100/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
ZÁKON
z 30. januára 2002
o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je utvoriť podmienky na plnenie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva,1) najmä na zachovanie urbanizovaného priestoru historického jadra Banskej Štiavnice a okolia, zachovanie existujúcich architektonických, umelecko-historických a technických pamiatok v ich pôvodnom prírodnom prostredí, na zabezpečenie obnovy a oživenia stredovekého historického mesta Banská Štiavnica pri súčasnom zachovaní jeho pôvodnosti a celistvosti.
§ 2
Vymedzenie územia
Tento zákon sa vzťahuje na katastrálne územie mesta Banská Štiavnica a na katastrálne územia obcí Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Hodruša-Hámre, Ilija, Podhorie, Repište, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Voznica, Vyhne, na ktorých sa nachádzajú technické pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva.2)
§ 3
Správa vymedzeného územia
Správu vymedzeného územia (§ 2) vykonáva mesto Banská Štiavnica, ďalšie obce uvedené v § 2, ako aj miestne orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov.3)
§ 4
Zabezpečenie ochrany a rozvoja vymedzeného územia
(1)
Vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy utvára technicko-organizačné a ekonomické podmienky na ochranu a rozvoj vymedzeného územia (§ 2), najmä
a)
napomáha pri zachovaní a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Banskej Štiavnice v rámci Slovenskej republiky,
b)
prerokúva a schvaľuje programy podpôr na obnovu a oživenie historického jadra Banskej Štiavnice, na záchranu a zachovanie ohrozených architektonických a technických pamiatok, na ochranu pôvodného prírodného prostredia vymedzeného územia, ako aj na budovanie potrebnej technickej a sociálnej infraštruktúry (ďalej len „podporný program").
(2)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s mestom Banská Štiavnica a s ďalšími obcami (§ 2) vypracúva podporné programy podľa odseku 1 písm. b) a zabezpečuje ich koordináciu a kontrolu uskutočňovania.
(3)
Ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri vypracúvaní podporných programov a technicky, organizačne a ekonomicky sa podieľajú na ich plnení.
(4)
Mesto Banská Štiavnica okrem povinností uvedených v osobitnom zákone4) zabezpečuje, aby
a)
stavebná činnosť na území mesta Banskej Štiavnice zachovávala, obnovovala a dotvárala objekty vo vymedzenom území, pričom táto činnosť sa musí vykonávať na vysokej architektonickej a technickej úrovni a musí zachovávať historický charakter prostredia. Nová výstavba musí harmonicky dotvárať pôvodný historický, architektonický, krajinný a urbanistický výraz Banskej Štiavnice. Kompozičné a výškové usporiadanie novej výstavby nesmie v diaľkových pohľadoch rušivo ovplyvňovať panorámu a siluety dominánt pamiatkovej rezervácie,5)
b)
hospodárska činnosť v Banskej Štiavnici svojím charakterom, dopravnými a priestorovými nárokmi a akýmkoľvek znečisťovaním prostredia rušivo nevplývala na krajinný, architektonický a urbanistický ráz mesta,
c)
príprava a uskutočňovanie všetkých terénnych úprav, dopravných, vodohospodárskych, energetických, telekomunikačných a ostatných stavieb a prevádzka inžinierskych sietí nenarušili architektonický výraz jednotlivých pamiatkových objektov i pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica ako celku.
(5)
Mesto Banská Štiavnica a ďalšie obce (§ 2) dbajú na to, aby stavebná a hospodárska činnosť na vymedzenom území neohrozovala zachovanie podstaty technických pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva a rušivo nevplývala na ich historický vzhľad.
§ 5
Finančné zabezpečenie
Ochrana a rozvoj územia Banskej Štiavnice a okolia sa finančne zabezpečujú z týchto zdrojov:
a)
rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočty obcí uvedených v § 2,
b)
rozpočet ústredných orgánov štátnej správy, rozpočty štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií a verejnoprospešných organizácií v súlade so schválenými podpornými programami a s osobitným zákonom,6)
c)
príspevky zo štátnych fondov v súlade so schválenými podpornými programami a s pravidlami použitia,
d)
dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu,
e)
dary, dotácie a granty neštátnych inštitúcií, právnických osôb a fyzických osôb.
§ 6
Vykonávanie kontroly
Štátny dohľad nad ochranou a starostlivosťou o vymedzené územie (§ 2) vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, Okresným úradom Banská Štiavnica, Okresným úradom Žiar nad Hronom, Okresným úradom Žarnovica v rozsahu svojej príslušnosti a pôsobnosti podľa osobitných predpisov7) a mesto Banská Štiavnica a ďalšie obce (§ 2) v rozsahu svojej pôsobnosti.8)
§ 7
Záverečné ustanovenie
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva uverejnený pod č. 159/1991 Zb.
2)
Zápis Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO z 11. decembra 1993.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
8)
Zákon č. 49/2002 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.