128/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 18.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

128
ZÁKON
z 15. februára 2002
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet právnej úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
štátnu kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu (ďalej len „kontrola vnútorného trhu"), štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov1) a dohľad nad trhom podľa osobitných predpisov,1aa)
b)
pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie pri kontrole vnútorného trhu,
c)
ochranné opatrenia a pokuty za porušenie zákona,
d)
spoluprácu Slovenskej obchodnej inšpekcie s inými orgánmi verejnej správy a občianskymi združeniami.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na kontrolu
a)
výrobkov v prvovýrobe,
b)
potravín vrátane výroby a prípravy pokrmov pri poskytovaní stravovacích služieb, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov s výnimkou kontroly všeobecných podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,1a)
c)
bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti výrobkov podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Predmet kontroly vnútorného trhu
Kontrolou vnútorného trhu sa zisťuje,
a)
či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,1a) najmä či sa predávajú a poskytujú bezpečné, v správnom množstve, miere a kvalite,
b)
dodržiavanie cenových predpisov3) pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb konečnému spotrebiteľovi,
c)
dodržiavanie času predaja,
d)
dodržiavanie podmienok skladovania a dopravy výrobkov,
e)
či bolo spotrebiteľovi umožnené prekontrolovať si tovar v správnom množstve alebo miere na overenom určenom meradle,4)
f)
dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na vykonávanie veľkoobchodnej, distribučnej, maloobchodnej činnosti, na poskytovanie služieb, najmä služieb cestovného ruchu,6) časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreačných služieb, ich výmeny a sprostredkovania ich ďalšieho predaja vrátane vedľajších zmlúv,6a) a ubytovacích služieb7) a služieb informačnej spoločnosti7a),
g)
ochrana niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,8a)
h)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu,9b)
i)
dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na energeticky významný výrobok podľa osobitného predpisu,9c)
j)
dodržiavanie povinností pri uvádzaní názvov textilných vlákien a pri označovaní vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením podľa osobitného predpisu,9d)
k)
dodržiavanie povinností pri uvedení na trh a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia a spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov podľa osobitných predpisov,9e)
l)
dodržiavanie povinností pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje podľa osobitného predpisu,9f)
m)
dodržiavanie povinností pri uvedení detského ihriska do prevádzky, pri prevádzke a kontrole detského ihriska a ďalších povinností podľa osobitného predpisu.9g)
§ 3
Orgán kontroly vnútorného trhu
(1)
Orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia; vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti je nezávislá.
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky. Je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"). Člení sa na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave (ďalej len „ústredný inšpektorát") a jemu podriadené inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektorát"), a to:
a)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,
b)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,
c)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj,
d)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,
e)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
f)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,
g)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
h)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.
(3)
Na čele Slovenskej obchodnej inšpekcie je ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky. Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ.
(4)
Inšpektorát je v správnom konaní orgánom prvého stupňa.
§ 4
Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov.1a)
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu u fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich alebo dodávajúcich výrobky na vnútorný trh alebo poskytujúcich služby (ďalej len „kontrolované osoby")
a)
zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa odseku 1,
b)
vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá ochranné opatrenia na ich odstránenie,
c)
kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,
e)
informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom nebezpečných výrobkov,10)
f)
informuje verejnosť o prijatých opatreniach alebo ochranných opatreniach, ak ide o organizovanie alebo uskutočňovanie predajných akcií podľa osobitného predpisu;10aa) súčasťou informácie je vždy uvedenie presného označenia organizátora predajnej akcie alebo predávajúceho, ktorému boli opatrenia uložené, a upozornenie na protiprávne konanie, za ktoré boli opatrenia uložené,
g)
využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov,
h)
ukladá pokuty,
i)
vybavuje sťažnosti spotrebiteľov,
j)
objasňuje priestupky,10a)
k)
vydáva na žiadosť osoby, ktorá je zapísaná v registri veriteľov alebo ktorá má o zápis do registra veriteľov záujem, písomné potvrdenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu.10b)
(3)
Slovenská obchodná inšpekcia je pri kontrole oprávnená
a)
vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie a doklady,
c)
požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu vyplývať z použitia výrobkov,11)
d)
zakázať dodávku a predaj výrobkov alebo poskytovania služieb (§ 6),
e)
nariadiť účinné a okamžité stiahnutie výrobku z trhu, a ak treba, aj jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby, nariadiť zverejnenie upozornení na riziká výrobkov v prípade ohrozenia života alebo zdravia, alebo majetku spotrebiteľov,
f)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov,
g)
vykonávať kontrolné nákupy.
