121/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 26. februára 2002
o požiarnej prevencii
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. a) až f), i), k), m) a n), § 5 písm. a), e), f) a h), § 6a, § 11 ods. 16, § 11a ods. 5, § 11c ods. 13, § 11d ods. 7, § 12 ods. 13, § 13 ods. 3, § 14 ods. 1 písm. c), e), h), j), n) a o), § 15 ods. 3 a § 25 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam patrí najmä
a)
prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich horľavé látky,
b)
údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky a odstraňovanie ich poruchových stavov,
c)
zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu,
d)
lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,
e)
nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,
f)
spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
g)
zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy.
(2)
Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä priestory, v ktorých sa
a)
používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru; na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností sa toto ustanovenie nevzťahuje,
b)
vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky,
c)
usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť požiar alebo pri výrobe, prípadne pri manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvalo v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť,
d)
vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny,
e)
vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny,
f)
vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky,
g)
používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu vznietiť alebo môžu uvoľniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes,
h)
používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň.
§ 2
(1)
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) pre celé územie okresu alebo časť územia okresu. Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä
a)
suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo
b)
zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo
c)
ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
(2)
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa odvolá, ak zaniknú dôvody podľa odseku 1.
(3)
Mimopracovný čas je čas od skončenia pracovnej činnosti poslednej pracovnej zmeny pracovného dňa do začiatku pracovnej činnosti prvej pracovnej zmeny nasledujúceho pracovného dňa.
(4)
Miesta s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu sú miesta, v ktorých sa vyskytujú horľavé látky, výrobky alebo výbušniny, a miesta, v ktorých sa môže vyskytnúť ich výbušná koncentrácia.
Prvý oddiel
Podrobnosti o úlohách právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov
§ 3
Opatrenia pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
(1)
Ak činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi upravené osobitnými predpismi,2) právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ pri výkone takýchto činností postupuje tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi.
(2)
Štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca vydáva písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti podľa odseku 1. Ak sa právnická osoba člení na organizačné zložky, písomný pokyn vydá vedúci tejto organizačnej zložky.
(3)
V pokyne na zabezpečenie ochrany pred požiarmi podľa odseku 2 sa určujú najmä
a)
podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť vykonávať,
b)
zloženie a vybavenie protipožiarnych asistenčných hliadok,
c)
zabezpečenie prostriedkov na zdolávanie požiaru,
d)
osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení a podmienok protipožiarnej bezpečnosti,
e)
obsah a rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky na zabezpečenie predmetnej činnosti,
f)
obsah a rozsah školenia o podmienkach protipožiarnej bezpečnosti osôb, ktoré sa podieľajú na činnosti,
g)
spôsob a časový rozsah vykonávania kontroly dodržiavania podmienok protipožiarnej bezpečnosti určených pre jednotlivé činnosti.
(4)
Úlohy podľa odsekov 1 až 3, ak sa vykonávajú pre inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, plní ten, pre koho sa tieto činnosti vykonávajú, ak osobitný predpis alebo písomná dohoda neustanovuje inak.
§ 4
Pri činnostiach spojených s prevádzkovaním, údržbou a s opravami technických zariadení a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky, s odstraňovaním ich poruchových stavov, ako aj so spustením a s odstavovaním výroby v týchto technologických zariadeniach právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vykonáva tieto opatrenia:
a)
uvádza do prevádzky a prevádzkuje technologické zariadenia len v súlade so schválenou dokumentáciou a podľa podmienok určených rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy,
b)
vykonáva kontrolu technických zariadení a technologických zariadení z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti určenými osobami v pravidelných intervaloch a v rozsahu určenom výrobcom, najmenej však raz za 12 mesiacov, o čom vedie písomnú dokumentáciu; táto lehota sa nevzťahuje na odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení a technologických zariadení, ktoré sú vyhradenými technickými zariadeniami podľa osobitného predpisu,3) a na lehoty technickej diagnostiky (napríklad nedeštruktívnych skúšok, vibrodiagnostiky alebo boroskopie vyhradených technických zariadení a ostatných technických zariadení a technologických zariadení),
c)
vykonáva údržbu v lehotách určených výrobcom, ako aj opravy technických zariadení a technologických zariadení podľa potreby určenými odbornými osobami, o čom vedie písomnú dokumentáciu,
d)
zabezpečuje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov bezprostredne ovplyvňujúcich protipožiarnu bezpečnosť technických zariadení a technologických zariadení alebo odstavenie zariadenia z prevádzky do vykonania nápravy,
e)
zabezpečuje pri spustení a odstavovaní výroby v technologických zariadeniach, ako aj pri ich prevádzkovaní dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti určených výrobcom alebo technologickým predpisom,
f)
zabezpečuje pri technických zariadeniach a technologických zariadeniach obsahujúcich horľavé látky potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.
§ 5
Pri činnostiach spojených so zváraním, s tepelným delením a s ďalšími spôsobmi spracúvania kovov (ďalej len „zváranie"), pri ktorých sa používa zváracie zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ tieto opatrenia:
a)
zabezpečuje, aby zváranie vykonávali len osoby, ktoré majú platné oprávnenie podľa technickej normy,3a)
b)
vydáva písomné povolenie na zváranie pred jeho začatím a určuje podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, po ktorých splnení možno túto činnosť vykonávať,
c)
kontroluje miesto zvárania a priľahlé priestory v priebehu zvárania, pri jeho prerušení a po skončení zvárania po nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru,
d)
zabezpečuje po skončení činnosti alebo pracovnej zmeny odloženie zváracieho zariadenia s príslušenstvom z miesta zvárania na určené miesto a vykoná potrebné opatrenia proti jeho neoprávnenému použitiu,
e)
zabezpečuje, aby rozvody elektrickej energie káblami alebo plynu hadicami boli uložené tak, aby nedošlo k ich mechanickému, tepelnému alebo k inému poškodeniu a aby nevytvárali prekážku v prístupových priestoroch okolo zariadenia a pri úniku osôb,
f)
zabezpečuje čistotu, pevnosť, tesnosť a neporušenosť pripojení vonkajších prívodov k zváracím zariadeniam a ich ochranu pred mastnotou a agresívnymi látkami, ktoré by ich mohli poškodiť; poškodené prívody odstavuje bez zbytočného odkladu z používania a zabezpečí ich výmenu,
g)
zabezpečuje pri skladovaní, preprave a manipulácii s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi dodržiavanie požiadaviek podľa osobitného predpisu,4)
h)
zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov, prípadne spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi,
i)
zabezpečuje ochranu osôb a okolia pred vznikom požiaru od nebezpečných účinkov zvárania prenosnými zástenami alebo závesmi z nehorľavého alebo neľahko horľavého materiálu.
