577/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

577
ZÁKON
z 29. novembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov, zapísané do registra ochranných známok (ďalej len „register“).“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Napríklad § 56 a nasl. Obchodného zákonníka.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, § 69 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov“.
3.
V § 2 ods.1 písmeno a) znie:
„a)
nespĺňa podmienky podľa § 1,“.
4.
V § 2 ods.1 písmeno e) znie:
„e)
tvorí výlučne tvar výrobku alebo jeho obal, ktorý vyplýva z povahy výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, prípadne dáva výrobku podstatnú hodnotu,“.
5.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré nemajú taký zemepisný pôvod.“.
6.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Označenia uvedené v odseku 1 písm. b) až d) možno uznať a zapísať do registra, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o zápis žiada (ďalej len „prihlasovateľ“), preukáže, že používaním takého označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pred podaním prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky do registra (ďalej len „prihláška“) také označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré sa má zapísať.“.
7.
V § 3 písm. b) sa za slovo „prihlasovateľa“ vkladajú slová „so skorším právom prednosti za predpokladu zápisu tohto označenia ako ochrannej známky“ a za slovom „služby“ sa vypúšťajú slová „so skorším právom prednosti,“.
8.
V § 3 sa vypúšťa písmeno d).
9.
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Odsek 1 sa nepoužije, ak majiteľ ochrannej známky alebo prihlasovateľ zhodného označenia so skorším právom prednosti udelí písomný súhlas na zápis neskôr prihláseného označenia ako ochrannej známky.“.
10.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Zhodnosť a zameniteľnosť označení alebo ochranných známok a podobnosť tovarov alebo služieb
(1)
Za zhodné sa považujú označenia alebo ochranné známky, ktoré sú totožné alebo sa líšia len v nepodstatných prvkoch nemeniacich celkový charakter označenia alebo ochrannej známky.
(2)
Za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámeny označení alebo ochranných známok, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych podnikateľov, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.“.
11.
V § 4 písmená b) až d) znejú:
„b)
zameniteľné s prihláseným označením so skorším právom prednosti, za predpokladu zápisu tohto označenia ako ochrannej známky pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
c)
zhodné alebo zameniteľné s označením zapísaným ako ochranná známka pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby v krajine alebo vo vzťahu ku krajine, ktorá je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru1a) alebo členom Svetovej obchodnej organizácie1b) (ďalej len „zahraničná ochranná známka“), za predpokladu, že prihlasovateľ tohto označenia je na území Slovenskej republiky obchodný zástupca majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupca na základe iného právneho vzťahu1c) (ďalej len „obchodný zástupca“) a podal prihlášku ochrannej známky vo svojom mene, bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky,
d)
zhodné alebo zameniteľné s nezapísaným označením používaným jeho majiteľom v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky, ak by používanie prihláseného označenia bolo možné posudzovať ako nekalosúťažné konanie1d) vo vzťahu k právam majiteľa nezapísaného označenia,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1d znejú:
„1a)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.
1b)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.
1c)
Napríklad § 566 až 590 a § 642 až 672 Obchodného zákonníka.
1d)
§ 44 až 55 Obchodného zákonníka.“.
12.
V § 4 písm. e) sa za slovo „podnikateľa“ vkladajú slová „,ktorý pred dňom podania prihlášky podnikal“ a za slovom „službami“ sa vypúšťajú slová „pred dátumom podania prihlášky,“.
13.
V § 4 písm. h) sa slová „podaním prihlášky“ nahrádzajú slovami „dňom podania prihlášky“.
14.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Za ochrannú známku nemožno uznať ani označenie, o ktorom úrad na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je
a)
zhodné alebo zameniteľné s označením, ktoré sa pred dňom podania prihlášky stalo používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známym podľa medzinárodného dohovoru2) pre tovary alebo služby jej majiteľa (ďalej len „nezapísaná všeobecne známa známka“), ak je toto označenie prihlásené pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
b)
zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou podľa medzinárodného dohovoru1b) pre tovary alebo služby jej majiteľa (ďalej len „zapísaná všeobecne známa známka“), ak použitie tohto označenia na akýchkoľvek tovaroch alebo službách by poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom zapísanej všeobecne známej známky a záujmy majiteľa zapísanej všeobecne známej známky by mohli byť týmto použitím poškodené.“.
15.
Vypúšťa sa spoločný nadpis nad § 5 „Prihláška ochrannej známky“.
16.
