Predpis bol zrušený predpisom 235/2015 Z. z.

571/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2009 do 19.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

571
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2001,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3§ 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Do skupiny určených výrobkov „výťahy“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria výťahy trvalo zabudované v budovách a iných stavbách a bezpečnostné časti výťahov, na ktoré toto nariadenie ustanovuje technické požiadavky podľa § 2 písm. f) zákona uvedené v prílohách č. 1 až 14.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
výťahom zdvíhacie zariadenie obsluhujúce rôzne úrovne, s nosnou plošinou vedenou vodidlami, ktoré sú pevné a odklonené od vodorovnej roviny v uhle väčšom ako 15o, určené na prepravu
1.
osôb,
2.
osôb a nákladov,
3.
len nákladov, ak je nosná plošina prístupná osobám, možno do nej voľne vstúpiť a je vybavená ovládacím zariadením nachádzajúcim sa vnútri alebo v dosahu osoby, ktorá je vnútri,
b)
výťahom zdvíhacie zariadenie podľa písmena a), ak nie je vedené pevnými vodidlami, ale má určenú dráhu pohybu,
c)
nosnou plošinou časť výťahu, na ktorej sa nachádzajú prepravované osoby alebo prepravované náklady,
d)
bezpečnostnou časťou časť výťahu uvedená v prílohe č. 4,
e)
dodávateľom výťahu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za konštrukciu, výrobu, montáž a uvedenie výťahu na trh, ktorá na výťah umiestňuje označenie CE a vydáva vyhlásenie o zhode,
f)
uvedením výťahu na trh je prvé odovzdanie výťahu dodávateľom na používanie užívateľovi,
g)
výrobcom bezpečnostnej časti je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za konštrukciu a výrobu bezpečnostnej časti a ktorá na túto časť umiestňuje označenie CE a vydáva vyhlásenie o zhode,
h)
modelovým výťahom výťah, ktorého technická dokumentácia dokumentuje, ako budú podrobnosti o technických požiadavkách z hľadiska bezpečnosti (ďalej len „technické požiadavky“), určené so zreteľom na požadované parametre, splnené na výťahoch odvodených od modelového výťahu, na ktorých sa používajú rovnaké bezpečnostné časti.
(3)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)
zdvíhacie zariadenia, ktorých rýchlosť nie je vyššia ako 0,15 m/s,
b)
stavebné výťahy,
c)
lanové dráhy vrátane pozemných lanových dráh,
d)
výťahy špeciálne projektované a konštruované na vojenské účely alebo policajné účely,
e)
zdvíhacie zariadenia určené na vykonávanie práce z nich,
f)
banské ťažobné zariadenia,
g)
zdvíhacie zariadenia určené na zdvíhanie osôb pri umeleckých vystúpeniach,
h)
zdvíhacie zariadenia v dopravných prostriedkoch,
i)
zdvíhacie zariadenia spojené so strojovým zariadením, ktoré sú určené výhradne na zabezpečovanie prístupu na pracovné miesto vrátane prístupu na vykonávanie údržby a kontroly strojového zariadenia,
j)
ozubnicové dráhy,
k)
pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.
(4)
Na výťahy, pri ktorých vzhľadom na účel použitia vzniká riziko upravené osobitným predpisom, sa vzťahujú tieto osobitné predpisy,1) ak toto nariadenie neustanovuje inak.
§ 2
(1)
Výťah možno uviesť na trh a uviesť do prevádzky, ak pri správnom namontovaní, udržiavaní a používaní na účely, na ktorý je určený, vyhovuje požiadavkám na zaistenie zdravia a bezpečnosti osôb a ak je to potrebné vzhľadom na účel použitia, aj požiadavkám na zaistenie bezpečnosti majetku.
(2)
Bezpečnostnú časť možno uviesť na trh a uviesť do prevádzky, ak jej použitie vo výťahu neohrozí bezpečnosť a zdravie osôb a bezpečnosť majetku, ak je správne namontovaná, používaná na účely, na ktoré je určená, a udržiavaná.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba zodpovedná za zhotovenie budovy alebo stavby a dodávateľ výťahu sa vzájomne informujú a vykonávajú príslušné úkony tak, aby sa zabezpečila spoľahlivá prevádzka a bezpečnosť výťahu.
(4)
V šachte určenej pre výťah nesmú byť umiestnené žiadne potrubia, inštalácie alebo zariadenia, ktoré nie sú potrebné na prevádzku a bezpečnosť výťahu.
(5)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,2) ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ochrany osôb pri uvádzaní výťahu do prevádzky alebo pri jeho používaní, ak sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
(6)
Výťah alebo bezpečnostná časť, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, môže byť vystavený alebo predvádzaný na veľtrhoch a výstavách iba vtedy, ak je viditeľne označený nápisom, ktorý zreteľne upozorňuje, že výťah alebo bezpečnostná časť nespĺňa požiadavky tohto nariadenia; taký výťah alebo bezpečnostná časť sa nemôže predávať, kým nie je dodávateľom výťahu, výrobcom bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnencom uvedený do zhody s týmto nariadením. Pri predvádzaní sa musia vykonať potrebné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb.
§ 3
(1)
Výťah musí spĺňať technické požiadavky uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Bezpečnostná časť musí spĺňať technické požiadavky uvedené v prílohe č. 1 alebo musí umožňovať, aby výťah, v ktorom je použitá, vyhovoval uvedeným technickým požiadavkám.
(3)
V technickej dokumentácii musia byť zreteľne špecifikované všetky povolené odchýlky medzi modelovým výťahom a výťahmi odvodenými od modelového výťahu spolu s ich maximálnymi a minimálnymi hodnotami.
(4)
Výpočtom alebo hlavnými konštrukčnými výkresmi možno preukázať podobnosť radu zariadení, či sú splnené technické požiadavky.
§ 4
(1)
Výťah a bezpečnostná časť, ktoré sú označené označením CE a majú vydané vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 2, považujú sa za výťah a bezpečnostnú časť, ktoré spĺňajú všetky ustanovenia tohto nariadenia vrátane postupov posudzovania zhody podľa § 6 a 7.
(2)
Ak sa harmonizovaná slovenská technická norma vzťahuje na jednu technickú požiadavku alebo na viac technických požiadaviek, tak
a)
výťah vyrobený v súlade s takou normou sa považuje za výťah vyhovujúci technickým požiadavkám, ktoré sa na neho vzťahujú, alebo
b)
bezpečnostná časť vyrobená v súlade s takou normou sa považuje za vhodnú, aby výťah, v ktorom je správne namontovaná, sa považoval za výťah vyhovujúci technickým požiadavkám, ktoré sa na neho vzťahujú.
(3)
Ak neexistujú harmonizované slovenské technické normy, môže Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) určiť technické normy vhodné na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona a požiadavky dôležité alebo významné pre správnu realizáciu technických požiadaviek uvedených v prílohe č. 1.
§ 5
(1)
Orgán dohľadu podľa § 30 ods. 1 zákona uloží ochranné opatrenia podľa § 31 ods. 1 písm. a) a b) zákona, ak výťah alebo bezpečnostná časť označená označením CE, ktorá sa používa v súlade s účelom, na ktorý sa namontovala môže ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.
(2)
Orgán dohľadu informuje úrad o všetkých opatreniach a dôvodoch opatrení podľa odseku 1, najmä o tom, či skutočnosť podľa odseku 1 je zapríčinená
a)
nesplnením technických požiadaviek podľa § 3,
b)
nesprávnym uplatnením noriem podľa § 4 ods. 2,
c)
nedostatkom v normách podľa § 4 ods. 2.
(3)
Orgán dohľadu vykoná potrebné opatrenia proti tomu, kto umiestnil označenie CE na výťah alebo bezpečnostnú časť, ak nespĺňajú podmienky na toto označenie.
(4)
Úrad podľa § 8 ods. 3 zákona informuje Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) o zisteniach uvedených v odsekoch 2 a 3 a o vykonaných opatreniach, a ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj iné zahraničné osoby.
§ 6
(1)
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec pred uvedením bezpečnostnej časti na trh
a)
vykoná na vzorke bezpečnostnej časti skúšku typu podľa prílohy č. 5 a vo výrobe kontrolu procesu výroby autorizovanou osobou podľa prílohy č. 11 alebo
b)
vykoná na vzorke bezpečnostnej časti skúšku typu podľa prílohy č. 5 a zavedie systém zabezpečovania kvality výrobku podľa prílohy č. 8, alebo
c)
zavedie systém komplexného zabezpečovania kvality podľa prílohy č. 9.
(2)
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec každú bezpečnostnú časť označí označením CE a vydá vyhlásenie o zhode, ktoré obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 2 so zreteľom na údaje uvedené v prílohách č. 8, 9 alebo 11.
(3)
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec uschováva kópiu vyhlásenia o zhode bezpečnostnej časti desať rokov odo dňa, keď bola naposledy vyrobená.
