129/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023 do 31.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

129
ZÁKON
z 15. februára 2002
o integrovanom záchrannom systéme
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje organizáciu integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a ostatných fyzických osôb pri koordinácii činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek (§ 7) pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
tiesňou stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci,
b)
zásahom súhrn nevyhnutných úkonov a opatrení záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (§ 7), ktoré súvisia s neodkladným poskytnutím pomoci v tiesni,
c)
plánom poskytovania pomoci spôsob aktivizovania a koordinovania záchranných zložiek integrovaného záchranného systému vysielaných na zásah na účely poskytnutia pomoci v tiesni,
d)
miestom zásahu priestor, v ktorom záchranné zložky integrovaného záchranného systému poskytujú pomoc v tiesni,
e)
dispečerským pracoviskom pracovisko ostatnej záchrannej zložky, ktoré na základe výzvy na vykonanie zásahu z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému (ďalej len „koordinačné stredisko“) alebo operačného strediska tiesňového volania zabezpečuje výkon svojich podriadených súčastí,
f)
komunikačnou a informačnou infraštruktúrou súhrn technických podmienok a organizačných opatrení nevyhnutných na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu medzi koordinačnými strediskami, operačnými strediskami tiesňového volania, dispečerskými pracoviskami, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva") prostredníctvom telekomunikačných sietí, telekomunikačných zariadení, rádiových sietí a vzájomne kompatibilného programového vybavenia,
g)
integrovaným bezpečnostným centrom priestor pre spoločnú dislokáciu koordinačného strediska a operačných stredísk tiesňového volania,
h)
plánom spoločných postupov spôsob koordinácie činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na účely poskytovania pomoci v tiesni.
§ 3
Organizácia integrovaného záchranného systému
(1)
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia
a)
ministerstvo,
b)
ministerstvo zdravotníctva,
c)
okresné úrady v sídle kraja,
d)
záchranné zložky.
(2)
Koordinácia záchranných zložiek na úseku integrovaného záchranného systému je vykonávaná
a)
ministerstvom na strategickej úrovni riadenia (§ 4),
b)
koordinačným strediskom na operačnej úrovni riadenia (§ 5) a
c)
veliteľom zásahu na taktickej úrovni riadenia (§ 12).
§ 4
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo na strategickej úrovni riadenia a koordinácie záchranných zložiek
a)
riadi a koordinuje plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného systému,
b)
vypracúva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koncepciu organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému,
c)
zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva odbornú prípravu (§ 16) osôb zaradených do koordinačných stredísk, operačných stredísk tiesňového volania a dispečerských pracovísk,
d)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave a tvorbe automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií,
e)
zabezpečuje vysielanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri poskytovaní pomoci v tiesni medzi krajmi,
f)
zabezpečuje vyžadovanie pomoci a vysielanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce,
g)
zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami alebo rádiovými sieťami s vyslanými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce,
h)
ustanovuje technické a prevádzkové podmienky na podporu riadenia a koordinácie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a na zabezpečenie činnosti komunikačnej a informačnej infraštruktúry, ak osobitný predpis neustanovuje inak,1)
i)
ustanovuje technické požiadavky a prevádzkové podmienky pre integrované bezpečnostné centrá vrátane ich usporiadania na území Slovenskej republiky,
j)
vypracúva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, s inými orgánmi štátnej správy a záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému plány spoločných postupov,
k)
schvaľuje plán poskytovania pomoci vypracovaný koordinačným strediskom,
l)
vykonáva odbornú prípravu podľa § 16,
m)
overuje odbornú spôsobilosť podľa § 16a a vedie zoznam odborne spôsobilých osôb podľa § 19a,
n)
zabezpečuje preventívno-výchovnú činnosť a osvetovú činnosť na úseku integrovaného záchranného systému.
§ 4a
Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva
a)
koordinuje prípravu traumatologických plánov, ktoré sú povinní vypracúvať poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradení v pevnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,1aaa) na zabezpečenie úloh súvisiacich s poskytovaním pomoci pri udalosti s hromadným postihnutím osôb,1aa)
b)
spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému,
c)
spolupodieľa sa na vypracúvaní plánov spoločných postupov.