§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:
㤠5
Prihláška ochrannej známky
(1)
Prihlášku môže podať prihlasovateľ pre tovary alebo služby, ktoré sú k dátumu podania prihlášky predmetom jeho podnikania.
(2)
Prihláška musí obsahovať
a)
žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba; názov, prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
b)
znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
c)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra.
(3)
V zozname podľa odseku 2 písm. c) sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodného dohovoru.3)
(4)
Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.
§ 6
Právo prednosti
(1)
Na účely začatia konania a na účely vzniku práva prednosti sa za deň podania prihlášky považuje deň doručenia podania alebo deň odstránenia nedostatkov podania, ktoré obsahuje aspoň
a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom a
c)
náležitosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c) okrem uvedenia zatriedenia podľa § 5 ods. 3.
(2)
Prihlasovateľovi vzniká právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo zameniteľné označenie pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby
a)
odo dňa podania prihlášky podľa odseku 1 alebo
b)
odo dňa práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru1a) vyplývajúceho zo skoršej prihlášky ochrannej známky.
(3)
Prihlasovateľ musí právo prednosti podľa odseku 2 písm. b) uplatniť už v prihláške a v lehote do troch mesiacov od jej podania toto právo preukázať, inak sa naň neprihliada.
(4)
Právo prednosti podľa odseku 2 písm. b) možno uplatniť len z jednej prihlášky za predpokladu, že táto prihláška je podaná v štáte, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru1a) alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie.1b) Inak toto právo možno uplatniť len vtedy, ak je splnená podmienka vzájomnosti.
(5)
Právo prednosti podľa odseku 2 písm. b) sa vzťahuje aj na služby.“.
17.
Pod § 7 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
㤠7
Úprava a rozdelenie prihlášky, prevod a prechod práv z prihlášky.“.
18.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať, nie je po podaní prihlášky prípustné.“.
19.
V § 7 ods. 3 sa v druhej vete za slová „Právo prednosti“ vkladajú slová „a deň podania“ a slovo „zachová“ sa nahrádza slovom „zachovajú“.
20.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Práva z prihlášky prechádzajú na inú osobu v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.“.
22.
V § 8 ods. 2 sa slová „ustanovené pre zápis,“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 2 až 4, ako aj podmienky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom k tomuto zákonu,“.
23.
V § 8 ods. 3 sa slová „na zápis ustanovené zákonom“ nahrádzajú slovami „podľa § 1 až 3 alebo prihlasovateľ nespĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1,“ a slovo „prihláške“ sa nahrádza slovami „zamietnutí prihlášky, úrad“.
24.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 3 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tie tovary alebo služby.“.
25.
V § 8 ods. 5 sa v úvodnej vete nahrádza slovo „Ak“ slovami „Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 2 alebo ak“ a vypúšťajú sa slová „a ak spĺňa ustanovené podmienky“.
26.
§ 9 znie:
㤠9
Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba dotknutá z dôvodov uvedených v § 4 (ďalej len „namietateľ“) podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu označenia do registra obsahujúce právne a skutkové odôvodnenie, ako aj listinné dôkazy alebo označenie listinných alebo iných dôkazov, ktoré namietateľ predloží.“.
27.
V § 10 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Úrad preskúma, či námietky boli podané riadne a včas podľa § 9 a či je splnená podmienka povinného zastúpenia podľa § 34 ods. 3.
(2)
Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 9 alebo ak namietateľ nepredloží na výzvu úradu v určenej lehote označené dôkazy alebo na výzvu úradu v určenej lehote nepreukáže splnenie podmienky povinného zastúpenia podľa § 34 ods. 3, úrad konanie o námietkach zastaví.“.
28.
V § 10 ods. 4 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „alebo ani na výzvu úradu v určenej lehote nesplní podmienku povinného zastúpenia podľa § 34 ods. 3“ a za slová „o prihláške“ sa vkladajú slová „v rozsahu podaných námietok“.
29.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 2 úrad doručí namietateľovi a písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 4 úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.“.
30.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či prihlásené označenie spĺňa podmienky ustanovené na zápis do registra so zreteľom na § 4.
(2)
Ak úrad v konaní podľa odseku 1 na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov
a)
zistí, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky ustanovené na zápis ochrannej známky do registra podľa § 4, prihlášku zamietne, alebo
b)
ak nezistí existenciu dôvodov podľa § 4 alebo zistí, že namietateľ nie je osobou dotknutou podľa § 9, námietky zamietne.