§ 7
(1)
Pri výťahu pred uvedením na trh sa zabezpečuje jeden z týchto postupov:
a)
ak bol navrhnutý v zhode s výťahom, na ktorom bola vykonaná skúška typu podľa prílohy č. 5, pričom postupy pre konštrukciu, výrobu, montáž a skúšky sa môžu vykonávať na tom istom výťahu, tak výťah sa zloží, namontuje a vyskúša s použitím
1.
záverečnej inšpekcie podľa prílohy č. 6 alebo
2.
systému zabezpečovania kvality podľa prílohy č. 12, alebo
3.
systému zabezpečovania kvality podľa prílohy č. 14,
b)
ak bol navrhnutý v zhode s modelovým výťahom, na ktorom bola vykonaná skúška typu podľa prílohy č. 5, tak výťah sa zloží, namontuje a vyskúša s použitím
1.
záverečnej inšpekcie podľa prílohy č. 6 alebo
2.
systému zabezpečovania kvality podľa prílohy č. 12, alebo
3.
systému zabezpečovania kvality podľa prílohy č. 14,
c)
ak bol navrhnutý v zhode s výťahom, pri ktorom bol uplatnený systém zabezpečovania kvality podľa prílohy č. 13 doplnený kontrolou konštrukcie, keď konštrukcia nie je úplne v súlade s harmonizovanými slovenskými technickými normami, tak výťah sa zloží, namontuje, vyskúša a ďalej sa použije
1.
záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 6 alebo
2.
systém zabezpečovania kvality podľa prílohy č. 12, alebo
3.
systém zabezpečovania kvality podľa prílohy č. 14,
d)
overenie každého výrobku autorizovanou osobou podľa prílohy č. 10,
e)
ak konštrukcia nie je úplne v súlade s harmonizovanými slovenskými technickými normami, použije sa systém zabezpečovania kvality podľa prílohy č. 13 doplnený kontrolou konštrukcie.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) až c) osoba zodpovedná za konštrukciu poskytne osobe zodpovednej za výrobu, montáž a skúšanie k dispozícii všetky potrebné dokumenty a informácie, aby bolo možno zabezpečiť najväčšiu bezpečnosť úkonov uvedených v odseku 1.
(3)
Dodávateľ výťahu umiestni na výťah v prípadoch podľa odseku 1 označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode, ktoré obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 2 so zreteľom na údaje uvedené v prílohách č. 6, 10, 12, 13 alebo 14.
(4)
Dodávateľ výťahu uschováva kópiu vyhlásenia o zhode desať rokov odo dňa, keď sa výťah uviedol na trh.
(5)
Ak sa na výťah alebo bezpečnostnú časť vzťahujú požiadavky iných právnych predpisov, ktoré tiež vyžadujú označenie CE, pri použití tohto označenia sa predpokladá, že výťah alebo bezpečnostná časť spĺňa požiadavky aj týchto právnych predpisov.
(6)
Ak právne predpisy podľa odseku 5 umožňujú výrobcovi počas prechodného obdobia zvoliť, ktoré opatrenia z nich použije, označenie CE vyjadruje zhodu s ustanoveniami len tých právnych predpisov, ktoré dodávateľ výťahu alebo výrobca bezpečnostnej časti použil. V takom prípade údaje o použitých právnych predpisoch sa musia uviesť v dokumentácii, inštrukciách alebo v návodoch požadovaných uvedenými právnymi predpismi a pripojených k výťahu alebo bezpečnostnej časti.
(7)
Dodávateľ výťahu poskytne podľa § 13 ods. 3 zákona na vyžiadanie orgánom dohľadu kópiu vyhlásenia o zhode a správu o skúškach vykonaných pri záverečnej inšpekcii, a ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj Komisii, členským štátom Európskeho spoločenstva a notifikovaným orgánom v rámci Európskeho spoločenstva.
§ 8
(1)
Úrad oznamuje podľa § 8 ods. 3 zákona Komisii, a ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj členským štátom Európskeho spoločenstva, autorizované osoby poverené vykonávaním postupov uvedených v § 6 a 7 spoločne so špecifickými úlohami a skúšobnými postupmi, ktorými sú tieto orgány poverené, a identifikačné kódy vopred pridelené Komisiou.
(2)
Požiadavky na autorizovanú osobu sú uvedené v § 11 zákona a podrobnosti o nich v prílohe č. 7. Osoba, ktorá spĺňa požiadavky na hodnotenie uvedené v príslušných harmonizovaných normách, považuje sa za osobu, ktorá spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 7.
(3)
Autorizovaná osoba podľa § 11 ods. 10 písm. d) zákona poskytne Komisii, členským štátom a notifikovaným orgánom v rámci Európskeho spoločenstva kópiu certifikátu o skúške typu bezpečnostnej časti alebo výťahu, kópiu technickej dokumentácie a správy o posúdení, výpočtoch a skúškach.
§ 9
(1)
Označenie CE pozostáva z písmen CE a vyhotovené je podľa prílohy č. 3.
(2)
Označenie CE musí byť viditeľne a zreteľne umiestnené v každej klietke podľa prílohy č. 1 bodu 5 a na všetkých bezpečnostných častiach alebo, ak to nie je možné, na štítku neoddeliteľne upevnenom k bezpečnostnej časti.
(3)
Na výťah alebo bezpečnostnú časť je zakázané umiestňovať akékoľvek označenie, ktoré by mohlo kohokoľvek uviesť do omylu so zreteľom na význam a tvar CE. Iné označenie sa môže umiestniť na výťah alebo na bezpečnostnú časť, ak sa tým nezhorší viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.
(4)
Ak sa označenie CE umiestnilo na výťah alebo bezpečnostnú časť neoprávnene, dodávateľ výťahu, výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec výrobok upraví podľa ustanovení, ktoré sa vzťahujú na označenie CE, a zabráni porušovaniu predpisov za podmienok ustanovených v § 10 zákona.
(5)
Ak by neoprávnené umiestnenie označenia CE trvalo, orgán dohľadu vykoná príslušné opatrenia, aby sa takej bezpečnostnej časti obmedzilo alebo zabránilo uvedeniu na trh alebo zabezpečilo jej stiahnutie z trhu a zakázalo používanie výťahu.
(6)
Úrad informuje o prijatých opatreniach podľa odseku 5 Komisiu a iné zahraničné osoby v súlade s § 5 ods. 4.
(7)
Ustanoveniami odsekov 4 až 6 nie je dotknuté ustanovenie § 5.
§ 10
V každom opatrení (rozhodnutí) vydanom v súlade s týmto nariadením, ktorým sa obmedzuje uvedenie výťahu na trh alebo jeho uvedenie do prevádzky, alebo jeho používanie, a uvedenie bezpečnostnej časti na trh alebo jej používanie v prevádzke, sa uvedú presné dôvody, z ktorých opatrenie (rozhodnutie) vychádza. Opatrenie (rozhodnutie) sa oznámi dotknutej strane spolu s informáciou o opravných prostriedkoch a o lehote, v ktorej sa opravné prostriedky môžu uplatniť.
§ 11
(1)
Pri výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,3) sa pod pojmom vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie o zhode, skúškou typu sa rozumie ES skúška typu, overovaním zhody sa rozumie ES overovanie zhody, inšpekciou zavedeného systému kvality sa rozumie ES inšpekcia zavedeného systému kvality. Na tieto výrobky sa umiestňuje značka CE.
(2)
Do nadobudnutia účinnosti medzinárodnej zmluvy podľa odseku 1 sa výťahy pri uvedení na trh alebo do prevádzky označia slovenskou značkou zhody podľa § 17 ods. 3 zákona.
(3)
Výťah a bezpečnostná časť uvedené na trh a uvedené do prevádzky na základe zmluvných vzťahov uzavretých pred 1. januárom 2002 musia splniť požiadavky ustanovené týmto nariadením najneskôr do 31. decembra 2003.
§ 11a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.
§ 12
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI VZŤAHUJÚCE SA NA KONŠTRUKCIU A VÝROBU VÝŤAHU A BEZPEČNOSTNEJ ČASTI
Úvodné ustanovenia
0.1
Povinnosti, ktoré sa týkajú technických požiadaviek, sa uplatňujú vtedy, ak výťah alebo bezpečnostná časť používaná v súlade s podmienkami dodávateľa výťahu alebo výrobcu bezpečnostnej časti je vystavená nebezpečenstvu.
0.2
Technické požiadavky obsiahnuté v tomto nariadení sú záväzné. Ciele, ktoré ustanovujú tieto požiadavky, nemusia byť dosiahnuteľné pri úrovni súčasnej techniky. V takom prípade je výťah alebo bezpečnostná časť konštruovaná a vyrobená tak, aby sa čo najviac blížili k takým cieľom.
0.3
Výrobca bezpečnostnej časti a dodávateľ výťahov posúdia riziko, aby určili všetky nebezpečenstvá vzťahujúce sa na ich výrobky; tieto výrobky sú potom konštruované a vyrábané s ohľadom na toto posúdenie rizika.
0.4
Montáž výťahov sa uskutočňuje podľa osobitného zákona.4)
1.
Všeobecne
1.1
Ak existuje príslušné nebezpečenstvo a nie je uvedené v tejto prílohe, platia na výťah a bezpečnostnú časť požiadavky podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia a zákona č. 90/1998 Z. z. Požiadavky bodu 1.1.2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia sa musia uplatniť v každom prípade.
1.2
Nosná plošina
Nosnou plošinou každého výťahu musí byť klietka.
Klietka výťahu musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby jej priestor a pevnosť zodpovedali maximálnemu počtu osôb a nosnosti výťahu, ktoré určil dodávateľ.
Ak to rozmery výťahu umožňujú, klietka výťahu určeného na prepravu osôb musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby jej konštrukcia neprekážala alebo nebránila prístupu a použitiu výťahu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a aby umožňovala všetky vhodné úpravy, ktoré uľahčujú jeho používanie týmto osobám.
1.3
Závesné a podporné zariadenia
Závesné a podporné zariadenia klietky výťahu, jej upevňovacie a spojovacie časti sú navrhnuté a vybrané tak, aby zabezpečovali potrebnú úroveň bezpečnosti a minimalizovali nebezpečenstvo pádu klietky, pričom sa berú do úvahy podmienky používania, použitý materiál a výrobné podmienky.
Ak sa na zavesenie klietky používajú laná alebo reťaze, použijú sa minimálne dve samostatné laná alebo reťaze, každé so samostatným upevnením. Tieto laná a reťaze sa nepredlžujú ani nesplietajú, ak to nie je nevyhnutné na upevnenie alebo na vytvorenie oka.
1.4
Kontrola zaťaženia a nadmernej rýchlosti
1.4.1
Výťahy sú navrhnuté, vyrobené a namontované tak, aby sa v prípade prekročenia nosnosti zabránilo ich uvedeniu do pohybu.
