118/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2002 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
ZÁKON
z 13. februára 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zdravotnou starostlivosťou je aj doprava v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.1)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti členom lodnej posádky na palube námorných lodí upravuje osobitný predpis.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 50 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.“.
3.
V § 4 prvej vete sa za slovo „liekov“ vkladá čiarka a slová „a zdravotníckych pomôcok“ sa nahrádzajú slovami „zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na osobitné medicínske účely (ďalej len „dietetická potravina“)“.
4.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Dietetické potraviny
(1)
Dietetická potravina je osobitne určená alebo osobitne zložená potravina určená
a)
na osobitné výživové účely,
b)
na diétny režim osoby a užívanie pod dohľadom ošetrujúceho lekára,
c)
na výlučné alebo čiastočné podávanie potravy
1.
osobe s obmedzenou, poškodenou alebo narušenou schopnosťou prijímania, trávenia, vstrebávania, metabolizovania alebo vylučovania bežných potravín alebo určitých živín, alebo metabolitov, ktoré sa v nich nachádzajú,
2.
osobe, ktorá má iné medicínsky určené požiadavky na výživu a ktorej diétny režim nemožno dosiahnuť normálnou diétou alebo inými potravinami na osobitnú výživu alebo ich kombináciou.
(2)
Kategórie dietetických potravín, požiadavky na ich základné zloženie, požiadavky na ich označovanie a pravidlá na ich účelné a efektívne predpisovanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).“.
5.
V § 5 ods. 2 písm. c) sa za slovo „lieky“ vkladá čiarka a slová „a zdravotnícke pomôcky“ sa nahrádzajú slovami „zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny“.
6.
V § 5 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
zaopatrenie v zariadeniach ústavnej starostlivosti,“.
7.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Doprava v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa poskytuje bezplatne za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.3a) Doprava osôb v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti presahujúca rámec ustanovený osobitným predpisom3) sa poskytuje za úhradu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4 a doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 3b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.“.
8.
V § 6 ods. 6 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva“.
9.
V § 7 ods. 1 posledná veta znie: „V ambulanciách, ktoré poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť, sa dohoda uzatvára písomne najmenej na šesť mesiacov na žiadosť jednej zo zmluvných strán.“.
10.
V § 14 ods. 4 sa slová „uzavrieť s ním alebo s jeho zákonným zástupcom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „získať súhlas pacienta alebo jeho zákonného zástupcu v písomnej forme alebo vo forme písomného záznamu vyhlásenia pacienta alebo jeho zákonného zástupcu urobeného ústne na pokračovanie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.
11.
V § 16 ods. 4 prvá veta znie: „Pri zániku alebo zrušení zdravotníckeho zariadenia je pôvodný držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, jeho právny nástupca alebo dedič povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu štátnemu okresnému lekárovi, ktorý preberá zodpovednosť za ďalšie nakladanie so zdravotnou dokumentáciou až do jej prevzatia novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti okrem prípadov podľa § 33b.“.
12.
V § 18 ods. 1 sa slovo „stomatológovia“ nahrádza slovami „zubní lekári“.
13.
V § 18 ods. 2 sa za slovo „zamestnávateľom“ vkladajú slová „a závodnou zdravotnou službou7ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:
„7ab)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.“.
14.
V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Dopravu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vykonáva záchranná zdravotná služba a dopravná zdravotná služba.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
15.
V § 18 ods. 5 sa za slová „letecká záchranná“ vkladá slovo „zdravotná“.
16.
V § 20 ods. 1 sa za slová „psychologickú starostlivosť“ vkladá čiarka a slová „logopedickú starostlivosť, liečebno-pedagogickú starostlivosť“.
17.
§ 20a vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Ošetrovateľská starostlivosť a pôrodná asistencia
(1)
Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť sestry poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu osobe alebo skupine osôb pri predchádzaní chorobám, pri podpore a udržaní zdravia, pri liečení chorôb a pri umieraní. Ošetrovateľská starostlivosť je súčasťou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v školách a v školských zariadeniach, v domácom prostredí chorého, v pracovnom prostredí, v záchytných utečeneckých táboroch, v pobytových utečeneckých táboroch, humanitných centrách7ac) a všade tam, kde sa osoba vyžadujúca ošetrovateľskú starostlivosť nachádza.