(4)
V prípade kontrolného nákupu oznámi Slovenská obchodná inšpekcia kontrolovanému subjektu do 30 dní od prevzatia výrobku, že vykonaný nákup bol kontrolný. Ak v rovnakej lehote vráti nepoškodený výrobok kontrolovanej osobe, kontrolovaná osoba je povinná vrátiť Slovenskej obchodnej inšpekcii zaplatenú cenu výrobku, a to do 15 dní odo dňa vrátenia výrobku; náklady spojené s vrátením výrobku kontrolovanej osobe znáša Slovenská obchodná inšpekcia. Povinnosť kontrolovanej osoby uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie bezpečnosti, kvality a zhody výrobkov podľa § 7 ods. 4 tým nie je dotknutá.
(5)
Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;11b) alternatívne riešenie sporov Slovenskou obchodnou inšpekciou sa spravuje osobitným predpisom.11b)
§ 5
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie
(1)
Kontrolu vnútorného trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia prostredníctvom inšpektorov, ktorí sú zamestnancami Slovenskej obchodnej inšpekcie.
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia môže na kontrolu prizvať zamestnancov iných orgánov, právnických osôb alebo fyzické osoby (ďalej len „prizvané osoby") s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontrolnej úlohy, a požadovať ich uvoľnenie najdlhšie na desať pracovných dní kalendárneho roka. Účasť týchto zamestnancov na kontrole sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, za ktorý im patrí náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Prizvané osoby majú práva a povinnosti inšpektorov v rozsahu im vydaného oprávnenia okrem oprávnenia podľa odseku 7 písm. b) a f); na maloletú osobu podľa odseku 3 sa okrem oprávnenia podľa odseku 7 písm. a) práva a povinnosti inšpektorov nevzťahujú.
(3)
Slovenská obchodná inšpekcia je na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného zástupcu maloletej osoby oprávnená vykonať kontrolu dodržiavania zákazu predaja a povinnosti odopretia predaja podľa osobitného predpisu11a) za prítomnosti maloletej osoby, ktorá vykoná kontrolný nákup podľa § 4 ods. 3 písm. g).
(4)
Inšpektorom Slovenskej obchodnej inšpekcie môže byť občan, ktorý
a)
je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje, ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý bol výkon trestu podmienečne odložený, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,
b)
má vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie.
(5)
Na preukázanie bezúhonnosti občan poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11c) Údaje podľa prvej vety Slovenská obchodná inšpekcia bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Inšpektor je povinný sa preukázať pri kontrole preukazom Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorý ho oprávňuje na výkon kontroly.
(7)
Inšpektor je pri kontrole oprávnený
a)
vstupovať do prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s výrobou, predajom výrobkov a poskytovaním služieb; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť týmto dotknutá,12)
b)
overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú,
c)
požadovať od kontrolovaných osôb potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia,
d)
odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,13)
e)
požadovať od kontrolovaných osôb, aby v určenej lehote odstránili zistené nedostatky, ich príčiny a škodlivé následky,
f)
uložiť pokutu v blokovom konaní, ak tak ustanovuje osobitný zákon,14)
g)
nahliadnuť do príslušnej dokumentácie výrobku označeného značkou zhody CE vykonávanej náhodne, a ak je dôvod na obavy, že výrobok neposkytuje požadovanú úroveň ochrany oprávneného záujmu;14a) požadovať dokumentáciu v rozsahu podľa osobitného predpisu,14b) a to v štátnom jazyku môže len vtedy, ak je to nevyhnutné a primerané riziku, ktoré výrobok môže predstavovať,
h)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov,
i)
vykonávať kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod utajenou identitou.
(8)
Inšpektor je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri kontrole a v súvislosti s ňou, okrem skutočností, ktoré treba zverejniť podľa § 8 ods. 1 písm. c).
