96/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2001 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 5. marca 2001,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 337/1997 Z. z., vyhlášky č. 88/1999 Z. z., vyhlášky č. 178/1999 Z. z., vyhlášky č. 204/2000 Z. z. a vyhlášky č. 462/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 46 sa vypúšťajú odseky 3 a 8.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6 a doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 9.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.
Ladislav Pittner v. r.