13/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
ZÁKON
z 18. decembra 2001
o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky premeny (ďalej len „transformácia“) niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“).1)
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené
a)
zákonom,
b)
na plnenie úloh obranyschopnosti a bezpečnosti štátu,
c)
obcou alebo samosprávnym krajom.2)
§ 2
Transformačný proces
(1)
Transformácia rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu sa vykoná v rámci transformačného procesu, ktorý zahŕňa
a)
vypracovanie transformačného projektu,
b)
vypracovanie transformačného návrhu,
c)
rozhodnutie o transformácii,
d)
založenie novej neziskovej organizácie,
e)
vklad majetku štátu a záujemcu do novej neziskovej organizácie,
f)
registráciu novej neziskovej organizácie,
g)
zrušenie rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie.
(2)
Zaradenie rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie do transformačného procesu navrhuje ústredný orgán štátnej správy, ktorý je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie3) (ďalej len „ústredný orgán“). Zoznam týchto rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(3)
Na konanie podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)
(4)
Záujemcovi o vstup do transformačného procesu je ústredný orgán povinný umožniť oboznámiť sa s návrhom transformačného projektu.
(5)
Záujemca, právnická osoba alebo fyzická osoba, vstupuje do transformačného procesu podaním transformačného návrhu ústrednému orgánu. Záujemca musí pôsobiť v oblasti poskytovania všeobecne prospešných služieb, v ktorej pôsobí rozpočtová organizácia a príspevková organizácia zaradená do transformačného procesu, minimálne tri roky.
(6)
Záujemcami môžu byť aj zamestnanci rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie zaradenej do transformačného procesu. V tomto prípade musí spĺňať podmienku uvedenú v odseku 5 aspoň jeden z nich.
(7)
Na transformáciu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorá je zdravotníckym zariadením,5) na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 5 a 6.
(8)
Záujemcami v prípade uvedenom v odseku 7 sú
a)
zamestnanci zdravotníckeho zariadenia, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi,6) alebo nimi založená nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
b)
zdravotnícki pracovníci neuvedení v písmene a), ktorí preukážu pôsobenie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci alebo humanitárnej starostlivosti, alebo nimi založená nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
c)
cirkevné organizácie alebo iné právnické osoby, ktoré preukážu pôsobenie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci alebo humanitárnej starostlivosti.
(9)
Záujemcovia podľa odsekov 7 a 8 sú povinní preukázať personálne zabezpečenie odborného výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti7) na požadovanú činnosť, pričom aspoň jedna osoba musí preukázať aj spôsobilosť na výkon funkcií podľa osobitného predpisu.7)
§ 3
Transformačný projekt
(1)
Návrh transformačného projektu spracúva rozpočtová organizácia a príspevková organizácia. Za vypracovanie transformačného projektu zodpovedá ústredný orgán.
(2)
Transformačný projekt obsahuje
a)
základné identifikačné údaje rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie,
b)
súpis nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku, ocenenie majetku znaleckým posudkom; pri nehnuteľnom majetku aj údaj o spôsobe nadobudnutia majetku štátom,
c)
určenie majetku štátu vedeného v účtovníctve a oceneného podľa osobitného predpisu,11) určenie druhu a výšky pohľadávok a záväzkov štátu, ktoré prechádzajú na novú neziskovú organizáciu,
d)
súpis navrhovaného prioritného majetku,
e)
spôsob prevodu práv z priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva, ak tieto práva boli prevedené podľa osobitného predpisu8) a boli v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií,
f)
účtovnú závierku rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie,
g)
charakteristiku doterajšej činnosti rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie,
h)
informáciu o počte a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie,
i)
návrh predpokladaného celkového hospodárenia novej neziskovej organizácie,
j)
návrh zakladacej listiny a štatútu novej neziskovej organizácie,
k)
v prípade potreby spôsob financovania neziskovej organizácie ústredným orgánom; financovanie nesmie byť dlhšie ako jeden rok od zápisu neziskovej organizácie do registra neziskových organizácií (ďalej len „register“).
(3)
Ak nie je finančný vzťah k novej neziskovej organizácii určený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, prílohou transformačného projektu musí byť návrh na vykonanie rozpočtového opatrenia, ktorým sa určí finančný vzťah ústredného orgánu k novej neziskovej organizácii.
