Predpis bol zrušený predpisom 483/2001 Z. z.

600/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

600
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. decembra 2001
o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu
Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 4 a § 83 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon “) ustanovujú:
§ 1
(1)
Register hypoték, ktorého vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 3, sa člení na časť pre
a)
hypotekárne úvery,
b)
komunálne úvery,
c)
riadne krytie a náhradné krytie hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií.
(2)
V časti registra hypoték podľa odseku 1 písm. a) vedie banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá vykonáva hypotekárne obchody (ďalej len „hypotekárna banka“), individuálne údaje o hypotekárnych úveroch a pohľadávkach z hypotekárnych úverov.
(3)
V časti registra hypoték podľa odseku 1 písm. b) vedie hypotekárna banka individuálne údaje o komunálnych úveroch a pohľadávkach z komunálnych úverov.
(4)
V časti registra hypoték podľa odseku 1 písm. c) vedie hypotekárna banka individuálne údaje o riadnom a náhradnom krytí hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií.
(5)
Časť registra hypoték podľa odseku 1 písm. a) a b) sa člení na samostatné časti podľa meny, v ktorej sa hypotekárne obchody vykonávajú.
§ 2
(1)
Register hypoték obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo hypotekárnej banky,
b)
obdobie, za ktoré sa zápisy v registri hypoték vykonali,
c)
údaje o hypotekárnom úvere a komunálnom úvere (ďalej len „úver“),
d)
údaje o riadnom krytí hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií,
e)
údaje o náhradnom krytí hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií,
f)
mená a podpisy oprávnených zástupcov banky,
g)
podpis hypotekárneho správcu potvrdzujúci úplnosť a správnosť údajov zapísaných v registri hypoték.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. c) sú tieto:
a)
poradové číslo a identifikačné číslo úverovej zmluvy,
b)
dátum a lehota splatnosti úveru,
c)
schválená výška poskytnutého úveru a výška jeho čerpania,
d)
výška úrokovej sadzby úveru,
e)
účel poskytnutia úveru,
f)
označenie založenej nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností,1) a to
1.
katastrálne územie,
2.
číslo listu vlastníctva,
3.
súpisné číslo stavby,
4.
parcelné číslo pozemku,
5.
druh nehnuteľnosti,
g)
hodnota založenej nehnuteľnosti určená hypotekárnou bankou,
h)
dátum a číslo právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností,
i)
aktuálna výška nesplatenej istiny.
(3)
Údaje podľa odseku 1 písm. d) a e) sú tieto:
a)
číslo emisie hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií,
b)
celková hodnota založených nehnuteľností,
c)
schválená celková výška poskytnutých úverov a výška ich čerpania,
d)
celková výška pohľadávok z úverov,
e)
výška a forma náhradného krytia z celkovej menovitej hodnoty vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií,
f)
celková hodnota pohľadávok podľa § 72 ods. 2 zákona,
g)
celková menovitá hodnota vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vrátane výnosov,
h)
celková menovitá hodnota predaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií,
i)
dátum overenia riadneho krytia a náhradného krytia hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií hypotekárnym správcom a jeho podpis.
(4)
Hypotekárne obchody vykonávané v cudzej mene sa v registri hypoték uvádzajú v slovenských korunách prepočítaných podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska,2) platného ku dňu predkladania informácie o záznamoch z registra hypoték podľa § 76 ods. 3 zákona (ďalej len „informácia“).
§ 3
(1)
Informácia podľa § 76 ods. 3 zákona obsahuje údaje za obdobie predchádzajúcich šiestich mesiacov, dátum jej vyhotovenia, mená, priezviská a podpisy oprávnených zástupcov hypotekárnej banky a hypotekárneho správcu; vzor informácie je uvedený v prílohe č. 4.
(2)
Informáciu predkladá hypotekárna banka Národnej banke Slovenska a Ministerstvu financií Slovenskej republiky v písomnej forme a elektronickej forme.
§ 4
(1)
Hypotekárny správca v rámci výkonu kontrolnej činnosti overuje, či
a)
celková menovitá hodnota vydaných hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií je krytá najmenej v rovnakej výške a najmenej s rovnakým výnosom, ako je menovitá hodnota pohľadávok hypotekárnej banky z poskytnutých úverov,
b)
hypotekárna banka neprekročila hranicu 10 % z celkovej sumy poskytnutých úverov, pri ktorých môže použiť na riadne krytie hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií pohľadávky z úverov, ktoré presahujú 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti,
c)
hypotekárna banka neprekročila ustanovenú hranicu náhradného krytia, a to 10 % z celkovej menovitej hodnoty vydávaných hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií podľa osobitného predpisu,3)
d)
hypotekárna banka použila na náhradné krytie majetkové hodnoty ustanovené osobitným predpisom,3)
e)
záložné právo k nehnuteľnostiam zriadené na zabezpečenie pohľadávok hypotekárnej banky z úverov je zapísané v katastri nehnuteľností,
f)
hypotekárna banka eviduje úvery, pohľadávky z úverov slúžiace ako riadne krytie hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií, alebo iné majetkové hodnoty slúžiace ako náhradné krytie vo svojom registri hypoték podľa zákona a tejto vyhlášky,
g)
hypotekárna banka eviduje iné majetkové hodnoty slúžiace ako náhradné krytie vo svojom registri hypoték,
h)
hypotekárna banka uschováva register hypoték a doklady, na ktorých základe vykonala zápisy v registri hypoték, oddelene od ostatných dokladov a či ich zabezpečila pred zneužitím, zničením, poškodením alebo pred stratou,
i)
hypotekárna banka vedie o hypotekárnych obchodoch oddelene analytickú evidenciu v systéme účtovníctva.
(2)
Právne vzťahy medzi hypotekárnou bankou a hypotekárnym správcom a jeho zástupcom možno upraviť len v súlade s požiadavkou na samostatné, nezávislé a nestranné vykonávanie činnosti hypotekárneho správcu podľa § 79 ods. 1 zákona.
§ 5
Ustanovenia tejto vyhlášky, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti hypotekárneho správcu, vzťahujú sa rovnako aj na výkon činnosti zástupcu hypotekárneho správcu, ak ho zastupuje. Ustanovenia tejto vyhlášky vzťahujúce sa na postavenie hypotekárneho správcu sa vzťahujú rovnako aj na jeho zástupcu.
§ 5a
Informácia podľa § 3 ods. 1 sa v januári 2005 predloží podľa doterajších predpisov.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 16/1997 Z. z. o registri hypoték a činnosti hypotekárneho správcu.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Marián Jusko v. r.

Brigita Schmögnerová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 600/2001 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 600/2001 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 600/2001 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 600/2001 Z. z.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
3)
§ 16 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.