§ 6
Pri činnostiach spojených s lepením horľavých podlahových krytín a strešných krytín, ako aj obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel alebo pri činnostiach spojených s odstraňovaním starých náterov vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmä tieto opatrenia:
a)
vykonáva uvedené činnosti a práce len osobami poučenými o nebezpečenstve vzniku požiaru, ako aj o spôsoboch predchádzania vzniku požiarov,
b)
rozmiestňuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov, ktorými vybaví pracoviská pred začatím týchto činností,
c)
vykonáva pred začatím prác úpravu podkladových plôch konštrukcií tak, že ich zbaví iných horľavých materiálov, ktoré by sa mohli pri použití otvoreného ohňa alebo pôsobením vysokej teploty elektrotepelného spotrebiča alebo zariadenia používaného pri práci vznietiť a ďalej horieť okrem prípadov, keď pracovný postup určuje inak,
d)
označuje a dôkladne vetrá uzavreté a polouzavreté priestory pri používaní horľavých lepidiel alebo pri natavovaní horľavých materiálov, ktoré môžu vytvárať pary, ktoré v zmesi so vzduchom môžu tvoriť nebezpečné zápalné alebo výbušné koncentrácie,
e)
kontroluje miesta, kde sa vykonávajú tieto činnosti, ako aj priľahlé priestory v priebehu prác, pri ich prerušení a po ich skončení po nevyhnutný čas, najmenej po dobu vychladnutia nahrievaných a natavovaných horľavých materiálov, a určí spôsob a čas kontroly v nadväznosti na použitú technológiu a materiály použité pri lepení,
f)
kontroluje po skončení prác čistotu pracoviska a odstraňuje z miesta činnosti a z priľahlých priestorov na bezpečné miesto zvyšky horľavých materiálov, ktoré sa pri práci používali, ako aj pracovné náradie a zariadenia.
§ 7
Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ tieto opatrenia:
a)
určuje konkrétne podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre každé spaľovanie v závislosti od druhu a množstva spaľovaných horľavých látok, poveternostných podmienok a miesta a plochy spaľovania vrátane okolností, keď je spaľovanie zakázané, a určuje zodpovednú osobu za ich dodržiavanie,
b)
ukladá horľavé látky pred začatím spaľovania do upravených hromád mimo požiarne nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých materiálov,
c)
zabezpečuje potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovného náradia a spojovacích prostriedkov,
d)
vykonáva kontrolu stavu spaľovacieho miesta a priľahlých priestorov v priebehu spaľovania a po jeho skončení na účely zistenia intenzity dohorievania; určuje dobu, počas ktorej sa po skončení spaľovania bude vykonávať ich kontrola,
e)
pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.
§ 8
Pri činnostiach spojených so zberom obilnín, s ich pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vykonáva okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu5) tieto opatrenia:
a)
zabezpečuje prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
b)
odsúva pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou okrem plodín s podsevom vytvorí ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje; pás skyprí a zbaví ľahko zápalných látok,
c)
zabezpečuje pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,
d)
vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l,
e)
zabezpečuje dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,
f)
zabezpečuje dodržiavanie zákazu fajčenia,
g)
udržiava výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín a objemových krmovín v určenom technickom stave, odstraňuje z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.
§ 9
Opatrenia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
(1)
Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmä tieto opatrenia:
a)
zabezpečuje dôsledné a trvalé dodržiavanie požiadaviek osobitných predpisov,2) najmä v súvislosti s možnými zmenami podmienok na týchto miestach, a pravidelnú kontrolu ich dodržiavania,
b)
zabezpečuje účelné rozmiestnenie potrebného množstva hasiacich prostriedkov vhodných druhov.
(2)
Pre miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vypracúva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ požiarny poriadok pracoviska, zriaďuje protipožiarnu hliadku pracoviska a označuje ich príslušnými symbolmi, zákazmi a pokynmi v súlade s osobitným predpisom.6)
(3)
Ak sú nejasnosti o určení miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, treba preukázať opodstatnenie určenia takéhoto miesta výpočtom podľa osobitných predpisov2) alebo iným obdobným vhodným spôsobom.
§ 10
Podrobnosti o opatreniach v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi
(1)
Mapové podklady tvorí
a)
textová časť, ktorá obsahuje
1.
údaje o vlastníkovi lesa, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa a kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu lesa pred požiarmi,
2.
opis vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov; osobitne sa vyznačia vodné zdroje vhodné na hasenie leteckou technikou,
b)
grafická časť, ktorej základom je porastová mapa6c) alebo obrysová mapa,6c) do ktorej sa vyznačujú
1.
polohy vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov; osobitne sa vyznačia vodné zdroje vhodné na hasenie leteckou technikou,
2.
protipožiarne rozčleňovacie pásy,6d) ktorých šírka je najmenej
2a.
15 m v lese s vysokým stupňom ohrozenia požiarom,6e)
2b.
10 m v lese so stredným stupňom ohrozenia požiarom,6f)
2c.
5 m v lese s nízkym stupňom ohrozenia požiarom,6g)
3.
protipožiarne rozčleňovacie prieseky,6h) ktorých šírka je najmenej
3a.
10 m v lese s vysokým stupňom ohrozenia požiarom,
3b.
8 m v lese so stredným stupňom ohrozenia požiarom,
3c.
4 m v lese s nízkym stupňom ohrozenia požiarom,
4.
lesná dopravná sieť, ktorá sa nedá použiť na príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu.
(2)
Hliadkovacia činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vykonáva najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom alebo iným vhodným spôsobom. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo sa určujú vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu.
(3)
Protipožiarne náradie sa zabezpečuje podľa plošnej výmery lesa a umiestňuje sa na dostupnom mieste v týchto počtoch a druhoch:
a)
od 10 ha do 100 ha najmenej 15 kusov náradia aspoň troch druhov (lopaty, motyky, hrable, krompáče a sekery),
b)
nad 100 ha do 1 000 ha najmenej 40 kusov náradia aspoň štyroch druhov, napríklad lopaty, motyky, hrable, krompáče a sekery,
c)
nad 1 000 ha najmenej 60 kusov náradia aspoň štyroch druhov, napríklad lopaty, motyky, sekery, hrable, krompáče a široké lopaty a tri vhodné ručné striekačky.
(4)
Osobitné protipožiarne opatrenia sa vypracúvajú pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, ktorých obsahom je najmä
a)
odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom,6i) okrem stojacich živých stromov, do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
b)
vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
c)
vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorého je odstránený horľavý materiál.
(5)
Za zdroj vody na hasenie požiarov sa považuje rieka, potok, jazero, studňa, požiarna nádrž alebo iný prírodný vodný zdroj alebo umelý vodný zdroj využiteľný hasičskou technikou na hasenie vzhľadom na výdatnosť zdroja a jeho prístupnosť. Miesto na čerpanie vody hasičskou technikou má hĺbku vody najmenej 0,5 m. Vodný zdroj na čerpanie vody leteckou technikou je vodná plocha s rozmermi najmenej 100 m 50 m a s hĺbkou vody najmenej 1,5 m.
(6)
Pre hasičskú techniku je použiteľná lesná cesta 1. triedy až 3. triedy vrátane zvážnice.6j)
§ 11
Opatrenia v mimopracovnom čase
(1)
Štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, a to z vlastných zamestnancov alebo dodávateľsky na základe dohody. Týmto osobám v písomnom pokyne určuje
a)
úlohy a ich organizačné a technické zabezpečenie,
b)
podmienky, za akých môžu vstupovať do uzatvorených priestorov alebo do priestorov chránených technickým zariadením.
(2)
Osoby podľa odseku 1 plnia tieto úlohy:
a)
vykonávajú pravidelné obchôdzky v objektoch a v priestoroch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa; prvú obchôdzku vykonávajú bezprostredne po odchode zamestnancov z pracoviska po skončení pracovnej zmeny a ďalšie obchôdzky v čase určenom v písomnom pokyne štatutárnym orgánom právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo jej zodpovedným zástupcom,
b)
odstraňujú bez zbytočného odkladu zistené nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu; nedostatky, ktoré nemôžu odstrániť sami, oznamujú bez zbytočného odkladu určenému zodpovednému zamestnancovi právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
c)
lokalizujú a likvidujú vzniknutý požiar, a ak to nie je možné, okamžite vyhlasujú požiarny poplach, privolajú hasičskú jednotku a vykonajú opatrenia na zaistenie bezpečnej evakuácie osôb, zvierat a materiálu, ako aj na zamedzenie šírenia požiaru a na účinný a rýchly zásah hasičskej jednotky.