§ 5
Pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja
(1)
Okresný úrad v sídle kraja koordinuje a metodicky riadi plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného systému na území kraja. Na tieto účely
a)
zriaďuje koordinačné stredisko,
b)
utvára technické podmienky na činnosť koordinačného strediska,
c)
rozhoduje o náhrade výdavkov a náhrade škody (§ 15) a uhrádza tieto náhrady,
d)
spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému.
(2)
Koordinačné stredisko na operačnej úrovni riadenia a koordinácie záchranných zložiek
a)
zabezpečuje príjem tiesňového volania, volania eCall30) a príjem krátkych textových správ (SMS) na jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112 (§ 6),
b)
spracúva a vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní, volaní eCall a prijatých krátkych textových správ (SMS) a zabezpečuje činnosť súvisiacu s poskytnutím pomoci v tiesni podľa odseku 3 písm. a),
c)
zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami s operačnými strediskami tiesňového volania v územnom obvode kraja, s ostatnými koordinačnými strediskami, s ostatnými záchrannými zložkami, s orgánmi miestnej štátnej správy, s orgánmi územnej samosprávy, s ministerstvom a s ministerstvom zdravotníctva; ak v územnom obvode kraja nie je zriadené operačné stredisko tiesňového volania, s operačným strediskom tiesňového volania určeného ministerstvom,
d)
vypracúva plán poskytovania pomoci v súlade s plánmi spoločných postupov,
e)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a ich zásahových obvodoch (§ 8 ods. 3),
f)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, využiteľných na účely poskytovania pomoci v tiesni,
g)
vedie dokumentáciu súvisiacu so zabezpečovaním činností uvedených v písmenách c) až f) a evidenciu činností integrovaného záchranného systému súvisiacu s úlohami uvedenými v písmenách a) a b) a s úlohami uvedenými v odseku 4,
h)
vykonáva odbornú prípravu záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v rozsahu ustanovenom v § 16,
i)
spolupracuje s orgánmi zodpovednými za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov1a) v prípade pátrania po lietadlách alebo poskytovania pomoci pri leteckej nehode,
j)
vyžaduje prostredníctvom ministerstva pomoc záchranných zložiek integrovaného záchranného systému z iného kraja, ak na zásah nepostačujú vlastné sily a prostriedky; v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže o pomoc požiadať priamo iné koordinačné stredisko,
k)
vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov a prehľad prijatých krátkych textových správ (SMS) súvisiacich s tiesňovým volaním a uchováva ich tri roky od zaznamenania,
l)
zabezpečuje odovzdanie tiesňového volania z iného štátu pracovisku na príjem tiesňového volania v štáte, odkiaľ bolo tiesňové volanie vyslané,
m)
spolupracuje s veliteľom zásahu podľa § 12 pri vyžadovaní osobnej pomoci a vecného plnenia (§ 13).
(3)
Koordinačné stredisko je oprávnené
a)
vydať pokyn príslušnej základnej záchrannej zložke (§ 8) na vykonanie zásahu, vyzvať niektorú z ostatných záchranných zložiek (§ 9) na vykonanie zásahu alebo tiesňové volanie presmerovať na príslušné operačné stredisko tiesňového volania alebo dispečerské pracovisko,
b)
vyžadovať údaje o silách a prostriedkoch využiteľných na zásah od orgánov štátnej správy, obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
(4)
Koordinačné stredisko v prípade nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti alebo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti2)
a)
zabezpečuje varovanie obyvateľstva, ak tak nevykonali zákonom určené právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia,3)
b)
vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy súvisiace so záchrannými prácami pri mimoriadnych udalostiach,
c)
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných právnych predpisov.4)
(5)
Nepretržitý výkon činnosti koordinačného strediska podľa odseku 2 písm. a) až c), i), j) a l) a odseku 3 zabezpečujú operátori, ktorými sú zástupcovia okresného úradu v sídle kraja, ministerstva zdravotníctva a Hasičského a záchranného zboru a pri ohrození5) alebo krízovej situácii5a) aj zástupca Policajného zboru, ak o to okresný úrad v sídle kraja požiada.
(6)
Koordinačné stredisko môže v mieste svojej dislokácie zabezpečovať aj umiestnenie operačných stredísk tiesňového volania; súčasťou integrovaného bezpečnostného centra je vždy koordinačné stredisko a operačné strediská tiesňového volania (§ 10).