(4)
Finančný vzťah podľa odseku 3 sa určí
a)
do výšky záväzných ukazovateľov posledného rozpočtového roka, ak nová nezisková organizácia vznikne 1. januára nasledujúceho roka, alebo najviac do výšky záväzných ukazovateľov rozpočtového roka, ak nezisková organizácia vznikne počas rozpočtového roka, a to pri zrušenej rozpočtovej organizácii do výšky bežných výdavkov znížených o rozpočtované príjmy a pri zrušenej príspevkovej organizácii do výšky rozpočtovaného príspevku na bežné výdavky,
b)
len na bežné výdavky (prevádzkové náklady) novej neziskovej organizácie,
c)
len na zabezpečenie činnosti, na ktorú boli zrušenej rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu.
(5)
Ústredný orgán je povinný zverejniť informáciu o vypracovaní transformačného projektu v Obchodnom vestníku, v dennej tlači distribuovanej celoštátne alebo inými formami v elektronickej podobe. Zároveň zverejní lehotu na podanie transformačného návrhu podľa § 4.
§ 4
Transformačný návrh
(1)
Transformačný návrh obsahuje
a)
súpis nehnuteľného majetku podľa údajov katastra nehnuteľností vrátane jeho ocenenia znaleckým posudkom, súpis hnuteľného majetku vrátane jeho ocenenia znaleckým posudkom,8a) ak vkladom sú peňažné prostriedky, výšku peňažného vkladu záujemca preukazuje potvrdením banky o výške vkladu na vkladnej knižke alebo na účte v banke,
b)
návrh zmluvy o budúcej zmluve záujemcu, že poskytne majetok podľa písmena a) ako svoj vklad do neziskovej organizácie,
c)
koncepčný návrh záujemcu týkajúci sa predmetu činnosti neziskovej organizácie vrátane návrhov jej budúceho finančného a personálneho zabezpečenia,
d)
informácie o doterajšej verejnoprospešnej činnosti záujemcu, ktorý podáva transformačný návrh,
e)
údaje o právnej forme a právnom postavení záujemcu,
f)
doklad o tom, že záujemca má vysporiadané všetky finančné záväzky voči štátu a verejnoprávnym inštitúciám,
g)
písomné vyjadrenie záujemcu k dokumentom uvedeným v § 3 ods. 2 písm. j) vrátane návrhu na personálne obsadenie orgánov neziskovej organizácie,
h)
písomný súhlas fyzickej osoby navrhovanej do orgánov neziskovej organizácie.
(2)
Lehota na podanie transformačného návrhu podľa odseku 1 nesmie byť kratšia ako 10 dní a dlhšia ako 30 dní od zverejnenia informácie o vypracovaní transformačného projektu v Obchodnom vestníku podľa § 3 ods. 5.
(3)
Ústredný orgán posúdi, či transformačný návrh obsahuje náležitosti podľa odseku 1 a rozhodne o jeho prijatí alebo neprijatí v lehote do 30 dní od doručenia podaného transformačného návrhu.
(4)
Ústredný orgán predkladá návrh transformačného projektu a vybrané transformačné návrhy so svojím stanoviskom Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky do 15 dní po rozhodnutí podľa odseku 3.
§ 5
Rozhodnutie o transformácii rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
(1)
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky predkladá vláde návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie. Návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii obsahuje náležitosti podľa odseku 3.
(2)
Rozhodnutie o transformácii rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (ďalej len „rozhodnutie o transformácii“) vydáva vláda.
(3)
Rozhodnutie o transformácii obsahuje
a)
základné identifikačné údaje rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie,
b)
majetok štátu vedený v účtovníctve, ocenený podľa osobitného predpisu,11) ktorý ústredný orgán vkladá do neziskovej organizácie a finančné vymedzenie majetku, ktorý záujemca vkladá do neziskovej organizácie,
c)
termín transformácie rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie k prvému dňu kalendárneho mesiaca,
d)
zakladaciu listinu neziskovej organizácie,
e)
štatút neziskovej organizácie,
f)
personálne obsadenie orgánov neziskovej organizácie,
g)
súpis prioritného majetku.
(4)
Rozhodnutie o transformácii zverejňuje vláda v Obchodnom vestníku.
(5)
Ak záujemca nevloží majetok, vláda na návrh Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky zruší rozhodnutie o transformácii vydané podľa odseku 2.
(6)
Na rozhodovanie podľa odsekov 2, 3 a 5 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4) Rozhodnutie nepodlieha preskúmaniu súdom.
