586/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

586
ZÁKON
z 13. decembra 2001
o štátnom rozpočte na rok 2002
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2002 sa rozpočtujú sumou 219 919 182 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2002 sa určujú sumou 257 919 182 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2002 sa určuje sumou 38 000 000 000 Sk; súhrnný schodok verejného rozpočtu na rok 2002 sa rozpočtuje sumou 36 837 500 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2002 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2002 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2002 do rozpočtov obcí poskytujú dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4, v celkovej sume 2 425 500 000 Sk takto:
a)
582 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území obce do 3 000 podľa stavu k 26. máju 2001, pričom obce ich použijú na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
b)
1 533 600 000 Sk na mestskú verejnú dopravu,
c)
167 400 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby,
d)
142 500 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií.
(6)
Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu za straty, častí strát alebo na iné vyrovnania dopravcom, ktorí zabezpečujú prepravné potreby osôb a služieb v prospech verejnosti na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného zákona,1) je uvedený v prílohe č. 5.
(7)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 2002 rozpočtujú v celkovej sume 132 699 103 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
Príjem štátneho rozpočtu v roku 2002 z odvodu zostávajúceho zisku Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu2) sa rozpočtuje sumou 4 700 000 000 Sk.
§ 3
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“) môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2002 uvedené v prílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2002 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 15 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2002 ustanovený týmto zákonom.
§ 4
(1)
V roku 2002 sa do rozpočtov obcí poskytne časť z výnosu dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona3) v sume 7 300 000 000 Sk.
(2)
V roku 2002 je výnos
a)
dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona4) vo výške 93,73 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 6,27 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu vo výške 40 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 60 % príjmom rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
c)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre mesto Košice vo výške 40 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 60 % príjmom rozpočtu mesta Košice,
d)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou neuvedenou v písmenách b) a c) vo výške 60 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 40 % príjmom rozpočtov obcí neuvedených v písmenách b) a c).
(3)
Suma dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí, uvedená v odseku 1 sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 26. máju 2001.
(4)
Časť výnosu dane z príjmov právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 2 písm. a), sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 26. máju 2001 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka. Časť výnosu tejto dane z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 26. máju 2001.
(5)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 2 písm. d), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 26. máju 2001; mestá uvedené v odseku 2 písm. b) a c) použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu prieťahov štátnych ciest vo vlastníctve mesta a miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace a obce uvedené v odseku 2 písm. d) ich použijú na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace.
(6)
Daňové úrady poukazujú obciam pomernú časť dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov a príslušné časti výnosov dane z príjmov právnických osôb a cestnej dane mesačne, spôsobom určeným v odsekoch 3 až 5; v rovnakom termíne sa poukazuje pomerná časť cestnej dane podľa odseku 2 písm. b) a c) hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave a mestu Košice.
(7)
Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu správcu tejto dane.
(8)
Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov5) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu tej obce, ktorá porušenie daňových povinností písomne oznámila daňovému úradu.
§ 5
(1)
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona6) sa v roku 2002 určuje najviac sumou 4 000 Sk.
(2)
Štátny príspevok podľa osobitného predpisu7) pre zmluvy uzavreté v roku 2002 sa určuje vo výške 4,5 % ročne.
§ 6
Štát platí v roku 2002 poistné na zdravotné poistenie8) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 14 % z vymeriavacieho základu 2 750 Sk.
§ 7
Štát platí v roku 2002 poistné9) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a)
nemocenské poistenie vo výške 4,8 % zo 45 % vymeriavacieho základu 5 000 Sk,
b)
dôchodkové zabezpečenie vo výške 28 % z vymeriavacieho základu 5 000 Sk podľa osobitného predpisu,10)
c)
dôchodkové zabezpečenie vo výške 28 % zo 45 % vymeriavacieho základu 5 000 Sk na osobitný účet Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.11)
§ 8
Národný úrad práce platí v roku 2002 poistné na
a)
zdravotné poistenie12) vo výške 14 % z vymeriavacieho základu 3 540 Sk,
b)
nemocenské poistenie13) vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
c)
dôchodkové zabezpečenie13) vo výške 28 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 9
(1)
V roku 2002 môže vláda prevziať štátne záruky aj za bankové úvery pre Železnice Slovenskej republiky, pre Intervenčnú poľnohospodársku agentúru Slovenskej republiky a štátne záruky za záruky Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š. p. ú., prevzaté za transformujúci sa Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva Slovenskej republiky a Štátny fond životného prostredia, pričom sa neuplatnia ustanovenia osobitného zákona.14)
(2)
V roku 2002 sa pri poskytovaní štátnych záruk za bankové úvery a štátnych záruk za záruky Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š. p. ú., prevzaté za transformujúci sa Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva Slovenskej republiky a Štátny fond životného prostredia neuplatnia podmienky ustanovené osobitným predpisom,15) pričom súhrn novoposkytnutých štátnych záruk za bankové úvery podnikateľom a za dlhopisy vydané podnikateľom alebo za obdobné cenné papiere vydané podnikateľom v zahraničí v roku 2002 nepresiahne 13 % rozpočtovaných príjmov uvedených v § 1 ods. 1.
(3)
V roku 2002 môže vláda predĺžiť termín splatnosti návratných finančných výpomocí poskytnutých štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava v rokoch 1997 až 2000 v celkovej sume 8 259 714 000 Sk na dobu 15 rokov odo dňa ich poskytnutia.
(4)
Ak vláda prevezme úver od Svetovej banky na účely financovania projektu správy sociálnych dávok a použije tieto prostriedky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) vo forme návratnej finančnej výpomoci pre Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce, môže poskytnúť tieto návratné finančné výpomoci najviac na dobu 15 rokov.16)
(5)
Prostriedky, ktoré získa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky do štátneho rozpočtu na rok 2002 nad rámec jeho schválených príjmov a ktoré boli zdrojom Štátneho fondu životného prostredia do 31. decembra 2001, plynúcim do skupiny nenávratného financovania, použije Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na Program na podporu realizácie environmentálnych opatrení.
§ 10
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenská informačná služba, sú povinné v roku 2002 odvádzať prebytky osobitného účtu, a to rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu17) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami podľa osobitných predpisov18) na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev11) a Slovenskej informačnej služby za rok 2002 za každý štvrťrok do 45 dní po skončení štvrťroka, ak osobitný predpis neustanovuje inak.19)
§ 11
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2002 je 95 667 000 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2002 sú uvedené v prílohe č. 7.