1.4.2
Výťahy sú vybavené zariadením na obmedzenie rýchlosti. Táto požiadavka sa nevzťahuje na výťahy, pri ktorých konštrukcia pohonu zabraňuje prekročeniu rýchlosti.
1.4.3
Rýchlovýťahy sú vybavené zariadením na kontrolu a obmedzenie rýchlosti.
1.4.4
Výťahy poháňané trecími kotúčmi sú konštruované tak, aby sa zabezpečila trakcia nosných lán na kotúči.
1.5
Výťahový stroj
1.5.1
Každý osobný výťah má svoj vlastný výťahový stroj. Táto požiadavka sa nevzťahuje na výťahy, v ktorých sú vyvažovacie závažia nahradené druhou klietkou.
1.5.2
Dodávateľ výťahu zabezpečí, aby výťahový stroj a k nemu patriace zariadenie nebolo prístupné; to neplatí pre údržbu a stav núdze.
1.6
Ovládanie
1.6.1
Ovládacie prvky výťahu určeného pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu bez sprievodcu sú vhodne konštruované a umiestnené.
1.6.2
Funkcie ovládacích prvkov sú zreteľne označené.
1.6.3
Privolávacie obvody skupiny výťahov môžu byť spoločné alebo prepojené.
1.6.4
Elektrické zariadenia sú namontované a zapojené tak, aby
a)
sa vylúčila možnosť zámeny s obvodmi, ktoré s výťahom nesúvisia,
b)
bolo možno vypínať napájanie pod zaťažením,
c)
pohyb výťahu bol možný len pri správnej činnosti elektrických bezpečnostných zariadení umiestnených v samostatnom elektrickom bezpečnostnom obvode,
d)
chyba na elektrickej inštalácii nespôsobila ohrozenie.
2.
Nebezpečenstvo pre osoby nachádzajúce sa mimo klietky
2.1
Výťah je navrhnutý a vyrobený tak, aby priestor, v ktorom sa klietka pohybuje, bol pre osoby neprístupný; to neplatí pre údržbu a stav núdze. Skôr ako oprávnená osoba vstúpi do tohto priestoru, výťah sa zabezpečí proti normálnemu použitiu.
2.2
Výťah je navrhnutý a vyrobený tak, aby zabraňoval stlačeniu osoby, ak je klietka v niektorej z koncových polôh.
Táto požiadavka je splnená, ak v oblasti koncových polôh je zabezpečený voľný priestor alebo únikový priestor.
So zreteľom na osobitné prípady, najmä v existujúcich budovách a po predchádzajúcom schválení podľa osobitných predpisov5), ak nie je uvedené riešenie možné, môžu sa použiť iné zodpovedajúce opatrenia na zabránenie takému nebezpečenstvu.
2.3
Miesta na vstup a výstup z klietky sú vybavené šachtovými dverami, ktoré majú mechanickú odolnosť zodpovedajúcu predpokladaným prevádzkovým podmienkam. Zabezpečovacie zariadenie počas normálnej prevádzky zabraňuje
a)
úmyselnému alebo neúmyselnému uvedeniu klietky do pohybu, ak šachtové dvere nie sú zatvorené a zaistené,
b)
otvoreniu šachtových dverí, ak klietka je v pohybe a nenachádza sa v otváracom pásme.
Povoľuje sa dobeh klietky s otvorenými dverami v určitom pásme, ak sa kontroluje dobehová rýchlosť.
3.
Nebezpečenstvo pre osoby nachádzajúce sa v klietke
3.1
Výťahová klietka vrátane podlahy a stropu je úplne uzatvorená plnými stenami po celej výške, okrem vetracích otvorov, a plnostenými dverami. Dvere sú konštruované a montované tak, aby sa klietka nemohla pohybovať, ak dvere nie sú zatvorené, okrem dobehu uvedeného v poslednej vete bodu 2.3, a aby sa klietka zastavila, ak sú dvere otvorené.
Dvere klietky zostanú zatvorené a zaistené, ak sa klietka zastaví medzi dvoma poschodiami, ak je nebezpečenstvo pádu do šachty alebo ak je výťah bez šachty.
3.2
Výťah je vybavený zariadením, ktoré zabráni voľnému pádu klietky alebo nekontrolovateľnému pohybu klietky smerom hore v prípade výpadku elektrického prúdu alebo chyby na konštrukčných častiach výťahu.
Zariadenie, ktoré zabraňuje voľnému pádu klietky, nie je závislé od závesu klietky.
Zariadenie zastaví klietku pri zaťažení, ktoré zodpovedá nosnosti a pri maximálnej rýchlosti určenej výrobcom výťahu. Zastavenie týmto zariadením pri akomkoľvek zaťažení klietky nespôsobí spomalenie nebezpečné pre dopravované osoby.
3.3
Medzi dnom šachty a spodnou časťou klietky výťahu sú umiestnené nárazníky.
Voľný priestor podľa bodu 2.2 sa meria s úplne stlačenými nárazníkmi.
Táto požiadavka sa nevzťahuje na výťah, ktorého klietka sa so zreteľom na konštrukciu pohonného systému nemôže dostať do voľného priestoru podľa bodu 2.2.
3.4
Výťah je navrhnutý a vyrobený tak, aby sa nedal uviesť do pohybu, ak zariadenie uvedené v bode 3.2 nie je funkčné.
4.
Iné nebezpečenstvo
4.1
Šachtové a klietkové dvere alebo oboje dvere súčasne, ak sa zatvárajú samočinne, sú vybavené zariadením proti zovretiu pohybujúcimi sa dverami.
4.2
Šachtové dvere, ktoré prispievajú k ochrane budovy pred šírením požiaru, a to spolu so svojimi presklenými časťami, majú primeranú požiarnu odolnosť, pokiaľ ide o ich celistvosť a vhodné izolačné vlastnosti (odolnosť proti plameňu) a vlastnosti v oblasti prenosu tepla (tepelné vyžarovanie).
4.3
Vyvažovacie závažie je namontované tak, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu nárazu do klietky alebo pádu na klietku.
4.4
Výťah je vybavený prostriedkami, ktoré umožňujú vyslobodenie a evakuáciu osôb uväznených v klietke.
4.5
Klietka výťahu je vybavená obojsmerným dorozumievacím zariadením, ktoré umožňuje stále spojenie so službou, ktorá zabezpečuje vyslobodenie osôb uväznených v klietke.
4.6
Výťah je navrhnutý a vyrobený tak, aby ukončil jazdu v prípade, že teplota výťahového stroja prevýši hodnotu určenú dodávateľom výťahu, a nereagoval na ďalší povel.
4.7
Klietka výťahu je navrhnutá a vyrobená tak, aby sa dopravovaným osobám zabezpečovalo dostatočné vetranie, a to aj v prípade dlhšieho prerušenia prevádzky.
4.8
Klietka výťahu je zodpovedajúcim spôsobom osvetlená, ak je obsadená alebo ak sú dvere klietky otvorené; klietka má núdzové osvetlenie.
4.9
Dorozumievacie zariadenie podľa bodu 4.5 a núdzové osvetlenie podľa bodu 4.8 sú navrhnuté a vyrobené tak, aby boli funkčné aj bez normálnej dodávky prúdu. Fungujú dostatočne dlho, aby umožnili potrebný záchranný zákrok.
4.10
Riadiace obvody výťahu, ktorý sa môže používať v prípade požiaru, sú navrhnuté a vyrobené tak, aby zabraňovali zastaveniu výťahu v určených staniciach a umožňovali prednostné riadenie výťahu záchrannými skupinami.
5.
Označovanie
5.1
Okrem minimálnych údajov vyžadovaných pre každé strojové zariadenie podľa prílohy č. 1 bodu 1.7.4 nariadenia vlády č. 391/1999 Z. z. je v každej klietke viditeľne umiestnený štítok zrozumiteľne udávajúci nosnosť v kilogramoch a maximálny počet osôb, ktoré v nej môžu byť prepravované.
5.2
Ak je výťah konštruovaný tak, že umožňuje osobám uväzneným v klietke vyslobodiť sa bez vonkajšej pomoci, je v klietke zreteľne a viditeľne umiestnený zodpovedajúci návod v štátnom jazyku.
6.
Návod na používanie
6.1
Bezpečnostná časť musí byť vybavená návodom vyhotoveným v slovenskom jazyku alebo v jazyku členského štátu Európskeho spoločenstva, ktorý ovláda osoba inštalujúca výťah tak, aby sa montáž, pripojenie, nastavovanie a údržba mohli vykonávať správne a bezpečne.
6.2
Každý výťah je vybavený dokumentáciou vypracovanou v súlade s bodom 6.1, ktorá obsahuje najmä
a)
návod na používanie spolu s výkresmi a schémami, ktoré sú nevyhnutné na bežnú prevádzku, na údržbu, skúšanie, opravy, pravidelné kontroly a vyslobodzovanie osôb podľa bodu 4.4,
b)
knihu výťahu, do ktorej sa zapisujú opravy, pravidelné kontroly a podobne.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
A.
Obsah vyhlásenia o zhode bezpečnostnej časti
Vyhlásenie o zhode je napísané na stroji alebo tlačeným písmom v tom istom jazyku ako návod na používanie podľa prílohy č. 1 bodu 6.1 a obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno a úplnú adresu výrobcu bezpečnostnej časti,
b)
meno a adresu jeho splnomocnenca, ak bol poverený,
c)
opis bezpečnostnej časti, označenie typu alebo série a výrobné číslo, ak existuje,
d)
bezpečnostné funkcie bezpečnostnej časti, ak nie sú zrejmé z opisu podľa písmena c),
e)
rok výroby bezpečnostnej časti,
f)
všetky príslušné ustanovenia predpisov, ktorým bezpečnostná časť vyhovuje,
g)
odkazy na harmonizované normy, ak boli použité,
h)
meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonala skúšku typu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b),
i)
odkaz na certifikát skúšky typu, ak bol vydaný,
j)
meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonala kontrolu výroby podľa § 6 ods. 1 písm. b),
k)
meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak posudzovala systém zabezpečovania kvality zabezpečovaný výrobcom podľa § 6 ods. 1 písm. c),
l)
údaje o podpísanej osobe oprávnenej konať v zastúpení výrobcu bezpečnostnej časti alebo o jeho splnomocnencovi.