(2)
Pôrodná asistencia je starostlivosť pôrodnej asistentky o ženu a dieťa počas fyziologického tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, starostlivosť o reprodukčné zdravie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych ochoreniach. Pôrodná asistencia je súčasťou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v zdravotníckych zariadeniach, v domácom prostredí chorého a všade tam, kde sa tehotná žena a rodička nachádza.
(3)
Ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu poskytujú sestry a pôrodné asistentky, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon povolania podľa osobitného predpisu.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:
„7ac)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení zákona č. 309/2000 Z. z.“.
18.
§ 21a znie:
㤠21a
Súčasťou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti je aj poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré môže predpisovať lekár na tlačivách ustanovených osobitným predpisom. Pravidlá účelného predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa súčasných poznatkov farmakoterapie7b) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
19.
Nadpis pod § 24 znie:
„Sústava zdravotníckych zariadení a ďalšie zariadenia v zdravotníctve“.
20.
V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
dopravná zdravotná služba.“.
21.
V § 24 ods. 3 tretia veta znie: „Zriaďovateľom ostatných zdravotníckych zariadení a ďalších zariadení okrem stredných zdravotníckych škôl je ministerstvo zdravotníctva.“.
22.
V § 24 ods. 4 sa slová „v odseku 1 písm. h) až p)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. c), f), h) až p) a v)“.
23.
V § 26 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
spracúvať a predkladať v rozsahu a v lehote určených ministerstvom zdravotníctva údaje súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,“.
24.
V § 26 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečiť zastupovanie v rozsahu získaného oprávnenia počas dočasnej neprítomnosti osoby, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť, a uvedenú skutočnosť oznámiť štátnemu okresnému lekárovi v prípade, ak dočasná neprítomnosť trvá dlhšie ako tri pracovné dni; súčasne je povinné bezodkladne uviesť na viditeľnom mieste, kto vykonáva zastupovanie a kde sa zastupovanie vykonáva . Tieto povinnosti sa vzťahujú na zdravotnícke zariadenie uvedené v § 24 ods. 1 písm. a),“.
26.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pri zániku alebo zrušení zdravotníckeho zariadenia odovzdať zdravotnú dokumentáciu štátnemu okresnému lekárovi, ktorý preberá zodpovednosť za ďalšie nakladanie so zdravotnou dokumentáciou až do jej prevzatia novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti okrem prípadov podľa § 33b.“.
27.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
28.
V § 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Neštátne zdravotnícke zariadenie nemôže rozhodnúť o chorobe z povolania, profesionálnej otrave alebo o inom poškodení zdravia pri práci.“.
32.
V § 31 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na poskytovanie hematologicko-transfuziologickej starostlivosti mimo zdravotníckeho zariadenia.“.
33.
V § 31 ods. 7 sa slová „v odseku 7“ nahrádzajú slovami „v odseku 8“.
34.
V § 31 ods. 12 druhej vete sa vypúšťajú slová „s výnimkou manžela“.
35.
V § 32 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
súhlas zamestnávateľa na výkon inej zárobkovej činnosti10b) žiadateľa o povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo odborného zástupcu právnickej osoby, čestné vyhlásenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo odborného zástupcu právnickej osoby, ktorý je v pracovnom pomere v štátnom zdravotníckom zariadení, že skončí pracovný pomer v lehote uvedenej v § 33 ods. 8 písm. e), alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo odborného zástupcu právnickej osoby, že nie je v pracovnom pomere,“.
36.
V § 32 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a povolenie na výkon zdravotníckeho povolania (§ 54 ods. 8 až 17)“.
37.
V § 32 ods. 4 písm. g) sa slová „ods. 7,“ nahrádzajú slovami „ods. 8,“.
39.
V § 33 ods. 8 písm. f) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť.“.
40.
V § 33 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
41.
V § 33b sa vypúšťajú slová „[§ 24 ods. 1 písm. a)]“ a slovo „fyzickou“ a na konci sa pripája táto veta:
„Príslušný orgán je povinný vymedziť nadobúdateľovi zdravotnícky obvod najmenej v rozsahu zdravotníckeho obvodu predchádzajúceho držiteľa povolenia.“.
