582/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

582
ZÁKON
z 13. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z., zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999 Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z. a zákona č. 253/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje zdaňovanie tabakových výrobkov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).
(2)
Tabakové výrobky sa podľa tohto zákona zdaňujú jednorazovo.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami i), j), k), l), m), n), o) a p), ktoré znejú:
„i)
tabakovým výrobkom cigareta, cigara, cigarka, tabak na fajčenie, žuvací tabak a šnupací tabak,
j)
cigarou alebo cigarkou
1.
tabakový povrazec určený na fajčenie obalený obalovým listom alebo obalovým listom a krycím listom
1.1 celý úplne z prírodného tabaku,
1.2 s krycím listom úplne z prírodného tabaku,
1.3 s krycím listom bežnej cigarovej farby a s obalovým listom, oba z rekonštituovaného tabaku alebo homogenizovaného tabaku, ak najmenej 60 % hmotnosti tabakovej časti má šírku a dĺžku viac ako 1,75 mm a krycí list je ovinutý do formy špirály v ostrom uhle najmenej 30o k najdlhšej osi cigary,
1.4 s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku alebo homogenizovaného tabaku, ak jej kusová hmotnosť bez filtra a náustku je 2,3 g a viac a ak najmenej 60 % hmotnosti tabakovej časti má šírku a dĺžku viac ako 1,75 mm a jej vonkajší obvod na jednej tretine jej dĺžky je 34 mm a viac,
2.
výrobok s krycím listom z prírodného tabaku, rekonštituovaného tabaku alebo homogenizovaného tabaku alebo s krycím listom a obalovým listom z rekonštituovaného tabaku alebo homogenizovaného tabaku, ktorý pozostáva čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa bodu 1,
k)
cigaretou
1.
tabakový povrazec alebo tabakový povrazec spojený s filtrom, ktorý
1.1 je bez ďalších úprav určený na fajčenie a nie je cigarou alebo cigarkou podľa písmena j) bodu 1,
1.2 sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom vsúva do dutiniek z cigaretového papiera,
1.3 sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom obaľuje do lístkov z cigaretového papiera,
2.
výrobok, ktorý pozostáva úplne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa bodu 1, s výnimkou výrobkov úplne z iných látok ako tabak, ktoré sú určené výlučne na medicinálne účely (medicinálne cigarety),
l)
tabakom na fajčenie
1.
tabak rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo na pásiky zlisovaný, určený na fajčenie, bez ďalšieho priemyselného spracovania,
2.
tabakový zvyšok, ktorý sa môže fajčiť, upravený na drobný predaj, ktorý nie je cigarou alebo cigarkou podľa písmena j) bodu 1 alebo cigaretou podľa písmena k) bodu 1,
m)
cigaretovým tabakom na vlastnoručné šúľanie cigariet tabak na fajčenie podľa písmena l), ak z neho najmenej 25 % hmotnosti tabakových častíc má kratší alebo užší rez ako 1,5 mm,
n)
žuvacím tabakom tabak v tvare kotúčov, zvitkov, pásov, kociek alebo plátkov, ktorý je upravený tak, že nie je vhodný na fajčenie, ale na žuvanie,
o)
šnupacím tabakom na prášok rozomletý tabak alebo zrnitý tabak, ktorý je upravený tak, že nie je vhodný na fajčenie, ale na šnupanie,
p)
tabakom na fajčenie, cigaretovým tabakom na vlastnoručné šúľanie cigariet, žuvacím tabakom a šnupacím tabakom aj výrobky, ktoré pozostávajú úplne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktoré spĺňajú ostatné podmienky písmen l), m), n) alebo o) s výnimkou výrobkov úplne z iných látok ako tabak, ktoré sú určené výlučne na medicinálne účely (medicinálne cigarety).“.
3.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Predmet dane
Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené v tuzemsku alebo do tuzemska dovezené.“.
4.
§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:
㤠5
Základ dane
Základom dane je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch.
§ 6
Sadzby dane
Sadzby dane sa ustanovujú takto:
Číselný znak colného sadzobníka Opis tovaru Sadzba dane
2401 30 00 tabakový zvyšok 450,00 Sk/kg
2402 a 2403 cigary, cigarky 0,95 Sk/kus
&nbsp cigarety s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,70 Sk/kus
cigarety s dĺžkou nad 70 mm 0,95 Sk/kus
2403 cigaretový tabak na vlastnoručné šúľanie cigariet 560,00 Sk/kg
&nbsp ostatný tabak na fajčenie vrátane tabakového zvyšku 450,00 Sk/kg
žuvací tabak a šnupací tabak 450,00 Sk/kg.”.