(3)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 2 úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.“.
31.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Za majiteľa ochrannej známky sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri.“.
32.
V § 13 ods. 1 znie:
„(1)
Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky úradu (§ 6 ods. 1).“.
33.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Úprava ochrannej známky a zoznamu tovarov a služieb
(1)
Na žiadosť majiteľa ochrannej známky úrad povolí úpravu ochrannej známky týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po zápise ochrannej známky do registra a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v tejto ochrannej známke do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila jej celkový ráz.
(2)
Na žiadosť majiteľa ochrannej známky úrad vykoná zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná; také zúženie nemožno vziať späť. Rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, nie je prípustné.“.
34.
V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
odo dňa účinnosti výmazu ochrannej známky z registra podľa § 16 ods. 3 až 12, § 17 a § 23.“.
35.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom.
(2)
Výmaz podľa odseku 1 sa nevykoná, ak ochranná známka bola zapísaná v rozpore s § 2 ods. 1 písm. b) až d), ale majiteľ preukáže, že používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktoré sa začalo pred začatím konania o výmaze, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby svojho majiteľa, pre ktoré bola zapísaná.
(3)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom ochrannej známky alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa ochrannej známky klamať verejnosť, najmä ak ide o povahu, akosť alebo zemepisný pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná.
(4)
Úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze, a ak majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie náležite neodôvodní. Ak nebol preukázaný opak, platí, že ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky používaná počas piatich po sebe idúcich rokov. Ochrannú známku nemožno vymazať, ak majiteľ po uplynutí piatich po sebe idúcich rokov začal ochrannú známku používať v dobrej viere, pričom začatie používania ochrannej známky v lehote troch mesiacov predchádzajúcich podaniu návrhu na výmaz sa nepovažuje za začatie používania v dobrej viere, ak nie je preukázaný opak.
(5)
Úrad vymaže z registra zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky so skorším právom prednosti zistí, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.
(6)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa nezapísanej alebo zapísanej, všeobecne známej známky zistí, že napadnutá ochranná známka je
a)
zhodná alebo zameniteľná s nezapísanou, všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky stala všeobecne známou [§ 4 ods. 2 písm. a)] pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, alebo
b)
zhodná, alebo zameniteľná so zapísanou, všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky stala všeobecne známou [§ 4 ods. 2 písm. b)], ak použitie tejto ochrannej známky na akýchkoľvek tovaroch alebo službách by poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej známky a záujmy majiteľa všeobecne známej známky by mohli byť týmto použitím poškodené.
(7)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku zhodnú alebo zameniteľnú s nezapísaným označením, ak v konaní začatom na návrh majiteľa práva k nezapísanému označeniu, ktorý toto označenie používal v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, zistí, že by používanie napadnutej ochrannej známky bolo možné posudzovať ako nekalosúťažné konanie1d) vo vzťahu k právam majiteľa nezapísaného označenia.
(8)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že ochranná známka v dôsledku činnosti či nečinnosti jej majiteľa stratila rozlišovaciu spôsobilosť, pretože sa v obchodnom styku stala označením obvyklým pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.
(9)
Úrad vymaže z registra zhodnú alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh podnikateľa zistí, že ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s obchodným menom alebo s jeho podstatnou časťou zapísanými do obchodného alebo do obdobného registra pre tohto podnikateľa, ak pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky podnikal s rovnakými alebo s podobnými tovarmi alebo službami.
(10)
Úrad vymaže z registra zhodnú alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s menom a priezviskom, prípadne so pseudonymom alebo s vyobrazením fyzickej osoby, ak sa používaním tohto označenia môže zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti.
(11)
Úrad vymaže z registra zhodnú alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa práva k predmetu iného priemyselného vlastníctva zistí, že napadnutá ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s predmetom iného priemyselného vlastníctva so skorším právom prednosti.
(12)
Úrad vymaže z registra zhodnú alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s autorským dielom vytvoreným pred dňom podania napadnutej ochrannej známky, ak by jej použitím mohli byť dotknuté práva na toto autorské dielo.
(13)
Ak sa dôvod na výmaz ochrannej známky z registra týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vymaže ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.
(14)
Podať návrh na výmaz ochrannej známky z registra podľa odseku 1 a rozhodnúť o tomto návrhu možno aj po zániku ochrannej známky podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c), ak navrhovateľ preukáže právny záujem.