B.
Obsah vyhlásenia o zhode pre namontované výťahy
Vyhlásenie o zhode je napísané na stroji alebo tlačeným písmom v tom istom jazyku ako návod na používanie podľa prílohy č. 1 bodu 6.1 a obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno a úplnú adresu dodávateľa výťahu,
b)
opis výťahu, označenie typu alebo série, výrobné číslo a adresu miesta, na ktorom je výťah namontovaný,
c)
rok montáže výťahu,
d)
všetky príslušné ustanovenia predpisov, ktorým výťah vyhovuje,
e)
odkaz na harmonizované normy, ak boli použité,
f)
meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonala skúšku typu modelového výťahu podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b),
g)
odkaz na certifikát skúšky typu, ak bol vydaný,
h)
meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonala overenie výťahu podľa § 7 ods. 1 písm. d),
i)
meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonala záverečnú inšpekciu výťahu podľa § 7 ods. 1 bodu 1 písm. a) až c),
j)
meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak posudzovala systém zabezpečovania kvality zabezpečovaný dodávateľom podľa § 7 ods. 1 bodu 2. a 3. písm. a), b), c) a podľa § 7 ods. 1 písm. e),
k)
údaje o podpísanej osobe oprávnenej konať v zastúpení dodávateľa výťahu.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
OZNAČENIE CE
Označenie CE pozostáva z písmen CE v tvare uvedenom v prílohe zákona.
Ak je označenie CE zmenšované alebo zväčšované, sú dodržané pomery rozmerov označenia CE uvedeného v prílohe zákona.
Jednotlivé časti označenia CE majú rovnakú výšku, ktorá nie je menšia ako 5 mm. Tento najmenší rozmer nemusí byť dodržaný pri malých bezpečnostných častiach.
Za označením CE sa uvádza identifikačný kód autorizovanej osoby, ktorá sa zaoberá
a)
postupmi uvedenými v § 6 ods. 1 písm. b) alebo c),
b)
postupmi uvedenými v § 7 ods. 1.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
ZOZNAM BEZPEČNOSTNÝCH ČASTÍ
1.
Zariadenie na zaisťovanie šachtových dverí.
2.
Zariadenie podľa prílohy č. 1 bodu 3.2, ktoré zabraňuje pádu klietky alebo nekontrolovateľnému pohybu smerom hore.
3.
Zariadenie na zabránenie nadmernej rýchlosti.
4.
a)
Zariadenie na tlmenie nárazov akumulovaním energie
1.
nelineárne alebo
2.
s tlmením spätného chodu,
b)
Zariadenie na tlmenie nárazov pohlcovaním energie.
5.
Bezpečnostné zariadenie priamočiareho hydromotora hydraulického silového obvodu slúžiace ako zariadenie na zabránenie pádu.
6.
Elektrické zabezpečovacie zariadenie vyhotovené vo forme bezpečnostných spínačov s elektronickými prvkami.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
SKÚŠKA TYPU
(modul B)
A.
Skúška typu bezpečnostnej časti
1.
Skúška typu bezpečnostnej časti je postup, ktorým autorizovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že reprezentatívna vzorka bezpečnostnej časti umožňuje, aby výťah, v ktorom je bezpečnostná časť správne namontovaná, spĺňal príslušné požiadavky tohto nariadenia.
2.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec podá žiadosť o vykonanie skúšky typu autorizovanej osobe. Žiadosť obsahuje
a)
meno a adresu výrobcu bezpečnostnej časti a jeho splnomocnenca, ak žiadosť podáva splnomocnenec, a miesto výroby bezpečnostnej časti,
b)
písomné vyhlásenie, že žiadosť o vykonanie skúšky typu nebola podaná inej autorizovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu,
d)
reprezentatívnu vzorku bezpečnostnej časti alebo presné určenie miesta, na ktorom sa nachádza. Autorizovaná osoba je oprávnená vyžiadať si ďalšie vzorky.
3.
Technická dokumentácia umožní posúdenie zhody a posúdenie vhodnosti bezpečnostnej časti tak, aby výťah, do ktorého je namontovaná, vyhovoval ustanoveniam tohto nariadenia.
Na účely posudzovania zhody je potrebné, aby technická dokumentácia obsahovala
a)
všeobecný opis bezpečnostnej časti vrátane určených podmienok použitia, predovšetkým prípadné obmedzenia rýchlosti, zaťaženia a energie a podmienok najmä v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, vplyv klimatických podmienok,
b)
konštrukčné a výrobné výkresy alebo schémy,
c)
uvažované technické požiadavky a opatrenia prijaté na ich splnenie, napríklad odkazom na použitie harmonizovanej normy,
d)
výsledky skúšok alebo výpočtov vykonaných alebo žiadaných výrobcom,
e)
kópiu návodu na montáž bezpečnostnej časti,
f)
opatrenia vykonané počas výroby na to, aby sériovo vyrábané bezpečnostné časti boli zhodné so skúšanou bezpečnostnou časťou.
4.
Autorizovaná osoba zabezpečí
a)
posúdenie technickej dokumentácie, či spĺňa určený cieľ,
b)
skúšky bezpečnostnej časti, aby overila, či zodpovedá technickej dokumentácii,
c)
potrebné kontroly a skúšky, ktoré vykoná alebo dá vykonať, aby preverila, či riešenia prijaté výrobcom bezpečnostnej časti spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a či umožňujú, aby bezpečnostná časť splnila svoju funkciu, ak je správne namontovaná na výťahu.
5.
Ak reprezentatívna vzorka bezpečnostnej časti vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na ňu vzťahujú, autorizovaná osoba vydá žiadateľovi certifikát skúšky typu. Certifikát skúšky typu obsahuje meno a adresu výrobcu bezpečnostnej časti, závery skúšky, podmienky platnosti certifikátu skúšky typu a údaje potrebné na identifikáciu schváleného typu bezpečnostnej časti.
Ak autorizovaná osoba odmietne výrobcovi vydať certifikát skúšky typu, uvedie podrobné dôvody na toto odmietnutie a postup na uplatnenie námietok.
6.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu o akejkoľvek zmene, i malého rozsahu, ktorá bola vykonaná alebo ktorú plánuje vykonať na schválenom type bezpečnostnej časti vrátane zmien alebo úprav, ktoré neboli uvedené v pôvodnej technickej dokumentácii podľa bodu 3 písm. a). Autorizovaná osoba posúdi zmeny a oznámi žiadateľovi, či pôvodný certifikát skúšky typu zostáva v platnosti.
7.
Certifikát skúšky typu, dokumentácia a korešpondencia, ktorá sa vzťahuje na priebeh skúšky typu, sú vypracované v štátnom jazyku alebo v jazyku prijateľnom pre autorizovanú osobu.
8.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec uschováva kópiu certifikátu skúšky typu a jeho dodatky spoločne s technickou dokumentáciou desať rokov odo dňa, keď bezpečnostná časť bola vyrobená naposledy.
Ak výrobca bezpečnostnej časti ani jeho splnomocnenec nemajú sídlo v Slovenskej republike alebo v Európskom spoločenstve, zodpovedá za uschovanie potrebnej technickej dokumentácie osoba, ktorá uvedie bezpečnostnú časť na trh.
B.
Skúška typu výťahu
1.
Skúška typu výťahu je postup, ktorým autorizovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že modelový výťah alebo taký výťah, na ktorom neboli vykonané žiadne zmeny alebo úpravy, vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia.
2.
Žiadosť o vykonanie skúšky typu dodávateľ výťahu podá autorizovanej osobe. Žiadosť obsahuje
a)
meno a adresu dodávateľa výťahu,
b)
písomné vyhlásenie, že žiadosť o vykonanie skúšky typu nebola podaná u inej autorizovanej osoby,
c)
technickú dokumentáciu,
d)
údaje o mieste, kde sa modelový výťah nachádza; modelový výťah je pripravený v konečnom vyhotovení a je schopný obsluhovať najmenej tri stanice (hornú, strednú a dolnú).
3.
Technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody výťahu s ustanoveniami tohto nariadenia a pochopenie konštrukcie výťahu a prevádzku výťahu.
V tejto súvislosti treba, aby technická dokumentácia na účely posudzovania zhody obsahovala
a)
všeobecný opis modelového výťahu; technická dokumentácia zrozumiteľne určuje všetky jeho prípustné odchýlky podľa § 1 ods. 2 a § 3 ods. 3.
b)
konštrukčné a výrobné výkresy alebo schémy,
c)
základné uvažované požiadavky a opatrenia prijaté na ich splnenie, napríklad odkaz na harmonizovanú normu,
d)
kópie vyhlásenia o zhode bezpečnostných častí použitých na výrobu výťahu,
e)
výsledky všetkých skúšok alebo výpočtov uskutočnených alebo žiadaných výrobcom,
f)
kópiu návodu na používanie výťahu,
g)
opatrenia vykonané pri montáži na zabezpečenie toho, aby sériovo vyrábané výťahy zodpovedali ustanoveniam tohto nariadenia.
4.
Autorizovaná osoba zabezpečí
a)
posúdenie technickej dokumentácie, či sú splnené zamýšľané ciele,
b)
skúšky modelového výťahu, aby overila, či modelový výťah bol vyrobený v súlade s technickou dokumentáciou,
c)
potrebné kontroly a skúšky, ktoré vykoná alebo nechá vykonať, aby overila, či riešenia prijaté dodávateľom výťahu spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a umožňujú, aby im výťah zodpovedal.
