130/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. marca 2001 bola v Bruseli podpísaná Viacročná finančná dohoda medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročná finančná dohoda medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou.
Viacročná finančná dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2001 na základe článku 9.
Ročná finančná dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2001 na základe článku 5.
Do textu viacročnej finančnej dohody a ročnej finančnej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.