118/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
ZÁKON
z 13. februára 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zdravotnou starostlivosťou je aj doprava v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.1)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti členom lodnej posádky na palube námorných lodí upravuje osobitný predpis.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 50 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.“.
3.
V § 4 prvej vete sa za slovo „liekov“ vkladá čiarka a slová „a zdravotníckych pomôcok“ sa nahrádzajú slovami „zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na osobitné medicínske účely (ďalej len „dietetická potravina“)“.
4.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Dietetické potraviny
(1)
Dietetická potravina je osobitne určená alebo osobitne zložená potravina určená
a)
na osobitné výživové účely,
b)
na diétny režim osoby a užívanie pod dohľadom ošetrujúceho lekára,
c)
na výlučné alebo čiastočné podávanie potravy
1.
osobe s obmedzenou, poškodenou alebo narušenou schopnosťou prijímania, trávenia, vstrebávania, metabolizovania alebo vylučovania bežných potravín alebo určitých živín, alebo metabolitov, ktoré sa v nich nachádzajú,
2.
osobe, ktorá má iné medicínsky určené požiadavky na výživu a ktorej diétny režim nemožno dosiahnuť normálnou diétou alebo inými potravinami na osobitnú výživu alebo ich kombináciou.
(2)
Kategórie dietetických potravín, požiadavky na ich základné zloženie, požiadavky na ich označovanie a pravidlá na ich účelné a efektívne predpisovanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).“.
5.
V § 5 ods. 2 písm. c) sa za slovo „lieky“ vkladá čiarka a slová „a zdravotnícke pomôcky“ sa nahrádzajú slovami „zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny“.
6.
V § 5 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
zaopatrenie v zariadeniach ústavnej starostlivosti,“.
7.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Doprava v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa poskytuje bezplatne za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.3a) Doprava osôb v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti presahujúca rámec ustanovený osobitným predpisom3) sa poskytuje za úhradu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4 a doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 3b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.“.
8.
V § 6 ods. 6 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva“.
9.
V § 7 ods. 1 posledná veta znie: „V ambulanciách, ktoré poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť, sa dohoda uzatvára písomne najmenej na šesť mesiacov na žiadosť jednej zo zmluvných strán.“.
10.
V § 14 ods. 4 sa slová „uzavrieť s ním alebo s jeho zákonným zástupcom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „získať súhlas pacienta alebo jeho zákonného zástupcu v písomnej forme alebo vo forme písomného záznamu vyhlásenia pacienta alebo jeho zákonného zástupcu urobeného ústne na pokračovanie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.
11.
V § 16 ods. 4 prvá veta znie: „Pri zániku alebo zrušení zdravotníckeho zariadenia je pôvodný držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, jeho právny nástupca alebo dedič povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu štátnemu okresnému lekárovi, ktorý preberá zodpovednosť za ďalšie nakladanie so zdravotnou dokumentáciou až do jej prevzatia novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti okrem prípadov podľa § 33b.“.
12.
V § 18 ods. 1 sa slovo „stomatológovia“ nahrádza slovami „zubní lekári“.
13.
V § 18 ods. 2 sa za slovo „zamestnávateľom“ vkladajú slová „a závodnou zdravotnou službou7ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:
„7ab)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.“.
14.
V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Dopravu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vykonáva záchranná zdravotná služba a dopravná zdravotná služba.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
15.
V § 18 ods. 5 sa za slová „letecká záchranná“ vkladá slovo „zdravotná“.
16.
V § 20 ods. 1 sa za slová „psychologickú starostlivosť“ vkladá čiarka a slová „logopedickú starostlivosť, liečebno-pedagogickú starostlivosť“.
17.
§ 20a vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Ošetrovateľská starostlivosť a pôrodná asistencia
(1)
Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť sestry poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu osobe alebo skupine osôb pri predchádzaní chorobám, pri podpore a udržaní zdravia, pri liečení chorôb a pri umieraní. Ošetrovateľská starostlivosť je súčasťou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v školách a v školských zariadeniach, v domácom prostredí chorého, v pracovnom prostredí, v záchytných utečeneckých táboroch, v pobytových utečeneckých táboroch, humanitných centrách7ac) a všade tam, kde sa osoba vyžadujúca ošetrovateľskú starostlivosť nachádza.