(15)
Úrad výmaz podľa odsekov 5 až 7 nevykoná, ak majiteľ práva
a)
strpel používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky počas piatich po sebe idúcich rokov odvtedy, ako sa o tomto používaní dozvedel; to neplatí, ak majiteľ práva preukáže, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere alebo
b)
nepoužíval ochrannú známku, zapísanú alebo nezapísanú, všeobecne známu známku alebo nezapísané označenie na území Slovenskej republiky päť po sebe idúcich rokov, a ak toto nepoužívanie riadne neodôvodnil.“.
36.
V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého je používanie tejto ochrannej známky zakázané ako nekalosúťažné konanie.1d)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa vypúšťajú.
37.
Za § 26 sa vkladajú § 26a a 26b, ktoré znejú:
㤠26a
(1)
Na návrh môže súd nariadiť, aby výrobky, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli
a)
odstránené z obchodnej siete,
b)
vydané navrhovateľovi,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie protiprávne použitého označenia na falšovanom výrobku sa nepovažuje za opatrenie zamedzujúce ďalšie porušovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom na náklady porušovateľa práva, ak nie je dostupné primeranejšie riešenie.
(2)
Návrh navrhovateľa podľa odseku 1 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.
(3)
Súd neprizná právo na odovzdanie údajov podľa § 25 ods. 2, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.
§ 26b
(1)
Pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným opatrením4b) ukladať rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej, ak oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.
(2)
V rozhodnutí o predbežnom opatrení môže súd i bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške, prípadne podmieniť vykonateľnosť tohto rozhodnutia splnením uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže vzniknúť odporcovi vykonaním predbežného opatrenia, ako aj na majetkové pomery navrhovateľa; uloženie povinnosti zložiť záruku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva.
(3)
Súd môže na návrh rozhodnúť o vydaní peňažnej záruky ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch odporcovi, ak mu ujma bola spôsobená vykonaním predbežného opatrenia vydaného bez primeraného dôvodu.
(4)
Ak v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa odporca dozvedel o vzniku ujmy podľa odseku 3, nedôjde k uplatneniu nároku na náhradu alebo zadosťučinenie na súde alebo k dohode účastníkov o použití záruky, súd záruku navrhovateľovi vráti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
§ 74 až 77 a § 102 Občianskeho súdneho poriadku.“.
38.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Majiteľ ochrannej známky nemôže uplatňovať svoje práva podľa § 25 a 26 v čase konania o návrhu na výmaz tejto ochrannej známky podľa § 16 ods. 4.“.
39.
V § 28 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
ak majiteľ práva k nezapísanému označeniu používa v obchodnom styku zhodné alebo zameniteľné nezapísané označenie v tom istom rozsahu, pričom toto používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky.“.
40.
V § 29 ods. 3 sa za slová „nadobúdajú účinnosť“ vkladajú slová „voči tretím osobám“.
41.
Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 4.
42.
V § 29 sa vypúšťa odsek 4.
43.
V § 30 ods. 2 sa za slová „nadobúda účinnosť“ vkladajú slová „voči tretím osobám“.
44.
V § 30 odsek 3 znie:
„(3)
Licenčná zmluva, ktorou sa poskytuje právo používať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, po zápise tohto označenia do registra sa považuje za licenčnú zmluvu poskytujúcu právo používať ochrannú známku, ak sa účastníci licenčnej zmluvy nedohodli inak.“.
45.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Odňatie ochrany a prepis majiteľa ochrannej známky
Úrad na návrh odníme ochranu majiteľovi ochrannej známky zapísanému v registri a ako majiteľa ochrannej známky zapíše navrhovateľa za predpokladu, že
a)
navrhovateľ je majiteľom zahraničnej ochrannej známky [§ 4 ods. 1 písm. c)],
b)
ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná so zahraničnou ochrannou známkou a je zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
c)
zahraničná ochranná známka bola zapísaná ako ochranná známka podľa písmena a) pred podaním prihlášky ochrannej známky a
d)
majiteľ ochrannej známky bol v čase podania prihlášky obchodný zástupca [§ 4 ods. 1 písm. c)] majiteľa zahraničnej ochrannej známky a podal prihlášku ochrannej známky vo svojom mene bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky.“.
46.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území členského štátu medzinárodného dohovoru1a) alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie,1b) majú rovnaké práva a povinnosti ako tuzemskí prihlasovatelia alebo majitelia ochranných známok; ak štát, v ktorom majú osoby bydlisko alebo sídlo, nie je členským štátom medzinárodného dohovoru1a) alebo Svetovej obchodnej organizácie,1b) práva a povinnosti podľa tohto zákona možno priznať len za podmienky vzájomnosti.“.