(3)
Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase sa v potrebnom rozsahu dôkladne oboznamujú najmä s
a)
miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b)
umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc,
c)
rozmiestnením a so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia,
d)
rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním, s vyrábaním, s používaním a so skladovaním horľavých materiálov,
e)
ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.
(4)
Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase majú k dispozícii
a)
požiarne poplachové smernice,
b)
pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
c)
zoznam telefónnych čísel zodpovedných vedúcich zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa.
(5)
Ak nie je zabezpečená ochrana pred požiarmi osobami podľa odseku 1, treba zabezpečiť ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase iným vhodným spôsobom, ktorý určí písomne štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ, s prihliadnutím na konkrétne podmienky.
§ 12
Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
(1)
Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb podľa odseku 4, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
(2)
Usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, v objektoch a na miestach, ktoré nie sú na tieto účely určené, možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktorý sa posudzuje v rámci vydávania súhlasu na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
(3)
Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.
(4)
Väčší počet osôb je viac ako
a)
500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
b)
300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
c)
200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
d)
100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.
§ 13
Podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení
(1)
Prevádzkovateľ požiarneho zariadenia zabezpečuje vykonávanie jeho pravidelnej kontroly najmenej raz za 12 mesiacov podľa požiadaviek uvedených v prevádzkových pokynoch alebo v návode na obsluhu, kontrolu a údržbu dodanom výrobcom, dovozcom alebo zhotoviteľom. Výsledok vykonanej kontroly sa zaznamenáva do požiarnej knihy.
(2)
Ak výrobca alebo dovozca požiarneho zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia neurčil obsah, rozsah a spôsob pravidelnej kontroly požiarneho zariadenia, prevádzkovateľ zabezpečuje najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu najmä
a)
celkového stavu, pohotovosti a označenia zariadenia,
b)
úplnosti, neporušenosti a funkčnosti zariadenia,
c)
množstva a kvality hasiacej látky,
d)
priechodnosti potrubí,
e)
stavu náhradného zdroja elektrickej energie.
(3)
Prevádzkovateľ požiarneho zariadenia bez zbytočného odkladu zabezpečí opravu a odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili jeho kontrolou.
(4)
Súčasťou požiarneho zariadenia je priložená sprievodná dokumentácia, ktorú tvoria najmä
a)
doklady preukazujúce splnenie parametrov podstatných vlastností alebo doklady o overení zhody vlastností podľa osobitných predpisov,6ja)
b)
prevádzkové pokyny,
c)
prevádzkový denník.
(5)
Sprievodná dokumentácia podľa odseku 4 písm. b) a c) sa nevzťahuje na hasiace prístroje, núdzové osvetlenie, požiarne výťahy, evakuačné výťahy a zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari s výnimkou záložných zdrojov.6jb)
(6)
Prevádzkové pokyny určujú základné požiadavky na obsah, rozsah a spôsob zabezpečenia a vykonávania inštalácie, prevádzkovania, údržby, opráv a kontrol zariadenia, ako aj základné povinnosti prevádzkovateľa pri plnení týchto požiadaviek. Potrebné údaje o realizácii určených požiadaviek vrátane konkrétnych zistení sú uvedené v prevádzkovom denníku.
(7)
Rozdelenie požiarnotechnických zariadení podľa druhu a typu je uvedené v prílohe č. 4.
(8)
Podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení uvedené v odsekoch 1 až 4 a 6 sa nevzťahujú na požiarne zariadenia, ktorých podmienky prevádzkovania a kontroly ustanovuje osobitný predpis.6k)
§ 13a
Podmienky zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní technických zariadení a zabezpečenia ich kontroly
(1)
Na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti sa technické zariadenia prevádzkujú tak, aby
a)
nespôsobili za bežných prevádzkových podmienok vznietenie alebo zapálenie horľavých látok alebo stavebných konštrukcií,
b)
bol zabezpečený voľný prístup k ovládacím prvkom technických zariadení slúžiacich najmä na ich vypnutie, vykonanie údržby, opravy a kontroly,
c)
nevznikol požiar v stavbe pri prerušení a následnom obnovení dodávky elektrickej energie,
d)
nedošlo k úniku horľavých látok z technického zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť vznik a rozšírenie požiaru.
(2)
Kontrola technického zariadenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je súčasťou preventívnej protipožiarnej prehliadky podľa § 14 ods. 2 písm. h).
§ 14
Preventívne protipožiarne prehliadky
(1)
Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v týchto lehotách:
a)
každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
b)
každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
c)
každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.
(2)
Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola
a)
organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
b)
porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
c)
stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
d)
zariadení pre protipožiarny zásah,
e)
trvalej voľnosti únikových ciest,
f)
výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
g)
funkčnosti požiarnych zariadení,
h)
prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
i)
označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.6)
(3)
Záznam o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky bytového domu obsahuje
a)
označenie a adresu bytového domu,
b)
dátum vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky,
c)
zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia,
d)
navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
meno, priezvisko a podpis technika požiarnej ochrany, ktorý vyhotovil záznam,
f)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá bola oboznámená s výsledkom preventívnej protipožiarnej prehliadky.
§ 15
Ohlasovňa požiarov
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov; ak sa člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla v inom mieste, zriaďuje ohlasovne požiarov aj v týchto zložkách okrem takých, ktoré sú občasnými pracovnými miestami.6l)
(2)
Ak má v objekte sídlo viacero právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov, môžu sa títo dohodnúť o zriadení jednej ohlasovne požiarov. Dohoda má písomnú formu a je v nej uvedené, pre koho je spoločná ohlasovňa zriadená a kto zodpovedá za zabezpečenie nepretržitej služby podľa odseku 3, za jej vybavenie podľa odseku 4 a za uloženie potrebnej dokumentácie podľa odseku 5.
(3)
Ohlasovňa požiarov sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom je zabezpečená nepretržitá služba najmenej počas prevádzky; označuje sa viditeľne nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV.
(4)
Ohlasovňa požiarov musí mať spojovacie prostriedky na ohlásenie vzniku požiaru, ako aj zariadenie na vyhlasovanie požiarneho poplachu spôsobom uvedeným v požiarnych poplachových smerniciach.
(5)
V ohlasovni požiarov je uložená potrebná dokumentácia všetkých subjektov, pre ktoré je ohlasovňa požiarov zriadená, ktorú tvoria najmä
a)
požiarne poplachové smernice,
b)
požiarne evakuačné plány,
c)
telefónne čísla štatutárneho zástupcu právnickej osoby a ďalších určených zodpovedných vedúcich zamestnancov alebo fyzickej osoby-podnikateľa a jej zodpovedného zástupcu,
d)
zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú sídlo v objekte, pre ktoré je zriadená spoločná ohlasovňa požiarov, vrátane telefónnych čísiel ich štatutárnych orgánov,
e)
prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré sa nachádzajú v objekte.
§ 16
Druhy protipožiarnych hliadok
Protipožiarne hliadky sa členia na
a)
protipožiarnu hliadku pracoviska,
b)
protipožiarnu asistenčnú hliadku.
§ 18
Protipožiarna hliadka pracoviska
(1)
Protipožiarna hliadka pracoviska sa zriaďuje na pracoviskách s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; ak ide o občasné pracovné miesta6l), zriadenie protipožiarnej hliadky pracoviska sa nevyžaduje.