(7)
Plán poskytovania pomoci sa vypracúva v nadväznosti na iné plány, ktoré riešia zabezpečovanie úloh pri ochrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov.6)
§ 6
Jednotné európske číslo tiesňového volania 112
Na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v tiesni prostredníctvom tiesňovej komunikácie je zriadené vo verejnej telekomunikačnej sieti jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Prevádzku jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112 zabezpečuje podnik, ktorý prevádzkuje verejne dostupnú interpersonálnu komunikačnú službu založenú na číslach, prostredníctvom ktorej môžu koncoví užívatelia uskutočňovať volania na čísla z národného číslovacieho plánu alebo medzinárodného číslovacieho plánu podľa osobitného predpisu.7)
Záchranné zložky integrovaného záchranného systému
§ 7
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia
a)
základné záchranné zložky,
b)
ostatné záchranné zložky.
§ 8
(1)
Základné záchranné zložky sú:
a)
Hasičský a záchranný zbor,9)
b)
záchranná zdravotná služba,10)
c)
kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,11)
d)
Horská záchranná služba,12)
e)
Banská záchranná služba,13)
f)
Policajný zbor.14)
(2)
Základné záchranné zložky
a)
poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe pokynu koordinačného strediska alebo svojho operačného strediska tiesňového volania,
b)
vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia na poskytovanie pomoci v tiesni a na ten účel sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,
c)
zúčastňujú sa na odbornej príprave (§16),
d)
spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich okresnému úradu v sídle kraja do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok; ak ide o poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, aj ministerstvu zdravotníctva.
(3)
Základná záchranná zložka vykonáva svoju činnosť spravidla vo svojom zásahovom obvode.
(4)
Pôsobením základných záchranných zložiek v integrovanom záchrannom systéme nie je dotknuté ich postavenie a úlohy ustanovené osobitnými právnymi predpismi.
§ 9
(1)
Ostatné záchranné zložky sú:
a)
ozbrojené sily Slovenskej republiky,15)
b)
obecné (mestské) hasičské zbory,16)
c)
závodné hasičské útvary,17)
d)
závodné hasičské zbory,17)
e)
pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,18)
f)
jednotky civilnej ochrany,19)
g)
obecná polícia,20)
h)
Slovenský Červený kríž,22)
i)
iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorým bola udelená akreditácia na úseku integrovaného záchranného systému podľa § 16b,
j)
Slovenská inšpekcia životného prostredia.22aa)
(2)
Ostatné záchranné zložky
a)
poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe vyzvania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania, alebo na základe pokynu svojho dispečerského pracoviska,
b)
oznamujú na vyžiadanie koordinačnému stredisku údaje o svojich silách a prostriedkoch, ktoré môžu poskytnúť na zásah, a údaje o spôsobe svojej aktivizácie pre potreby vypracovania plánu poskytnutia pomoci a pre prípad vyzvania na zásah; zmenu týchto údajov oznamujú bezodkladne,
c)
vykonávajú opatrenia súvisiace s ich začlenením do informačnej a komunikačnej siete integrovaného záchranného systému vrátane zabezpečovania spojovacích prostriedkov,
d)
zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16).
(3)
Pôsobením ostatných záchranných zložiek v integrovanom záchrannom systéme nie je dotknuté ich postavenie a úlohy ustanovené osobitnými právnymi predpismi.
§ 10
Operačné stredisko tiesňového volania
(1)
Operačné stredisko tiesňového volania zriaďuje základná záchranná zložka; úlohy operačného strediska tiesňového volania pre kontrolné chemické laboratóriá plní ministerstvo. Postavenie operačného strediska tiesňového volania podľa tohto zákona má aj operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby,22a) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Operačné stredisko tiesňového volania
a)
zabezpečuje príjem tiesňového volania a jeho vyhodnocovanie,
b)
vysiela základnú záchrannú zložku na zásah a usmerňuje jej činnosť vo svojom zásahovom obvode,
c)
vyžaduje pomoc od záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v zásahovom obvode základnej záchrannej zložky, a ak je to nevyhnutné, aj od záchranných zložiek z iného štátu,
d)
bezodkladne informuje dátovým prenosom koordinačné stredisko o prijatí tiesňového volania, vyslaní vlastnej základnej záchrannej zložky na zásah a jej opätovnom zaradení do pohotovosti a vyžiadaní pomoci podľa písmena c),
e)
vyžaduje od koordinačného strediska vyslanie ďalších záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na zásah z iného zásahového obvodu, ak je ich účasť pri zásahu potrebná,
f)
vytvára technické podmienky na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami s koordinačným strediskom a s operačnými strediskami tiesňového volania vo svojom zásahovom obvode,
g)
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných právnych predpisov,4)
h)
spolupracuje s obcami23) pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác,
i)
informuje koordinačné stredisko o stave síl a prostriedkov základnej záchrannej zložky,
j)
spolupracuje so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v jeho zásahovom obvode,
k)
spolupracuje s veliteľom zásahu podľa § 12 a koordinačným strediskom pri vyžadovaní osobnej pomoci a vecného plnenia (§ 13),
l)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch základnej záchrannej zložky a evidenciu o jej činnosti.