(2)
Pôrodná asistencia je starostlivosť pôrodnej asistentky o ženu a dieťa počas fyziologického tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, starostlivosť o reprodukčné zdravie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych ochoreniach. Pôrodná asistencia je súčasťou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v zdravotníckych zariadeniach, v domácom prostredí chorého a všade tam, kde sa tehotná žena a rodička nachádza.
(3)
Ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu poskytujú sestry a pôrodné asistentky, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon povolania podľa osobitného predpisu.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:
„7ac)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení zákona č. 309/2000 Z. z.“.
18.
§ 21a znie:
㤠21a
Súčasťou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti je aj poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré môže predpisovať lekár na tlačivách ustanovených osobitným predpisom. Pravidlá účelného predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa súčasných poznatkov farmakoterapie7b) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
19.
Nadpis pod § 24 znie:
„Sústava zdravotníckych zariadení a ďalšie zariadenia v zdravotníctve“.
20.
V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
dopravná zdravotná služba.“.
21.
V § 24 ods. 3 tretia veta znie: „Zriaďovateľom ostatných zdravotníckych zariadení a ďalších zariadení okrem stredných zdravotníckych škôl je ministerstvo zdravotníctva.“.
22.
V § 24 ods. 4 sa slová „v odseku 1 písm. h) až p)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. c), f), h) až p) a v)“.
23.
V § 26 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
spracúvať a predkladať v rozsahu a v lehote určených ministerstvom zdravotníctva údaje súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,“.
24.
V § 26 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečiť zastupovanie v rozsahu získaného oprávnenia počas dočasnej neprítomnosti osoby, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť, a uvedenú skutočnosť oznámiť štátnemu okresnému lekárovi v prípade, ak dočasná neprítomnosť trvá dlhšie ako tri pracovné dni; súčasne je povinné bezodkladne uviesť na viditeľnom mieste, kto vykonáva zastupovanie a kde sa zastupovanie vykonáva . Tieto povinnosti sa vzťahujú na zdravotnícke zariadenie uvedené v § 24 ods. 1 písm. a),“.
25.
V § 26 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
spracúvať a predkladať samosprávnemu kraju údaje v rozsahu určenom ministerstvom zdravotníctva,“.
26.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pri zániku alebo zrušení zdravotníckeho zariadenia odovzdať zdravotnú dokumentáciu štátnemu okresnému lekárovi, ktorý preberá zodpovednosť za ďalšie nakladanie so zdravotnou dokumentáciou až do jej prevzatia novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti okrem prípadov podľa § 33b.“.
27.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
28.
V § 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Neštátne zdravotnícke zariadenie nemôže rozhodnúť o chorobe z povolania, profesionálnej otrave alebo o inom poškodení zdravia pri práci.“.
29.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
nemocnica s poliklinikou III. typu,
e)
vysokošpecializovaný odborný ústav.“.
30.
V § 31 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „starostlivosti“ vkladajú slová „ako prenesený výkon štátnej správy“.
31.
V § 31 sa odsek 4 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
dopravná zdravotná služba.“.
32.
V § 31 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na poskytovanie hematologicko-transfuziologickej starostlivosti mimo zdravotníckeho zariadenia.“.
33.
V § 31 ods. 7 sa slová „v odseku 7“ nahrádzajú slovami „v odseku 8“.
34.
V § 31 ods. 12 druhej vete sa vypúšťajú slová „s výnimkou manžela“.
35.
V § 32 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
súhlas zamestnávateľa na výkon inej zárobkovej činnosti10b) žiadateľa o povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo odborného zástupcu právnickej osoby, čestné vyhlásenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo odborného zástupcu právnickej osoby, ktorý je v pracovnom pomere v štátnom zdravotníckom zariadení, že skončí pracovný pomer v lehote uvedenej v § 33 ods. 8 písm. e), alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo odborného zástupcu právnickej osoby, že nie je v pracovnom pomere,“.