5.
Ak modelový výťah vyhovuje ustanoveniam tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú, autorizovaná osoba vydá žiadateľovi certifikát skúšky typu. Certifikát skúšky typu obsahuje meno a adresu dodávateľa výťahu, závery skúšok, podmienky platnosti certifikátu skúšky typu a údaje potrebné na identifikáciu certifikovaného typu výťahu.
Ak autorizovaná osoba odmietne vydať výrobcovi certifikát skúšky typu, uvedie podrobné dôvody na toto odmietnutie. Súčasne uvedie postup pre uplatnenie námietok.
6.
Dodávateľ výťahu informuje autorizovanú osobu o akejkoľvek zmene alebo úprave, ktorá bola vykonaná alebo ktorú plánuje vykonať na schválenom výťahu vrátane nových zmien alebo úprav, ktoré neboli uvedené v pôvodnej technickej dokumentácii. Autorizovaná osoba posúdi zmeny a oznámi dodávateľovi výťahu, či certifikát skúšky typu zostáva v platnosti. Autorizovaná osoba môže vydať dodatok k pôvodnému certifikátu skúšky typu alebo požadovať podanie novej žiadosti o jeho vystavenie.
7.
Certifikát skúšky typu, dokumentácia a korešpondencia, ktoré sa týkajú priebehu skúšok typu, sú vypracované v štátnom jazyku alebo v jazyku prijateľnom pre autorizovanú osobu.
8.
Dodávateľ výťahu spolu s technickou dokumentáciou uschováva kópiu certifikátu skúšky typu a jeho dodatky desať rokov odo dňa, keď bol vyrobený posledný výťah zhodný s modelovým výťahom.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
ZÁVEREČNÁ INŠPEKCIA
1.
Záverečná inšpekcia výťahu je postup, ktorým sa dodávateľ výťahu spĺňajúci bod 2 zaručuje a vyhlasuje, že výťah, ktorý uvádza na trh, spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Dodávateľ výťahu umiestni v klietke výťahu označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode.
2.
Dodávateľ výťahu vykoná všetky opatrenia, aby sa výťah, ktorý uvádza na trh, zhodoval s modelovým výťahom opísaným v certifikáte skúšky typu a vyhovoval technickým požiadavkám, ktoré sa naň vzťahujú.
3.
Dodávateľ výťahu uschováva kópiu vyhlásenia o zhode a certifikát záverečnej inšpekcie, uvedenej v bode 6, desať rokov odo dňa, keď bol výťah uvedený na trh.
4.
Záverečnú inšpekciu výťahu, ktorý bude uvedený na trh, vykoná alebo nechá vykonať autorizovaná osoba. Aby bola overená zhoda výťahu s požiadavkami tohto nariadenia, vykonajú sa potrebné skúšky a kontroly definované v príslušných slovenských technických normách podľa § 4 tohto nariadenia alebo rovnocenné skúšky.
Kontroly a skúšky zahŕňajú predovšetkým
a)
posúdenie dokumentácie, aby sa zistilo, či sa výťah zhoduje s modelovým výťahom, ktorý bol schválený podľa prílohy č. 5 časť B. Skúška typu výťahu,
b)
funkčnú skúšku nezaťaženého a maximálne zaťaženého výťahu na overenie správnej montáže a funkcie bezpečnostných zariadení, napríklad koncových vypínačov, zabezpečovacích zariadení,
c)
funkčnú skúšku výťahu pri maximálnom zaťažení a bez zaťaženia na overenie správnej činnosti bezpečnostných zariadení v prípade výpadku elektrického prúdu,
d)
statickú skúšku zaťažením, ktoré sa rovná 1,25-násobku menovitého zaťaženia; menovité zaťaženie zodpovedá prílohe č. 1 bodu 5.1.
Po vykonaní skúšok autorizovaná osoba overí, či nedošlo k žiadnej deformácii alebo poškodeniu, ktoré by mohli ohroziť používanie výťahu.
5.
Autorizovanej osobe sa predloží dokumentácia, ktorá obsahuje
a)
výkres zostavy kompletného výťahu,
b)
výkresy a schémy potrebné na záverečnú inšpekciu, najmä schémy riadiaceho obvodu,
c)
návod na používanie výťahu podľa prílohy č. 1 bodu 6.2.
Autorizovaná osoba nemôže požadovať podrobné výkresy alebo podrobné informácie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na overenie zhody výťahu, ktorý má byť uvedený na trh, so vzorom výťahu opísaným vo vyhlásení o certifikáte skúšky typu.
6.
Ak výťah vyhovuje ustanoveniam nariadenia, autorizovaná osoba pripojí alebo nechá pripojiť k označeniu CE svoj identifikačný kód v súlade s prílohou č. 3 a vydá certifikát záverečnej inšpekcie s uvedením vykonaných skúšok a kontrol.
Autorizovaná osoba vyplní príslušné údaje v knihe výťahu podľa prílohy č. 1 bodu 6.2.
Ak autorizovaná osoba odmietne vydať certifikát záverečnej inšpekcie, v správe uvedie podrobné dôvody na odmietnutie a navrhne spôsob, ako získať certifikát záverečnej inšpekcie. O opätovné vykonanie záverečnej inšpekcie dodávateľ požiada tú istú autorizovanú osobu.
7.
Certifikát záverečnej inšpekcie, technická dokumentácia a korešpondencia týkajúce sa procesu schvaľovania podľa tejto prílohy sa vypracúvajú v štátnom jazyku alebo v jazyku prijateľnom pre autorizovanú osobu.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
PODROBNOSTI O MINIMÁLNYCH POŽIADAVKÁCH NA AUTORIZOVANÚ OSOBU
1.
Autorizovanou osobou, jej štatutárnym zástupcom ani jej zamestnancom povereným vykonávať overenie a skúšky nie je projektant, konštruktér, dodávateľ alebo výrobca bezpečnostnej časti, alebo dodávateľ výťahu, na ktorom sa vykonáva inšpekcia, ani splnomocnenec ktoréhokoľvek z týchto subjektov. Orgánom, jeho štatutárnym zástupcom ani jeho zamestnancom povereným posúdením systémov zabezpečovania kvality uvedených v § 6 a 7 nie je projektant, konštruktér, dodávateľ alebo výrobca bezpečnostnej časti, alebo dodávateľ výťahu, na ktorom sa vykonáva inšpekcia, ani splnomocnenec ktoréhokoľvek z týchto subjektov. Autorizovaná osoba, jej štatutárny zástupca ani jej zamestnanec nie sú zainteresovaní, priamo alebo ako poverení zástupcovia, na konštrukcii, výrobe, marketingu, či servise bezpečnostnej časti, alebo na dodávke výťahu. To nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom alebo dodávateľom výťahu a autorizovanou osobou.
2.
Autorizovaná osoba a jej zamestnanci vykonávajú inšpekčnú činnosť a kontrolnú činnosť s najvyšším stupňom profesionálnej dôveryhodnosti a technickej spôsobilosti a nepôsobia na nich žiadne tlaky a stimuly, najmä od osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch preverovania.
3.
Autorizovaná osoba disponuje potrebnými zamestnancami a vlastní nevyhnutné vybavenie, aby mohla správne vykonávať administratívne a technické úlohy spojené s inšpekciou a kontrolou. Má tiež prístup k vybaveniu potrebnému na špeciálne overovanie.
4.
Zamestnanci zodpovední za inšpekčnú činnosť
a)
majú dôkladný technický a odborný výcvik,
b)
majú vyhovujúce znalosti o požiadavkách na vykonávanie skúšok a zodpovedajúce skúsenosti s týmito skúškami,
c)
sú schopní vypracovať certifikáty, záznamy a správy požadované na preukazovanie vykonávaných skúšok.
5.
Nestrannosť zamestnancov vykonávajúcich inšpekciu je zaručená. Ich odmeňovanie nezávisí od počtu vykonaných skúšok ani od ich výsledkov.
6.
Autorizovaná osoba je poistená pre prípad zodpovednosti, ak zodpovednosť nie je zaistená štátom alebo ak štát nie je priamo zodpovedný za skúšky.
7.
Zamestnanci autorizovanej osoby dodržiavajú služobné tajomstvo o všetkých informáciách získaných pri vykonávaní svojej činnosti na základe nariadenia okrem konania pred kompetentnými správnymi orgánmi štátu.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
ZABEZPEČOVANIE KVALITY VÝROBKU
(modul E)
1.
Zabezpečovanie kvality výrobku je postup, ktorým sa výrobca bezpečnostnej časti spĺňajúci bod 2 zaručuje a vyhlasuje, že bezpečnostná časť je zhodná s typom opísaným v certifikáte skúšky typu a spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ňu vzťahujú, a že správne namontovaná bezpečnostná časť umožní, aby výťah spĺňal požiadavky tohto nariadenia.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec umiestni na každú bezpečnostnú časť označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za dohľad podľa bodu 4.
2.
Výrobca používa schválený systém zabezpečovania kvality pre záverečnú inšpekciu bezpečnostnej časti a skúšanie podľa bodu 3 a podrobuje sa dohľadu podľa bodu 4.
3.
Systém zabezpečovania kvality
3.1.
Výrobca bezpečnostnej časti autorizovanej osobe podá žiadosť o posúdenie svojho systému zabezpečovania kvality pre bezpečnostnú časť.
Žiadosť obsahuje
a)
všetky potrebné informácie o bezpečnostnej časti,
b)
dokumentáciu o systéme zabezpečovania kvality,
c)
technickú dokumentáciu týkajúcu sa schválenej bezpečnostnej časti a kópie certifikátov skúšky typu.
3.2.