(3)
Základné záchranné zložky môžu zriadiť na plnenie úloh podľa odseku 2 spoločné operačné stredisko tiesňového volania.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na záchrannú zdravotnú službu [§ 8 ods. 1 písm. b)].
§ 11
Účasť právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a ostatných fyzických osôb v integrovanom záchrannom systéme
(1)
V rámci integrovaného záchranného systému sa na poskytovaní pomoci v tiesni podieľajú aj ďalšie právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a ostatné fyzické osoby formou vecného plnenia alebo osobnej pomoci.
(2)
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinné koordinačnému stredisku na jeho vyžiadanie poskytnúť potrebné údaje o svojich silách a prostriedkoch využiteľných na poskytnutie pomoci v tiesni.
(3)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne vysielanie, sú povinné na požiadanie koordinačného strediska bezplatne uverejniť informáciu o tiesni a o opatreniach súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni.
§ 12
Riadenie a koordinácia činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na mieste zásahu
(1)
Na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru; v horských oblastiach pri záchrannej činnosti podľa osobitného predpisu12) vedúci zásahu z Horskej záchrannej služby. Ak príslušník Policajného zboru zaradený na operačnom stredisku Policajného zboru rozhodne, že ide o zásah, pri ktorom ide prevažne o plnenie úloh Policajného zboru,23a) činnosť záchranných zložiek na mieste zásahu riadi a koordinuje ním určený príslušník Policajného zboru. Operačné stredisko Policajného zboru o prevzatí velenia podľa druhej vety bezodkladne informuje príslušné koordinačné stredisko.
(2)
Ak na mieste zásahu nie je veliteľ zásahu určený podľa odseku 1, veliteľom zásahu je veliteľ alebo vedúci jednotky tej záchrannej zložky integrovaného záchranného systému, ktorého určí príslušné koordinačné stredisko, v prípade pátrania po lietadlách alebo poskytovania pomoci pri leteckej nehode orgán zodpovedný za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov.1)
(3)
Veliteľ zásahu nezasahuje do odborných činností iných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
(4)
Ak si to situácia na mieste zásahu vyžaduje, zriaďuje si veliteľ zásahu štáb ako svoj poradný orgán zložený zo zástupcov zasahujúcich záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
(5)
Fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú na mieste zásahu, sú povinné podriadiť sa rozhodnutiam a príkazom veliteľa zásahu, ako aj strpieť úkony, ktoré súvisia s výkonom činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri zásahu.
(6)
Veliteľ zásahu si môže v spolupráci s koordinačným strediskom alebo operačným strediskom vyžiadať na zásah ďalšie záchranné zložky integrovaného záchranného systému. Veliteľ zásahu môže v spolupráci s koordinačným strediskom alebo operačným strediskom požiadať o pomoc (§ 13 ods. 1) aj právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a ostatné fyzické osoby, ktoré disponujú technickými prostriedkami na poskytnutie pomoci bezprostredne nevyhnutnej k vykonaniu zásahu.
§ 13
Osobná pomoc a vecné plnenie
(1)
Každý je povinný pri zásahu na výzvu veliteľa zásahu, koordinačného strediska alebo operačného strediska tiesňového volania poskytnúť pomoc, ktorá spočíva
a)
v osobnej pomoci alebo inej pomoci potrebnej na záchranu života, zdravia, majetku alebo životného prostredia,
b)
vo vecnom plnení potrebnom na záchranu života, zdravia, majetku alebo životného prostredia.
(2)
Bezprostredne po zásahu je veliteľ zásahu povinný vystaviť na žiadosť osoby, ktorá poskytla pomoc podľa odseku 1, písomné potvrdenie o poskytnutí pomoci.