§ 6
Vklad majetku štátu do neziskovej organizácie
(1)
V súlade s rozhodnutím vlády podľa § 5 ods. 2 ústredný orgán a záujemca vložia majetok do novej neziskovej organizácie.9)
(2)
Súčasne s registráciou novej neziskovej organizácie ústredný orgán zruší rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu a stáva sa zakladateľom takejto neziskovej organizácie10) v rozsahu vloženého majetku.
(3)
S vlastníckym právom k majetku štátu, ktorý prechádza do vlastníctva neziskovej organizácie, prechádzajú aj práva a záväzky súvisiace s týmto majetkom.
(4)
Práva z priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva sa prevádzajú na základe zmluvy uzavretej medzi ústredným orgánom a neziskovou organizáciou.
(5)
Práva a povinnosti rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom prechádzajú na neziskovú organizáciu.
(6)
Ústredný orgán spíše s neziskovou organizáciou písomný protokol o odovzdaní majetku štátu po registrácii podľa § 7. Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v účtovníctve podľa osobitného predpisu.11) Protokol podpisuje štatutárny zástupca ústredného orgánu a štatutárny zástupca neziskovej organizácie.
(7)
Návrh na vklad zmeny vlastníckych práv sa vykoná na základe rozhodnutia vlády podľa § 5. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva ústredný orgán.
(8)
Zápis zmeny vlastníckych práv k nehnuteľnostiam sa vykoná vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu12) a zmena vlastníckych práv vzniká dňom registrácie neziskovej organizácie.
§ 7
Registrácia
Na registráciu novej neziskovej organizácie sa vzťahuje osobitný predpis.13)
§ 8
Odborná komisia
(1)
Na posúdenie transformačných projektov a transformačných návrhov Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky zriadi odbornú komisiu. Členmi komisie sú zástupcovia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, zástupcovia ústredných orgánov a neziskových organizácií.
(2)
Podrobnosti o zložení odbornej komisie, jej činnosti, podmienky na vymenúvanie a odvolávanie jej členov ustanoví štatút, ktorý schváli minister pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.
§ 9
Prechodné ustanovenie
Konanie o premene niektorej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu neukončené do 1. novembra 2003 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z. a zákona č. 441/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19a odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Do splatenia celej kúpnej ceny, jej príslušenstva a splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností je nadobúdateľ privatizovaného majetku povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby fond kontroloval stav a nakladanie s privatizovaným majetkom a na ten účel nahliadal do účtovných dokladov nadobúdateľa privatizovaného majetku. Uvedené sa vzťahuje aj na obchodné spoločnosti, v ktorých má fond majetkovú účasť a ktoré sú predmetom predaja.
(2)
Do splatenia celej kúpnej ceny, jej príslušenstva a splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností je prevod privatizovaného majetku alebo jeho časti nadobúdateľom na inú osobu alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti, alebo jeho založenie v prospech tretích osôb, alebo jeho prenájom, iba ak by išlo o zmluvu s dobou nájmu kratšou ako jeden rok a s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace, možný len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu. Predchádzajúci písomný súhlas fondu je potrebný aj pri obchodných spoločnostiach, ktorých majetkové účasti na podnikaní obchodnej spoločnosti sú predmetom predaja. Ak nadobúdateľ privatizovaného majetku nedodrží pri nakladaní s týmto majetkom uvedený postup, prevod privatizovaného majetku alebo jeho časti alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti, alebo jeho založenie v prospech tretích osôb, alebo jeho prenájom je neplatný.“.
2.
§ 28 ods. 3 písm. b) sa dopĺňa deviatym, desiatym a jedenástym bodom, ktoré znejú:
„9.
na posilnenie štátnych finančných aktív podľa osobitného predpisu,8ca)
10.
na vysporiadanie cenových rozdielov k cenám tepla a teplej úžitkovej vody pre občanov za roky 1997 a 1998, ktoré vznikli v dôsledku zmien dotačnej politiky štátu v regulácii cien tepla a teplej úžitkovej vody,
11.
na finančné kompenzácie nákladov obcí na vybudované plynárenské a elektroenergetické zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ca znie:
„8ca)
§ 49b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 348/1999 Z. z.“.
3.
V § 29 odsek 9 znie:
„(9)
Fond môže postúpiť svoje pohľadávky voči nadobúdateľom privatizovaného majetku verejnou súťažou alebo na základe verejnej dražby.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
2)
Napríklad § 21 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
§ 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
5)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
6)
§ 54 až 56 zákona č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.
8)
Napríklad § 55 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 21 ods. 6 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
9)
§ 13 ods. 7 písm. b) tretí bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
11)
§ 24 až 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
12)
§ 28 a 29 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.