzajúcim nositeľom týchto práv pred ich nadobudnutím verejnou výskumnou inštitúciou podľa odseku 1.
(10)
Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis do evidencie podľa osobitného predpisu,30) verejná výskumná inštitúcia podľa odseku 1 je povinná podať návrh na zápis do tejto evidencie bezodkladne.
(11)
Ak sa organizácie zlúčia alebo splynú do 30. júna 2018 a k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizácia, osoba, ktorá do zlúčenia alebo do splynutia týchto organizácií vykonáva funkciu riaditeľa organizácie sa od 1. júla 2018 stáva vedúcim organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(12)
Ak sa organizácie zlúčia alebo splynú do 30. júna 2018, k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizácia a štatút verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 upravuje orgány organizačnej zložky s rovnakým označením alebo s rovnakou funkciou, orgány príslušnej organizácie sa od 1. júla 2018 stávajú orgánmi organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(13)
Ak nejde o prípad podľa odseku 11,
a)
osoba, ktorá k 30. júnu 2018 vykonáva funkciu riaditeľa príslušnej organizácie sa od 1. júla 2018 stáva riaditeľom verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 a
b)
kolektívne orgány príslušnej organizácie sa od 1. júla 2018 stávajú kolektívnymi orgánmi verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(14)
Ak nejde o prípad podľa odseku 11, organizácia sa člení na organizačné zložky a k 1. júlu 2018 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizačná zložka,
a)
osoba, ktorá k 30. júnu 2018 vykonáva funkciu vedúceho organizačnej zložky organizácie sa od 1. júla 2018 stáva vedúcim organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 a
b)
kolektívne orgány organizačnej zložky organizácie sa stávajú kolektívnymi orgánmi organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(15)
Funkčné obdobie osôb a členov orgánov podľa odsekov 11 až 14 podľa predpisov účinných do 30. júna 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2018.
§ 21aa
Transformácia organizácií na verejné výskumné inštitúcie
(1)
Všetky organizácie existujúce k 31. decembru 2021 menia 1. januára 2022 právnu formu na verejné výskumné inštitúcie podľa osobitného predpisu;2) ich zakladateľom je akadémia.
(2)
1. januára 2022 na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1
a)
prechádza majetok, okrem archeologických nálezov podľa osobitného predpisu,24) ktorý je k 31. decembru 2021 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušnej organizácie, vrátane práv nadobúdateľa zmluvnej licencie, práv nadobúdateľa nútenej licencie, práv predchádzajúceho užívateľa a práv oprávneného užívateľa; nehnuteľný majetok prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu ako prioritný majetok podľa osobitného predpisu,25)
b)
prechádzajú práva a povinnosti príslušnej organizácie vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov k 31. decembru 2021,
c)
prechádzajú práva a povinnosti príslušnej organizácie vyplývajúce z právnych vzťahov založených zmluvou o výpožičke dočasne prebytočného majetku štátu k 31. decembru 2021; tieto právne vzťahy sa od 1. januára 2022 spravujú ustanoveniami osobitného predpisu,30a)
d)
prechádzajú práva a povinnosti z iných právnych vzťahov príslušnej organizácie k 31. decembru 2021 vrátane oprávnení, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov,26)
e)
prechádzajú peňažné prostriedky, s ktorými k 31. decembru 2021 hospodári organizácia v rozsahu podľa osobitného predpisu,27)
f)
prechádza majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, ktorý je vymedzený v zmluve o výpožičke majetku štátu podľa § 21ab ods. 1 a ktorý organizácia užívala na základe tejto zmluvy o výpožičke k 31. decembru 2021, ak obdobie udržateľnosti príslušného projektu uplynie do 31. decembra 2021.