(3)
Pri požiadaní o osobnú pomoc a pri ukladaní vecných plnení treba prihliadať na to, aby sa tým neohrozila výživa toho, kto osobnú pomoc alebo vec poskytol, prípadne výživa jeho rodiny, alebo aby sa neohrozil chod jeho podnikateľskej činnosti.
§ 14
Vyňatie z povinnosti poskytnúť osobnú pomoc a vecné plnenie
(1)
Povinnosť poskytnúť osobnú pomoc a vecné plnenie podľa § 13 sa nevzťahuje na
a)
vojakov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície, ak by poskytnutím osobnej pomoci alebo vecného plnenia bol ohrozený výkon ich služby,
b)
zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa vo verejnej hromadnej doprave, v energetike, pôšt a telekomunikácií, ak by poskytnutie osobnej pomoci alebo vecného plnenia mohlo mať za následok vážne ohrozenie zdravia, života a majetku iných osôb, závažnú poruchu prevádzky alebo iný závažný následok,
c)
zamestnancov právnickej osoby a osoby oprávnenej na podnikanie v oblasti zdravotníctva, ak by poskytnutím osobnej pomoci alebo vecného plnenia bolo vážne ohrozené plnenie úloh podľa osobitných predpisov24) alebo plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,25)
d)
osoby telesne alebo duševne nespôsobilé, osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ženy a zamestnancov cudzích zastupiteľských úradov.
(2)
Osobnú pomoc alebo vecné plnenie nie je povinný poskytnúť ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie vlastné alebo inej osoby.
§ 15
Náhrada výdavkov a náhrada škody
(1)
Ten, kto poskytol osobnú pomoc alebo vecné plnenie, má právo na náhradu škody,26) ktorá mu vznikla osobnou pomocou alebo vecným plnením, ak mu toto právo nevyplýva z osobitných predpisov.27) Žiadosť o finančnú náhradu sa uplatňuje na okresnom úrade v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa osobná pomoc alebo vecné plnenie poskytlo.
(2)
Prostriedky, ktoré sa prevzali ako vecné plnenie, sa bezprostredne po zániku potreby vrátia tomu, od koho sa prevzali.
(3)
Ak nemožno prostriedok, ktorý sa prevzal ako vecné plnenie, po zániku potreby vrátiť, poskytne sa právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo inej fyzickej osobe iný prostriedok rovnakého druhu a rovnakej hodnoty alebo sa poskytne finančná náhrada.
(4)
Záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ktoré v rámci poskytovania pomoci na vyžiadanie koordinačného strediska vykonávali činnosti nad rámec svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov, majú právo na finančnú náhradu. Žiadosť uplatňujú záchranné zložky integrovaného záchranného systému na okresnom úrade v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa osobná pomoc alebo vecné plnenie poskytlo.
(5)
Ak ten, kto spôsobil ujmu na živote, zdraví alebo majetku je známy, okresný úrad v sídle kraja si uplatní právo na úhradu vynaložených nákladov voči tomu, kto za túto ujmu zodpovedá.
§ 16
Odborná príprava
(1)
Odborná príprava záchranných zložiek integrovaného záchranného systému zahŕňa
a)
organizáciu integrovaného záchranného systému, koordináciu záchranných zložiek na úseku integrovaného záchranného systému na strategickej úrovni riadenia, na operačnej úrovni riadenia a na taktickej úrovni riadenia,
b)
spôsob zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie koordinačnými strediskami a operačnými strediskami tiesňového volania a spôsob poskytovania pomoci v tiesni,
c)
spôsob zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií medzi záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,
d)
spôsob riadenia a zásady koordinácie činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na mieste zásahu,
e)
zabezpečenie a spôsob využívania automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií koordinačných stredísk a operačných stredísk tiesňového volania a vedenie dokumentácie a evidencie činnosti základných záchranných zložiek,
f)
zásady krízovej komunikácie, krízovej intervencie a psychosociálnej prvej pomoci,
g)
vzdelávanie v cudzom jazyku.
(2)
Odbornej prípravy sa zúčastňujú zástupcovia
a)
koordinačných stredísk v rozsahu ustanovenom v odseku 1 raz ročne okrem vzdelávania v cudzom jazyku,
b)
základných záchranných zložiek v rozsahu ustanovenom v odseku 1 písm. b) až f),
c)
ostatných záchranných zložiek v rozsahu ustanovenom v odseku 1 písm. c) až e).
