579/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

579
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 20. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 160/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia výdavkov verejnej správy
Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 160/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia výdavkov verejnej správy sa mení a dopĺňa takto:
Príloha k opatreniu č. 160/2001 Z. z. Klasifikácia výdavkov verejnej správy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V oddiele 01 skupine 01.1 sa trieda 01.1.1 dopĺňa podtriedou 01.1.1.5, ktorá znie:
„01.1.1.5
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky – poslanci“.
2.
V oddiele 01 skupine 01.1 sa trieda 01.1.2 dopĺňa podtriedou 01.1.2.5, ktorá znie:
„01.1.2.5
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“.
3.
V oddiele 01 skupine 01.3 sa trieda 01.3.3 dopĺňa podtriedou 01.3.3.4, ktorá znie:
„01.3.3.4
Katastrálne úrady“.
4.
V oddiele 03 skupine 03.6 sa trieda 03.6.0 dopĺňa podtriedou 03.6.0.6, ktorá znie:
„03.6.0.6
Národný bezpečnostný úrad“.
5.
V oddiele 04 skupine 04.1 sa trieda 04.1.1 dopĺňa podtriedami 04.1.1.5, 04.1.1.6 a 04.1.1.7, ktoré znejú:
„04.1.1.5
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
04.1.1.6
Metrologický dozor
04.1.1.7
Technická normalizácia“.
6.
V oddiele 04 skupine 04.1 sa trieda 04.1.2 dopĺňa podtriedou 04.1.2.1, ktorá znie:
„04.1.2.1
Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky“.
7.
V oddiele 04 skupine 04.7 triede 04.7.1 podtrieda 04.7.1.4 znie:
„04.7.1.4
Štátne hmotné rezervy – ostatné zásoby“.
8.
V oddiele 04 skupine 04.7 sa trieda 04.7.1 dopĺňa podtriedami 04.7.1.5 a 04.7.1.6, ktoré znejú:
„04.7.1.5
Štátne hmotné rezervy – pohotovostné zásoby
04.7.1.6
Štátne hmotné rezervy – núdzové zásoby“.
9.
V časti Vysvetlivky ku Klasifikácii výdavkov verejnej správy v skupine 05.1 Nakladanie s odpadmi sa v poslednej vete slovo „trieda“ nahrádza slovom „skupina“.
10.
V časti Vysvetlivky ku Klasifikácii výdavkov verejnej správy v skupine 05.4 Ochrana prírody a krajiny sa v poslednej vete slovo „trieda“ nahrádza slovom „skupina“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2001.
Peter Mach v. r.