(2)
Vláda je oprávnená v roku 2002 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov
a)
na krytie splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2002 do sumy 56 272 000 000 Sk,
b)
na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 2001,
c)
na účely financovania výstavby diaľnic a rýchlostných ciest do sumy 6 597 600 000 Sk,
d)
na účely finančného krytia výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných na účely reštrukturalizácie vybraných bánk uvedených v osobitnom predpise20) do sumy 9 459 000 000 Sk.
(3)
Vláda je oprávnená v roku 2002 prevziať úvery
a)
od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania kapitálových výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky do sumy 916 000 000 Sk,
b)
od Svetovej banky na účely financovania projektu riadenia verejných financií v rozpočtovej kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky do sumy 250 000 000 Sk,
c)
od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb v pôsobnosti krajských úradov do sumy 591 000 000 Sk a na účely financovania výstavby základných škôl pre rómske deti v Sečovciach a Košiciach do sumy 67 000 000 Sk.
(4)
V roku 2002 môže vláda použiť prostriedky získané z úverov prevzatých do konca roka 1999 podľa osobitného predpisu21) a tohto zákona
a)
od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania rozvojových potrieb kultúry do sumy 75 000 000 Sk,
b)
od Svetovej banky na účely financovania projektu riadenia sociálnych dávok vrátane preddavku na jeho prípravu do sumy 350 000 000 Sk,
c)
od Európskej investičnej banky na účely financovania 3. projektu Slovensko – Európske cesty do sumy 400 000 000 Sk,
d)
od Európskej investičnej banky na účely financovania 4. projektu Slovensko – Európske cesty do sumy 500 000 000 Sk,
e)
od Japonskej banky pre medzinárodnú spoluprácu na účely financovania 3. projektu Slovensko – Európske cesty do sumy 1 000 000 000 Sk,
f)
od Európskej investičnej banky na financovanie projektov ISPA do sumy 260 000 000 Sk,
g)
od Svetovej banky na účely finančného krytia výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných na účely reštrukturalizácie vybraných bánk uvedených v osobitnom predpise20) do sumy 3 220 000 000 Sk a finančného krytia záväzkov vyplývajúcich zo záruky vlády poskytnutej podľa osobitného predpisu22) do sumy 2 800 000 000 Sk,
h)
od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania kapitálových výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky do sumy 457 000 000 Sk,
i)
od Svetovej banky na účely financovania projektu riadenia verejných financií vrátane preddavku na jeho prípravu v rozpočtovej kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky do sumy 125 000 000 Sk,
j)
od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb v pôsobnosti krajských úradov do sumy 213 000 000 Sk a na účely financovania výstavby základných škôl pre rómske deti v Sečovciach a Košiciach do sumy 67 000 000 Sk.
(5)
Schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2 možno v roku 2002 zvýšiť len o sumu prostriedkov získaných vydaním štátnych dlhopisov uvedených v odseku 2 písm. d) a o sumu úveru čerpaného podľa odseku 4 písm. g).
(6)
Úvery neprevzaté vládou v roku 2001 podľa osobitného predpisu21) je vláda oprávnená prevziať v roku 2002.
§ 12
(1)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície a colníkov23) sa v roku 2002 zvýšia o 0 %.
(2)
Funkčné platy profesionálnych vojakov24) sa v roku 2002 zvýšia o 0 %.
(3)
Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov25) sa v roku 2002 určuje vo výške 100 %.
(4)
Termín uplatnenia zvýšených stupníc platových taríf26) sa na rok 2002 neustanovuje a zvýšené stupnice platových taríf podľa osobitných predpisov26) sa v roku 2002 neuplatnia s výnimkou upravenej stupnice platových taríf od 1. januára 2002.27)
(5)
Koeficient, ktorým sa vynásobí nezdaniteľná časť základu dane podľa osobitného predpisu,28) sa na rok 2002 určuje vo výške 1.
§ 13
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky uvoľní do 15. januára 2002 finančné prostriedky vyšším územným celkom zo sumy 465 000 000 Sk rozpočtovanej v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na zriadenie a prevádzku úradov samosprávnych krajov uvedenej v prílohe č. 6. Finančné prostriedky sa poskytnú vo forme preddavkov, s ktorými vyššie územné celky hospodária do schválenia svojho rozpočtu, najneskôr do 31. marca 2002; takto poskytnuté preddavky sa zúčtujú so schváleným rozpočtom vyšších územných celkov.
(2)
Na prenesený výkon pôsobností štátnej správy na obce a samosprávne kraje a prechod pôsobností z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu29) sa v roku 2002 v súlade s § 3 upravia záväzné ukazovatele v príslušných rozpočtových kapitolách, a to na základe vzájomne odsúhlasených delimitačných protokolov medzi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne príslušnej obci a samosprávnemu kraju decentralizačnú dotáciu zodpovedajúcu výške delimitovaných finančných prostriedkov.
(3)
Príslušné daňové úrady preplatky a nedoplatky, ktoré vznikli v roku 2001 pri uplatňovaní osobitného zákona,30) vyrovnajú s jednotlivými obcami do 31. marca 2002.
§ 14
(1)
Správcovia rozpočtových kapitol môžu v roku 2002 čerpať rozpočtové výdavky určené v § 1 ods. 1 a rozdelené do rozpočtových kapitol v prílohe č. 3 takto:
a)
k 31. marcu 2002 najviac do výšky 25 % celkových výdavkov schválených pre jednotlivú rozpočtovú kapitolu,
b)
k 30. júnu 2002 najviac do výšky 50 % celkových výdavkov schválených pre jednotlivú rozpočtovú kapitolu,
c)
k 30. septembru 2002 najviac do výšky 75 % celkových výdavkov schválených pre jednotlivú rozpočtovú kapitolu,
d)
k 31. decembru 2002 najviac do výšky 100 % celkových výdavkov schválených pre jednotlivú rozpočtovú kapitolu.
(2)
Čerpanie rozpočtových výdavkov podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na rozpočtové výdavky upravené na základe § 3 ods. 1.
(3)
Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže v odôvodnených prípadoch povoliť čerpanie rozpočtových výdavkov inak, ako je uvedené v odseku 1.