V rámci systému zabezpečovania kvality je každá bezpečnostná časť skúšaná a vykonajú sa skúšky ustanovené v príslušných slovenských technických normách podľa § 4 tohto nariadenia alebo rovnocenné skúšky, aby sa overila zhoda s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na bezpečnostnú časť vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia výrobcu bezpečnostnej časti sú systematicky a riadne písomne dokumentované vo forme opatrení, postupov a návodov. Taká dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje rovnakú interpretáciu programov, plánov, návodov a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality,
b)
organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia týkajúcich sa kvality bezpečnostnej časti,
c)
prehliadok a skúšok, ktoré budú vykonávané po výrobe,
d)
prostriedkov na overovanie účinného fungovania systému zabezpečovania kvality,
e)
záznamov o kvalite, napríklad inšpekčných správ, výsledkov skúšok, údajov o kalibrácii, správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
3.3.
Autorizovaná osoba posúdi systém zabezpečovania kvality, aby určila, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Predpokladá zhodu s tými požiadavkami na systém kvality, ktoré sa zavádzajú príslušnou harmonizovanou normou. V skupine vykonávajúcej posúdenie je najmenej jeden člen so skúsenosťami pri posudzovaní výťahovej techniky. Postup posúdenia zahŕňa návštevu na pracoviskách výrobcu bezpečnostnej časti. Výsledky posúdenia sa písomne oznámia výrobcovi bezpečnostnej časti. Oznámenie obsahuje závery skúšok a odôvodnenie.
3.4.
Výrobca bezpečnostnej časti sa zaviaže plniť schválený systém zabezpečovania kvality a udržiavať ho tak, aby bol stále primeraný a účinný.
Výrobca bezpečnostnej časti priebežne informuje autorizovanú osobu, ktorá posudzovala systém zabezpečovania kvality, o každej zamýšľanej zmene tohto systému.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované úpravy a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečovania kvality bude aj naďalej vyhovovať požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či je potrebné nové posúdenie.
Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery posúdenia vrátane odôvodnenia rozhodnutia o posudzovaní.
4.
Dohľad autorizovanou osobou
4.1.
Dohľadom sa zabezpečuje, aby výrobca bezpečnostnej časti plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečovania kvality.
4.2.
Na účely inšpekcie výrobca umožní autorizovanej osobe vstup do preberacích, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,
b)
technickú dokumentáciu,
c)
záznamy o kvalite, napríklad správy o kontrolách a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3.
Autorizovaná osoba vykonáva audit pravidelne, aby sa presvedčila, či výrobca bezpečnostnej časti udržuje a používa systém zabezpečovania kvality, a správy z auditov poskytuje výrobcovi bezpečnostnej časti.
4.4.
Autorizovaná osoba môže u výrobcu bezpečnostnej časti vykonávať neohlásený dohľad.
Pri neohlásenom dohľade autorizovaná osoba, ak je to potrebné, vykoná alebo nechá vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému zabezpečovania kvality. Výrobcovi bezpečnostnej časti autorizovaná osoba odovzdá správu o výsledkoch dohľadu a v prípade vykonania skúšky aj správu o výsledkoch skúšky.
5.
Výrobca uschováva desať rokov odo dňa výroby poslednej bezpečnostnej časti pre potreby príslušných orgánov
a)
dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. b),
b)
zmeny uvedené v bode 3.4,
c)
rozhodnutie a správy autorizovanej osoby uvedené v bode 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.
6.
Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatným autorizovaným osobám príslušné informácie o vydaných a zrušených schváleniach systémov zabezpečovania kvality výrobkov.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
KOMPLEXNÉ ZABEZPEČOVANIE KVALITY
(modul H)
1.
Komplexné zabezpečovanie kvality je postup, ktorým sa výrobca bezpečnostnej časti spĺňajúci bod 2 zaručuje a vyhlasuje, že bezpečnostná časť vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na bezpečnostnú časť vzťahujú, a že bezpečnostná časť umožní, aby výťah, do ktorého je správne namontovaná, spĺňal požiadavky tohto nariadenia.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec umiestni na každú bezpečnostnú časť označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za dohľad podľa bodu 4.
2.
Výrobca používa schválený systém zabezpečovania kvality na navrhovanie, výrobu a záverečnú inšpekciu bezpečnostných častí, ako aj na skúšanie podľa bodu 3, a je u neho vykonávaný dohľad podľa bodu 4.
3.
Systém zabezpečovania kvality
3.1.
Výrobca bezpečnostnej časti podá autorizovanej osobe žiadosť o posúdenie svojho systému zabezpečovania kvality. Žiadosť obsahuje
a)
všetky potrebné informácie o bezpečnostnej časti,
b)
dokumentáciu systému zabezpečovania kvality.
3.2.
Systém zabezpečovania kvality zabezpečuje, aby bezpečnostná časť vyhovovala požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na bezpečnostnú časť vzťahujú, a umožňuje, aby výťah, v ktorom je namontovaná, tieto požiadavky spĺňal.
Všetky prvky systému, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sú systematicky a riadne písomne dokumentované vo forme opatrení, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje rovnakú interpretáciu v oblasti kvality a postupov, ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality a organizačné štruktúry, zodpovednosť a právomoci vedenia týkajúcich sa návrhu a kvality bezpečnostnej časti,
b)
technických špecifikácií návrhu spolu s použitými normami, a ak nebudú úplne použité normy uvedené v § 4, aj prostriedkov použitých na zabezpečenie a splnenie technických požiadaviek tohto nariadenia, ktoré sa bezpečnostnej časti týka,
c)
kontrol a metód posudzovania konštrukcie, postupov a činností, ktoré budú použité pri navrhovaní bezpečnostnej časti,
d)
používaných zodpovedajúcich výrobných postupov, kontroly kvality a zabezpečovania kvality a činností,
e)
vykonávaných posudzovaní a skúšok používaných v predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etape a termíny ich vykonávania,
f)
záznamov o kvalite, inšpekčných správ, výsledkov skúšok, údajov o kalibrácii, záznamov o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne,
g)
prostriedkov, ktorými možno sledovať, či bola dosiahnutá požadovaná kvalita konštrukcie a výrobku a účinného fungovania systému zabezpečovania kvality.
3.3.
Autorizovaná osoba posúdi systém zabezpečovania kvality, aby určila, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Predpokladá zhodu s tými požiadavkami na systémy zabezpečovania kvality, ktoré sa zavádzajú príslušnou harmonizovanou normou.
V skupine vykonávajúcej audit je najmenej jeden člen so skúsenosťami z posudzovania výťahovej techniky. Postup zahŕňa posúdenie na pracoviskách výrobcu bezpečnostnej časti.
Výsledky posudzovania sa oznámia výrobcovi bezpečnostnej časti. Oznámenie obsahuje závery zo skúšok a odôvodnenie rozhodnutia o posudzovaní.
3.4.
Výrobca bezpečnostných častí sa zaviaže plniť schválený systém zabezpečovania kvality a udržiavať ho tak, aby bol stále primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečovania kvality, o každej zamýšľanej zmene systému zabezpečovania kvality. Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečovania kvality bude aj naďalej vyhovovať požiadavkám podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné nové posudzovanie.
Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery posúdenia a odôvodnenie rozhodnutia o posudzovaní.
4.
Dohľad autorizovanou osobou
4.1.
Dohľadom sa zabezpečuje, aby výrobca bezpečnostnej časti plnil svoje záväzky vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečovania kvality.
4.2.
Na účely inšpekcie výrobca bezpečnostnej časti umožní autorizovanej osobe vstup do konštrukčných, výrobných, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,
b)
záznamy o kvalite zabezpečovanej v projektovej časti systému zabezpečovania kvality, napríklad výsledky analýz, výpočtov, skúšok,
c)
záznamy o kvalite zabezpečovanej vo výrobnej časti systému zabezpečovania kvality, napríklad inšpekčné správy, výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3.
Autorizovaná osoba vykonáva audit pravidelne, aby sa presvedčila, či výrobca bezpečnostnej časti udržiava a používa systém zabezpečovania kvality, a poskytne výrobcovi bezpečnostnej časti správy o výsledkoch auditu.
4.4.
Autorizovaná osoba môže u výrobcu bezpečnostnej časti vykonávať neohlásený dohľad. Pri neohlásenom dohľade autorizovaná osoba, ak je to potrebné, vykoná alebo nechá vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému zabezpečovania kvality. Výrobcovi bezpečnostnej časti odovzdá správu o výsledkoch dohľadu a v prípade vykonania skúšky aj správu o výsledkoch skúšky.
5.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec desať rokov odo dňa výroby poslednej bezpečnostnej časti uschováva pre potreby príslušných orgánov
a)
dokumentáciu podľa písmena b) bodu 3.1,
b)
zmenu podľa bodu 3.4,
c)
rozhodnutie a správy autorizovanej osoby podľa bodov 3.4, 4.3 a 4.4.
Ak výrobca bezpečnostnej časti ani jeho splnomocnenec nemájú sídlo v Slovenskej republike alebo v Európskom spoločenstve, uschováva dostupnú technickú dokumentáciu osoba zodpovedná za uvedenie bezpečnostnej časti na trh.
6.
Autorizovaná osoba poskytne iným autorizovaným osobám príslušné informácie o vydaných a odobratých schváleniach systémov zabezpečovania kvality.
7.
Dokumentácia a korešpondencia vzťahujúce sa na postupy komplexného zabezpečovania kvality sú vypracované v štátnom jazyku alebo v jazyku prijateľnom pre autorizovanú osobu.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
OVEROVANIE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV
(modul G)
1.
Overovanie jednotlivých výrobkov je postup, ktorým sa dodávateľ výťahu zaručuje a vyhlasuje, že výťah, ktorý uvádza na trh a ktorý má certifikát zhody podľa bodu 4, spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na výťah vzťahujú. Dodávateľ výťahu umiestni v kabíne výťahov označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode.
2.