43.
V § 38 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Postup pri liečbe transsexuálov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
44.
V § 40 odsek 1 znie:
„(1)
Overovanie nových medicínskych poznatkov na človeku (ďalej len „overovanie“) možno vykonať len za podmienok ustanovených v tomto zákone. Overovanie na účely tohto zákona je potvrdenie vopred určenej hypotézy, potrebnej na získanie nových medicínskych poznatkov, na vypracovanie nových metód a hypotéz alebo na klinické skúšanie liekov alebo zdravotníckych pomôcok v záujme zachovania alebo zlepšenia zdravia ľudí.“.
45.
V § 40 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Overovaniu musia predchádzať laboratórne pokusy, pokusy na zvieratách a starostlivé zhodnotenie predvídateľných rizík a záťaže človeka v porovnaní s predvídateľným prospechom, ktorý z overovania môže plynúť.
(3)
Pred začatím overovania musí byť každá osoba, na ktorej sa má overovanie vykonávať, úplne poučená o všetkých zdravotníckych výkonoch a o možných rizikách, ktoré by mohli ovplyvniť jej zdravie, a informovaná o cieľoch, metódach a o očakávanom prospechu z overovania. Tejto osobe sa musí poskytnúť informácia o práve nezúčastniť sa na overovaní alebo zrušiť súhlas s účasťou na overovaní, a to kedykoľvek a bez akýchkoľvek následkov. Poučenie a súhlas pacienta treba zaznačiť do jeho zdravotnej dokumentácie.
(4)
Overovanie posudzujú, pripomienkujú a schvaľujú zdravotnícke zariadenia v spolupráci so stavovskými organizáciami9) a na ten účel si utvárajú nezávislé komisie na posudzovanie etických otázok (ďalej len „etická komisia“). Etická komisia dohliada na vykonávané overovanie, má najmenej troch členov a skladá sa zo zdravotníckych pracovníkov a z osoby s vysokoškolským magisterským právnickým vzdelaním. Členom etickej komisie nemôže byť osoba, ktorá overovanie objednala, osoba blízka7) objednávateľovi overovania, osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu voči objednávateľovi overovania, a osoba, ktorá overovanie vykonáva. Na prijatie rozhodnutia etickej komisie je potrebný súhlas všetkých jej členov.
(5)
Súčasťou overovania je vedenie protokolu overovania. Protokol overovania musí obsahovať návrh a opis vykonaných postupov overovania a opis etických problémov spojených s overovaním. Protokol overovania sa predkladá na posúdenie, pripomienkovanie a schválenie etickej komisii vždy, keď oň požiada. Osoba zodpovedná za overovanie je povinná poskytovať etickej komisii pri vykonávaní dohľadu nad overovaním ňou požadované informácie.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 6 až 8.
46.
V § 41 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
47.
V § 42 sa vypúšťa odsek 4.
48.
V § 47 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto odmietnutie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.“.
49.
V § 53 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
ak lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, má pochybnosti o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
50.
V § 54 ods. 2 písmená a) až c) znejú:
„a)
vysokoškolské vzdelanie v lekárskych odboroch štúdia alebo v odboroch štúdia farmácia [odsek 3 písm. a) až c)],
b)
vysokoškolské vzdelanie v jednom z odborov štúdia verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, rehabilitácia, laboratórne vyšetrovacie metódy alebo vyššie odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie na stredných zdravotníckych školách [odsek 3 písm. d) až h)],
c)
vysokoškolské vzdelanie v jednom z odborov štúdia logopédia, psychológia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika alebo vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie v študijnom odbore zameranom na odborné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti [odsek 3 písm. i)].“.
51.
V § 54 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
zubný lekár,“.
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).
52.