§ 6
Opatrenia
(1)
Inšpektor na základe výsledkov kontroly predaja výrobkov alebo poskytovania služieb
a)
zakáže do vykonania nápravy
1.
dodávku, predaj alebo použitie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom,1)
2.
výkon prevádzkovej alebo obchodnej činnosti až na dva prevádzkové alebo predajné dni,
3.
používanie neoverených určených meradiel, ak overeniu podliehajú, alebo meradiel nezodpovedajúcich osobitným predpisom, technickým normám alebo schválenému typu,5)
b)
nariadi znehodnotenie výrobkov, ak je zjavné, že nie sú bezpečné;15) ak ide o potravinárske výrobky, ich výskyt oznámi bezodkladne orgánu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy16) a príslušnému orgánu na ochranu zdravia,17)
c)
nariadi záväzným pokynom kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
zakáže uskutočnenie predajnej akcie10aa) alebo jej pokračovanie, ak je dôvodná obava, že sú ohrozené alebo porušované práva spotrebiteľa.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 oznámi inšpektor ústne kontrolovanej osobe a vyhotoví o nich písomný záznam. Ak kontrolovaná osoba s opatreniami podľa odseku 1 nesúhlasí, môže proti nim podať do troch dní odo dňa ich doručenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne riaditeľ inšpektorátu do piatich dní od ich doručenia. Rozhodnutie sa doručí kontrolovanej osobe a je konečné.
§ 7
Práva a povinnosti kontrolovaných osôb
(1)
Kontrolovaná osoba má právo za účasti inšpektorov odobrať sama kontrolné vzorky výrobkov, ak to povaha výrobkov umožňuje, a ponechať si časť z každej takto odobratej vzorky.
(2)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu, najmä umožniť vstup do objektov, prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov, ktoré súvisia s predajom výrobkov a poskytovaním služieb.
(3)
Kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.
(4)
Kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie bezpečnosti, kvality a zhody výrobkov, ak ich deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám osobitných predpisov,17a) alebo ak bolo zistené, že pre výrobok nie je zabezpečená zhoda podľa osobitného predpisu.13)
(5)
Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.22)
§ 8
Ochranné opatrenia
(1)
Inšpektorát rozhodnutím
a)
pozastaví uvádzanie výrobku alebo jeho výrobných sérií na trh na nevyhnutný čas v prípade podozrenia na nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia ľudí, majetku alebo životného prostredia,18)
b)
zakáže uvádzať výrobok alebo jeho výrobné série na trh alebo nariadi stiahnutie týchto výrobkov z trhu alebo aj z používania, ak výrobky preukázateľne ohrozujú život alebo zdravie ľudí, majetok alebo životné prostredie,
c)
zakáže poskytovanie služby informačnej spoločnosti,18a) ak preukázateľne ohrozuje život alebo zdravie ľudí, majetok alebo životné prostredie,
d)
nariadi kontrolovanej osobe informovať o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia osoby, ktoré by mu mohli byť vystavené v prípadoch, ak bolo uložené ochranné opatrenie podľa písmena b),
e)
kontrolovanej osobe zakáže nekalú obchodnú praktiku, ktorá ešte nebola vykonaná, ale jej vykonanie bezprostredne hrozí, a to aj bez dôkazu o škode a bez ohľadu na zavinenie,18b)
f)
zakáže organizovanie predajných akcií, ak zistí, že sú porušované práva spotrebiteľa alebo organizátorovi predajnej akcie alebo predávajúcemu bola už skôr uložená sankcia za porušovanie povinností podľa osobitného predpisu.10aa)
(2)
O odvolaní proti rozhodnutiu inšpektorátu rozhoduje ústredný inšpektorát. Odvolanie nemá odkladný účinok.
§ 8a
Porušenie opatrenia podľa § 6, ochranného opatrenia podľa § 8 alebo predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu18c) sa považuje za osobitne závažné porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu.19)
§ 9
Pokuty
(1)
Inšpektorát uloží kontrolovanej osobe, ktorá nesplní
a)
opatrenie podľa § 6 ods. 1, pokutu do 500 000 Sk; za opakované nesplnenie povinnosti v priebehu jedného roka odo dňa jeho uloženia možno uložiť pokutu do 1 000 000 Sk,
b)
ochranné opatrenie podľa § 8 ods. 1, pokutu do 1 000 000 Sk; za opakované nesplnenie povinnosti v priebehu jedného roka odo dňa jeho uloženia možno uložiť pokutu do 2 000 000 Sk.
(2)
Inšpektorát môže uložiť kontrolovanej osobe, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly, poriadkovú pokutu do 50 000 Sk, a to aj opakovane.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát o porušení povinnosti podľa odsekov 1 a 2 dozvedel. Pokutu nemožno uložiť, ak od porušenia povinnosti uplynuli tri roky.
