578/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

578
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 2001
o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Priemerné bežné výdavky a príjmy na občana a na rozpočtový rok na poskytovanie opatrovateľskej služby sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Priemerné bežné výdavky a príjmy na občana a na rozpočtový rok na poskytovanie prepravnej služby sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Priemerné bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok na poskytovanie starostlivosti sú uvedené pre starostlivosť poskytovanú v
a)
domove sociálnych služieb pre deti v prílohe č. 3,
b)
domove sociálnych služieb pre dospelých v prílohe č. 4,
c)
domove dôchodcov v prílohe č. 5,
d)
detskom domove v prílohe č. 6,
e)
domove pre osamelých rodičov v prílohe č. 7,
f)
stanici opatrovateľskej služby pre deti v prílohe č. 8,
g)
zariadení pestúnskej starostlivosti v prílohe č. 9,
h)
útulku v prílohe č. 10,
i)
krízovom stredisku v prílohe č. 11,
j)
rehabilitačnom stredisku v prílohe č. 12,
k)
zariadení opatrovateľskej služby v prílohe č. 13,
l)
domove-penzióne pre dôchodcov v prílohe č. 14.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 161/1999 Z. z. o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Peter Magvaši v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba
priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok prepočítané na poskytovanie opatrovateľskej služby v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času príjmy na občana a na rozpočtový rok prepočítané na poskytovanie opatrovateľskej služby v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času
72 000 Sk 20 000 Sk

Príloha č. 2 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie prepravnej služby
Prepravná služba
priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok prepočítané na poskytovanie prepravnej služby v rozsahu 147 km prepravnej vzdialenosti na mesiac príjmy na občana a na rozpočtový rok prepočítané na poskytovanie prepravnej služby v rozsahu 147 km prepravnej vzdialenosti na mesiac
30 000 Sk 7 000 Sk

Príloha č. 3 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti
Domov sociálnych služieb pre deti
počet miest do 29 vrátane od 30 do 59 vrátane 60 a viac
starostlivosť poskytovaná priemerné priemerné priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
celoročne 190 000 Sk 33 000 Sk 175 000 Sk 33 000 Sk 160 000 Sk 33 000 Sk
týždenne 150 000 Sk 25 000 Sk 140 000 Sk 25 000 Sk 130 000 Sk 25 000 Sk
denne 110 000 Sk 19 000 Sk 100 000 Sk 19 000 Sk 90 000 Sk 19 000 Sk

Príloha č. 4 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre dospelých
Domov sociálnych služieb pre dospelých
počet miest do 29 vrátane od 30 do 59 vrátane 60 a viac
starostlivosť poskytovaná priemerné priemerné priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
celoročne 170 000 Sk 43 000 Sk 160 000 Sk 43 000 Sk 145 000 Sk 43 000 Sk
denne 90 000 Sk 25 000 Sk 80 000 Sk 25 000 Sk 70 000 Sk 25 000 Sk

Príloha č. 5 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov
Domov dôchodcov
počet miest do 29 vrátane od 30 do 59 vrátane 60 a viac
&nbsp priemerné priemerné priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
145 000 Sk 48 000 Sk 130 000 Sk 48 000 Sk 110 000 Sk 48 000 Sk

Príloha č. 6 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v detskom domove
Detský domov
počet miest do 29 vrátane od 30 do 59 vrátane 60 a viac
&nbsp priemerné priemerné priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
170 000 Sk 4 000 Sk 150 000 Sk 4 000 Sk 135 000 Sk 4 000 Sk

Príloha č. 7 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove pre osamelých rodičov
Domov pre osamelých rodičov
priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
16 000 Sk 5 000 Sk

Príloha č. 8 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v stanici opatrovateľskej služby pre deti
Stanica opatrovateľskej služby pre deti
priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
72 000 Sk 5 000 Sk

Príloha č. 9 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti
Zariadenie pestúnskej starostlivosti
priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
44 000 Sk -

Príloha č. 10 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v útulku
Útulok
priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
30 000 Sk 3 000 Sk

Príloha č. 11 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v krízovom stredisku
Krízové stredisko
priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
65 000 Sk -

Príloha č. 12 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v rehabilitačnom stredisku
Rehabilitačné stredisko
Priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
93 000 Sk 36 000 Sk

Príloha č. 13 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
denne 60 000 Sk 17 000 Sk
celoročne 125 000 Sk 35 000 Sk

Príloha č. 14 k vyhláške č. 578/2001 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove-penzióne pre dôchodcov
Domov-penzión pre dôchodcov
priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
60 000 Sk 25 000 Sk