V § 54 odsek 5 znie:
„(5)
Odborná spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov uvedených v § 54 ods. 3 písm. a) až h) je dosiahnutie stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore a získanie osvedčenia o overení vedomostí a zručností nadobudnutých počas nástupnej odbornej praxe na výkon odborných pracovných činností, získanie diplomu o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore na výkon špecializovaných pracovných činností alebo získanie certifikátu na výkon certifikovaných pracovných činností. U zdravotníckych pracovníkov uvedených v § 54 ods. 3 písm. i) a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve sa vyžaduje aj získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve. Odbornú spôsobilosť pracovníkov v zdravotníctve ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
53.
V § 54 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Ak ide o občana Slovenskej republiky, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo o občana členského štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, ministerstvo zdravotníctva o tejto skutočnosti informuje príslušný členský štát najneskôr do troch mesiacov od vydania zákazu.“.
54.
V § 54 odsek 8 znie:
„(8)
Ministerstvo zdravotníctva po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou povolí výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky občanovi členského štátu alebo občanovi Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v členskom štáte, po predložení
a)
povolenia na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,10c) to sa nevyžaduje, ak ide o občana Slovenskej republiky,
b)
dokladu o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou školou podľa osobitného predpisu,14a)
c)
dokladov o získaných špecializáciách vydaných na to oprávnenými zahraničnými inštitúciami a orgánmi,
d)
dokladu o bezúhonnosti,14b)
e)
dokladu o etickej spôsobilosti,
f)
dokladu o zdravotnej spôsobilosti.“.
55.
V § 54 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 17, ktoré znejú:
„(9)
Občan členského štátu je povinný preukázať schopnosť odborne sa vyjadrovať v štátnom jazyku; táto požiadavka sa nevzťahuje na tých, ktorí ovládajú český jazyk.
(10)
Doklady uvedené v odseku 8 písm. d) až f) sú aj doklady vydané v členských štátoch, ktoré obsahom zodpovedajú dokladom vydaným v Slovenskej republike. U osôb, ktoré budú na území Slovenskej republiky poskytovať zdravotnú starostlivosť po prvýkrát od získania odbornej spôsobilosti, sa nevyžaduje doklad podľa odseku 8 písm. e). Doklady uvedené v odseku 8 písm. a), d) až f) nesmú byť staršie ako tri mesiace od ich vydania a doklad uvedený v odseku 8 písm. b) nesmie byť starší ako 12 mesiacov od jeho vydania. Doklady uvedené v odseku 8 sa musia predložiť spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(11)
Ministerstvo zdravotníctva môže po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou povoliť výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky osobe, ktorá nie je občanom členského štátu, alebo občanovi Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v štáte, ktorý nie je členským štátom, po splnení podmienok uvedených v odsekoch 8 a 9.
(12)
Ministerstvo zdravotníctva aj bez splnenia podmienok uvedených v odsekoch 8 až 11 povolí výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky na určitý čas s vymedzením činností, ktoré možno v rámci povolenia vykonávať, cudzincovi, ktorý získal doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania podľa osobitného predpisu14a) a je do Slovenskej republiky pozvaný na odovzdávanie odborných a praktických skúseností.
(13)
Ministerstvo zdravotníctva môže aj bez splnenia podmienok uvedených v odsekoch 8 až 11 povoliť výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky na určitý čas s vymedzením činností, ktoré možno v rámci povolenia vykonávať, cudzincovi alebo občanovi Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine a ktorý získal doklad o uznaní príslušného vzdelania podľa osobitného predpisu14a) a
a)
je pozvaný do Slovenskej republiky na odovzdávanie odborných a praktických skúseností alebo
b)
prichádza do Slovenskej republiky ako uchádzač o absolvovanie ďalšieho vzdelávania, alebo je do Slovenskej republiky pozvaný získavať odborné a praktické skúsenosti a zručnosti formou stáže alebo výmennej praxe a preukáže schopnosť odborne sa vyjadrovať v štátnom jazyku.