5.
V § 8 ods. 2 sa slová „tabakové výrobky podľa § 6 uvedené pod kódmi colného sadzobníka 2402 20 90 10, 2402 20 90 90, 2402 20 10 10, 2402 20 10 90, 2403 10 10 90 a 2403 10 90 90 (ďalej len „cigarety“)“ nahrádzajú slovom „cigarety“.
6.
V § 8 ods. 4 sa slová „pohraničnou colnicou“ nahrádzajú slovami „pohraničným colným úradom“.
7.
V § 8 ods. 5 posledná veta znie:
„Pri zúčtovaní predloží potvrdenie pohraničného colného úradu o prechode známok do zahraničia podľa odseku 4.“.
8.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa slová „kód harmonizovaného systému8) vrátane doplnkového kódu,“ nahrádzajú slovami „znak podľa colného sadzobníka,“
9.
V § 9 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
sadzbu dane a výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor,“.
10.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia tabakových výrobkov pod číselný znak colného sadzobníka záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tabakových výrobkov vydanú Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky.“.
11.
V § 9 ods. 6 posledná veta znie:
„Na účely tohto zákona je vývoz tabakových výrobkov uskutočnený, ak sú tabakové výrobky prepustené do režimu vývozu a výstup tabakových výrobkov do zahraničia je potvrdený pohraničným colným úradom v písomnom colnom vyhlásení v odseku C.“.
12.
V § 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „s cieľom použiť ich“.
13.
V § 10 písmeno e) znie:
„e)
dodané výrobnému podniku správcom dane na výrobu tabakových výrobkov alebo na ich zničenie,“.
14.
V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Platiteľ je povinný do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie.
(3)
Pokiaľ platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok
a)
zvýšenie daňovej povinnosti alebo zníženie nároku na vrátenie dane, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka,
b)
zníženie daňovej povinnosti alebo zvýšenie nároku na vrátenie dane, môže spolu so žiadosťou predložiť dodatočné daňové priznanie správcovi dane najneskôr do uplynutia 1 roka od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. V žiadosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa zníženie daňovej povinnosti alebo nároku na vrátenie týka.“.
15.
V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
16.
V § 15a sa slová „tabak a tabakové výrobky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „tabakové výrobky“ v príslušnom tvare.
17.
V § 16 ods. 5 sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 4 a 5“.
18.
V § 16 odsek 6 znie:
„(6)
Správca dane uloží pokutu vo výške dane pripadajúcej na zistené množstvo tabakových výrobkov zvýšenú o 5 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk
a)
predávajúcej osobe, ak zistí predaj cigariet neoznačených na spotrebiteľskom balení známkou alebo označených vývoznou známkou,
b)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak zistí, že právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudla tabakové výrobky bez dane, alebo ak nevie nákup alebo iný spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov doložiť daňovým dokladom;
správca dane súčasne tieto tabakové výrobky zabezpečí.15) Takto zabezpečené tabakové výrobky sú majetkom štátu. Rovnako postupuje správca dane v prípade zistenia prepravy a skladovania neoznačených cigariet.“.
19.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Lehota podľa znenia § 12 ods. 4 platného do 31. decembra 2001 ostáva zachovaná, ak začala plynúť pred 1. januárom 2002.“.
Čl. II
Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov sa dopĺňa takto:
§ 36 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Colné riaditeľstvo na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce byť podľa tohto zákona daňovým skladom a nemá skladovacie nádrže úradne ociachované a vybavené vhodným ciachovaným meracím zariadením na meranie množstva pretečeného minerálneho oleja, špecifickej hmotnosti a teploty pri príjme a výdaji [§ 12 ods. 2 písm. b) bod 3], vykoná registráciu a vydá povolenie na prechodnú dobu do splnenia uvedených podmienok, najdlhšie však do 30. septembra 2002.
(14)
Colný úrad na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce byť podľa tohto zákona registrovaným obchodníkom a má skladovacie zariadenie, ktoré však nemá úradne ociachované a vybavené vhodným ciachovaným meracím zariadením na meranie množstva pretečeného minerálneho oleja, špecifickej hmotnosti a teploty pri príjme a výdaji [§ 12 ods. 2 písm. b) bod 3], vykoná registráciu a pridelí registračné číslo na prechodnú dobu do splnenia uvedených podmienok, najdlhšie však do 30. septembra 2002.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 367/1997 Z. z., zákonom č. 333/1998 Z. z., zákonom č. 334/1998 Z. z., zákonom č. 152/1999 Z. z., zákonom č. 339/1999 Z. z., zákonom č. 253/2000 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.