(3)
Základná záchranná zložka umožní na požiadanie ministerstva vykonať časť odbornej prípravy operátorov vo svojom operačnom stredisku tiesňového volania, ak ide o operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva.
§ 16a
Odborná spôsobilosť štátneho zamestnanca
(1)
Štátny zamestnanec zaradený na okresnom úrade na koordinačnom stredisku (ďalej len „operátor koordinačného strediska“) musí mať odbornú spôsobilosť podľa tohto zákona. Odborná spôsobilosť operátora koordinačného strediska je osobitným kvalifikačným predpokladom podľa osobitného predpisu.27a)
(2)
Odborná spôsobilosť operátora koordinačného strediska je súhrn odborných vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti koordinačného strediska podľa tohto zákona.
(3)
Odborná spôsobilosť sa získava odbornou prípravou podľa § 16 ods. 1 písm. a) až f) v rozsahu najmenej 60 hodín a úspešným vykonaním odbornej skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky. Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie upraví štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Odbornú skúšku musí operátor koordinačného strediska vykonať do šiestich mesiacov od nástupu do funkcie.
(5)
Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky predkladá operátor koordinačného strediska ministerstvu a obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis uchádzača.
(6)
Odbornou skúškou sa posudzujú odborné vedomosti a praktické zručnosti operátora koordinačného strediska. Odborná skúška pozostáva z písomnej časti a z praktickej časti. Každá časť odbornej skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Operátor koordinačného strediska je hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak dosiahol v každej časti odbornej skúšky najmenej 75 % úspešnosť. Na úspešné absolvovanie odbornej skúšky je potrebné, aby bol operátor koordinačného strediska v obidvoch častiach hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“. Ak operátor koordinačného strediska na odbornej skúške neuspeje, môže vykonať opakovanú odbornú skúšku najneskôr do jedného mesiaca, odkedy na odbornej skúške neuspel; odsek 5 sa použije primerane. Odbornú skúšku možno opakovať len raz.
(7)
Operátorovi koordinačného strediska, ktorý úspešne vykonal odbornú skúšku, vydá ministerstvo osvedčenie o odbornej spôsobilosti operátora koordinačného strediska (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie obsahuje
a)
meno, priezvisko a akademický titul,
b)
dátum narodenia,
c)
dátum vykonania skúšky,
d)
evidenčné číslo osvedčenia,
e)
dátum vydania osvedčenia,
f)
odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom,
g)
meno, priezvisko, akademický titul a podpis predsedu skúšobnej komisie.
(8)
Operátor koordinačného strediska je povinný každých päť rokov od vykonania odbornej skúšky zúčastniť sa odbornej prípravy podľa § 16 ods. 1 písm. a) až f) a po jej skončení absolvovať odbornú skúšku; ak neuspeje na opakovanej odbornej skúške, stratí odbornú spôsobilosť. Operátor koordinačného strediska, ktorý stratí odbornú spôsobilosť, je povinný bezodkladne odovzdať osvedčenie ministerstvu.
§ 16b
Akreditácia na úseku integrovaného záchranného systému
(1)
Akreditácia na úseku integrovaného záchranného systému (ďalej len „akreditácia“) je štátne overenie spôsobilosti vykonávať činnosť ostatnej záchrannej zložky integrovaného záchranného systému podľa § 9 ods. 2.
(2)
Akreditácia je podmienkou pre získanie dotácie podľa osobitného predpisu.27b)
(3)
Akreditácia je podmienkou pre zaradenie medzi ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému podľa § 9 ods. 1 písm. i).
§ 16c
Podmienky udelenia akreditácie
Podmienkou udelenia akreditácie je, že právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia (ďalej len „žiadateľ“),
a)
aktívne vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci v tiesni pri ochrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia najmenej jeden rok pred podaním žiadosti,
b)
má materiálno-technické vybavenie potrebné na vykonávanie činností na úseku integrovaného záchranného systému,
c)
má personálne zabezpečenie s odbornou spôsobilosťou v rozsahu vykonávaných činností,
d)
má zavedený systém školenia a odbornej prípravy personálu,
e)
má vybavenie personálu osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
f)
je schopný vykonať výjazd na miesto zásahu do dvoch hodín od vyzvania na zásah koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania.