(2)
Protipožiarna hliadka pracoviska
a)
dozerá na dodržiavanie predpisov na pracovisku a zistené nedostatky bez zbytočného odkladu oznamuje vedúcemu pracoviska,
b)
vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
(3)
Členovia protipožiarnej hliadky pracoviska najmä
a)
dohliadajú, aby pred odchodom zamestnancov z pracoviska a pri skončení pracovného času bolo pracovisko v bezchybnom stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, najmä aby boli zatvorené požiarne uzávery, prívody horľavých látok a vypnuté všetky spotrebiče,
b)
kontrolujú vybavenosť pracoviska hasiacimi zariadeniami, hasiacimi prístrojmi a spojovacími prostriedkami, pričom preverujú ich kompletnosť a prístup k nim.
(4)
Počet členov protipožiarnej hliadky pracoviska určuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ; ak sa protipožiarna hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, určuje jej vedúceho.
(5)
Aktuálny a čitateľný zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh tvorí súčasť požiarneho poriadku pracoviska a umiestňuje sa na pracovisku na viditeľnom mieste.
§ 19
Protipožiarna asistenčná hliadka
(1)
Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje
a)
pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b)
pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
(2)
Protipožiarna asistenčná hliadka
a)
dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
b)
vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
(3)
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä
a)
oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,
b)
oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
c)
kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
d)
vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
e)
preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
f)
upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.
(4)
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie úloh uvedených v odsekoch 2 a 3; počet jej členov určuje so zreteľom na úlohy, ktoré má táto hliadka plniť. Ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ určuje jej vedúceho.
(5)
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, sú označení na viditeľnej časti odevu nápisom PROTIPOŽIARNA HLIADKA.
(6)
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky sa nepoverujú inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh; ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.
§ 20
Školenie o ochrane pred požiarmi
(1)
Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmä
a)
oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
b)
výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi,
c)
oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
d)
spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo vo fyzickej osobe-podnikateľovi a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.
(2)
Obsah školenia o ochrane pred požiarmi uvedený v odseku 1 sa rozširuje
a)
pre vedúcich zamestnancov o oboznámenie sa s osobitnými predpismi,2) s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa a so základmi procesov horenia a hasenia, so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi za pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b)
pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase o oboznámenie sa s úlohami uvedenými v § 11 ods. 3.
(3)
Školeniu podľa odseku 1 podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa.
§ 21
(1)
Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva
a)
raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
b)
raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.
(2)
Vedomosti osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, získané školením sa overujú písomným testom bezprostredne po skončení školenia.
§ 22
(1)
Školenie novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarmi zabezpečí právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vzniku zamestnaneckého pomeru.
(2)
Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, ako aj overovanie ich vedomostí zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú sa služba poskytuje.
(3)
Na školení o ochrane pred požiarmi sa nezúčastňuje technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, členovia protipožiarnej hliadky pracoviska a zamestnanci a členovia hasičských jednotiek.
§ 23
Odborná príprava protipožiarnych hliadok
(1)
Odbornú prípravu zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok tvorí teoretická časť a praktická časť.
(2)
Teoretická časť odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska je zameraná najmä na oboznámenie sa s úlohami tejto hliadky, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracovisku, s príslušnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi na pracovisku, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci.
(3)
Praktická časť odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, požiarnotechnických zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie a so súčinnosťou s hasičskou jednotkou.
(4)
Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska sa vykonáva raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.
(5)
Teoretická časť odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky je zameraná najmä na oboznámenie sa s pokynmi vydanými štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo zodpovedným vedúcim fyzickej osoby-podnikateľa.
(6)
Praktická časť odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva rovnako ako pri protipožiarnych hliadkach pracovísk s prihliadnutím na podujatie alebo činnosť, na ktorú je protipožiarna asistenčná hliadka zriadená.
(7)
Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva pred začatím jej činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava najmenej raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu. Odbornú prípravu zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú bude protipožiarna asistenčná hliadka činnosť vykonávať.
Dokumentácia ochrany pred požiarmi
§ 24
(1)
Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí
a)
požiarna identifikačná karta,
b)
požiarny poriadok pracoviska,
c)
požiarne poplachové smernice,
d)
požiarny evakuačný plán,
e)
požiarna kniha,
f)
analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
g)
doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,6k)
h)
údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
i)
dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
j)
dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
k)
dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
l)
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
m)
ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)
(2)
Dokumentácia ochrany pred požiarmi pre bytové domy sa vypracúva v rozsahu podľa odseku 1 písm. g) a m).
(3)
Dokumentácia ochrany pred požiarmi sa vedie v písomnej forme.
§ 25
Požiarna identifikačná karta
(1)
Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.
(2)
Požiarna identifikačná karta obsahuje
a)
obchodné meno právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, identifikačné číslo organizácie IČO, sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
b)
názov a sídlo organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, pre ktorú je požiarna identifikačná karta spracovaná, vrátane uvedenia osoby zodpovednej za ochranu pred požiarmi v nej,
c)
spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
d)
zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru s uvedením názvu objektu a vzťahu k objektu (vlastník, nájomca).
(3)
Požiarnu identifikačnú kartu vypracuje technik požiarnej ochrany a ukladá sa u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, v organizačnej zložke podniku alebo v prevádzkarni, pre ktorú je vypracovaná.
(4)
Vzor požiarnej identifikačnej karty je uvedený v prílohe č. 12.
§ 26
Požiarny poriadok pracoviska
(1)
Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
(2)
Požiarny poriadok pracoviska obsahuje
a)
stručný opis technologického postupu a charakteristiku nebezpečenstva vzniku požiaru na pracovisku,
b)
požiarnotechnické charakteristiky spracúvaných, používaných a skladovaných surovín a materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá na pracovisku,
c)
požiadavky na pracovisko na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
d)
zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru,
e)
osobitné povinnosti zamestnancov.
(3)
Požiarny poriadok pracoviska vypracúva technik požiarnej ochrany v spolupráci so zodpovedným vedúcim príslušného pracoviska.
(4)
Požiarny poriadok pracoviska sa umiestňuje na pracovisku tak, aby bol viditeľný a trvalo prístupný všetkým zamestnancom. V prílohe požiarneho poriadku pracoviska je uvedený aktuálny zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh.
§ 27
Požiarne poplachové smernice
(1)
Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.
(2)
Požiarne poplachové smernice obsahujú
a)
povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru,
b)
spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu pre zamestnancov a hasičskú jednotku právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
c)
povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu, najmä pokyny o tom, v ktorých prípadoch majú zostať na svojich pracoviskách a v ktorých prípadoch ich majú opustiť, prípadne akým spôsobom majú prispieť k zdolávaniu požiaru,
d)
miesto a číslo telefónu ohlasovne požiarov a hasičskej jednotky, číslo telefónu pohotovostnej služby elektrárne, ktorá dodáva elektrinu, plynárne, ktorá dodáva plyn a vodárne, ktorá dodáva vodu do objektu a čísla liniek tiesňového volania.
(3)
Požiarne poplachové smernice vypracúva technik požiarnej ochrany; ak je v právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi zriadená hasičská jednotka, spolupracuje s veliteľom tejto jednotky.
(4)
V objekte s viacerými právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi vlastník objektu zabezpečí vypracovanie požiarnych poplachových smerníc pre celý objekt.
(5)
Požiarne poplachové smernice sa umiestňujú na vhodných miestach objektov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa tak, aby boli čitateľné, viditeľné a trvalo prístupné všetkým osobám.
§ 28
Požiarny evakuačný plán
(1)
Požiarny evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom.