(3)
Peňažné prostriedky v sociálnom fonde organizácie prechádzajú 1. januára 2022 do sociálneho fondu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(4)
1. januára 2022 sa
a)
osoba, ktorá k 31. decembru 2021 vykonáva funkciu riaditeľa príslušnej organizácie, stáva riaditeľom verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1,
b)
kolektívne orgány príslušnej organizácie stávajú kolektívnymi orgánmi verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(5)
Ak sa organizácia k 31. decembru 2021 člení na organizačné zložky alebo na iné organizačné jednotky a k 1. januáru 2022 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizačná zložka alebo iná organizačná jednotka,
a)
osoba, ktorá k 31. decembru 2021 vykonáva funkciu vedúceho organizačnej zložky alebo inej organizačnej jednotky, sa 1. januára 2022 stáva vedúcim organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 a
b)
kolektívne orgány organizačnej zložky alebo inej organizačnej jednotky sa 1. januára 2022 stávajú kolektívnymi orgánmi organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(6)
Funkčné obdobie osôb a orgánov podľa odsekov 4 a 5 pôsobiacich podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021; do dokončenia tohto funkčného obdobia sa zloženie kolektívnych orgánov podľa odsekov 4 a 5 riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021. Pokračovanie vo výkone funkcie osôb podľa odsekov 4 a 5 sa nezapočítava do počtu funkčných období riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa osobitného predpisu.2)
(7)
Akadémia predloží ministerstvu do 30. novembra 2021
a)
zakladaciu listinu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 obsahujúcu údaje podľa osobitného predpisu,30b)
b)
zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe organizácie, ktorý má prejsť na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1, obsahujúci náležitosti podľa osobitného predpisu,29)
c)
zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie podľa § 21ab ods. 1 obsahujúci náležitosti podľa osobitného predpisu,29)
d)
identifikačné číslo organizácie pridelené organizácii ako rozpočtovej organizácii alebo ako príspevkovej organizácii,
e)
údaje zapisované do registra podľa osobitného predpisu.30c)
(8)
Ak akadémia nesplní povinnosť podľa odseku 7, ministerstvo ju bezodkladne vyzve na doplnenie údajov alebo listiny v lehote do 15. decembra 2021. Ak ich akadémia v tejto lehote nedoplní, ministerstvo ju opätovne vyzve na doplnenie údajov alebo listiny v lehote do 23. decembra 2021.
(9)
Ministerstvo zapíše verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 do registra s účinnosťou od 1. januára 2022 v rozsahu údajov, ktoré akadémia poskytne ministerstvu do 31. decembra 2021; akadémia je povinná poskytnúť ministerstvu údaje najmenej v rozsahu požadovanom Štatistickým úradom Slovenskej republiky pri zápise novovzniknutej právnickej osoby do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.30d)
(10)
Akadémia do 30. júna 2022 vydá a na svojom webovom sídle zverejní vnútorné predpisy zakladateľa podľa osobitného predpisu,30e) ak ich nevydala a nezverejnila na svojom webovom sídle do 31. decembra 2018.
(11)
O majetku, právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov, právach a povinnostiach vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a o peňažných prostriedkoch, osobitne o peňažných prostriedkoch podľa odseku 3 a o majetku podľa odseku 2 písm. f), ktoré prechádzajú na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1, sa do 31. marca 2022 vyhotoví protokol medzi akadémiou a verejnou výskumnou inštitúciou podľa odseku 1. Súčasťou protokolu sú aj listiny preukazujúce existenciu, obsah a rozsah majetku, práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov, práv a povinností vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a peňažných prostriedkov. Práva k nehnuteľnostiam sa uvádzajú v rozsahu údajov podľa osobitného predpisu,29) práva duševného vlastníctva sa uvádzajú v rozsahu práv evidovaných v príslušných evidenciách podľa osobitného predpisu.30f) Ak sa verejná výskumná inštitúcia podľa odseku 1 člení na organizačné zložky, môže protokol obsahovať označenie tých častí majetku verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré budú využívať jej organizačné zložky výlučne, osobitne pre každú organizačnú zložku.
(12)
Návrh na záznam vlastníckeho práva verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 do katastra nehnuteľností podá akadémia do 31. mája 2022; návrh na tento záznam môže podať iba akadémia. Podkladom na vykonanie takého záznamu je protokol podľa odseku 11 a zakladacia listina verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(13)
Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 zohľadňuje aj činnosť uskutočnená predchádzajúcim nositeľom týchto práv a príslušnou organizáciou pred ich prechodom na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1.
(14)
Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis do evidencie podľa osobitného predpisu,30) verejná výskumná inštitúcia podľa odseku 1 bezodkladne podá návrh na zápis do tejto evidencie.
§ 21ab
(1)
Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, ktorý bol nadobudnutý z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie na realizáciu aktivít projektu podľa osobitného predpisu28) a obdobie udržateľnosti tohto projektu ešte neuplynulo, môže verejná výskumná inštitúcia užívať na základe zmluvy o výpožičke majetku štátu, ak bola uzavretá pred 15. decembrom 2021; tieto právne vzťahy sa do uplynutia udržateľnosti projektu, najneskôr do uplynutia piatich rokov od uzatvorenia zmluvy o výpožičke majetku štátu, spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.30a)
(2)
Spolu s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa odseku 1 môže verejná výskumná inštitúcia užívať na základe zmluvy o výpožičke majetku štátu aj
a)
pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, na ktorých je majetok štátu podľa odseku 1 umiestnený,
b)
práva nadobúdateľa zmluvnej licencie a práva nadobúdateľa nútenej licencie,
c)
práva predchádzajúceho užívateľa a práva oprávneného užívateľa.