§ 15
(1)
V roku 2002 je rozpočtová organizácia, ktorá je vysokou školou, (ďalej len „vysoká škola“) oprávnená viesť účet osobitného financovania vysokej školy.
(2)
Zdrojom účtu osobitného financovania vysokej školy sú prostriedky štátneho rozpočtu zodpovedajúce skutočne dosiahnutým vyšším príjmom vysokej školy s výnimkou príjmov podľa osobitného predpisu.31) Prevod na účet osobitného financovania vysokej školy možno vykonať štvrťročne preddavkovo po skončení každého štvrťroka do výšky skutočne dosiahnutých vyšších príjmov ku koncu príslušného štvrťroka po odpočítaní už vykonaných preddavkov. Za skutočne dosiahnuté vyššie príjmy s výnimkou príjmov podľa osobitného predpisu31) v príslušnom štvrťroku sa považujú príjmy, ktoré presiahnu
a)
v prvom štvrťroku 25 % ročných rozpočtovaných príjmov,
b)
v druhom štvrťroku 50 % ročných rozpočtovaných príjmov,
c)
v treťom štvrťroku 75 % ročných rozpočtovaných príjmov.
(3)
V štvrtom štvrťroku po presiahnutí 100 % ročných rozpočtovaných príjmov možno vykonávať prevody na účet osobitného financovania vysokej školy priebežne.
(4)
Vysoká škola je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o sumu prevodov na účet osobitného financovania vysokej školy podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Ak vysoká škola nesplní rozpočtované ročné príjmy a vykonala preddavky podľa odsekov 2 a 3, je povinná vrátiť sumu zodpovedajúcu nesplneniu rozpočtovaných ročných príjmov z účtu osobitného financovania vysokej školy na príjmový účet štátneho rozpočtu. Pri posudzovaní splnenia rozpočtovaných ročných príjmov sa vychádza z celkového objemu príjmov zníženého o vykonané preddavky. Ak zostatok na účte osobitného financovania vysokej školy nepostačuje na vykonanie odvodu, vysoká škola viaže vo svojom rozpočte príslušný objem výdavkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(6)
Prostriedky na účte osobitného financovania vysokej školy možno použiť na krytie rozpočtovo nezabezpečených výdavkov vysokej školy s výnimkou výdavkov na výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní.
(7)
Vysoká škola je povinná viesť evidenciu jednotlivých zdrojov účtu osobitného financovania vysokej školy a evidenciu výdavkov o použití prostriedkov účtu osobitného financovania vysokej školy podľa rozpočtovej klasifikácie. Údaje o použití prostriedkov účtu osobitného financovania vysokej školy a údaje o zdrojoch tohto účtu podľa evidencie predkladá vysoká škola svojmu zriaďovateľovi do 30 dní po uplynutí štvrťroka; zriaďovateľ je povinný zasielať prehľad zdrojov a výdavkov týchto účtov Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 45 dní po uplynutí príslušného štvrťroka.
(8)
Zostatok účtu osobitného financovania vysokej školy k 31. decembru 2002 neprepadá a prechádza do nasledujúceho rozpočtového roka. Zostatok tohto účtu je vysoká škola oprávnená použiť do konca roka 2003 v súlade s odsekom 6, ak osobitný predpis neustanoví inak.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 586/2001 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2002
(v tis. Sk)
Príloha č. 2 k zákonu č. 586/2001 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2002
vrátane transformácie štátnych fondov (v tis. Sk)
Kapitola Záväzný ukazovateľ
a 1
Kancelária Národnej rady SR 15 000
Kancelária prezidenta SR 250
Úrad vlády SR 1 015 000
Ústavný súd SR 200
Najvyšší súd SR 10
Generálna prokuratúra SR 7 000
Najvyšší kontrolný úrad SR 250
Slovenská informačná služba 4 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 106 400
Ministerstvo obrany SR 200 000
Ministerstvo vnútra SR 208 200
Ministerstvo spravodlivosti SR 131 600
Ministerstvo financií SR 107 300
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR
Ministerstvo životného prostredia SR 1 157 000
Ministerstvo školstva SR 196 452
Ministerstvo zdravotníctva SR 84 560
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 6 000
Ministerstvo kultúry SR 5 500
Ministerstvo hospodárstva SR 24 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 2 268 300
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 3 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 5 769 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 200
Štatistický úrad SR 14 000
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre finančný trh
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1 300
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 1 300
Protímonopolný úrad SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR 25 000
Štátny dlh SR
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied 17 000
Slovenský rozhlas
Slovenská televízia
Tlačová agentúra SR
Krajský úrad Bratislava 130 000
Krajský úrad Trnava 112 000
Krajský úrad Trenčín 125 000
Krajský úrad Nitra 165 000
Krajský úrad Žilina 110 000
Krajský úrad Banská Bystrica 115 000
Krajský úrad Prešov 125 000
Krajský úrad Košice 118 000
Spolu 12 372 822
z toho krajské úrady 1 000 000

Príloha č. 3 k zákonu č. 586/2001 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2002
(v tis. Sk)
Príloha č. 4 k zákonu č. 586/2OO1 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM NA ROK 2002
(v tis. Sk)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 1 705 900 719 600 2 425 500
z toho:
a) dotácia na výkon samosprávnych funkcií 582 000 582 000
b) dotácia na mestskú verejnú dopravu 1 044 400 489 200 1 533 600
v tom:
Banská Bystrica 50 800 29 100 79 900
Bratislava 677 200 220 300 897 500
Košice 197 600 175 000 372 600
Prešov 61 600 35 600 97 200
Žilina 57 200 29 200 86 400
c) dotácia na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby 167 400 167 400
d) dotácia na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií 79 500 63 000 142 500

Príloha č. 5 k zákonu č. 586/2001 Z. z.