(2)
Požiarny evakuačný plán tvorí
a)
textová časť, ktorá obsahuje
1.
určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto, z ktorého ju budú riadiť,
2.
určenie zamestnancov a prostriedkov, pomocou ktorých sa bude evakuácia vykonávať,
3.
určenie spôsobu evakuácie a ciest na evakuáciu,
4.
určenie miesta, kde sa evakuované osoby, prípadne zvieratá budú sústreďovať, a určenie zodpovedného zamestnanca, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb a zvierat,
5.
spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám,
b)
grafická časť, ktorú tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží objektu a ktoré obsahujú
1.
označenie podlažia, pre ktoré je spracovaná,
2.
vyznačenie smerov úniku,
3.
vyznačenie umiestnenia požiarnych zariadení, najmä hasiacich prístrojov a hadicových zariadení,
4.
grafické vyznačenie presnej polohy pozorovateľa,
5.
zobrazenie celého objektu alebo situačného plánu s vyznačením miesta, kde sa evakuované osoby alebo zvieratá budú sústreďovať,
6.
umiestnenie legendy použitých grafických symbolov a značiek.
(3)
Požiarny evakuačný plán vypracúva technik požiarnej ochrany. Grafická časť požiarneho evakuačného plánu sa umiestňuje pri každom vstupe na podlažie. V stavbách, v ktorých sa poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní, sa grafická časť požiarneho evakuačného plánu umiestňuje na viditeľnom mieste v každej ubytovacej jednotke pri vstupe na únikovú cestu.
(4)
V objekte s viacerými právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi vlastník objektu zabezpečí vypracovanie požiarneho evakuačného plánu pre celý objekt.
(5)
Účinnosť opatrení upravených v požiarnom evakuačnom pláne sa preveruje cvičným požiarnym poplachom vo všetkých objektoch, pre ktoré je požiarny evakuačný plán vypracovaný.
(6)
Požiarny evakuačný plán je uložený v ohlasovni požiarov a na ďalšom trvalo dostupnom mieste.
(7)
Ak sa v objekte nachádzajú požiarne nebezpečné látky, ktoré by mohli ovplyvniť evakuáciu osôb, bezpečný prístup alebo zásah hasičských jednotiek, požiarny evakuačný plán sa vypracúva aj na evakuáciu týchto materiálov.
(8)
Požiarny evakuačný plán možno vypracovať aj na evakuáciu iných materiálov.
(9)
Požiarny evakuačný plán sa vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb a zvierat.
(10)
Objekt s jednoduchými podmienkami z hľadiska evakuácie osôb a zvierat je stavba, v ktorej sa zdržujú len osoby znalé spôsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia po únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo, pričom táto stavba má najviac dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, v ktorom nie je trvalé pracovné miesto alebo dočasné pracovné miesto.
§ 29
Požiarna kniha
(1)
Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia, uskutočnení cvičných požiarnych poplachov a o kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi. Záznam obsahuje dátum, označenie objektu, zistené skutočnosti, prípadne vykonanie akcie, navrhované opatrenia a podpis vedúceho zamestnanca organizačnej zložky, ako aj osoby, ktorá vyhotovila záznam.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vedie hlavnú požiarnu knihu. Ak sa člení na nižšie organizačné zložky, môže v nich viesť samostatné požiarne knihy; v týchto knihách sa vyznačí, pre ktoré objekty sú určené.
(3)
Záznamy vedie technik požiarnej ochrany v samostatných požiarnych knihách, ktoré sa predkladajú príslušnému zodpovednému vedúcemu nižšej organizačnej zložky najmenej raz za tri mesiace, ako aj v hlavnej požiarnej knihe. Do hlavnej požiarnej knihy sa zapisujú aj zistené nedostatky uvedené v samostatných požiarnych knihách, ak ich odstránenie presahuje právomoc vedúcich zamestnancov nižších organizačných zložiek.
(4)
Hlavná požiarna kniha sa predkladá štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi bez zbytočného odkladu, ak je na odstránenie zistených nedostatkov potrebné rozhodnutie štatutárneho orgánu právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo jej zodpovedného zástupcu; inak sa hlavná požiarna kniha predkladá na kontrolu štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi raz za šesť mesiacov.
§ 30
Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok a o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
(1)
Dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok tvoria tematické plány, časový rozvrh odbornej prípravy a záznam o vykonaní odbornej prípravy.
(2)
Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnych hliadok obsahuje dátum vykonania, mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré sa na odbornej príprave zúčastnili, a meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá odbornú prípravu vykonala.
(3)
Dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi tvorí záznam o vykonanom školení, výsledky overenia vedomostí osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s podpisom predsedu skúšobnej komisie.
(4)
Záznam o vykonanom školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi obsahuje dátum vykonania, obsah a rozsah školenia, mená, priezviská a podpisy školených osôb a meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá školenie o ochrane pred požiarmi vykonala.
§ 31
Schvaľovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi
(1)
Požiarnu identifikačnú kartu, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice a požiarne evakuačné plány schvaľuje štatutárny orgán právnickej osoby alebo ním poverená osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo ňou poverená osoba.
(2)
Dokumentácia o ochrane pred požiarmi sa ukladá na dostupnom mieste tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii.
(3)
Požiarnu identifikačnú kartu, analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány a zloženie protipožiarnych hliadok kontroluje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po každej organizačnej alebo inej zmene. Ak táto zmena mala vplyv na obsah dokumentácie, vykoná v nej potrebné zmeny. Kontrolu tejto dokumentácie vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po požiari vykoná kontrolu dokumentácie spracovanej pre objekty, v ktorých požiar vznikol alebo sa šíril, a upraví ju v súlade s poznatkami získanými pri jeho zdolávaní.
(4)
Dokumentácia ochrany pred požiarmi, ktorú vyhotovil technik požiarnej ochrany, obsahuje jeho meno, priezvisko, podpis a dátum vyhotovenia.
Druhý oddiel
Podrobnosti o úlohách fyzických osôb
Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
§ 31a
Ak činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi upravené v osobitných predpisoch,2) fyzická osoba pri výkone týchto činností postupuje tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi.
§ 31b
Ak ide o činnosti spojené s prevádzkovaním, údržbou a opravou technických zariadení obsahujúcich horľavé látky, ako aj s odstraňovaním ich poruchových stavov, fyzická osoba
a)
vykonáva ich údržbu v lehotách určených výrobcom a zabezpečuje ich opravy podľa potreby určenými odbornými osobami,
b)
zabezpečuje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov bezprostredne ovplyvňujúcich ich protipožiarnu bezpečnosť alebo ich odstavenie z prevádzky do vykonania nápravy,
c)
zabezpečuje pre ne potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.
§ 31c
Ak ide o činnosti spojené so zváraním, tepelným delením a ďalšími spôsobmi spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie zariadenie, brúsiace zariadenie alebo iskriace zariadenie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, fyzická osoba zabezpečuje
a)
výkon zvárania len osobou s platným oprávnením,
b)
vykonanie kontroly miesta zvárania a brúsenia pred začatím týchto prác z hľadiska predchádzania vzniku požiaru, napríklad odstránenie alebo zakrytie horľavých látok a dostatočné vetranie,
c)
kontrolu miesta zvárania a priľahlých priestorov v priebehu zvárania, pri jeho prerušení a po skončení zvárania na nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru,
d)
potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.
