c189-r1/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí č. 119/2001 Z. z.
Článok 5 slovenského textu má správne znieť:
„Na účely tohto dohovoru
a)
„opatrovnícke právo" zahŕňa práva týkajúce sa starostlivosti o osobu dieťaťa a najmä právo určiť miesto jeho pobytu,
b)
„právo styku" zahŕňa právo odviesť dieťa na obmedzený čas na iné miesto, ako je miesto jeho obvyklého pobytu.“.