107/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
ZÁKON
z 5. februára 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona č. 133/1998 Z. z., zákona č. 256/2000 Z. z. a zákona č. 151/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Daňovníkom dane z dedičstva nie je
a)
orgán štátnej správy,
b)
rozpočtová a príspevková organizácia,
c)
štátny fond,1a)
d)
nadácia1b) a neinvestičný fond,1c)
e)
obec,
f)
vyšší územný celok,1d)
g)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,1e)
h)
Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a Národný úrad práce,
i)
daňovník zaradený do I. skupiny osôb podľa § 11,
j)
štátom registrovaná cirkev,
k)
občianske združenie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1b, 1c, 1d a 1e znejú:
„1a)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
1d)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
1e)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.
2.
§ 3 odsek 1 znie:
„(1)
Predmetom dane z dedičstva je nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností,1f) práv a iných majetkových hodnôt (ďalej len „majetok“) dedením s výnimkou podľa odseku 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:
„1f)
§ 119 Občianskeho zákonníka.“.
3.
V § 3 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Predmetom dane z dedičstva nie je nadobudnutie
a)
nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,
b)
práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,1g)
c)
predĺženého dedičstva.1h)
(5)
Predmetom dane z dedičstva nie je nárok poručiteľa na odškodnenie podľa osobitných predpisov,1i) ak poručiteľ podal žiadosť o predbežné prejednanie podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov alebo obdobnú žiadosť podľa ostatných osobitných predpisov, ak do smrti poručiteľa nebol nárok ústredným orgánom uspokojený. Toto sa vzťahuje aj na prípady, keď poručiteľ nárok včas uplatnil na súde, ale do jeho smrti nebolo právoplatne rozhodnuté.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1g, 1h a 1i znejú:
„1g)
§ 151n Občianskeho zákonníka.
1h)
§ 175p Občianskeho súdneho poriadku.
1i)
Napríklad zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 4 až 10 vrátane nadpisov znejú:
㤠4
Základ dane
(1)
Základom dane z dedičstva je čistá hodnota zdedeného majetku podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve.
(2)
Základ dane z dedičstva podľa odseku 1 sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka
a)
v II. skupine osôb 500 000 Sk,
b)
v III. skupine osôb 50 000 Sk.
(3)
Základ dane z dedičstva znížený podľa odseku 2 sa ďalej znižuje o dedičskú dávku preukázateľne zaplatenú inému štátu z majetku zdedeného v cudzine, ak je predmetom dane.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z DAROVANIA
§ 5
Daňovník
(1)
Daňovníkom dane z darovania je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla majetok darovaním (ďalej len „obdarovaný“). Ak má obdarovaný trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, je daňovníkom dane z darovania darca.
(2)
Daňovníkom dane z darovania nie je
a)
orgán štátnej správy,
b)
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia,
c)
štátny fond,1a)
d)
obec,
e)
vyšší územný celok,1d)
f)
Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a Národný úrad práce,
g)
štátom registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť.
(3)
Daňovníkom dane z darovania ďalej nie je nadácia,1b) neinvestičný fond,1c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby1c) a občianske združenie, ak predmetom ich činnosti je rozvoj zdravotnej starostlivosti, humanitárnej starostlivosti, sociálnych služieb, školských zariadení, vzdelávania, vedy, telesnej výchovy a športu pre deti a mládež alebo tvorba a ochrana životného prostredia.
§ 6
Predmet dane
(1)
Predmetom dane z darovania je nadobudnutie majetku darovaním2) na území Slovenskej republiky s výnimkou uvedenou v odseku 2. Predmetom dane z darovania je aj nadobudnutie hnuteľných vecí z cudziny darovaním na územie Slovenskej republiky a darovanie hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky do cudziny alebo cudzincovi. Predmetom dane z darovania sú aj hnuteľné veci dovezené z cudziny na územie Slovenskej republiky, ak boli nadobudnuté z peňazí darovaných v cudzine.
(2)
Predmetom dane z darovania nie je
a)
nadobudnutie nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,
b)
vrátenie daru,
c)
nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností na zmiernenie vojnových následkov a živelných pohrôm.
§ 7
Základ dane
(1)
Základom dane z darovania je cena hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt obvyklá v mieste a čase darovania a pri nehnuteľnostiach je základom dane z darovania ich cena, zistená podľa osobitného predpisu3) platného ku dňu darovania. Základom dane z darovania pri majetku nadobudnutého do podielového spoluvlastníctva je cena spoluvlastníckeho podielu.
(2)
Základ dane z darovania podľa odseku 1 sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka
a)
v I. skupine osôb 2 000 000 Sk,
b)
v II. skupine osôb 300 000 Sk,
c)
v III. skupine osôb 50 000 Sk.