§ 31d
Ak ide o činnosti spojené s lepením horľavých podlahových krytín a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel, alebo o činnosti spojené s odstraňovaním starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, fyzická osoba
a)
rozmiestňuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov pred začatím týchto činností,
b)
vykonáva pred začatím týchto činností úpravu podkladových plôch konštrukcií tak, že ich zbaví iných horľavých materiálov, ktoré by sa mohli pri použití otvoreného ohňa alebo pôsobením vysokej teploty elektrotepelného spotrebiča alebo zariadenia používaného pri práci vznietiť a ďalej horieť okrem prípadov, keď pracovný postup určuje inak,
c)
dôkladne vetrá uzatvorené priestory a polouzatvorené priestory pri používaní horľavých lepidiel alebo pri natavovaní horľavých materiálov vytvárajúcich pary, ktoré v zmesi so vzduchom môžu tvoriť nebezpečné zápalné alebo výbušné koncentrácie podľa návodu výrobcu alebo dovozcu na ich aplikáciu,
d)
kontroluje miesta, kde sa vykonávajú tieto činnosti, ako aj priľahlé priestory v priebehu týchto činností, pri ich prerušení a po ich skončení po nevyhnutný čas, najmenej po dobu vychladnutia nahrievaných a natavovaných horľavých materiálov a dôkladného odvetrania priestorov,
e)
kontroluje po skončení týchto činností čistotu priestorov a odstraňuje z miesta činnosti a z priľahlých priestorov na bezpečné miesto zvyšky horľavých materiálov, ktoré sa pri práci používali, ako aj pracovné náradie a zariadenia.
§ 31e
Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba
a)
sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
b)
ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
c)
zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
d)
vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
e)
po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.
§ 31f
Ak ide o činnosti spojené so zberom obilnín, ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových krmovín a slamy, fyzická osoba okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu5)
a)
zabezpečuje prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
b)
odsúva pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou, okrem plodín s podsevom, vytvorí ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje, pričom pás skyprí a zbaví ľahko zápalných látok,
c)
zabezpečuje pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,
d)
vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l,
e)
zabezpečuje dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,
f)
dodržiava zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa,
g)
udržiava výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín, objemových krmovín a slamy v určenom technickom stave, odstraňuje z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.
Tretí oddiel
Odborná spôsobilosť a odborná príprava
§ 32
Obsah odbornej prípravy
(1)
Odborná príprava technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany je zameraná najmä na znalosť
a)
zákona, jeho vykonávacích predpisov a ďalších osobitných predpisov2) súvisiacich s predmetom ich činnosti,
b)
organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi,
c)
základov procesov horenia a hasenia,
d)
základných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických zariadení,
e)
zásad protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
f)
funkcií a parametrov požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
g)
určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov.
(2)
Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí je zameraná najmä na znalosť
a)
zákona, jeho vykonávacích predpisov a ďalších osobitných predpisov,2)
b)
organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi,
c)
základov procesov horenia a hasenia,
d)
základných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov,
e)
zásad protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
f)
funkcií a parametrov požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
§ 33
Rozsah odbornej prípravy
(1)
Základná odborná príprava je zameraná na získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov a jej rozsah je pre
a)
preventivára požiarnej ochrany obce najmenej 80 hodín,
b)
technika požiarnej ochrany najmenej 120 hodín,
c)
špecialistu požiarnej ochrany najmenej 200 hodín.
(2)
Rozsah jednotlivých obsahových častí odbornej prípravy preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany je uvedený v prílohe č. 10.
(3)
Aktualizačná odborná príprava pre osoby uvedené v odseku 1sa vykonáva raz za päť rokov v trvaní najmenej jednej štvrtiny základnej odbornej prípravy.
§ 34
Projekt odbornej prípravy
(1)
Projekt odbornej prípravy je základným dokumentom na vykonávanie odbornej prípravy, vypracúva ho odborný garant a predkladá sa v písomnej a elektronickej podobe. Projekt odbornej prípravy obsahuje
a)
cieľ a zameranie odbornej prípravy,
b)
profil absolventa odbornej prípravy,
c)
zoznam lektorov s uvedením prednášanej tematiky odbornej prípravy,
d)
súhlas lektora s lektorskou činnosťou v odbornej príprave,
e)
tematický a časový plán odbornej prípravy,
f)
učebné texty,
g)
vzor potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy.
(2)
Učebné texty obsahujú najmä
a)
platné všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi,
b)
zoznam odporučenej odbornej literatúry,
c)
otázky na ústnu časť overenia odbornej spôsobilosti.
(3)
Materiálno-technické vybavenie na vykonávanie odbornej prípravy musí zodpovedať druhu vykonávanej odbornej prípravy, pričom obsahuje najmä
a)
miesto vykonávania odbornej prípravy,
b)
opis a kapacitu priestorov, v ktorých sa bude vykonávať odborná príprava,
c)
zoznam audiovizuálnej techniky,
d)
zoznam učebných pomôcok.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy a vykonáva ju, vedie triednu knihu, ktorú uchováva päť rokov od skončenia odbornej prípravy.
§ 35
Overovanie odbornej spôsobilosti a osvedčovanie pravosti písomností
(1)
Odborná spôsobilosť sa overuje skúškami alebo uplatnením kompenzačného mechanizmu podľa § 11a ods. 3 písm. b) a odsekov 7 a 8 zákona a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo osobitným oprávnením. Vzory osvedčení o odbornej spôsobilosti a vzory osobitného oprávnenia sú uvedené v prílohách č. 2 až 2b, 3 až 3c a 5 a 5a.
(2)
Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany platí 18 mesiacov od skončenia odbornej prípravy.
(3)
Na overenie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany sa prihlasuje fyzická osoba (ďalej len "žiadateľ") písomne na štátnom orgáne príslušnom na overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušnej činnosti. Vzor prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 9.
(4)
Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti je
a)
potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
b)
fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overenie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy,
c)
overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.
(5)
Deň doručenia prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti príslušnému štátnemu orgánu alebo deň podania žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie podľa § 11a ods. 3 písm. a) zákona je dňom začatia konania vo veci overenia odbornej spôsobilosti. Štátny orgán vykonáva overenie odbornej spôsobilosti
a)
do 60 dní odo dňa začatia konania u žiadateľa o odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany,
b)
do 30 dní odo dňa začatia konania u žiadateľa o odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany.
(6)
Príslušný štátny orgán vykonávajúci overenie odbornej spôsobilosti písomne pozve žiadateľa najmenej
a)
30 dní pred termínom vykonania overenia odbornej spôsobilosti, ak ide o odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany,
b)
15 dní pred termínom vykonania overenia odbornej spôsobilosti, ak ide o odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany.
(7)
Overenie odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú písomne zriaďuje príslušný štátny orgán vykonávajúci overenie odbornej spôsobilosti.
(8)
Skúšobná komisia na overenie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany má nepárny počet členov, najmenej však troch, pričom všetci členovia sú príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, z ktorých jeden je predsedom skúšobnej komisie. Overenie odbornej spôsobilosti pozostáva
a)
z ústnej časti a praktického riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ak ide o špecialistu požiarnej ochrany,
b)
z písomnej časti a ústnej časti, ak ide o preventivára požiarnej ochrany obce a technika požiarnej ochrany.
(9)
Písomná časť overenia odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou testu, ktorý obsahuje 50 otázok zo všetkých overovaných oblastí, ak ide o technika požiarnej ochrany, a 30 otázok, ak ide o preventivára požiarnej ochrany obce. Čas na vypracovanie písomnej časti overenia odbornej spôsobilosti je 60 minút. Písomná časť overenia odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel, ak žiadateľ správne zodpovedal najmenej 90 % otázok.
(10)
Ústna časť overenia odbornej spôsobilosti sa vykonáva zodpovedaním otázok, ktoré si žiadateľ vyberie náhodným výberom z okruhov otázok, a to tri otázky, pričom každá je z iného okruhu otázok, ak ide o špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany, a dve otázky z dvoch okruhov otázok, ak ide o preventivára požiarnej ochrany obce. Čas na prípravu odpovede je 20 minút. Skúšobná komisia hodnotí úplnosť a správnosť odpovede na každú otázku klasifikačným stupňom vyhovel alebo nevyhovel a celkovo hodnotí ústnu časť klasifikačným stupňom vyhovel, ak boli vyhovujúco zodpovedané všetky otázky.