(14)
Ministerstvo zdravotníctva na žiadosť členského štátu prešetrí skutočnosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a ktoré by mohli ovplyvniť začatie výkonu zdravotníckeho povolania na území tohto členského štátu. Ministerstvo zdravotníctva o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach informuje tento členský štát najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(15)
Ministerstvo zdravotníctva pri postupe podľa odseku 14 zabezpečí ochranu údajov podľa osobitného predpisu.14c)
(16)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodne vo veci vydania povolenia podľa odsekov 8 až 13 najneskôr do 90 dní od podania žiadosti a predloženia dokladov podľa odsekov 8 až 13; v prípade, ak ministerstvo zdravotníctva požiadalo iný členský štát o prešetrenie skutočnosti, ktorá nastala na území tohto členského štátu a ktorá by mohla ovplyvniť rozhodnutie o vydaní povolenia na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, konanie sa preruší až do získania výsledku prešetrenia od príslušného členského štátu. Inak sa pri vydávaní povolení na výkon zdravotníckeho povolania postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.11)
(17)
Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytuje osobám, ktorým vydalo povolenie na výkon zdravotníckeho povolania podľa odsekov 8 až 13, informácie o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie a etiku výkonu zdravotníckeho povolania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14c znejú:
„14a)
§ 25 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z.
14b)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
14c)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 18.
56.
V § 56 ods. 2 a 3 sa vypúšťa posledná veta a v § 56 ods. 4 sa vypúšťajú posledné dve vety.
57.
V § 56 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Dohodu o zriadení výučbovej základne podľa odsekov 2 až 4 zašle zdravotnícke zariadenie ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od jej uzavretia.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
58.
V § 56 ods. 6 sa za slová „organizácia výučby,“ vkladajú slová „meno, priezvisko, odborná spôsobilosť a zamestnávateľ vedúceho výučbovej základne,“.
59.
V § 56 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Zdravotnícke zariadenie napojené finančným vzťahom na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu alebo inú zdravotnú poisťovňu,2) v ktorom je zriadená výučbová základňa lekárskej fakulty, farmaceutickej fakulty, fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, strednej zdravotníckej školy alebo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, uhrádza príslušnej lekárskej fakulte, farmaceutickej fakulte, fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, strednej zdravotníckej škole a Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny rozdiel medzi odmenou za vykonanú prácu,15aa) ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi podľa osobitného predpisu,15ab) a odmenou za vykonanú prácu, ktorá patrí zamestnancovi v štátnom zdravotníckom zariadení15ac) podľa osobitného predpisu,15ad) a podľa zoznamu zdravotníckych pracovníkov schváleného zdravotníckym zariadením a príslušnou lekárskou fakultou, farmaceutickou fakultou, fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, strednou zdravotníckou školou alebo Slovenskou postgraduálnou akadémiou medicíny.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15aa až 15ad znejú:
„15aa)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
15ab)
§ 7d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
§ 19 ods. 12 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
15ac)
§ 7b ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.
§ 19 ods. 9 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
15ad)
Napríklad § 7b ods. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb., § 10 a 11 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.“.
60.
V § 56 ods. 8 druhá veta znie:
„Špecializačné odbory a spôsob ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
62.
V § 74 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
zabezpečuje a spracúva údaje o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti zdravotníckych zariadení, činnosti zdravotníckych zariadení, pracovníkoch v zdravotníctve, ekonomike zdravotníctva, nehnuteľnostiach, prístrojovej technike a o zdravotníckom školstve v Slovenskej republike.“.
63.
V § 74a sa vypúšťajú slová „Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave,“.
65.
Za § 78a sa vkladá § 78a, ktorý znie:
66.
V § 79 ods. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.“.
67.
V § 79 ods. 5 sa za slovo „systém“ vkladajú slová „ministerstva zdravotníctva“.
69.
Za § 80e sa vkladajú § 80f až 80i, ktoré znejú:
㤠80g
(1)
Zdravotnícke zariadenie, ktoré vzniklo na základe osobitného predpisu,26) môže poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak do 1. januára 2007 získa povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona.
§ 80h
Odborný zástupca právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení, ktorý je k 15. marcu 2002 v pracovnom pomere v štátnom zdravotníckom zariadení, je povinný do troch mesiacov skončiť pracovný pomer v štátnom zdravotníckom zariadení; inak je povinný skončiť výkon odborného zástupcu v neštátnom zdravotníckom zariadení.
§ 80i
(1)
Neštátne zdravotnícke zariadenie predkladá do 1. júla 2002 údaje podľa § 26 ods. 2 písm. d) okresnému úradu alebo krajskému úradu.
