583/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

583
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2001
o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
(1)
V okrese Dunajská Streda sa rozdeľuje obec Horná Potôň na obec Horná Potôň a obec Potônske Lúky.
(2)
V okrese Galanta sa rozdeľuje obec Sládkovičovo na obec Sládkovičovo a obec Malá Mača.
(3)
V okrese Senec sa rozdeľuje obec Reca na obec Reca a obec Nový Svet.
(4)
V okrese Nitra sa rozdeľuje obec Podhorany na obec Podhorany a obec Bádice.
(5)
V okrese Nitra sa rozdeľuje obec Nitra na obec Nitra a obec Štitáre.
(6)
V okrese Zlaté Moravce sa rozdeľuje obec Zlaté Moravce na obec Zlaté Moravce a obec Žitavany.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/1999 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 197/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 74/2001 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2001 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa takto:
1.
V Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda sa pod poradové číslo 49 zaraďuje obec Potônske Lúky; obce pod doterajšími poradovými číslami 49 až 66 sa označujú poradovými číslami 50 až 67.
2.
V Trnavskom kraji v okrese Galanta sa pod poradové číslo 16 zaraďuje obec Malá Mača; obce pod doterajšími poradovými číslami 16 až 35 sa označujú poradovými číslami 17 až 36.
3.
V Bratislavskom kraji v okrese Senec sa pod poradové číslo 22 zaraďuje obec Nový Svet; obce pod doterajšími poradovými číslami 22 až 28 sa označujú poradovými číslami 23 až 29.
4.
V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradové číslo 5 zaraďuje obec Bádice; obce pod doterajšími poradovými číslami 5 až 60 sa označujú poradovými číslami 6 až 61.
5.
V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradové číslo 48 zaraďuje obec Štitáre; obce pod doterajšími poradovými číslami 48 až 61 sa označujú poradovými číslami 49 až 62.
6.
V Nitrianskom kraji v okrese Zlaté Moravce sa pod poradové číslo 33 zaraďuje obec Žitavany.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vykonania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.