(11)
Praktická časť overenia odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany sa vykonáva spracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorú si žiadateľ vyberie náhodným výberom z jednotlivých druhov stavieb, a jeho obhajobou pred skúšobnou komisiou. Čas na praktickú časť overenia odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany je 180 minút. Pri praktickej časti žiadateľ používa technické normy, všeobecne záväzné právne predpisy a iné predpisy súvisiace s riešením protipožiarnej bezpečnosti vybranej stavby. Skúšobná komisia hodnotí úplnosť a správnosť riešenia protipožiarnej bezpečnosti a celkovo hodnotí praktickú časť klasifikačným stupňom vyhovel, ak bolo riešenie protipožiarnej bezpečnosti spracované vyhovujúco.
(12)
Rozdelenie jednotlivých druhov stavieb a obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre praktickú časť overenia odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany sú uvedené v prílohe č. 11.
(13)
Okruhy otázok na písomnú časť a na ústnu časť overenia odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva.
(14)
Skúška na overenie odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje v poradí písomná časť a ústna časť, ak ide o preventivára požiarnej ochrany obce a technika požiarnej ochrany, a praktická časť a ústna časť, ak ide o špecialistu požiarnej ochrany. Podmienkou postupu do ďalšej časti skúšky je hodnotenie klasifikačným stupňom vyhovel v predchádzajúcej časti.
(15)
O skúške a jej výsledku skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu. Ak žiadateľ na skúške vyhovie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá ten, kto overenie vykonal.
(16)
Ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať. Termín opakovanej skúšky sa určuje tak, aby sa konala najskôr jeden mesiac a najneskôr do troch mesiacov odo dňa vykonania skúšky, na ktorej žiadateľ naposledy nevyhovel. Na opakovanej skúške žiadateľ vykonáva iba tie časti overenia, ktoré boli pri predchádzajúcej skúške hodnotené klasifikačným stupňom nevyhovel alebo ktoré neabsolvoval. Ak žiadateľ nevyhovie ani na druhej opakovanej skúške, príslušný štátny orgán vykonávajúci overovanie odbornej spôsobilosti vydá rozhodnutie o tom, že nevyhovel. Ďalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti sa môže žiadateľ podrobiť až po absolvovaní základnej odbornej prípravy.
(17)
Ak žiadateľ svoju neúčasť na overení odbornej spôsobilosti dostatočne neospravedlní alebo nepreukáže dôvod neúčasti, posudzuje sa, že na skúške nevyhovel.
(18)
Špecialista požiarnej ochrany a hosťujúci špecialista požiarnej ochrany osvedčujú pravosť písomností, ktoré vytvorili pri vykonávaní činnosti špecialistu požiarnej ochrany, odtlačkom svojej pečiatky a svojím podpisom na titulnej strane a každej piatej strane textovej časti vpravo dole a na každom výkrese. Vzor odtlačku pečiatky špecialistu požiarnej ochrany a hosťujúceho špecialistu požiarnej ochrany je uvedený v prílohe č. 6.
(19)
Na overenie odbornej spôsobilosti pri uplatnení kompenzačného mechanizmu podľa § 11a ods. 3 písm. a) zákona sa odseky 5 až 11 a 14 až 17 vzťahujú rovnako.
Štvrtý oddiel
Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi
§ 36
Dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvoria
a)
požiarny poriadok obce,
b)
dokumentácia o dobrovoľnom hasičskom zbore obce,
c)
zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,
d)
oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania,
e)
plány preventívnych protipožiarnych kontrol,
f)
zoznamy členov kontrolných skupín.
§ 37
Požiarny poriadok obce
(1)
Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje
a)
úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach,
b)
povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky,
c)
údaje o početnom stave a vybavení dobrovoľného hasičského zboru obce,
d)
prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,
e)
zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci,
f)
spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,
g)
výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,
h)
prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.
(2)
Požiarny poriadok obce sa udržiava v súlade so skutočným stavom a dopĺňa sa podľa potreby na základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a po vykonaní taktického cvičenia.
(3)
Požiarny poriadok obce sa umiestňuje na prístupnom mieste a zverejňuje sa spôsobom obvyklým v obci.
(4)
Nástupné plochy sú trvalo viditeľne označené podľa osobitného predpisu7) a tabuľkou s nápisom POZOR, NÁSTUPNÁ PLOCHA PRE VOZIDLÁ HASIČSKÝCH JEDNOTIEK.
Piaty oddiel
Podrobnosti o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru
§ 38
Druhy protipožiarnych kontrol
(1)
Protipožiarne kontroly sú:
a)
komplexná protipožiarna kontrola,
b)
tematická protipožiarna kontrola,
c)
následná protipožiarna kontrola.
(2)
Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v právnických osobách alebo vo fyzických osobách-podnikateľoch.
(3)
Tematickou protipožiarnou kontrolou sa preveruje spravidla stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi vo vybraných oblastiach alebo činnostiach. Tematickou protipožiarnou kontrolou je aj kontrola stavieb v priebehu ich uskutočňovania.
(4)
Následnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje splnenie opatrení uložených pri protipožiarnych kontrolách najneskôr do jedného roka. V prípade zistenia nových nedostatkov sa tieto nedostatky uvedú v zápisnici o následnej protipožiarnej kontrole.
§ 39
Obsah protipožiarnych kontrol
(1)
Protipožiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie povinností právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi, najmä
a)
organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, a to hlavne vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovanie zistených nedostatkov, zabezpečovanie pravidelného školenia, odbornej prípravy a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi,
b)
zabezpečenie dodržiavania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti objektov, a to hlavne umožnenie evakuácie osôb a zvierat z objektov, zabránenie šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri objektu alebo na iné objekty, umožnenie odvodu splodín horenia mimo objektu, umožnenie účinného a bezpečného zdolávania požiaru hasičskou jednotkou,
c)
zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnych zariadení, a to hlavne inštalácia vhodných druhov a primeraného množstva požiarnych zariadení, zabezpečenie ich prevádzky, funkčnosti, kompletnosti a vykonávania kontrol, zabezpečenie stanoveného množstva a druhov hasiacich látok,
d)
skladovanie horľavých látok a manipulácia s nimi, a to hlavne spôsob skladovania a dovolené množstvá horľavých látok, zabezpečenie prirodzeného, umelého alebo havarijného vetrania, označenie, spôsob plnenia a vyprázdňovania prepravných a skladovacích nádob,
e)
vykonávanie činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, a to hlavne vydanie pokynov na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, zriadenie a odborná príprava protipožiarnych hliadok, označenie priestorov, v ktorých sa vykonávajú činnosti, príslušnými zákazmi, príkazmi a pokynmi,
f)
technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania, ako aj technologických zariadení, v ktorých sa spracúvajú, vyrábajú alebo používajú horľavé látky,
g)
zabezpečenie objektov a priestorov vodou na hasenie požiarov a hasiacimi látkami, vykonávanie kontrol požiarnych vodovodov a zdrojov vody,
h)
činnosť a akcieschopnosť hasičskej jednotky.
(2)
Ak sa kontrola vykonala v nižšej organizačnej zložke právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, výsledky kontroly a uložené opatrenia sa prerokujú s vedúcim tejto zložky; v tomto prípade sa výsledky kontroly a uložené opatrenia zasielajú na vedomie štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi.