BEŽNÉ TRANSFERY PRE KRAJSKÉ ÚRADY NA ZABEZPEČENIE VEREJNEJ PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ROK 2002
(na pokrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia)
(v tis. Sk)
Kraj/mesto Bežný transfer z toho: MVD
a 1 2
Krajský úrad Bratislava 54303 1 700
v tom: Malacky 700
Pezinok 1 000
Krajský úrad Trnava 111 687 13 000
v tom: Dunalská Streda 400
Galanta 1 000
Sereď 400
Hlohovec 700
Piešťany 1 000
Senica 500
Trnava 9 000
Krajský úrad Trenčín 123 971 16 700
v tom: Bánovce nad Bebravou 400
Handlová 400
Nové Mesto nad Váhom 600
Partizánske 600
Považská Bystrica 3 400
Prievidza 2 900
Puchov 2 800
Trenčín 5 600
Krajský úrad Nitra 123 971 22 200
v tom: Komárno 1 100
Levice 500
Nitra 16 400
Nové Zámky 600
Šahy 300
Sala 200
Štúrovo 1 100
Šurany 500
Topoľčany 1 000
Zlaté Moravce 500
Krajský úrad Žilina 123 971 22 000
v tom: Čadca 2 500
Dolný Kubín 2 000
Kysucké Nové Mesto 400
Liptovský Mikuláš 2 500
Martin 12 100
Ružomberok 2 500
Krajský úrad Banská Bystrica 168 030 22 900
v tom: Lučenec 2 400
Rimavská Sobota 1 500
Zvolen 14 000
Žiar nad Hronom 5 000
Krajský úrad Prešov 168 030 16 900
v tom: Bardejov 4 200
Humenné 1 700
Kežmarok 1 000
Levoča 400
Poprad 4 800
Sabinov 400
Snina 300
Stará Ľubovňa 1 400
Starý Smokovec 300
Svidník 400
Svit 400
Vranov nad Topľou 1 600
Krajský úrad Košice 149 587 7 200
v tom: Michalovce 2 000
Rožňava 600
Spišská Nová Ves 3 400
Trebišov 1 200
Spolu 1 023 550 122 600

Príloha č. 6 k zákonu č. 586/2001 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2002
(v tis. Sk)
1. Rozpočtové rezervy
– rezerva vlády SR 186 600
z toho: – prestavba podkrovia Cirkevného gymnázia v Ružomberku 1 000
– rekonštrukcia Národného divadla v Martine 800
– rekonštrukcia Cirkevnej školy v Martine 600
– obnova historickej budovy bývalého gymnázia v Kláštore pod Znievom 600
– výstavba pastoračného centra v Snine 700
– rekonštrukcia bývalého odborového klubu na kostol v Snine 200
– výstavba gréckokatolíckeho kostola v Snine 200
– oprava rímskokatolíckeho kostola v Stropkove 800
– výstavba zvonice pre Gréckokatolícky farský úrad v Stropkove 200
– výstavba charitného domu pre mládež z detských domovov vo Vranove nad Topľou 500
– výstavba kostola v Králikoch 200
– rekonštrukcia strechy Piaristického gymnázia v Nitre 3 000
– rekonštrukcia Kalvárie v Nitre 1 000
– zabezpečenie statiky a úprava okolia kostola v Bojniciach 1 000
– rekonštrukcia krídla bývalej rezidencie jezuitov pre cirkevné gymnázium a rozvoj miestnej kultúry v Banskej Štiavnici 5 800
– rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Malé Kršteňany 1 000
– výstavba kostola v Ostrom Grúni 1 500
– rezerva predsedu vlády SR 22 500
– rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Národného úradu práce 186 000
Rezervy spolu 395 100
2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách
Úrad vlády SR
– splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch v zmysle zákona č. 52/1998 Z. z. 9 110
z toho: – mzdové prostriedky 3 520
– kapitálové výdavky 220
– podpora menšinového školstva – odstránenie vážnych technických nedostatkov na školských objektoch 25 400
Ministerstvo zahraničných vecí SR
– poplatky a príspevky SR medzinárodným organizáciám 250 000
– zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO 1 300
– príprava a vedenie súdneho konania pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu podľa čl. 5 ods. 3 Osobitnej dohody medzi SR a MR 17 000
Ministerstvo obrany SR
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 50 000
Ministerstvo vnútra SR
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 4 110
– výdavky na úhradu záväzkov MV SR – SVS spoločnosti Telenor Slovakia, s. r. o. 843 975
v tom: – bežné výdavky 651 350
– kapitálové výdavky 192 625
– bežné výdavky na úhradu záväzkov MV SR – SVS spoločnosti ICL Slovakia, s. r. o. 230 578
– uznesenie vlády SR č. 585/1997 (výstavba digitálnej rádiovej siete štátnej správy SR) – kapitálové výdavky 291 911
Ministerstvo spravodlivosti SR
– realizácia zákona č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov 65 135
– realizácia súdnej a mimosúdnej rehabilitácie v zmysle zákona č. 119/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 319/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 1 861
– finančné krytie záväzkov SR na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva 4 653
– realizácia zákona o vyšších súdnych úradníkoch 47 455
– finančný dôsledok zákona č. 385/2000 Z. z. vrátane kapitoly NS SR 33 203
Ministerstvo financií SR
– úhrada za distribúciu a predaj kolkov (Slovenská pošta, š. p., Bratislava) 70 000
Ministerstvo životného prostredia SR
– zvýšenie výdavkov v rámci Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení 98 704
v tom:
– dobudovanie infraštruktúry obce Breza, t. j. vodovod a kanalizácia (okr. Námestovo) 9 800
– dobudovanie kanalizácie v obci Zalužice 5 000
– dobudovanie kanalizácie v obci Pažiť (okr. Partizánske) 2 000
– dokončenie rozvodných potrubí vodovodu v obci Kocúrany 2 500
– dokončenie vodojemov v obci Ludanice 2 170
– rekonštrukcia Parku Janka Kráľa v meste Zlaté Moravce 1 000
– rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu vo Zvolenskej Slatine 3 800
– vybudovanie kanalizácie v obci Horná Ves 3 100
– vybudovanie ČOV v obci Slovenská Ves 7 889
– rozšírenie vodovodnej siete v obci Králiky 8 695
– vybudovanie ČOV v obci Limbach 2 000
– na ochranu prírody a krajiny 10 000
– kanalizácia a vodovod v obci Lomná 1 100
– kanalizácia a vodovod v obci Sihelné 1 500
– kanalizácia a vodovod v obci Vitanová 2 000
– kanalizácia a vodovod v obci Medzibrodie 800
– kanalizácia a vodovod v obci Pribiš 1 500
– kanalizácia a vodovod v obci Žaškov 2 000
– kanalizácia a vodovod v obci Bziny (regulácia potoka) 1 500
– kanalizácia a vodovod v obci Martinček 1 000
– kanalizácia a vodovod v obci Stará Bystrica 1 000
– kanalizácia a vodovod v obci Teplička nad Váhom 1 000
– kanalizácia a vodovod v Rajeckých Tepliciach 900
– kanalizácia a vodovod v Kežmarku 1 500
– kanalizácia a vodovod v obci Lendak (ČOV) 1 500
– kanalizácia a vodovod v obci Studenec (ČOV) 500
– kanalizácia a vodovod v obci Hôrka 2 000
– kanalizácia a vodovod v obci Záhradné 500