(3)
Daňovník si môže uplatniť zníženie základu dane z darovania o nezdaniteľnú sumu v priebehu kalendárneho roka v úhrne najviac podľa odseku 2.
(4)
Základom dane z darovania v prípade nadobudnutých hnuteľných vecí z cudziny alebo darovania hnuteľných vecí do cudziny je colná hodnota tovaru, znížená o nezdaniteľnú sumu podľa odseku 2 a o zaplatený colný dlh4) pri dovoze.
(5)
Základ dane z darovania vyjadrený v cudzej mene sa prepočítava na slovenskú menu podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene, vyhláseného Národnou bankou Slovenska, platného v deň vzniku daňovej povinnosti.
TRETIA ČASŤ
DAŇ Z PREVODU A PRECHODU NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 8
Daňovník
(1)
Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je
a)
prevodca,
b)
nadobúdateľ, ak ide o nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností odplatným prevodom alebo prechodom pri výkone rozhodnutia, pri konkurze a vyrovnaní a pri zaopatrovacej zmluve,
c)
záložný veriteľ pri uspokojení svojej pohľadávky predajom nehnuteľností pri nesplnení záväzku dlžníka a veriteľ pri zabezpečení záväzku prevodom práva,5)
d)
prevodca a nadobúdateľ, ak ide o výmenu nehnuteľností,
e)
spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva pri vkladoch nehnuteľností do obchodných spoločností a družstiev.
(2)
Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sú obaja manželia, ak ide o odplatný prevod nehnuteľností z bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo odplatný prechod nehnuteľností do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
(3)
Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nie je
a)
orgán štátnej správy,
b)
rozpočtová a príspevková organizácia,
c)
štátny fond,1a)
d)
Slovenský pozemkový fond pri odplatných prevodoch nehnuteľností, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
e)
Fond národného majetku,6)
f)
obec,
g)
vyšší územný celok.
§ 9
Predmet dane
(1)
Predmetom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je odplatný prevod alebo prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam a vklady nehnuteľností do obchodných spoločností a družstiev.
(2)
Predmetom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nie je
a)
odplatný prevod nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,
b)
prevod vlastníctva bytov, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu vrátane prevodu vlastníctva priľahlých a zastavaných pozemkov do vlastníctva doterajších nájomcov podľa osobitného predpisu,6a)
c)
prvý prevod vlastníctva bytu v bytovom dome alebo vlastníctva bytu v rodinnom dome z vlastníctva stavebníka do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
d)
vydanie vecí podľa osobitných predpisov.6b)
(3)
Výmena nehnuteľností sa na účely tohto zákona považuje za jeden prevod.
§ 10
Základ dane
(1)
Základom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je dohodnutá cena, najmenej však cena zistená podľa osobitných predpisov6c) platných v čase zápisu práv do katastra nehnuteľností.6d)
(2)
Základom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností pri výmene nehnuteľností je vyššia z cien vymieňaných nehnuteľností. Ak sú ceny vymieňaných nehnuteľností rovnaké, základom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je jedna z nich.
(3)
Základ dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sa znižuje o preukázané výdavky za vyhotovenie znaleckého posudku.
(4)
Ustanovenie § 7 ods. 5 tu platí obdobne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c a 6d znejú:
„2)
§ 628 Občianskeho zákonníka.
3)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 písm. j) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
5)
§ 553 Občianskeho zákonníka.
6)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
6a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
6b)
Napríklad zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
6c)
Vyhláška č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 255/2000 Z. z. o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku.
6d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 7aa, 7ab, 7ac sa vypúšťajú.
6.
§ 17 a 18 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 7a, 7b, 8, 9 a 9a sa vypúšťajú.
7.
§ 19 až 21 vrátane nadpisov znejú:
§ 19
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť pri dani z dedičstva vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o nadobudnutí dedičstva alebo dňom právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.
(2)
Daňová povinnosť pri dani z darovania vzniká dňom
a)
platnosti písomnej darovacej zmluvy s výnimkou darovania nehnuteľností,
b)
prevzatia daru, ak ide o darovanie hnuteľnej veci bez písomnej darovacej zmluvy,
c)
zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností,9b)
d)
pripísania zaknihovaného cenného papiera na účet obdarovaného,9c)
e)
prepustenia hnuteľnej veci do niektorého z colných režimov pohraničným colným orgánom.9d)
(3)
Daňová povinnosť pri dani z prevodu a prechodu nehnuteľností vzniká dňom
a)
zápisu práv do katastra nehnuteľností,9b)
b)
platnosti zmluvy, týkajúcej sa prevodu vlastníctva rozostavanej stavby, neskolaudovanej stavby alebo stavby, ktorá nie je zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo
c)
nesplnenia zabezpečeného záväzku prevodom práva.5)
§ 20
Daňové priznanie
(1)
Daňovník dane z dedičstva a dane z darovania, u ktorého základ dane prevyšuje nezdaniteľnú sumu a daňovník dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je povinný do 90 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie na príslušnom daňovom úrade.