36.
V § 32 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a povolenie na výkon zdravotníckeho povolania (§ 54 ods. 8 až 17)“.
37.
V § 32 ods. 4 písm. g) sa slová „ods. 7,“ nahrádzajú slovami „ods. 8,“.
38.
V § 32 ods. 5 sa slová „§ 31 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 4 písm. r) a § 31 ods. 6“.
39.
V § 33 ods. 8 písm. f) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť.“.
40.
V § 33 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
41.
V § 33b sa vypúšťajú slová „[§ 24 ods. 1 písm. a)]“ a slovo „fyzickou“ a na konci sa pripája táto veta:
„Príslušný orgán je povinný vymedziť nadobúdateľovi zdravotnícky obvod najmenej v rozsahu zdravotníckeho obvodu predchádzajúceho držiteľa povolenia.“.
42.
V § 35 sa za slová „ministerstvo zdravotníctva,“ vkladajú slová „krajský úrad, okresný úrad a“.
43.
V § 38 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Postup pri liečbe transsexuálov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
44.
V § 40 odsek 1 znie:
„(1)
Overovanie nových medicínskych poznatkov na človeku (ďalej len „overovanie“) možno vykonať len za podmienok ustanovených v tomto zákone. Overovanie na účely tohto zákona je potvrdenie vopred určenej hypotézy, potrebnej na získanie nových medicínskych poznatkov, na vypracovanie nových metód a hypotéz alebo na klinické skúšanie liekov alebo zdravotníckych pomôcok v záujme zachovania alebo zlepšenia zdravia ľudí.“.
45.
V § 40 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Overovaniu musia predchádzať laboratórne pokusy, pokusy na zvieratách a starostlivé zhodnotenie predvídateľných rizík a záťaže človeka v porovnaní s predvídateľným prospechom, ktorý z overovania môže plynúť.
(3)
Pred začatím overovania musí byť každá osoba, na ktorej sa má overovanie vykonávať, úplne poučená o všetkých zdravotníckych výkonoch a o možných rizikách, ktoré by mohli ovplyvniť jej zdravie, a informovaná o cieľoch, metódach a o očakávanom prospechu z overovania. Tejto osobe sa musí poskytnúť informácia o práve nezúčastniť sa na overovaní alebo zrušiť súhlas s účasťou na overovaní, a to kedykoľvek a bez akýchkoľvek následkov. Poučenie a súhlas pacienta treba zaznačiť do jeho zdravotnej dokumentácie.
(4)
Overovanie posudzujú, pripomienkujú a schvaľujú zdravotnícke zariadenia v spolupráci so stavovskými organizáciami9) a na ten účel si utvárajú nezávislé komisie na posudzovanie etických otázok (ďalej len „etická komisia“). Etická komisia dohliada na vykonávané overovanie, má najmenej troch členov a skladá sa zo zdravotníckych pracovníkov a z osoby s vysokoškolským magisterským právnickým vzdelaním. Členom etickej komisie nemôže byť osoba, ktorá overovanie objednala, osoba blízka7) objednávateľovi overovania, osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu voči objednávateľovi overovania, a osoba, ktorá overovanie vykonáva. Na prijatie rozhodnutia etickej komisie je potrebný súhlas všetkých jej členov.
(5)
Súčasťou overovania je vedenie protokolu overovania. Protokol overovania musí obsahovať návrh a opis vykonaných postupov overovania a opis etických problémov spojených s overovaním. Protokol overovania sa predkladá na posúdenie, pripomienkovanie a schválenie etickej komisii vždy, keď oň požiada. Osoba zodpovedná za overovanie je povinná poskytovať etickej komisii pri vykonávaní dohľadu nad overovaním ňou požadované informácie.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 6 až 8.
46.
V § 41 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
47.
V § 42 sa vypúšťa odsek 4.
48.
V § 47 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto odmietnutie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.“.
49.
V § 53 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
ak lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, má pochybnosti o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
50.