– kanalizácia a vodovod v obci Podhradík 200
– kanalizácia a vodovod v obci Malý Slivník 200
– kanalizácia a vodovod v obci Malý Šariš 150
– kanalizácia a vodovod v Sabinove 200
– kanalizácia a vodovod v Novej Ľubovni 3 000
– kanalizácia a vodovod v obci Lúčka 500
– kanalizácia a vodovod v obci Kračúnovce 700
– kanalizácia a vodovod v obci Nižný Hrabovec 2 000
– kanalizácia a vodovod v obci Priechod 1 000
– kanalizácia a vodovod v obci Heľpa 1 000
– kanalizácia a vodovod v obci Ďubákovo 600
– kanalizácia a vodovod v obci Hriňová 4 800
– kanalizácia a vodovod v obci Pružiná 3 000
– rekonštrukcia obecnej kotolne v obci Hladovka 400
– plynofikácia obce Biely Potok 700
– plynofikácia obce Likavka 500
– kotolňa Obecného úradu Maňa 1 500
Ministerstvo školstva SR
– zvýšenie výdavkov v rámci Programu 022 Vysokoškolské vzdelávanie a veda 367 000
v tom:
– bežné výdavky pre potreby Katolíckej univerzity v Ružomberku 1 000
– kapitálové výdavky pre potreby Trnavskej univerzity – fakulty humanistiky 5 000
– rozvoj vysokých škôl v kategórii 700 – kapitálové výdavky na nákup prístrojov a zariadení 150 000
– reforma vysokých škôl v kategórii 630 – tovary a služby 40 000
– doktorandské štipendiá v kategórii 640 na nové miesta pre zvýšenie počtu doktorandov o 20 % 38 000
– prijatie študentov do 1. ročníka externých foriem vysokoškolského štúdia 50 000
– výdavky na rekonštrukciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Farská ul. 3 000
– materiálne, personálne a priestorové vybavenie Fakulty zdravotníctva a sociálnych štúdií Prešovskej univerzity 40 000
– kúpa budovy firmy LINEAS, Budovateľská 14, Prešov, na účely zvýšenia ubytovacích kapacít pre študentov Prešovskej univerzity 40 000
– zvýšenie výdavkov v rámci Programu 023 Sociálna podpora študentov vysokých škôl na sociálne štipendiá a pôžičky študentom vysokých škôl 55 000
– zvýšenie výdavkov v rámci Národného programu rozvoja športu SR 34 500
v tom:
– štátna športová reprezentácia (účasť na letnej olympiáde) 30 000
– rekonštrukcia športových zariadení v obciach okresu Prievidza 1 200
v tom: – Cigeľ 400
– Bojnice 400
– Radobica 400
– akcia umelý povrch atletického oválu na Štadióne Slávia Trnava 3 300
– príspevok SR na V. rámcový program EÚ pre výskum a technický rozvoj a na ostatné programy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 224 000
z toho: na V. rámcový program EÚ pre výskum a technický rozvoj 220 000
– podpora programov výskumu a vývoja v gescii MŠ SR 502 000
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 305
Ministerstvo zdravotníctva SR
– štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené kategórie osôb 15 261 549
– očkovacie látky a diagnostiká 120 899
– stredné zdravotnícke školy – výdavky celkom 321 239
– bežný transfer cirkevným školám 44 668
– Slovenská lekárska spoločnosť 2 496
– Slovenský Červený kríž 33 847
– na zakúpenie videoendoskopických prístrojov pre NsP Dunajská Streda 2 000
– zvýšenie kapitálových výdavkov pre NsP Partizánske 4 000
– na nákup sanitného vozidla pre zdravotnícke zariadenie v meste Partizánske 1 800
– zvýšenie kapitálových výdavkov pre NsP Ilava 8 000
– na vybudovanie stanice záchrannej služby NsP Považská Bystrica 5 000
– zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup prístrojov pre NsP Michalovce 3 700
– zvýšenie kapitálových výdavkov na prístrojové dobudovanie chirurgického pavilónu NsP Liptovský Mikuláš 8 000
– zvýšenie kapitálových výdavkov pre NsP Brezno 9 000
– zvýšenie kapitálových výdavkov na prístrojové vybavenie NsP Trstená 9 000
– zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup prístrojovej techniky pre NsP Topoľčany 9 000
– zvýšenie bežných výdavkov na Národný program podpory zdravia 2 200
– dostavba polikliniky v Žiari nad Hronom 10 000
– vybavenie izby intenzívnej starostlivosti úrazovej chirurgie FN L. Pasteura Košice 6 000
– zvýšenie príspevku pre SPAM (na úkor zníženia výdavkov na pregraduálnu výchovu) 10 922
– z kapitálových výdavkov rozpočtovej kapitoly MZ SR na prestavbu ubytovne v NÚTRCH v Bratislave v Podunajských Biskupiciach 25 000
– kapitálové výdavky na splácanie zahraničného kapitálového úveru vrátane výdavkov na kurzové vplyvy pre Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava-Kramáre 194 000
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 24 010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
– dávky sociálneho zabezpečenia 15 942 549
– štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené kategórie osôb 6 732 800
– štátom platené poistné za nemocenské poistenie za určené kategórie osôb 971 442
– nástroje na aktívnu politiku zamestnanosti 604 000
– dobudovanie a prevádzka SOS centra pre týrané ženy v Rimavskej Sobote 2 580
– Slovenský zväz telesne postihnutých 200
Ministerstvo kultúry SR
– bežný transfer pre občianske združenia 6 000
– bežný transfer na umelecké a kultúrne časopisy 10 000
– bežný transfer pre cirkvi a náboženské spoločnosti vrátane Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie ECAV 645 634
– Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 5 700
– bežný transfer pre Maticu slovenskú 10 500
z toho: Vydavateľstvo Matice slovenskej Edícia exilovej literatúry – Slovenský svet 1 500
– bežný transfer na mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR 38 100
z toho: – MFF Artfilm 5 000
– MFF Bratislava 5 000
– Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov – vydávanie slovenskej klasiky 1 000
– nakrútenie koprodukčného filmu o Jánošíkovi 20 000
– bežný transfer na kultúru menšín 80 000
– bežný transfer pre Csemadok 6 000
– bežný transfer pre SNM – Dokumentačné centrum maďarskej kultúry na Slovensku 10 000
– bežný transfer pre SND – stabilizácia zamestnancov 20 000
– Slovenský historický ústav v Ríme 800
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 82
– zvýšenie výdavkov v rámci programu Pro Slovakia 33 516
v tom:
– rekonštrukcia kultúrneho domu a domu smútku v obci Radobica (okr. Prievidza) 1 000
– rekonštrukcia kultúrneho domu v Belej (okr. Žilina) 600
– rekonštrukcia kultúrneho domu v Šuji 800
– rekonštrukcia a plynofikácia kultúrneho domu v Hornom Hričove (okr. Žilina) 1 200