§ 16d
Žiadosť o udelenie akreditácie
(1)
Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov žiadateľa, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu a obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
charakteristiku činnosti žiadateľa,
c)
opis poskytovaných činností pre potreby integrovaného záchranného systému a zásahový obvod,
d)
kontaktné údaje pre prípad vyzvania na zásah.
(2)
Prílohou k žiadosti o udelenie akreditácie sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok uvedených v § 16c.
§ 16e
Konanie o udelení akreditácie
(1)
Konanie o udelení akreditácie začína dňom doručenia úplnej písomnej žiadosti podľa § 16d ministerstvu.
(2)
O udelení akreditácie rozhoduje ministerstvo.
(3)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky na udelenie akreditácie ustanovené týmto zákonom, ministerstvo vydá rozhodnutie o udelení akreditácie, inak žiadosť o udelenie akreditácie zamietne.
§ 16f
Rozhodnutie o udelení akreditácie
(1)
Rozhodnutie o udelení akreditácie okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a)
označenie akreditovaného subjektu v rozsahu údajov podľa § 16d ods. 1 písm. a) a
b)
obdobie platnosti akreditácie.
(2)
Doba platnosti akreditácie je päť rokov.
(3)
Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie sa nemožno odvolať.
(4)
Ministerstvo zriaďuje Akreditačnú komisiu na úseku integrovaného záchranného systému (ďalej len „akreditačná komisia“) ako svoj poradný orgán. Akreditačná komisia má najmenej siedmich členov, z toho piatich zástupcov ministerstva a najmenej dvoch odborníkov pôsobiacich v oblasti činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktorých vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky. Člen akreditačnej komisie ani jemu blízka osoba nesmie byť v žiadnom právnom vzťahu ku žiadateľovi, ani byť zaujatý voči žiadateľovi. Člen akreditačnej komisie preukazuje splnenie podmienok podľa tretej vety čestným vyhlásením. Akreditačná komisia posudzuje žiadosti o udelenie akreditácie a na základe splnenia podmienok uvedených v § 16c odporúča ministerstvu vydať rozhodnutie o udelení akreditácie alebo žiadosť zamietnuť.
(5)
Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.
§ 16g
Povinnosti akreditovaného subjektu
Akreditovaný subjekt je povinný počas platnosti akreditácie spĺňať podmienky pre udelenie akreditácie podľa § 16c. Akreditovaný subjekt je povinný bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zmeny rozhodujúcich skutočností pre udelenie akreditácie podľa § 16c a zmeny údajov podľa § 16d.
§ 16h
Kontrola plnenia podmienok akreditácie a povinností akreditovaných subjektov
(1)
Ministerstvo kontroluje plnenie podmienok akreditácie u akreditovaných subjektov a plnenie ich povinností podľa tohto zákona; na kontrolu sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti.27c)
(2)
Ministerstvo je oprávnené uložiť akreditovanému subjektu opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole. Akreditovaný subjekt je povinný splniť uložené opatrenia v určenej lehote.
(3)
Ministerstvo prijíma a vybavuje sťažnosti na postup akreditovaných subjektov; na prijímanie a vybavovanie sťažností sa vzťahuje osobitný predpis.27d)
§ 16i
Zánik a zrušenie akreditácie
(1)
Akreditácia zaniká
a)
uplynutím doby, na ktorú bola akreditácia vydaná,
b)
dňom doručenia písomnej žiadosti akreditovaného subjektu o zrušenie akreditácie,
c)
zánikom právnickej osoby, ktorej bola akreditácia udelená, alebo
d)
smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej bola akreditácia udelená.
(2)
Ministerstvo zruší akreditáciu, ak akreditovaný subjekt
a)
prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 16c,
b)
opakovane poruší povinnosť podľa § 16g,
c)
nesplní v určenej lehote opatrenia uložené ministerstvom na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole podľa § 16h.
(3)
O zrušení akreditácie podľa odseku 2 rozhoduje ministerstvo na návrh akreditačnej komisie.
§ 17
Financovanie integrovaného záchranného systému
(1)
Výdavky na integrovaný záchranný systém sa financujú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.
(2)
Výdavkami integrovaného záchranného systému sú výdavky súvisiace s
a)
budovaním a zabezpečovaním činnosti koordinačných stredísk a integrovaných bezpečnostných centier,
b)
vykonávaním odbornej prípravy záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,
c)
telekomunikačným prepojením koordinačných stredísk s operačnými strediskami tiesňového volania,
d)
náhradou výdavkov a škôd podľa tohto zákona.