(2)
Neštátne zdravotnícke zariadenie predkladá do 1. januára 2003 údaje podľa § 26 ods. 2 písm. d) v rozsahu určenom Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z. a zákona č. 3/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a aplikovali sa v súlade s ustanovenými preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami“.
2.
V § 3 ods. 2 sa za slová „liečivá obsiahnuté v lieku“ vkladá čiarka a slová „dietetické potraviny na osobitné medicínske účely4a) (ďalej len „dietetická potravina“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.“.
3.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Na základe zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu aj hromadne vyrábané lieky, ktoré obsahujú liečivá, ktoré nepatria do anatomicko-terapeutických skupín liečiv uvedených v prílohe č. 2, ak sú uvedené v Zozname liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam liekov“).“.
4.
V § 8 ods. 5 sa za slová „preskripčnými obmedzeniami“ vkladajú slová „a indikačnými obmedzeniami“.
5.
V § 8 odsek 6 znie:
„(6)
Pri určovaní sumy úhrady za jednotku dennej definovanej dávky liečiva na základe zdravotného poistenia sa zohľadňujú
a)
farmaceutické charakteristiky liečiva, ktorými sú:
1.
cesta podania liečiva,
2.
lieková forma liečiva,
3.
množstvo liečiva v liekovej forme vyjadrené v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo kusových jednotkách,
4.
dávkovanie liečiva,
b)
terapeutický zisk liečiva,
c)
nákladovosť liečby liečivom,
d)
suma úhrady za porovnateľné liečivá zaradené do danej anatomicko-terapeutickej skupiny.“.
6.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Pre jedno liečivo sa môže určiť diferencovaná suma úhrady, preskripčné obmedzenie alebo indikačné obmedzenie v závislosti od
a)
cesty podania liečiva,
b)
liekovej formy liečiva,
c)
množstva liečiva v liekovej forme vyjadreného v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo kusových jednotkách,
d)
dávkovania liečiva.
(8)
Zaradenie liečiva do zoznamu liekov alebo vyradenie liečiva zo zoznamu liekov, jednotku dennej definovanej dávky liečiva, ak ju neurčila Svetová zdravotnícka organizácia, sumu úhrady za jednotku dennej definovanej dávky liečiva na základe zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia alebo indikačné obmedzenia, alebo zmenu týchto údajov podľa odsekov 6 a 7 a § 38a až 38c určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii liečiv uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (ďalej len „rozhodnutie o kategorizácii liečiva“).
(9)
Na základe rozhodnutia o kategorizácii liečiva podľa odseku 8 ministerstvo zaradí liek s obsahom liečiva zaradeného do zoznamu liekov alebo vyradí liek zo zoznamu liekov, určí sumu úhrady za liek na základe zdravotného poistenia v sume zodpovedajúcej násobku počtu denných definovaných dávok liečiva obsiahnutých v lieku a sumu úhrady za jednotku dennej definovanej dávky liečiva určenej podľa odseku 7 pri dodržaní preskripčných obmedzení a indikačných obmedzení ustanovených pre dané liečivo podľa odseku 8. Zaradenie lieku do zoznamu liekov určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (ďalej len „rozhodnutie o kategorizácii liekov“).“.
7.
§ 8a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, sumu úhrady za zdravotnícku pomôcku na základe zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia, indikačné obmedzenia, určenie množstvových limitov alebo finančných limitov, alebo zmenu týchto údajov podľa odsekov 5 až 7 a § 38d až 38f určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (ďalej len „rozhodnutie o kategorizácii zdravotníckej pomôcky“).“.
8.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8b
Poskytovanie dietetických potravín
(1)
Na základe zdravotného poistenia sa počas ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujú poistencom bezplatne dietetické potraviny.
(2)
Na základe zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu dietetické potraviny uvedené v Zozname dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam dietetických potravín“).
(3)
Zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín, sumu úhrady za dietetickú potravinu na základe zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia, indikačné obmedzenia, určenie množstvových limitov alebo finančných limitov, alebo zmenu týchto údajov podľa § 38fa a 38fb určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (ďalej len „rozhodnutie o kategorizácii dietetickej potraviny“).