– dokončenie viacúčelového domu obradov v Môlči 2 000
– plynofikácia kultúrneho domu v Hromoši 400
– rekonštrukcia kultúrnej pamiatky grécko- rímskokatolíckeho chrámu v obci Kojšov 1 900
– dobudovanie amfiteátra v obci Obyce (okr. Zlaté Moravce) 375
– dobudovanie saleziánskeho centra v Novej Dubnici 5 000
– rekonštrukcia sakrálnych stavieb v správe Rímskokatolíckeho farského úradu Staré Hory 1 000
– dom smútku v Liptovskej Osade 700
– obnova fresiek Kostola sv. Šimona a Júdu v Liptovských Sliačoch 500
– Sliačanská archa – interiér v Liptovských Sliačoch 500
– reštaurovanie gotických nástenných malieb Kostola sv. Martina v Martinčeku 3 164
– kultúrna pamiatka Stará fara v Rajci 700
– rekonštrukcia kultúrneho domu v Snežnici 400
– reštaurovanie ikonostasu z Kostolíka sv. Michala Archanjela v Príkrej 460
– reštaurovanie súboru ikon z ikonostasu Kostolíka sv. Michala Archanjela v Krajnej Bystrej 250
– rekonštrukcia oltára Sedembolestnej Panny Márie Kostola sv. Egídia v Bardejove 650
– reštaurovanie ikonostasu Kostola sv. Kozmu a Damiána v Cernine 350
– oprava strechy dreveného Kostola sv. Bartolomeja v Richvalde 1 000
– prístavba spoločenskej sály Obecného úradu v Staškovciach 1 000
– prístavba kultúrneho domu a Obecného úradu v Nemciach 1 500
– reštaurovanie hlavného oltára Kostola sv. Vavrinca v Zliechove 200
– záchrana gotických malieb rímskokatolíckeho kostola v Porube 500
– rekonštrukcia strechy evanjelického kostola v Selciach 500
– šindľová krytina dreveného artikulárneho kostola v Svätom Kríži 400
– oprava strechy evanjelického kostola v Dobroči 300
– reštaurovanie gotických malieb evanjelického kostola v Ľuboreči 367
– oprava evanjelického kostola vo Zvolene 500
– rekonštrukcia kaštieľa v Dolných Licinciach 4 000
– reštaurovanie štyroch drevených polychrómovaných reliéfov z Kalvárie v Banskej Štiavnici 1 300
– vyčlenenie z pôvodnej sumy programu Pro Slovakia na
– dokončenie reštaurovania interiéru Kostola sv. Matúša Apoštola v Zolnej v sume 200 tis. Sk
– pokračovanie archeologického výskumu a stavebno-konzervačných prác v areáli Pustého hradu vo Zvolene v sume 300 tis. Sk
Ministerstvo hospodárstva SR
– podpora programov v priemyselnom výskume a vývoji – dotácie podnikateľom 186 100
– v rámci Programu rozvoja cestovného ruchu pre obec Šarbov, okr. Svidník 9 000
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 85 400
– realizácia úloh a opatrení vyplývajúcich z plánu rozpracovaných priorít prípravy obrannej infraštruktúry – kapitálové výdavky 110 000
– výskum a vývoj v oblasti obrany 50 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
– náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde 128 781
– preventívne opatrenia proti nákazlivým chorobám a zvlášť nebezpečným nákazám 39 600
– bežný transfer podnikateľským subjektom v pôdohospodárstve 8 100 400
v tom: – poľnohospodárstvo 7 707 400
– lesníctvo 384 000
z toho: zvýšenie výdavkov na ochranu pôdneho a lesného fondu v rámci programu
Verejné služby v pôdohospodárstve 4 000
– výskum a vývoj 9 000
– zvýšenie výdavkov pre Lesoprojekt v rámci programu Verejné služby v pôdohospodárstve 4 000
– hospodárska mobilizácia 13 950
z toho: bežné výdavky 12 950
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
– transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania 2 262 800
– transfer na podprogramy rozvoja bytovej výstavby 1 858 000
z toho: v rámci podprogramu Výstavba technickej vybavenosti na IBV Pravenec 2 000
– transfer na podporu regionálneho rozvoja 112 032
z toho: na Program štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti 95 052
– v rámci Programu obstarania služobných bytov pre vybraných zamestnancov štátnej správy na zabezpečenie troch bytov pre Detské mestečko Zlatovce 5 100
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 5 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
– výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií – kapitálové výdavky 10 597 600
– údržba a oprava ciest 1 952 000
– výstavba a rekonštrukcia ciest – kapitálové výdavky 1 244 450
z toho: rekonštrukcia cesty II/548, odbočka z I/50 po okresnú hranicu pre SSC – IÚ Košice 7 000
– hospodárska mobilizácia 49 050
z toho: bežné výdavky 47 050
Štatistický úrad SR
– činnosť demografického pracoviska Inštitútu informatiky a štatistiky (INFOSTAT) 2 834
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 80
Úrad jadrového dozoru SR
– úhrada príspevku SR do Fondu na černobyľský kryt Európskej banky pre obnovu a rozvoj 21 866
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 180
Všeobecná pokladničná správa
– úhrada majetkovej ujmy SLSP, a. s., a SZRB, š. p. ú. 750 000
– úhrada majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery poskytnuté na dofinancovanie DBV (uznesenie vlády SR č. 453/1994 a č. 676/1995) 4 000
– finančné prostriedky na poskytovanie štátnej prémie v stavebnom sporení na základe zákona SNR č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 2 850 000
– finančné prostriedky na poskytnutie štátneho príspevku k hypotekárnym úverom 226 500
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 5 000
v tom: – SZSD 2 000
– VÚB, a. s. 1 000
– SLSP, a. s. 1 000
– Poštová banka, a. s. 1 000
– Rada SR pre vysielanie a retransmisiu 16 334
– na podporu aktivít Divadla Romathan Košice 3 000
– rezerva na zriadenie a prevádzku úradov samosprávnych krajov 465 000
– rezerva vytvorená podľa § 7 ods. 5 zákona č. 506/2001 Z. z. o financovaní školstva 1 507 232
– rezerva do garančného fondu Národného úradu práce (zákon NR SR č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov) 320 000
– program rozvoja vidieka – SAPARD (EÚ) 125 000
– program budovania priemyselných parkov 452 000
– program ISPA (MŽP SR a MDPT SR – EÚ) 1 120 680
– rezerva na spolufinancovanie v rámci predvstupového fondu PHARE 2 189 520
z toho kapitola: – Úrad vlády SR 190 713
– Ministerstvo vnútra SR 48 290
– Ministerstvo spravodlivosti SR 30 730
– Ministerstvo financií SR 363 534
– Ministerstvo životného prostredia SR 25 902
– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 43 351
– Ministerstvo hospodárstva SR 8 171
– Ministerstvo pôdohospodárstva SR 76 090
– Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 598 332
– Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 117 389
– Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 153 650
– Štatistický úrad SR 56 966
– Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 22 170
– Úrad pre verejné obstarávanie 49 290
– Úrad pre štátnu službu 34 486
Slovenský rozhlas
– transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania 70 830
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 600
Slovenská televízia
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky 620
Krajský úrad Bratislava
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 5 858
– školstvo spolu (04.2 a 09) 3 394 846
z toho: – SOU a SPV 278 395
– združené školy (09.2.7) 67 123
– kultúra 39 285
z toho: na prenájom a prevádzku divadla Astorka KORZO '90 2 800
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 147 433
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 588 613
– príspevky neštátnym subjektom 28 810
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 54 303
z toho: mestská verejná doprava 1 700
– kapitálové výdavky na rekonštrukciu SOU strojárske Senec 3 300
– kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 2 000
– kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 11 000
– hospodárska mobilizácia 592
– požiarna ochrana 30 460
– civilná ochrana 7 105
Krajský úrad Trnava
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 6 300
– školstvo spolu (04.2 a 09) 2 800 530
z toho: – SOU a SPV 299 770
– združené školy (09.2.7) 51 102
– kultúra 66 828
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 748 757
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 207 573
– príspevky neštátnym subjektom 20 000
– Detský domov Skalica (rozvoj) 942
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 111 687
z toho: mestská verejná doprava 13 000
– kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 5 000
– kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 12 000
– hospodárska mobilizácia 180
– požiarna ochrana 67 387
– civilná ochrana 2 500
Krajský úrad Trenčín
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 9 212
– školstvo spolu (04.2 a 09) 3 055 412
z toho: – SOU a SPV 313 708
– združené školy (09.2.7) 185 840
– kultúra 42 664
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 859 471
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 207 135
– príspevky neštátnym subjektom 15 000
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 123 971
z toho: mestská verejná doprava 16 700
– Domov mládeže Trenčín, Staničná – oprava strechy 1 500
– I. základná škola Myjava – rekonštrukcia strechy 1 500
– Gymnázium sv. dona Bosca Nová Dubnica 1 000
– Obchodná akadémia Partizánske – nákup výpočtovej techniky 3 000
– Detský domov Ilava-Klobušice – na realizáciu projektu Na vlastné nohy 2 803
– kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 5 500
– kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 12 000
– hospodárska mobilizácia 396
– požiarna ochrana 79 132
– civilná ochrana 3 771
Krajský úrad Nitra
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 10 034
– školstvo spolu (04.2 a 09) 3 508 256
z toho: SOU a SPV 465 059
– kultúra 110 628
– Podunajské múzeum Komárno, zabezpečenie činnosti 5 000
– Jókaiho divadlo Komárno, zabezpečenie aktivít 5 000
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 718 152
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 974 940
– príspevky neštátnym subjektom 33 494
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 123 971
z toho: mestská verejná doprava 22 200
– ZŠ Kovárce, rekonštrukcia sociálnych zariadení 500
– ZŠ Prašice, rekonštrukcia sociálnych zariadení 500
– MŠ Prázdnovce, plynofikácia kotolne 500
– ZŠ Žemberovce, plynofikácia kotolne 2 100
– Krajský archív Šaľa, rekonštrukcia budovy 5 500
– kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 4 500
– kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 11 000
– hospodárska mobilizácia 1 078
– požiarna ochrana 87 987
– civilná ochrana 3 248
Krajský úrad Žilina
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 7 215
– školstvo spolu (04.2 a 09) 3 658 737
z toho: – SOU a SPV 421 340
– združené školy (09.2.7) 109 600
– kultúra 110 770
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 238 054
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 562 376
– príspevky neštátnym subjektom 14 306
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 123 971
z toho: mestská verejná doprava 22 000
– dokončenie internátu SOU Kysucké Nové Mesto 10 000
– prístavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín 13 000
– Základná škola Ľubochňa – kúrenie biomasou 2 000
– Materská škola Liptovské Sliače 1 500
– kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 3 500
– kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 13 000
– hospodárska mobilizácia 400
– požiarna ochrana 90 671
- civilná ochrana 3 600
Krajský úrad Banská Bystrica
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 17 000
– školstvo spolu (04.2 a 09) 3 654 159
z toho: – SOU a SPV 451 046
– združené školy (09.2.7) 13 469
– kultúra 98 251
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 619 026
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 941 727
– príspevky neštátnym subjektom 21 000
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 168 030
z toho: mestská verejná doprava 22 900
– rekonštrukcia ZŠ Šumiac 1 300
– rekonštrukcia ZŠ Hrochoť 1 000
– rekonštrukcia Obchodnej akadémie Banská Bystrica 1 024
– kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 6 000
– kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 13 000
– hospodárska mobilizácia 590
– požiarna ochrana 115 617
– civilná ochrana 7 000
Krajský úrad Prešov
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 13 818
– školstvo spolu (04.2 a 09) 4 449 933
z toho: – SOU a SPV 482 174
– združené školy (09.2.7) 32 220
– kultúra 141 153
z toho: zvýšenie výdavkov na prevádzku Divadla A. Duchnoviča v Prešove 3 841
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 3 276 578
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 2 577 504