V § 54 ods. 2 písmená a) až c) znejú:
„a)
vysokoškolské vzdelanie v lekárskych odboroch štúdia alebo v odboroch štúdia farmácia [odsek 3 písm. a) až c)],
b)
vysokoškolské vzdelanie v jednom z odborov štúdia verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, rehabilitácia, laboratórne vyšetrovacie metódy alebo vyššie odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie na stredných zdravotníckych školách [odsek 3 písm. d) až h)],
c)
vysokoškolské vzdelanie v jednom z odborov štúdia logopédia, psychológia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika alebo vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie v študijnom odbore zameranom na odborné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti [odsek 3 písm. i)].“.
51.
V § 54 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
zubný lekár,“.
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).
52.
V § 54 odsek 5 znie:
„(5)
Odborná spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov uvedených v § 54 ods. 3 písm. a) až h) je dosiahnutie stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore a získanie osvedčenia o overení vedomostí a zručností nadobudnutých počas nástupnej odbornej praxe na výkon odborných pracovných činností, získanie diplomu o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore na výkon špecializovaných pracovných činností alebo získanie certifikátu na výkon certifikovaných pracovných činností. U zdravotníckych pracovníkov uvedených v § 54 ods. 3 písm. i) a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve sa vyžaduje aj získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve. Odbornú spôsobilosť pracovníkov v zdravotníctve ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
53.
V § 54 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Ak ide o občana Slovenskej republiky, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo o občana členského štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, ministerstvo zdravotníctva o tejto skutočnosti informuje príslušný členský štát najneskôr do troch mesiacov od vydania zákazu.“.
54.
V § 54 odsek 8 znie:
„(8)
Ministerstvo zdravotníctva po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou povolí výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky občanovi členského štátu alebo občanovi Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v členskom štáte, po predložení
a)
povolenia na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,10c) to sa nevyžaduje, ak ide o občana Slovenskej republiky,
b)
dokladu o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou školou podľa osobitného predpisu,14a)
c)
dokladov o získaných špecializáciách vydaných na to oprávnenými zahraničnými inštitúciami a orgánmi,
d)
dokladu o bezúhonnosti,14b)
e)
dokladu o etickej spôsobilosti,
f)
dokladu o zdravotnej spôsobilosti.“.
55.
V § 54 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 17, ktoré znejú:
„(9)
Občan členského štátu je povinný preukázať schopnosť odborne sa vyjadrovať v štátnom jazyku; táto požiadavka sa nevzťahuje na tých, ktorí ovládajú český jazyk.
(10)
Doklady uvedené v odseku 8 písm. d) až f) sú aj doklady vydané v členských štátoch, ktoré obsahom zodpovedajú dokladom vydaným v Slovenskej republike. U osôb, ktoré budú na území Slovenskej republiky poskytovať zdravotnú starostlivosť po prvýkrát od získania odbornej spôsobilosti, sa nevyžaduje doklad podľa odseku 8 písm. e). Doklady uvedené v odseku 8 písm. a), d) až f) nesmú byť staršie ako tri mesiace od ich vydania a doklad uvedený v odseku 8 písm. b) nesmie byť starší ako 12 mesiacov od jeho vydania. Doklady uvedené v odseku 8 sa musia predložiť spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(11)
Ministerstvo zdravotníctva môže po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou povoliť výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky osobe, ktorá nie je občanom členského štátu, alebo občanovi Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v štáte, ktorý nie je členským štátom, po splnení podmienok uvedených v odsekoch 8 a 9.
(12)
Ministerstvo zdravotníctva aj bez splnenia podmienok uvedených v odsekoch 8 až 11 povolí výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky na určitý čas s vymedzením činností, ktoré možno v rámci povolenia vykonávať, cudzincovi, ktorý získal doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania podľa osobitného predpisu14a) a je do Slovenskej republiky pozvaný na odovzdávanie odborných a praktických skúseností.