47.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 78/1985 Zb. o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Štokholme 14. júla 1967.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. o uzavretí Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok.“.
48.
§ 37 znie:
㤠37
Na konanie vo veciach ochrannej známky sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní10) s výnimkou ustanovení § 19, 23, 28 až 30, § 32 až 34, § 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.“.
49.
V § 38 ods. 1 sa za slová „kolektívnej ochrannej známky“ vkladajú slová „(ďalej len „účastník konania“)“.
50.
V § 39 ods. 3 sa slová „toho istého majiteľa“ nahrádzajú slovami „toho istého prihlasovateľa“.
51.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak účastník konania vo veciach ochrannej známky, ktorý podal návrh na začatie konania, nevyhovie výzve úradu na odstránenie chýb alebo na doplnenie podania v určenej lehote, úrad konanie zastaví; na tento dôsledok musí úrad účastníka konania vopred upozorniť. Úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie.“.
52.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Pokračovanie v konaní
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, úrad môže lehotu predĺžiť.
(2)
Ak účastník konania zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže požiadať úrad o pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty.
(3)
Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 v prípade lehôt podľa odsekov 1, 2, § 6 ods. 3, § 9, § 10 ods. 2 a 4, § 13 ods. 2, § 17 ods. 3, § 40a ods. 1 a § 42 ods. 1 a v prípade zmeškania lehoty podľa § 10 ods. 3.
(4)
Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 alebo 2, alebo sa na ňu vzťahuje zákaz podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(5)
Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(6)
Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti bolo vyhovené.“.
53.
Za § 40 sa vkladajú § 40a a 40b, ktoré znejú:
㤠40a
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Ak účastník konania bez vlastného zavinenia zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.
(2)
Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť, a najmä uviesť prekážky, pre ktoré úkon nemohol vykonať. Na tvrdenia predložené po uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti neprihliada.
(3)
V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2 môže úrad vyzvať žiadateľa, aby svoje tvrdenia preukázal.
(4)
Nemožno vyhovieť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v prípade zmeškania lehôt na vykonanie úkonov podľa § 40 ods. 3.
(5)
Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2, alebo sa na ňu vzťahuje zákaz podľa odseku 4, alebo žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(6)
Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(7)
Tretia osoba, ktorá na území Slovenskej republiky používala označenie zhodné alebo zameniteľné s prihláseným označením alebo s ochrannou známkou v dobrej viere, v čase od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 6, môže naďalej toto označenie používať v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez povinnosti úhrady za používanie označenia.
§ 40b
Podklady na rozhodnutie
(1)
Účastníci konania sú povinní predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2)
Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
(3)
Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.“.
54.
Doterajší text § 41 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Právo na nahliadnutie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií za poplatok.
(3)
Na základe žiadosti prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky sú z práva na nahliadnutie vylúčené časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo alebo iné informácie dôverného charakteru, ktorých zverejnenie nie je pre zabezpečenie práva na informácie tretích osôb vrátane účastníkov konania nevyhnutné.
(4)
Práva podľa odsekov 1 a 2 nemožno uplatniť vo vzťahu k častiam spisu vylúčeným podľa odseku 3, k zápisnici o hlasovaní a k častiam spisu obsahujúcim pomocné poznámky alebo pracovné verzie rozhodnutí, výmerov či stanovísk.“.
55.
§ 42 vrátane nadpisu znie:
㤠42
Opravné prostriedky
(1)
Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(2)
Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí
a)
vo veciach, v ktorých možno začať z vlastného podnetu,
b)
v prípade spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.
(3)
Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu.“.
56.
V § 43 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Údaje zapísané v registri podľa odseku 1 sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.
(3)
Zmenu údajov zapísaných v registri, vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu, úrad po doručení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bez zbytočného odkladu zapíše do registra.
(4)
Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku 3 sa nepovažuje za rozhodnutie vydané podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.10)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 5.
57.
V § 44 písm. c) sa slovo „príznačnosť“ nahrádza slovami „nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti“.
58.
§ 44 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
podrobnosti o forme podania na úrad, o doručovaní a o podaní prostredníctvom elektronických prostriedkov.“.
59.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak úrad zistí, že chýrna ochranná známka nespĺňa podmienky ustanovené v § 18 ods. 1 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, zruší rozhodnutie o jej vyhlásení za chýrnu.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.