(3)
Za majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie podľa odseku 1 sa považujú len veci nadobudnuté z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie na realizáciu aktivít projektu podľa osobitného predpisu.28)
(4)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak vzťah k majetku vymedzenému v odseku 1, ktorý verejná výskumná inštitúcia užíva, možno upraviť postupom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, ktorého použitím bol tento majetok nadobudnutý.
(5)
Zmluvu o výpožičke podľa odseku 1 môže akadémia vypovedať len po predchádzajúcom písomnom vyjadrení príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie; ak sa verejná výskumná inštitúcia nevyjadrí do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti akadémie o vyjadrenie, platí, že sa verejná výskumná inštitúcia vyjadrila súhlasne.
(6)
Ak obdobie udržateľnosti projektu podľa odseku 1 uplynie po 31. decembri 2021, akadémia do 60 dní od uplynutia udržateľnosti tohto projektu uskutoční vklad majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie do verejnej výskumnej inštitúcie, s ktorou uzatvorila zmluvu o výpožičke majetku štátu; súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky sa nevyžaduje.
§ 21b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou rozpočtovou organizáciou a od 1. júla 2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a ods. 2, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou rozpočtovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.
(2)
Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou príspevkovou organizáciou a od 1. júla 2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a ods. 2, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou príspevkovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.
(3)
Zakladacia listina organizácie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 a jej ďalšie listiny, ktoré vydala akadémia podľa osobitného predpisu,16a) strácajú platnosť odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)
Akadémia najneskôr do 31. decembra 2018 zabezpečí všetky úkony potrebné na to, aby sa z organizácií podľa odsekov 1 a 2 stali verejné výskumné inštitúcie prostredníctvom založenia nových verejných výskumných inštitúcií postupom podľa osobitného predpisu.31)
§ 21c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov zriadená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za komisiu pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie podľa tohto zákona. Osoby, ktoré sú k 31. decembru 2021 členmi komisie Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov zriadenej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, sa od 1. januára 2022 stávajú členmi komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
(2)
Prvé funkčné obdobie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie podľa tohto zákona uplynie uplynutím dvoch mesiacov odo dňa, keď po 1. januári 2022 začne plynúť najbližšie funkčné obdobie predsedu akadémie.
(3)
Vedecká rada akadémie do 31. januára 2022 určí náležitosti návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a vedeckého kvalifikačného stupňa I, požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa, minimálnu úroveň výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa a schváli štatút komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
(4)
Vedecké kvalifikačné stupne získané alebo priznané do 31. decembra 2021 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 zostávajú zachované.
(5)
Návrhy na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa podané do 31. decembra 2021 sa posúdia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
§ 22
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 291/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/1993 Z. z. a čl. IV zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z.
§ 22a
Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov v znení zákona č. 172/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.,
2.
vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch v znení vyhlášky Československej akadémie vied č. 5/1986 Zb.,
3.
vyhláška Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.
§ 23
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.
7a)
Napríklad § 4 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, § 3 ods. 3 písm. c) a § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z., § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 347/2021 Z. z.
8)
§ 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. v znení zákona č. 346/2021 Z. z.
9b)
§ 54 ods. 22 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.
10)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10a)
Čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b)
§ 7 písm. a) a c) až e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
13)
Článok 102 Ústavy Slovenskej republiky.
15)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16a)
Zákon č. 243/2017 Z. z.
16aa)
Napríklad zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 243/2017 Z. z. v znení zákona č. 346/2021 Z. z.
24)
§ 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
26)
Napríklad § 36 ods. 4, § 40 ods. 6, 8 a 9 a § 41 ods. 1 a 2 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 100/2008 Z. z., § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 4 a 5 a § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
29)
§ 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad § 12 zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov,
§ 22 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon),
§ 12 a 21 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 18 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
30a)
§ 13 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
30b)
30d)
§ 3 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30e)
30f)
Napríklad § 33 zákona č. 146/2000 Z. z., § 57 zákona č. 435/2001 Z. z. v znení zákona č. 242/2017 Z. z., § 55 zákona č. 517/2007 Z. z. v znení zákona č. 242/2017 Z. z., § 41 zákona č. 506/2009 Z. z.