(13)
Ministerstvo zdravotníctva môže aj bez splnenia podmienok uvedených v odsekoch 8 až 11 povoliť výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky na určitý čas s vymedzením činností, ktoré možno v rámci povolenia vykonávať, cudzincovi alebo občanovi Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine a ktorý získal doklad o uznaní príslušného vzdelania podľa osobitného predpisu14a) a
a)
je pozvaný do Slovenskej republiky na odovzdávanie odborných a praktických skúseností alebo
b)
prichádza do Slovenskej republiky ako uchádzač o absolvovanie ďalšieho vzdelávania, alebo je do Slovenskej republiky pozvaný získavať odborné a praktické skúsenosti a zručnosti formou stáže alebo výmennej praxe a preukáže schopnosť odborne sa vyjadrovať v štátnom jazyku.
(14)
Ministerstvo zdravotníctva na žiadosť členského štátu prešetrí skutočnosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a ktoré by mohli ovplyvniť začatie výkonu zdravotníckeho povolania na území tohto členského štátu. Ministerstvo zdravotníctva o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach informuje tento členský štát najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(15)
Ministerstvo zdravotníctva pri postupe podľa odseku 14 zabezpečí ochranu údajov podľa osobitného predpisu.14c)
(16)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodne vo veci vydania povolenia podľa odsekov 8 až 13 najneskôr do 90 dní od podania žiadosti a predloženia dokladov podľa odsekov 8 až 13; v prípade, ak ministerstvo zdravotníctva požiadalo iný členský štát o prešetrenie skutočnosti, ktorá nastala na území tohto členského štátu a ktorá by mohla ovplyvniť rozhodnutie o vydaní povolenia na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, konanie sa preruší až do získania výsledku prešetrenia od príslušného členského štátu. Inak sa pri vydávaní povolení na výkon zdravotníckeho povolania postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.11)
(17)
Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytuje osobám, ktorým vydalo povolenie na výkon zdravotníckeho povolania podľa odsekov 8 až 13, informácie o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie a etiku výkonu zdravotníckeho povolania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14c znejú:
„14a)
§ 25 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z.
14b)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
14c)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 18.
56.
V § 56 ods. 2 a 3 sa vypúšťa posledná veta a v § 56 ods. 4 sa vypúšťajú posledné dve vety.
57.
V § 56 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Dohodu o zriadení výučbovej základne podľa odsekov 2 až 4 zašle zdravotnícke zariadenie ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od jej uzavretia.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
58.
V § 56 ods. 6 sa za slová „organizácia výučby,“ vkladajú slová „meno, priezvisko, odborná spôsobilosť a zamestnávateľ vedúceho výučbovej základne,“.
59.
V § 56 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Zdravotnícke zariadenie napojené finančným vzťahom na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu alebo inú zdravotnú poisťovňu,2) v ktorom je zriadená výučbová základňa lekárskej fakulty, farmaceutickej fakulty, fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, strednej zdravotníckej školy alebo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, uhrádza príslušnej lekárskej fakulte, farmaceutickej fakulte, fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, strednej zdravotníckej škole a Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny rozdiel medzi odmenou za vykonanú prácu,15aa) ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi podľa osobitného predpisu,15ab) a odmenou za vykonanú prácu, ktorá patrí zamestnancovi v štátnom zdravotníckom zariadení15ac) podľa osobitného predpisu,15ad) a podľa zoznamu zdravotníckych pracovníkov schváleného zdravotníckym zariadením a príslušnou lekárskou fakultou, farmaceutickou fakultou, fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, strednou zdravotníckou školou alebo Slovenskou postgraduálnou akadémiou medicíny.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15aa až 15ad znejú:
„15aa)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
15ab)
§ 7d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
§ 19 ods. 12 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
15ac)
§ 7b ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.
§ 19 ods. 9 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
15ad)
Napríklad § 7b ods. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb., § 10 a 11 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.“.
60.
V § 56 ods. 8 druhá veta znie:
„Špecializačné odbory a spôsob ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
61.
Doterajší text § 72 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Stavovské organizácie a profesiové združenia spolupracujú s orgánmi územnej samosprávy na úseku zdravotníctva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, najmä so samosprávnym krajom pri
a)
udeľovaní povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení,
b)
zabezpečovaní odbornosti členov stavovských organizácií a profesiových združení na výkon povolania,
c)
obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov zdravotníckych zariadení konkurzom.“.