(4)
Podrobnosti o registrácii dietetických potravín a o ich uvádzaní na trh ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Na predpisovanie a výdaj dietetických potravín sa použijú predpisy o predpisovaní a výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.“.
9.
V § 9 ods. 2 až 6 a v § 10 ods. 1 prvej vete sa za slovo „lieky“ vkladá čiarka a slová „a zdravotnícke pomôcky“ sa nahrádzajú slovami „zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny“.
10.
V § 9 ods. 7 a v § 10 ods. 1 druhej vete sa za slovo „liekov“ vkladá čiarka a slová „a zdravotníckych pomôcok“ sa nahrádzajú slovami „zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín“.
11.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Lekáreň a výdajňa zdravotníckych pomôcok vedú kusovú evidenciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.“.
12.
V § 11 ods. 3 sa slová „s iným prepravcom vykonávajúcim dopravnú zdravotnú službu“ nahrádzajú slovami „s inou dopravnou zdravotnou službou“.
13.
V § 11 ods. 6 sa za slová „leteckej záchrannej“ vkladá slovo „zdravotnej“.
14.
V § 12 ods. 1 sa slová „s iným prepravcom“ nahrádzajú slovami „s inou dopravnou zdravotnou službou“.
15.
V § 17 písmeno a) znie:
„a)
v domácom prostredí chorého,“.
16.
Nadpis nad § 38a znie:
„Zaradenie liekov do zoznamu liekov, zaradenie zdravotníckych pomôcok do zoznamu zdravotníckych pomôcok a zaradenie dietetických potravín do zoznamu dietetických potravín“.
17.
Nadpis pod § 38a znie:
„Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov“.
18.
V § 38a ods. 1 prvá veta znie: „Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.“.
19.
V § 38a ods. 3 sa v písmenách a) a b) vypúšťa slovo „osvedčenú“.
20.
§ 38a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Osoba uvedená v odseku 1 môže požiadať o vyradenie lieku zo zoznamu liekov; v žiadosti o vyradenie lieku zo zoznamu liekov uvedie dôvody vyradenia.“.
21.
Nadpis pod § 38d znie:
„Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok“.
22.
V § 38d ods. 1 prvá veta znie: „Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok podáva výrobca zdravotníckych pomôcok alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.“.
23.
V § 38d ods. 3 sa v písmenách a) a b) vypúšťa slovo „osvedčenú“.
24.
§ 38d sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Osoba uvedená v odseku 1 môže požiadať o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok; v žiadosti o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok uvedie dôvody vyradenia.“.
25.
V § 38d ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
osvedčený doklad o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu26d) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26d znie:
„26d)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.
26.
V § 38f písmeno b) znie:
„b)
nesplnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu26d) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo,“.
27.
V § 38f sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
návrh žiadateľa o vyradenie.“.
28.
§ 38f sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
O vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok môže ministerstvo rozhodnúť podľa odseku 2 aj bez návrhu žiadateľa.“.
29.
Za § 38f sa vkladajú § 38fa a 38fb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠38fa
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu alebo o zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín a kritériá pre zaradenie dietetických potravín do zoznamu dietetických potravín
Náležitosti žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a kritériá pre zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 38fb
Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu alebo o zmene zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín, alebo o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín
O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu alebo o zmene zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín a o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín rozhoduje ministerstvo zdravotníctva po odbornom posúdení žiadosti Kategorizačnou komisiou pre lieky podľa § 38b.“.
30.
V § 38g ods. 1 sa za slová „zoznamu liekov“ vkladá čiarka a slová „alebo zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok“ sa nahrádzajú slovami „zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín“.
31.
§ 38h znie:
㤠38h
Účastníkom konania o zaradení lieku do zoznamu liekov alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov je držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku alebo ním splnomocnený zástupca, účastníkom konania o zaradení do zoznamu alebo vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín je držiteľ rozhodnutia o registrácii dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca a účastníkom konania o zaradení do zoznamu alebo vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok je držiteľ rozhodnutia o schválení zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca.“.
32.
