599/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

599
ZÁKON
z 13. decembra 2001
o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje osvedčovanie listín a podpisov na listinách (ďalej len „osvedčovanie“) obvodnými úradmi a obcami. Obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce.1)
§ 2
(1)
Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť.
(2)
Za osvedčenie sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu,2) ak nie je ustanovené inak. Správny poplatok vyberaný obcou sa platí v hotovosti do pokladnice obce alebo poštovou poukážkou, alebo prevodom z účtu v banke. Tento poplatok je príjmom rozpočtu obce.3)
§ 3
Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obvodného úradu alebo obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obvodného úradu alebo do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.
§ 4
(1)
Obvodný úrad a obec pri osvedčovaní listiny zodpovedajú za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou (ďalej len „predložená listina“) a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2)
Pri osvedčovaní podpisu na listine obvodný úrad a obec zodpovedajú za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(3)
Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom,4) cestovným dokladom,5) vojenským preukazom,6) námorníckou knižkou7) alebo povolením na pobyt pre cudzinca;8) skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.
(4)
Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
§ 5
Obvodný úrad a obec nevykonávajú osvedčovanie,
a)
ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,9)
b)
odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
c)
ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,10)
d)
ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
e)
ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
f)
ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku;11) to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
§ 6
(1)
Obvodný úrad a obec vedú evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v zviazanej osvedčovacej knihe.
(2)
Osvedčovacia kniha sa vedie na tlačivách vydaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Obvodný úrad a obec ponechávajú osvedčovaciu knihu v registratúre na riadny výkon štátneho odborného dozoru desať rokov od jej uzavretia.
§ 7
(1)
Obvodný úrad osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou alebo pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky so štátnym znakom a podpisom zamestnanca obvodného úradu, ktorý osvedčenie vykonal. Obec osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou alebo pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom starostu obce alebo osoby, ktorá osvedčenie vykonala.
(2)
Osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obsahuje
a)
údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou,
b)
počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje,
c)
poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
d)
miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.
(3)
Osvedčovacia doložka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
b)
rodné číslo fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
c)
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
d)
údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený,
e)
poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
f)
údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu12) v čase osvedčovania),
g)
miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.
(4)
Rodné číslo sa nevyžaduje, ak ide o cudzinca, ktorý ho nemá zapísané v doklade, ktorým preukazuje svoju totožnosť.
(5)
Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky podľa odseku 1.
§ 8
(1)
Štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou vykonáva obvodný úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.
(2)
Štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obvodným úradom vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 9
Obec, ktorá ku dňu účinnosti tohto zákona nemá vlastný erb, používa do jeho ustanovenia pri osvedčovaní okrúhlu úradnú pečiatku s názvom obce.
§ 10
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 4 ods. 3 písm. p) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 9 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
4)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch.
5)
§ 5 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
6)
§ 40 ods. 2 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
7)
§ 21 ods. 1 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9)
§ 57 ods. 2 a § 58 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
10)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
11)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.