62.
V § 74 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
zabezpečuje a spracúva údaje o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti zdravotníckych zariadení, činnosti zdravotníckych zariadení, pracovníkoch v zdravotníctve, ekonomike zdravotníctva, nehnuteľnostiach, prístrojovej technike a o zdravotníckom školstve v Slovenskej republike.“.
63.
V § 74a sa vypúšťajú slová „Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave,“.
64.
V § 77 ods. 3 a ods. 4 sa slová „okresný úrad“ v príslušných tvaroch nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“ v príslušných tvaroch.
65.
Za § 78a sa vkladá § 78a, ktorý znie:
㤠78a
Samosprávny kraj
a)
zriaďuje stredné zdravotnícke školy,
b)
povoľuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 31 ods. 4,
c)
zakladá zdravotnícke zariadenia podľa osobitného predpisu.9e)“.
66.
V § 79 ods. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.“.
67.
V § 79 ods. 5 sa za slovo „systém“ vkladajú slová „ministerstva zdravotníctva“.
68.
Doterajší text § 80e sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zriaďovateľská funkcia krajského úradu k štátnym zdravotníckym zariadeniam uvedeným v § 24 ods. 1 písm. d) a zriaďovateľská funkcia ministerstva zdravotníctva k štátnym zdravotníckym zariadeniam uvedeným v § 24 ods. 1 písm. h) a i) prechádza na príslušnú obec. Zriaďovateľská funkcia ministerstva zdravotníctva k štátnym zdravotníckym zariadeniam uvedeným v § 24 ods. 1 písm. f) a j), okrem nemocnice s poliklinikou III. typu, prechádza na príslušný samosprávny kraj.“.
69.
Za § 80e sa vkladajú § 80f až 80i, ktoré znejú:
㤠80f
Prepravcovia vykonávajúci dopravnú zdravotnú službu na základe živnostenského oprávnenia môžu túto činnosť vykonávať naďalej, ak do 1. februára 2003 získajú oprávnenie na vykonávanie dopravnej zdravotnej služby podľa § 31 ods. 4 písm. r); inak sú povinní výkon dopravnej zdravotnej služby skončiť.
§ 80g
(1)
Zdravotnícke zariadenie, ktoré vzniklo na základe osobitného predpisu,26) môže poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak do 1. januára 2007 získa povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona.
(2)
Zdravotnícke zariadenie, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec podľa § 80e ods. 2, môže poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak do 1. januára 2007 získa povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona.
§ 80h
Odborný zástupca právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení, ktorý je k 15. marcu 2002 v pracovnom pomere v štátnom zdravotníckom zariadení, je povinný do troch mesiacov skončiť pracovný pomer v štátnom zdravotníckom zariadení; inak je povinný skončiť výkon odborného zástupcu v neštátnom zdravotníckom zariadení.
§ 80i
(1)
Neštátne zdravotnícke zariadenie predkladá do 1. júla 2002 údaje podľa § 26 ods. 2 písm. d) okresnému úradu alebo krajskému úradu.
(2)
Neštátne zdravotnícke zariadenie predkladá do 1. januára 2003 údaje podľa § 26 ods. 2 písm. d) v rozsahu určenom Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 468/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 152 písmená j) a k) znejú:
„j)
žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov.....1000 Sk,
k)
žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok......1000 Sk“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 152 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny na osobitné medicínske účely do zoznamu dietetických potravín.....1000 Sk“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2002 okrem ustanovenia v čl. V, ktoré nadobúda účinnosť 1. apríla 2002, okrem ustanovení v čl. I 25., 29. až 31., 38., 42., 61., 64. a v 65. bode § 78a písm. a) a b) a v 69. bode § 80f, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, a okrem ustanovení v čl. I 21., 23., 62. a v 63. bode len vo vzťahu k Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave, v 65. bode § 78a písm. c) a v 68., 69. bode § 80g ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.