(4)
Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená podľa iných právnych predpisov.
(5)
Pri uložení pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Spolupráca s orgánmi verejnej moci a združeniami na ochranu spotrebiteľa
§ 10
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej kontrolnej činnosti spolupracuje s orgánmi verejnej správy, najmä
a)
s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ak zistí porušenie povinností pri predaji potravín; Slovenská obchodná inšpekcia pozastaví predaj potravín, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa technických predpisov na zabezpečenie ich zdravotnej neškodnosti, zdravotne škodlivých výrobkov alebo výrobkov so zjavnými známkami narušenia kvality a spíše o tom záznam vrátane súpisu pozastavených výrobkov a neodkladne o tomto informuje orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
b)
s orgánmi na ochranu zdravia, ktorým oznamuje závažné porušenie technických predpisov v prípade ohrozenia života alebo bezpečnosti osôb,
c)
s colnými orgánmi vo veciach dovozu, vývozu a spätného vývozu tovaru porušujúceho niektoré práva duševného vlastníctva,8)
d)
s orgánmi územnej samosprávy a správcom trhoviska, najmä pri kontrole na trhoch a trhoviskách.
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej kontrolnej činnosti v oblasti strelných zbraní a streliva19a) spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky. Policajný zbor Slovenskej republiky v rámci spolupráce podľa prvej vety zabezpečuje manipuláciu so strelnou zbraňou a strelivom19b) pri výkone oprávnení inšpektora.
(3)
Slovenská obchodná inšpekcia poskytuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky súčinnosť a potrebnú odbornú pomoc pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu.19c)
(4)
Slovenská obchodná inšpekcia spolupracuje so združeniami na ochranu spotrebiteľa. Pri kontrolnej činnosti využíva ich poznatky, podnety a oznámenia.
(5)
Slovenská obchodná inšpekcia môže od orgánov verejnej správy uvedených v odseku 1 požadovať údaje a vysvetlenia nevyhnutné pre svoju kontrolnú činnosť. Ak to vyžaduje povaha vecí, poskytujú jej iné kontrolné orgány a autorizované osoby20) potrebnú odbornú pomoc.
(6)
Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej činnosti využíva oznámenia a podnety občanov.
(7)
Slovenská obchodná inšpekcia dáva podnet príslušným orgánom na pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia kontrolovanej osobe,21) ak vážne a opakovane porušuje povinnosti pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb.
§ 11
Kontrolu predaja výrobkov, tovaru a poskytovania služieb v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov upraví dohodami v súlade s týmto zákonom ministerstvo s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
§ 12
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,22) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 13
Spoločné ustanovenie
Ak sa v doterajších predpisoch uvádza názov Slovenská obchodná inšpekcia, rozumie sa tým Slovenská obchodná inšpekcia podľa tohto zákona.
§ 14
Prechodné ustanovenie
Konanie začaté Slovenskou obchodnou inšpekciou pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 14a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb., zákona č. 264/1999 Z. z. a zákona č. 258/2001 Z. z.
2.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 334/1996 Z. z. o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie.
§ 15a
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 385/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 431/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 106/2010 Z. z.
Čl. IV
Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z, zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 453/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ochrany spotrebiteľa".
Čl. V
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z. a zákona č. 115/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
2.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a okresným úradom".
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 128/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).
1)
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
Napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z., zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1aa)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60I, 2. 3. 2018), zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4)
§ 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 170/2018 Z. z.
6a)
Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
7a)
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
8)
Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch, zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z., zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.
8a)
Zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9aa)
§ 23 ods. 1 druhá veta zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.
9ab)
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
9c)
Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010).
9d)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení.
9e)
§ 22 a 53 zákona č. 106/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov.
Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009.
9f)
Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9g)
Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
10a)
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
10aa)
§ 7a až 7c zákona č. 108/2000 Z. z. v znení zákona č. 367/2013 Z. z.
10b)
§ 20 ods. 3 a § 25c ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.
11)
Napríklad § 25 a 28 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z.
11a)
§ 6 ods. 2 a 3 zákona č. 377/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2009 Z. z.
11b)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11c)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
13)
Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 24 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
14a)
§ 1 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
14b)
Napríklad § 13 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.
15)
§ 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a)
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z., zákon č. 182/2011 Z. z.
18)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18a)
18b)
18c)
Zákon č. 250/2007 Z. z.
19)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
19a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov.
19b)
§ 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
19c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí.
20)
Napríklad § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
21)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).