– príspevky neštátnym subjektom 49 250
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 168 030
z toho: mestská verejná doprava 16 900
– III. ZŠ Stropkov 8 000
– plynofikácia budovy MŠ v Starej Ľubovni 2 000
– rekonštrukcia budovy MŠ v obci Plavnica 1 200
– podpora aktivít Divadla A. Duchnoviča v Prešove – zabezpečenie ďalšej činnosti (2 autobusy) 3 000
– OÚ Poprad – zriadenie školskej jedálne pri ZŠ Š. Mnoheľa 1 000
– OÚ Prešov-Fintice – dokončenie telocvične 200
– kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 3 500
– kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 15 000
– požiarna ochrana 115 139
– civilná ochrana 3 725
Krajský úrad Košice
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie vlády SR č. 572/1994 17 039
– školstvo spolu (04.2 a 09) 4 118 071
z toho: – SOU a SPV 408 373
– združené školy (09.2.7) 49 598
– kultúra 180 551
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 3 657 578
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 2 897 632
– príspevky neštátnym subjektom 30 000
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 149 587
z toho: mestská verejná doprava 7 200
– rekonštrukcia kotolne ZŠ Rakovec nad Ondavou 300
– rekonštrukcia kotolne Domova sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti Michalovce 1 400
– výstavba vodovodu pre ZŠ Bukovec 1 800
– výstavba Domova dôchodcov v Nálepkove 16 000
– mestská hromadná doprava v Košiciach 10 000
– dokončenie výstavby ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Kráľovskom Chlmci 20 000
– dokončenie dostavby Divadla Thália v Košiciach 24 500
– kapitálové výdavky na transformáciu detských domovov 6 500
– kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku SOU a SPV 14 000
– kapitálové výdavky na financovanie výstavby ZŠ pre rómske deti v Sečovciach a Košiciach 67 000
– hospodárska mobilizácia 666
– požiarna ochrana 71 209
– civilná ochrana 8 016
Účelové prostriedky spolu 132 304 003
Rezervy a účelové prostriedky spolu 132 699 103
Príloha č. 7 k zákonu č. 586/2001 Z. z.
BILANCIA ZDROJOV A POTRIEB SPLATNÉHO ŠTÁTNEHO DLHU A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2002
(v tis. Sk)
Zdroje Potreby štátneho dlhu
1. emisie štátnych dlhopisov* 93 467 000 1.1. splátky istín štátnych dhopisov 52 100 000
minulých rokov
z toho: štátne dlhopisy rehabilitačné 50 000
štátne dlhopisy z roku 1999 8 770 000
štátne dlhopisy z roku 2000 9 260 000
štátne dlhopisy z roku 2001 34 020 000
1.2. úhrada schodku bežného hospodárenia 37 195 000
za rok 2001
1.3. splátky istín pôžičiek prijatých bývalou 1 600 000
ČSFR na podporu platobnej bilancie
1.4. splátky istiny z úveru od BNP 400 000
1.5. splátky záväzkov prevzatých od ŠFCH 2 172 000
2. štátne finančné aktíva 1 000 000 2. splátky záväzkov prevzatých od ŠFCH 1 000 000
3. príjem z pohľadávok vládnych úverov 1 200 000 3.2. splátky záväzkov prevzatých od ŠFCH 838 000
3.1. splátky istiny z úveru KŤUK Dolinská 362 000
Spolu 95 667 000 Spolu 95 667 000

Pozn.: *Emisie štátnych dlhopisov možno znížiť o zdroje z privatizácie určené vládou na splatenie štátneho dlhu v roku 2002.
(v tis. Sk)
Zdroje Potreby štátneho rozpočtu
1. emisie štátnych dlhopisov 6 598 000 1. financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest 6 598 000
2. emisie štátnych dlhopisov 9 459 000 2. úhrada úrokov z reštrukturalizačných dlhopisov 9 459 000
3. úver od Rozvojovej banky Rady Európy 457 000 3. financovanie potrieb zdravotníctva 457 000
4. úver od Svetovej banky 125 000 4. financovanie reformy verejných financií 125 000
5. úver od Rozvojovej banky Rady Európy 213 000 5. financovanie infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb 213 000
6. úver od Rozvojovej banky Rady Európy 67 000 6. financovanie výstavby základných škôl pre rómske deti 67 000
7. úver od Rozvojovej banky Rady Európy 75 000 7. financovanie rozvojových potrieb kultúry 75 000
8. úver od Svetovej banky 350 000 8. financovanie projektu riadenia soc. dávok 350 000
9. úver od EIB 900 000 9.1. projekt Slovensko - Európske cesty 3 400 000
9.2. projekt Slovensko - Európske cesty 4 500 000
10. úver od JBIC 1 000 000 10. projekt Slovensko - Európske cesty 3 1 000 000
11. úver od EIB 260 000 11. financovanie projektov ISPA 260 000
12. úver od Svetovej banky (EFSAL) 6 020 000 12.1. úhrada úrokov z reštrukturalizačných dlhopisov 3 220 000
12.2. úhrada úrokov redistribučného úveru KBB od NBS 2 800 000
Spolu 25 524 000 Spolu 25 524 000

1)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
2)
§ 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3)
§ 13 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.
4)
§ 21 zákona č. 366/1999 Z. z.
5)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.§ 32 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 60/1999 Z. z.§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.§ 55 zákona č. 366/1999 Z. z.
6)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
7)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
9)
§ 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
10)
§ 14 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
15)
§ 46 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 6 ods. 6 a § 46 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad § 222 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
19)
§ 82 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
20)
§ 44a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 472/2000 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2001.
22)
§ 44a ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 85 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 80 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
24)
§ 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.
25)
26)
§ 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.§ 48 ods. 7 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.§ 105 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
27)
Čl. VI nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
28)
§ 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.
31)
§ 5 ods. 1 písm. g), § 13 ods. 1 písm. c) a § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 348/1999 Z. z.