V § 38u ods. 2, v § 38v ods. 1 a v § 38w ods. 2 sa za slová „zo zoznamu liekov“ vkladajú slová „alebo o rozhodnutie o zaradení, nezaradení do zoznamu alebo vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín“.
33.
V § 39 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Liečivá zaradené do zoznamu liekov na základe rozhodnutia o kategorizácii liečiva, jednotku dennej definovanej dávky liečiva, sumu úhrady za jednotku dennej definovanej dávky liečiva na základe zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia alebo indikačné obmedzenia pre liečivo (§ 8 ods. 8) a lieky zaradené do zoznamu liekov na základe rozhodnutia o kategorizácii lieku a sumu úhrady za liek na základe zdravotného poistenia (§ 8 ods. 9) ministerstvo vydáva opatrením, ktoré uverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky27a) uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní.
(4)
Zdravotnícke pomôcky zaradené do zoznamu zdravotníckych pomôcok na základe rozhodnutia o kategorizácii zdravotníckej pomôcky, sumu úhrady za zdravotnícku pomôcku na základe zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia, indikačné obmedzenia, určenie množstvových limitov alebo finančných limitov (§ 8a ods. 8) ministerstvo vydáva opatrením, ktoré uverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky27a) uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní.“.
34.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dietetické potraviny zaradené do zoznamu dietetických potravín, sumu úhrady za dietetickú potravinu na základe zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia, indikačné obmedzenia, určenie množstvových limitov alebo finančných limitov (§ 8b ods. 3) ministerstvo vydáva opatrením, ktoré uverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky27a) uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
35.
Nadpis pod § 40a sa umiestňuje nad § 40a.
36.
Za § 40a sa vkladá § 40b, ktorý znie:
㤠40b
(1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2001 Z. z. stratí platnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti opatrenia ministerstva o vydaní zoznamu liekov podľa tohto zákona (§ 39 ods. 3).
(2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2001 Z. z. stratí platnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti opatrenia ministerstva o vydaní zoznamu zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona (§ 39 ods. 4).
(3)
Do prvého zoznamu liekov podľa tohto zákona sa zaradia aj liečivá a lieky zaradené do zoznamu liekov, ktorý je platný v čase vydania tohto zákona.
(4)
Do prvého zoznamu zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa zaradia aj zdravotnícke pomôcky zaradené do zoznamu zdravotníckych pomôcok, ktorý je platný v čase vydania tohto zákona.“.
37.
Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov znie:
„ZOZNAM SKUPÍN ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
Skupina
A Obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na aplikáciu liečiva
B Zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov
D Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov
E Parochne a príčesky z prírodných a umelých vlasov
F Zdravotnícke pomôcky pre stomikov
G Zdravotné pančuchy, pančuchové nohavice, návleky a iné pomôcky pre kompresívnu terapiu
H Sériovo vyrábané prsné epitézy
I Individuálne vyhotovené ortopedickoprotetické pomôcky a príslušenstvo k nim
J Hromadne vyrábané ortopedickoprotetické pomôcky a príslušenstvo k nim
K Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky
L Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim
N Pomôcky pre sluchovo postihnutých, načúvacie prístroje a príslušenstvo k nim
O Okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 468/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 152 písmená j) a k) znejú:
„j)
žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov.....1000 Sk,
k)
žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok......1000 Sk“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 152 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny na osobitné medicínske účely do zoznamu dietetických potravín.....1000 Sk“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 376/1996 Z. z., zákona č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z. a zákona č. 233/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 1 písm. c) sa za slová „zdravotníckych pomôcok“ vkladá čiarka a slová „dietetických potravín na osobitné medicínske účely3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
Doterajšie odkazy a poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b sa označujú ako odkazy a poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2002 okrem ustanovenia v čl. V, ktoré nadobúda účinnosť 1. apríla 2002, okrem ustanovení v čl. I 25., 29. až 31., 38., 42., 61., 64. a v 65. bode § 78a písm. a) a b) a v 69. bode § 80f, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, a okrem ustanovení v čl. I 21., 23., 62. a v 63. bode len vo vzťahu k Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave, v 65. bode § 78a písm. c) a v 68., 69. bode § 80g ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.