Dodávateľ výťahu požiada autorizovanú osobu o overovanie jednotlivých výrobkov. Žiadosť obsahuje
a)
meno a adresu výrobcu, miesto montáže výťahu,
b)
písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola podaná inej autorizovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu.
3.
Účelom technickej dokumentácie je umožniť posudzovanie zhody výťahu s požiadavkami tohto nariadenia a pochopiť konštrukciu, montáž a prevádzku výťahu.
Ak je to na posudzovanie zhody potrebné, technická dokumentácia obsahuje
a)
všeobecný opis výťahu,
b)
výkresy a schémy týkajúce sa vyhotovenia a výroby,
c)
príslušné technické požiadavky a riešenia prijaté na ich splnenie, napríklad odkaz na použitie harmonizovanej normy,
d)
výsledky skúšok alebo výpočtov vykonaných alebo zadaných dodávateľom výťahu,
e)
kópiu návodu na používanie výťahu,
f)
kópiu certifikátu skúšky typu použitej bezpečnostnej časti.
4.
Autorizovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu a vykoná zodpovedajúce skúšky výťahu ustanovené v príslušných normách podľa § 4 alebo rovnocenné skúšky tak, aby zistila jeho zhodu s požiadavkami tohto nariadenia.
Ak výťah vyhovuje ustanoveniam tohto nariadenia, autorizovaná osoba pripojí alebo nechá pripojiť svoj identifikačný kód podľa prílohy č. 3 a podľa vykonaných skúšok vydá certifikát zhody.
Autorizovaná osoba vyplní príslušné údaje v knihe výťahu uvedenej v prílohe č. 1 bode 6.2.
Ak autorizovaná osoba odmietne dodávateľom výťahu vydať certifikát zhody, v správe uvedie podrobné dôvody odmietnutia a navrhne spôsob, ako dosiahnuť schválenie. Ak dodávateľ výťahu opäť požiada o overovanie jednotlivých výrobkov, žiadosť podá u tej istej autorizovanej osoby.
5.
Certifikát zhody, dokumentácia a korešpondencia týkajúce sa procesov overovania zhody jednotlivých výťahov sú vypracované v štátnom jazyku alebo v jazyku prijateľnom pre autorizovanú osobu.
6.
Dodávateľ výťahu uschováva technickú dokumentáciu a kópiu certifikátu zhody desať rokov odo dňa, keď bol výťah uvedený na trh.
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
NÁHODNÁ KONTROLA ZHODY S TYPOM
(modul C)
1.
Zhoda s typom je postup, ktorým sa výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec zaručuje a vyhlasuje, že bezpečnostná časť je zhodná s typom opísaným v certifikáte skúšky typu a že vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na bezpečnostnú časť vzťahujú, a umožňuje, aby každý výťah, do ktorého je správne namontovaná, spĺňal technické požiadavky tohto nariadenia z hľadiska ochrany bezpečnosti a zdravia.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec umiestni na každú bezpečnostnú časť označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode.
2.
Výrobca bezpečnostnej časti vykoná všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby výrobným postupom zabezpečoval zhodu vyrábanej bezpečnostnej časti s typom opísaným v certifikáte skúšky typu a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na bezpečnostnú časť vzťahujú.
3.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec uschováva kópiu vyhlásenia o zhode desať rokov odo dňa výroby poslednej bezpečnostnej časti.
Ak výrobca bezpečnostnej časti ani jeho splnomocnenec nemájú sídlo v Slovenskej republike alebo v Európskom spoločenstve, uschováva dostupnú technickú dokumentáciu osoba zodpovedná za uvedenie bezpečnostnej časti na trh.
4.
Autorizovaná osoba vybraná výrobcom vykonáva alebo nechá vykonávať náhodnú kontrolu bezpečnostnej časti. Preverí vhodnú vzorku zo zhotovených bezpečnostných častí odobratú na mieste autorizovanou osobou a overí zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia skúškou ustanovenou v príslušných normách podľa § 4 tohto nariadenia alebo rovnocennou skúškou. Ak jedna alebo viac kontrolovaných bezpečnostných častí nie je zhodná s certifikovaným typom, autorizovaná osoba vykoná príslušné opatrenia.
S hľadiskami, ktoré je potrebné zohľadňovať pri kontrole bezpečnostnej časti, budú súhlasiť všetky autorizované osoby zaoberajúce sa týmto postupom, pričom sa zohľadňujú základné parametre bezpečnostnej časti uvedené v prílohe č. 4.
Výrobca pod dohľadom autorizovanej osoby už počas výrobného procesu označí bezpečnostnú časť identifikačným kódom autorizovanej osoby.
5.
Dokumentácia a korešpondencia týkajúce sa náhodných kontrol podľa bodu 4 sú vypracované v štátnom jazyku alebo v jazyku prijateľnom pre autorizovanú osobu.
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
ZABEZPEČOVANIE KVALITY VÝŤAHOV
(modul E)
1.
Zabezpečovanie kvality výrobkov je postup, ktorým sa dodávateľ výťahu spĺňajúci bod 2 zaručuje a vyhlasuje, že namontovaný výťah je v zhode s typom opísaným v certifikáte skúšky typu a že spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na výťah vzťahujú.
Dodávateľ výťahu umiestni na každý výťah označenie CE. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za dohľad podľa bodu 4.
2.
Dodávateľ výťahu uplatňuje systém zabezpečovania kvality pre záverečnú inšpekciu a skúšky výťahov podľa bodu 3 a vykonáva sa u neho dohľad podľa bodu 4.
3.
Systém zabezpečovania kvality
3.1.
Dodávateľ výťahu podá autorizovanej osobe žiadosť o posúdenie svojho systému zabezpečovania kvality výťahov. Žiadosť obsahuje
a)
všetky potrebné informácie súvisiace s výťahmi,
b)
dokumentáciu o systéme zabezpečovania kvality,
c)
technickú dokumentáciu týkajúcu sa schválených výťahov a kópie certifikátov skúšky typu.
3.2.
V rámci systému zabezpečovania kvality je každý výťah preskúšaný a sú vykonané skúšky ustanovené v príslušných normách podľa § 4 alebo rovnocenné skúšky, aby bola overená jeho zhoda s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na výťah vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia dodávateľa výťahu sú systematicky a riadne písomne dokumentované vo forme opatrení, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje rovnakú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality,
b)
organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia týkajúcich sa kvality výťahov,
c)
preskúšania a skúšok, ktoré budú vykonané pred uvedením výťahu na trh, obsahujúci predovšetkým skúšky uvedené v prílohe č. 6 bode 4 písm. b),
d)
prostriedkov overenia účinného fungovania systému zabezpečovania kvality,
e)
záznamov súvisiacich s kvalitou, napríklad inšpekčných správ, výsledkov skúšok, údajov o kalibrácii, správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
3.3.
Autorizovaná osoba posúdi systém zabezpečovania kvality, aby určila, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Predpokladá zhodu s tými požiadavkami systému zabezpečovania kvality, ktoré sú určené príslušnou harmonizovanou normou. V skupine vykonávajúcej posúdenie je najmenej jeden člen so skúsenosťami z posudzovania výťahovej techniky.
Postup zahŕňa posúdenie na pracoviskách a na mieste montáže výťahu.
Všetky posúdenia sa písomne oznámia dodávateľovi výťahu. Oznámenie obsahuje závery skúšky a odôvodnenie.
3.4.
Dodávateľ výťahu sa zaviaže plniť schválený systém zabezpečovania kvality a udržiavať ho tak, aby bol stále primeraný a účinný.
Dodávateľ výťahu priebežne informuje autorizovanú osobu, ktorá posudzovala systém zabezpečovania kvality, o každej zamýšľanej zmene systému zabezpečovania kvality.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečovania kvality bude aj naďalej vyhovovať požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či je potrebné nové posudzovanie.
Svoje rozhodnutie oznámi dodávateľovi. Oznámenie obsahuje závery posudzovania a odôvodnenie rozhodnutia o posúdení.
4.
Dohľad autorizovanou osobou
4.1.
Dohľadom sa zabezpečuje, aby dodávateľ plnil schválený systém zabezpečovania kvality.
4.2.
Na účely inšpekcie dodávateľ výťahu umožní autorizovanej osobe vstup do kontrolných a skúšobných priestorov a poskytne potrebné podklady, najmä
a)
dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,
b)
technickú dokumentáciu,
c)
záznamy o kvalite, napríklad správy o kontrolách, výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3.
Autorizovaná osoba vykonáva audit pravidelne, aby sa presvedčila, či dodávateľ výťahu udržiava a používa systém zabezpečovania kvality, a správu z auditu odovzdá dodávateľovi výťahu.
4.4.
Autorizovaná osoba môže na mieste montáže výťahu vykonávať neohlásený dohľad.
Pri neohlásenom dohľade autorizovaná osoba, ak je to nevyhnutné, vykoná alebo nechá vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému zabezpečovania kvality.
Autorizovaná osoba odovzdá dodávateľovi výťahu správu o výsledkoch dohľadu a v prípade vykonania skúšky aj správu o výsledkoch skúšky.
5.
Dodávateľ výťahu desať rokov odo dňa výroby posledného výťahu uschováva pre potreby príslušných orgánov
a)
dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. c),
b)
zmeny podľa bodu 3.4,
c)
rozhodnutie a správy autorizovanej osoby podľa bodov 3.4, 4.3 a 4.4.
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
KOMPLEXNÉ ZABEZPEČOVANIE KVALITY VÝŤAHU
(modul H)
1.
Komplexné zabezpečovanie kvality výťahu je postup, ktorým sa dodávateľ výťahu spĺňajúci bod 2 zaručuje a vyhlasuje, že výťah vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na výťah vzťahujú.
Dodávateľ výťahu umiestni na každý výťah označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za dohľad podľa bodu 4.
2.