(2)
Daňovník dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky požadované údaje a daň si sám vypočítať.
(3)
Daňovníci podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 8 ods. 2 podávajú jedno daňové priznanie.
(4)
Ak daňové priznanie nebolo podané v lehote najneskôr podľa odseku 1 alebo nebolo podané vôbec, môže daňový úrad uložiť daňovníkovi dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností pokutu najviac 500 Sk fyzickej osobe a najviac 5 000 Sk právnickej osobe.
§ 21
Správa dane
(1)
Správu dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu nehnuteľností vykonávajú daňové úrady.10)
(2)
Pri dani z dedičstva je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého mal naposledy poručiteľ trvalý pobyt. Ak poručiteľ nemal v čase smrti trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého sa majetok poručiteľa nachádza.
(3)
Pri dani z darovania hnuteľných vecí je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého má obdarovaný trvalý pobyt alebo sídlo. Pri darovaní hnuteľných vecí do cudziny je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého má trvalý pobyt alebo sídlo darca.
(4)
Pri dani z prevodu a prechodu nehnuteľností alebo pri darovaní nehnuteľností je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b, 9c, 9d a 10 znejú:
9b)
§ 28 až 32 a § 34 až 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
9c)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
9d)
Zákon č. 238/2001 Z. z.
10)
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly.
8.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
§ 23
Platenie, vyrubenie a splatnosť dane
(1)
Daňovník dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je povinný vypočítanú daň zaplatiť najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania; tento deň je dňom splatnosti dane. Daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorá neprevyšuje 100 Sk, sa neplatí.
(2)
Daňovníci podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 8 ods. 2 sú povinní zaplatiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, penále a pokutu spoločne a nerozdielne.
(3)
Daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa nevyrubuje, ak neprevyšuje 100 Sk.
9.
Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 23a
Penále
(1)
Ak daňovník dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nezaplatí daň najneskôr v lehote jej splatnosti v správnej výške, je povinný zaplatiť penále 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane, najviac však do 100 % dlžnej sumy.
(2)
Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a daňou uvedenou daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní sa vypočíta penále podľa odseku 1 polovičnou sadzbou.
(3)
Penále sa nevyrubí, ak neprevyšuje 100 Sk.
(4)
Penále je splatné do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
10.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
§ 24
Vrátenie dane
(1)
Daňový úrad vráti daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ak ju zaplatil ten, kto na to nebol povinný.
(2)
Daňový úrad na žiadosť daňovníka vráti daň z darovania alebo daň z prevodu a prechodu nehnuteľností pri odstúpení od zmluvy alebo pri vrátení daru, ak sa tak stane do jedného roka odo dňa
a)
zápisu do katastra nehnuteľností,
b)
účinnosti zmluvy o odplatnom prevode alebo bezplatnom nadobudnutí nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností,
c)
bezplatného nadobudnutia hnuteľných vecí.
(3)
Daň sa vráti, ak o to daňovník požiada do jedného roka odo dňa, kedy nastali skutočnosti uvedené v odseku 2.
(4)
Daňový úrad vydá o vrátení dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností podľa odsekov 1 a 2 rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(5)
Daňový úrad vráti daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností podľa odsekov 1 a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení dane.
11.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
§ 26
Súčinnosť
(1)
Súd alebo notár, ktorý prejednal dedičstvo, zašle právoplatné rozhodnutie alebo osvedčenie o dedičstve miestne príslušnému daňovému úradu v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(2)
Správa katastra zašle miestne príslušnému daňovému úradu jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu11a) spolu s ocenením nehnuteľnosti v lehote do 30 dní odo dňa zápisu. Správa katastra zašle miestne príslušnému daňovému úradu oznámenie o vykonaní zápisu záznamom verejnej alebo inej listiny do 15 dní odo dňa zápisu.11b) Verejné listiny a iné listiny o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam zasielajú miestne príslušnému daňovému úradu ich vyhotovitelia spolu s úradným ocenením nehnuteľností.
(3)
Stredisko cenných papierov11c) oznámi miestne príslušnému daňovému úradu údaje nevyhnutné na zistenie základu dane z darovania pri dare cenného papiera v lehote do 30 dní odo dňa pripísania cenného papiera na účet obdarovaného.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b, 11c znejú:
11a)
§ 31 a 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
11b)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
§ 37 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
§ 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
11c)
§ 163 zákona č. 566/2001 Z. z.
12.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
„“.
§ 27a
Ak pred 1. aprílom 2002 vznikla daňová povinnosť k dani z dedičstva, dani z darovania a k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, postupuje sa podľa doterajších predpisov.“.
13.
§ 29 sa vypúšťa.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.