(3)
Protipožiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie a dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti počas uskutočňovania stavieb, a to najmä
a)
utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie vrátane utesnenia prestupov tuzemských technologických zariadení alebo technických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie,
b)
upevnenie a osadenie požiarnych uzáverov v požiarne deliacich konštrukciách, ochrana vzduchotechnického potrubia podľa schválenej projektovej dokumentácie,
c)
dodržiavanie technologického postupu pri realizácii montovaných požiarne deliacich konštrukcií vrátane použitia a uplatnenia predpísaných stavebných výrobkov určených vlastností,
d)
aplikácia a použitie vhodných druhov materiálov, ktoré zvyšujú požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií,
e)
realizácia káblových rozvodov káblami podľa ustanovených vlastností pre jednotlivé druhy stavieb vrátane vyhotovenia káblových kanálov,
f)
realizácia vodovodného potrubia pre potreby zabezpečenia vody na hasenie požiarov, najmä predpísané dimenzie týchto potrubí, osadenie hydrantov z hľadiska ich umiestnenia mimo požiarne nebezpečný priestor požiarneho úseku,
g)
vyhotovenie palivových spotrebičov, komínov a dymovodov z hľadiska konštrukcie a použitých stavebných výrobkov,
h)
zápisy uvedené v stavebnom denníku, najmä záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie,
i)
vykonávanie činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
(4)
Protipožiarna kontrola stavieb v priebehu ich realizácie sa vykonáva u stavebníka, oprávnenej osoby alebo právnickej osoby uskutočňujúcej stavbu, alebo u vlastníka stavby.
§ 40
Posudzovanie dokumentácie stavieb
(1)
Posudzovaním textovej časti a výkresovej časti dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti sa preveruje riešenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby.
(2)
Orgán štátneho požiarneho dozoru po posúdení dokumentácie stavieb vyhotoví písomné stanovisko.
§ 40a
Územné konanie
V územnom konaní sa v projektovej dokumentácii preveruje najmä
a)
vhodnosť umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zástavby predovšetkým v závislosti od pravdepodobných odstupových vzdialeností a bezpečnostných vzdialeností od stavby,
b)
určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, možnosť a spôsob zabezpečenia stavby vodou na hasenie požiarov,
c)
zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch na zásah hasičskou jednotkou,
d)
zakreslenie pravdepodobných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a odberných miest, príjazdových komunikácií a nástupných plôch vo výkrese situácie stavby.
§ 40b
Stavebné konanie
(1)
V textovej časti projektovej dokumentácie v stavebnom konaní sa preveruje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa jej druhu a účelu, a to najmä
a)
požiarnotechnická charakteristika stavby,
b)
určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov,
c)
technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií,
d)
obsadenie stavby osobami,
e)
riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat,
f)
určenie odstupových vzdialeností od stavby,
g)
vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami,
h)
zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov,
i)
riešenie vykurovania a vetrania stavby,
j)
určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby,
k)
zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu.
(2)
Obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je uvedený v prílohe č. 7.
(3)
Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie stavby sa preverujú najmä
a)
požiarne úseky, požiarne deliace konštrukcie, označenie požiarneho úseku a požadovaný najnižší stupeň protipožiarnej bezpečnosti, požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, požiarne uzávery, povrchové úpravy stavebných konštrukcií a ich trieda reakcie na oheň,
b)
únikové cesty, chránené únikové cesty, smery úniku evakuácie, východy na voľné priestranstvo, evakuačné výťahy a požiarne výťahy,
c)
zariadenia signalizácie, tlačidlové hlásiče požiaru, priestory strážené samočinnými hlásičmi požiaru a ústredne signalizácie,
d)
spojovacie prostriedky, akustické poplachové zariadenia a núdzové osvetlenie,
e)
stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia,
f)
hasiace prístroje, odberné miesta, vodné clony a stanice na zvyšovanie tlaku vody,
g)
požiarne rebríky a únikové rebríky, požiarne prostriedky a podobne,
h)
požiarne nebezpečný priestor, odstupová vzdialenosť a nástupné plochy na umiestnenie hasičskej techniky.
i)
zakreslenie grafických značiek požiarnej ochrany vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.
§ 40c
Kolaudačné konanie
(1)
Posudzovaním stavby v kolaudačnom konaní sa preveruje splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie.
(2)
Súčasťou posudzovania stavby v kolaudačnom konaní je overenie dokladov najmä o posúdení zhody, vykonaní prác osobami s odbornou spôsobilosťou, vykonaní kontrol a o revízii častí stavieb a zariadení.
(3)
Obsah posudzovania stavby a zoznam predkladaných dokladov v kolaudačnom konaní je uvedený v prílohe č. 8.
§ 41
Zisťovanie príčin vzniku požiarov
(1)
Pri každom požiari sa zisťuje príčina jeho vzniku.
(2)
Na základe údajov a poznatkov získaných pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vypracúva správa o zásahu alebo odborný posudok o príčine vzniku požiaru, alebo požiarnotechnická expertíza.
(3)
Obsahom odborného posudku o príčine vzniku požiaru alebo požiarnotechnickej expertízy sú najmä
a)
okolnosti, podmienky a časové údaje o vzniku a šírení požiaru,
b)
miesto a príčina vzniku požiaru,
c)
vyhodnotenie porušenia opatrení a povinností podľa osobitných predpisov2) vrátane návrhu na uloženie sankcie podľa § 59 a 61 zákona.
(4)
Odborné posudky o príčinách vzniku požiarov a požiarnotechnické expertízy sa využívajú najmä na určenie protipožiarnych opatrení a pri vypracúvaní rozborov požiarovosti.
(5)
Rozbory požiarovosti obsahujú
a)
počet požiarov podľa ich druhov,
b)
príčiny vzniku požiarov,
c)
počet zachránených, zranených a usmrtených osôb pri požiaroch,
d)
výška škôd spôsobených požiarmi a uchránené hodnoty,
e)
vyhodnotenie zabezpečovania ochrany pred požiarmi právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi,
f)
vyhodnotenie porušenia predpisov o ochrane pred požiarmi v súvislosti s výkonom štátneho požiarneho dozoru,
g)
vyhodnotenie požiarnobezpečnostnej situácie v odvetviach hospodárstva,
h)
ďalšie dôležité údaje potrebné na určenie preventívno-výchovných a organizačno-technických opatrení.
Šiesty oddiel
Preventívne protipožiarne kontroly
§ 42
Obsah preventívnych protipožiarnych kontrol
(1)
Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov,2) a to najmä
a)
dokumentácia ochrany pred požiarmi,
b)
vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
c)
skladovanie horľavých látok,
d)
stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia,
e)
vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f)
umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.
(2)
Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
(3)
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.
§ 43
Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu.
Siedmy oddiel
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 44
Prechodné ustanovenie
Pečiatky vydané špecialistom požiarnej ochrany podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti spolu s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany. Vzor pečiatky špecialistu požiarnej ochrany je uvedený v prílohe č. 6.
§ 44a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1)
Dokumentácia podľa § 10, § 25 a § 28 ods. 3 a 10 účinných od 1. septembra 2015 musí byť v súlade s týmito ustanoveniami od 1. januára 2017.
(2)
Odborná príprava člena protipožiarnej hliadky právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá bola vykonaná podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015, sa považuje za školenie o ochrane pred požiarmi podľa § 21 ods. 1 písm. b), najdlhšie však 24 mesiacov od jej vykonania.
§ 45
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Ivan Šimko v. r.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 121/2002 Z. z.
Príloha č. 2a k vyhláške č. 121/2002 Z. z.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Príloha č. 2b k vyhláške č. 121/2002 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 121/2002 Z. z.
Príloha č. 3a k vyhláške č. 121/2002 Z. z.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Príloha č. 3b k vyhláške č. 121/2002 Z. z.