Správne delikty
§ 18
Pokuty právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom
(1)
Okresný úrad v sídle kraja môže uložiť pokutu do výšky 6638 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
a)
neposkytne koordinačnému stredisku potrebné údaje o svojich silách a prostriedkoch využiteľných na poskytnutie pomoci v tiesni,
b)
poruší povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecné plnenie,
c)
neuposlúchne pokyn veliteľa zásahu alebo odmieta strpieť úkony, ktoré súvisia s výkonom činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri zásahu podľa § 12.
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel okresný úrad v sídle kraja, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Pri určení pokuty okresný úrad v sídle kraja prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.28)
(5)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 19
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku integrovaného záchranného systému sa dopustí ten, kto
a)
zneužije jednotné európske číslo tiesňového volania 112 alebo číslo tiesňového volania určené národným číslovacím plánom tým, že úmyselne vyžiada poskytnutie pomoci, ktorá nebola potrebná, alebo úmyselne blokuje jednotné európske číslo tiesňového volania 112 alebo číslo tiesňového volania určené národným číslovacím plánom neodôvodneným volaním alebo neodôvodneným zaslaním krátkej textovej správy (SMS),
b)
neuposlúchne pokyn veliteľa zásahu alebo odmieta strpieť úkony, ktoré súvisia s výkonom činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri zásahu podľa § 12,
c)
poruší povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecné plnenie.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 môže okresný úrad uložiť pokutu do výšky 1659 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.29)
§ 19a
Spoločné ustanovenie
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam akreditovaných subjektov na úseku integrovaného záchranného systému v rozsahu údajov podľa § 16d ods. 1 písm. a); rodné číslo sa nezverejňuje.
§ 20
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Vytvorenie technických podmienok na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu informácií verejnou telekomunikačnou sieťou a telekomunikačnými prostriedkami medzi operačnými strediskami tiesňového volania zabezpečí zriaďovateľ základnej záchrannej zložky do 30. júna 2003.
(2)
Vybudovanie koordinačného strediska zabezpečí krajský úrad do 30. júna 2007. Do vybudovania koordinačného strediska plní jeho úlohy operačné stredisko tiesňového volania, ktoré určí krajský úrad.
(3)
Zriadenie linky tiesňového volania 112 a jej prevádzku pre koordinačné stredisko alebo operačné stredisko tiesňového volania, ktoré plní úlohy koordinačného strediska, zabezpečí telekomunikačný úrad a poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby od 1. júla 2003.
§ 20a
Základné záchranné zložky zabezpečia do 30. júna 2007 doplnenie označenia cestných vozidiel o symbol SOS 112 červenej farby alebo bielej farby, ak je farba karosérie červená. Výška písma symbolu nesmie byť menšia ako 100 mm. Ostatné záchranné zložky môžu označiť svoje dopravné prostriedky symbolom SOS 112 po oznámení svojho rozhodnutia krajskému úradu.
§ 20aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2023
(1)
Právnická osoba a fyzická osoba uvedená v § 9 ods. 1 písm. i) v znení účinnom do 31. marca 2023 vykonáva činnosti uvedené v § 9 ods. 2 najneskôr do 31. marca 2024 aj bez akreditácie podľa § 16b v znení účinnom od 1. apríla 2023.
(2)
Štátny zamestnanec, ktorý k 31. marcu 2023 vykonáva štátnu službu vo funkcii operátora koordinačného strediska podľa doterajších predpisov, musí získať odbornú spôsobilosť podľa § 16a v znení účinnom od 1. apríla 2023 najneskôr do 30. júna 2024.
§ 20b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 129/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17. 12. 2018).
1)
§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
§ 17 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1aa)
§ 1 ods. 2 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1aaa)
§ 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
3)
§ 16 ods. 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.§ 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
4)
§ 5 ods. 4 a § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
6)
Napríklad § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z., § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
7)
§ 93 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
9)
Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
12)
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
13)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
14a)
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16)
§ 33 zákona č. 314/2001 Z. z.
17)
§ 31 zákona č. 314/2001 Z. z.
18)
Napríklad § 17 zákona č. 143/1998 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.
22aa)
§ 9 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
23a)
§ 2 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 420 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z.
27a)
§ 38 ods. 11 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27b)
§ 2 písm. a) a b) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 146/2017 Z. z.
27c)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
27d)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
29)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
30)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015) v platnom znení.