58/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2001 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
z 1. februára 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.122/1996 Z. z., zákona č. 219/1999 Z.z. a zákona č. 339/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slová „mimo stráženého parkoviska“ vkladá čiarka a slová „dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva je najviac 20 Sk/hod. za jedno parkovacie miesto. V centre mesta alebo v mestskej časti možno zvýšiť sadzbu poplatku až na 5-násobok.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.