584/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

584
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2001,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia č. 159/1995 Z. z., opatrenia č. 212/1996 Z. z., opatrenia č. 367/1996 Z. z. a opatrenia č. 41/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
(1)
Výška dennej sadzby stravného v cudzej mene sa pre tieto krajiny ustanovuje takto:
Krajina Menový kód Mena Výška stravného
Belgicko EUR euro 37.18
Bosna a Hercegovina EUR euro 23,00
Burkina EUR euro 22,87
Fínsko EUR euro 30,27
Francúzsko EUR euro 42,69
Gabon EUR euro 30,49
Grécko EUR euro 33,62
Guadeloupe EUR euro 18,29
Holandsko EUR euro 42,20
Chorvátsko EUR euro 25,56
Írsko EUR euro 25,39
Juhoslávia EUR euro 25,56
Kamerun EUR euro 22,87
Luxembursko EUR euro 29,75
Macedónsko EUR euro 23,00
Nemecko EUR euro 28,12
Pobrežie Slonoviny EUR euro 27,44
Portugalsko a Azory EUR euro 33,62
Rakúsko EUR euro 29,07
Slovinsko EUR euro 28,12
Španielsko a Kanárske ostrovy EUR euro 27,05
Taliansko EUR euro 33,57
Togo EUR euro 22,11
(2)
Od 1. januára 2002 sa na výšku stravného pre krajiny uvedené v odseku 1 nevzťahuje § 1.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Brigita Schmögnerová v. r.