Dodávateľ výťahu uplatňuje schválený systém zabezpečovania kvality výťahu na navrhovanie, výrobu, skladanie, montáž a záverečnú inšpekciu výťahu a skúšanie podľa bodu 3 a vykonáva sa u neho dohľad podľa bodu 4.
3.
Systém zabezpečovania kvality
3.1.
Dodávateľ výťahu požiada autorizovanú osobu o posúdenie svojho systému zabezpečovania kvality. Žiadosť obsahuje
a)
všetky potrebné informácie o výťahu, predovšetkým informácie, ktoré prispejú k pochopeniu súvislostí medzi konštrukciou a prevádzkou výťahu a umožnia posudzovanie zhody s požiadavkami tohto nariadenia,
b)
dokumentáciu systému zabezpečovania kvality.
3.2.
Systém zabezpečovania kvality zabezpečuje zhodu výťahu s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na výťah vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté dodávateľom výťahu sú systematicky a riadne písomne dokumentované vo forme opatrení, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality výťahu umožňuje rovnakú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosť a právomoci vedenia týkajúcich sa konštrukcie a kvality výťahu,
b)
technických konštrukčných špecifikácií spolu s použitými normami, a ak nebudú úplne použité normy uvedené v § 4, aj prostriedkov použitých na zabezpečovanie splnenia požiadaviek tohto nariadenia týkajúcich sa výťahov,
c)
kontrol a metód posudzovania konštrukcie, postupov a činností, ktoré budú použité pri navrhovaní výťahov,
d)
preskúšavania a skúšok, ktoré budú vykonávané pri preberaní materiálov, súčastí a pri čiastkových montážach,
e)
metód používaných pri výrobnej montáži, montáži a pri riadení kvality, postupov a činností,
f)
preskúšavania a skúšok, ktoré budú vykonané pred montážou, počas montáže a po montáži vrátane skúšok uvedených v prílohe č. 6 bodu 4 písm. b),
g)
záznamov súvisiacich s kvalitou, napríklad inšpekčných správ, výsledkov skúšok, údajov o kalibrácii, správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov,
h)
prostriedkov, ktorými možno sledovať, či bola dosiahnutá požadovaná kvalita konštrukcie a montáže a účinného fungovania systému zabezpečovania kvality.
3.3.
Kontrola konštrukcie
Ak konštrukcia nie je úplne v súlade s harmonizovanými normami, autorizovaná osoba zistí, či konštrukcia zodpovedá ustanoveniam tohto nariadenia, a v kladnom prípade vydá dodávateľovi certifikát o posúdení konštrukcie, uvedie podmienky platnosti tohto certifikátu a podrobnosti požadované na identifikáciu takto schválenej konštrukcie.
3.4.
Posudzovanie systému zabezpečovania kvality
Autorizovaná osoba posúdi systém zabezpečovania kvality, aby určila, či sú splnené požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá zhodu s tými požiadavkami systému zabezpečovania kvality, ktoré sa zavádzajú príslušnou harmonizovanou normou. V skupine, ktorá vykonáva posúdenie, je najmenej jeden člen so skúsenosťami z posudzovania výťahovej techniky. Postup posudzovania zahŕňa dohľad na pracoviskách dodávateľa výťahu a na mieste montáže výťahu.
Výsledky posudzovania sa oznámia dodávateľovi výťahu. Oznámenie obsahuje závery preskúšania a odôvodnenie rozhodnutia o posudzovaní.
3.5.
Dodávateľ výťahu sa zaviaže plniť schválený systém zabezpečovania kvality a udržiavať ho tak, aby bol stále primeraný a účinný.
Dodávateľ výťahu priebežne informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečovania kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému zabezpečovania kvality. Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečovania kvality aj naďalej vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo sa bude požadovať nové posúdenie.
Svoje rozhodnutie oznámi dodávateľovi výťahu. Oznámenie obsahuje závery posudzovania a odôvodnenie rozhodnutia o posudzovaní.
4.
Dohľad autorizovanou osobou
4.1.
Dohľadom sa zabezpečí, aby dodávateľ výťahu plnil schválený systém zabezpečovania kvality.
4.2.
Na účely inšpekcie dodávateľ výťahu umožní autorizovanej osobe vstup do konštrukčných, výrobných, montážnych, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytuje jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,
b)
záznamy o kvalite týkajúce sa konštrukčných častí systému zabezpečovania kvality, napríklad výsledky analýz, výpočtov, skúšok,
c)
záznamy o kvalite v časti systému zabezpečovania kvality týkajúceho sa preberania dodávok, montáže, napríklad správy o kontrolách, výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3.
Autorizovaná osoba vykonáva pravidelný audit, aby sa presvedčila, či dodávateľ výťahu udržuje a uplatňuje systém zabezpečovania kvality, a dodávateľovi výťahu poskytne správy o výsledkoch auditu.
4.4.
Autorizovaná osoba môže na pracoviskách dodávateľa výťahu a na mieste montáže výťahu vykonávať neohlásený dohľad. Pri neohlásenom dohľade autorizovaná osoba, ak je to potrebné, vykoná alebo nechá vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému zabezpečovania kvality. Dodávateľovi výťahu odovzdá správu o výsledkoch dohľadu a v prípade vykonania skúšky aj správu o výsledkoch skúšky.
5.
Dodávateľ výťahu uschováva desať rokov odo dňa uvedenia výťahu na trh pre potreby príslušných orgánov
a)
dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. b),
b)
zmeny podľa bodu 3.5,
c)
rozhodnutie a správy autorizovanej osoby podľa bodov 3.5, 4.3 a 4.4.
Ak dodávateľ nemá sídlo v Slovenskej republike alebo v Európskom spoločenstve, túto úlohu zabezpečuje autorizovaná osoba.
6.
Každá autorizovaná osoba poskytne iným autorizovaným osobám príslušné informácie o vydaných a odobratých schváleniach systémov zabezpečovania kvality.
7.
Dokumentácia a korešpondencia vzťahujúce sa na postupy komplexného zabezpečovania kvality sú vypracované v štátnom jazyku alebo v jazyku prijateľnom pre autorizovanú osobu.
Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
ZABEZPEČOVANIE KVALITY VÝROBY
(modul D)
1.
Zabezpečovanie kvality výroby je postup, ktorým sa dodávateľ výťahu spĺňajúci bod 2 zaručuje a vyhlasuje, že výťah vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na výťah vzťahujú. Dodávateľ výťahu umiestni na každý výťah označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za dohľad podľa bodu 4.
2.
Dodávateľ výťahu uplatňuje schválený systém zabezpečovania kvality vo výrobe, montáži, záverečnej inšpekcii a skúšaní podľa bodu 3 a vykonáva sa u neho dohľad podľa bodu 4.
3.
Systém zabezpečovania kvality
3.1.
Dodávateľ výťahu požiada autorizovanú osobu o posúdenie svojho systému zabezpečovania kvality. Žiadosť obsahuje
a)
všetky potrebné informácie o výťahu,
b)
dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,
c)
technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu skúšky typu.
3.2.
Systém zabezpečovania kvality zabezpečuje, aby výťahy vyhovovali požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na výťahy vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté dodávateľom výťahu sú systematicky a riadne dokumentované formou opatrení, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje rovnakú interpretáciu programov kvality, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia týkajúcich sa kvality výťahu,
b)
výrobných postupov, metód kontrol a zabezpečovania kvality, postupov a činností, ktoré budú použité,
c)
preskúšania a skúšok vykonávaných pred montážou, počas montáže a po montáži, ktoré zahŕňajú najmä skúšky podľa prílohy č. 6 bodu 4 písm. b),
d)
záznamov o kvalite, napríklad inšpekčných správ a výsledkov skúšok, údajov o kalibrácii, správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov,
e)
prostriedkov, ktorými možno sledovať, či bola dosiahnutá požadovaná kvalita výťahu a účinné fungovanie systému zabezpečovania kvality.
3.3.
Autorizovaná osoba posúdi systém zabezpečovania kvality, aby určila, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Predpokladá zhodu s tými požiadavkami na zabezpečenie systémov kvality, ktoré sa zavádzajú príslušnou harmonizovanou normou. V skupine vykonávajúcej posúdenie je najmenej jeden člen so skúsenosťami z posudzovania výťahovej techniky.
Postup posudzovania zahŕňa inšpekčnú návštevu na pracoviskách dodávateľa výťahu.
Rozhodnutie oznámi dodávateľovi výťahu. Oznámenie obsahuje závery skúšok a odôvodnenie rozhodnutia o posudzovaní.
3.4.
Dodávateľ sa zaviaže plniť schválený systém zabezpečovania kvality a udržiavať ho tak, aby bol stále primeraný a účinný.
Dodávateľ informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečovania kvality, o každej zamýšľanej zmene systému zabezpečovania kvality.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečovania kvality aj naďalej vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či bude potrebné nové posúdenie.
Rozhodnutie oznámi dodávateľovi. Oznámenie obsahuje závery posúdenia a odôvodnenie rozhodnutia o posúdení.
4.
Dohľad autorizovanou osobou
4.1.
Dohľadom sa zabezpečuje, aby dodávateľ výťahu plnil schválený systém zabezpečovania kvality.
4.2.
Na účely inšpekcie dodávateľ výťahu umožní autorizovanej osobe vstup do výrobných, montážnych, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,
b)
záznamy o kvalite, napríklad inšpekčné správy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3.
Autorizovaná osoba vykonáva pravidelný audit, aby sa presvedčila, či dodávateľ udržuje a uplatňuje systém zabezpečovania kvality, a dodávateľovi poskytne správy o výsledkoch auditu.
4.4.
Autorizovaná osoba môže u dodávateľa vykonávať neohlásený dohľad. Pri neohlásenom dohľade autorizovaná osoba, ak je to potrebné, vykoná alebo nechá vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému zabezpečovania kvality. Autorizovaná osoba poskytne dodávateľovi správu o dohľade, a ak bola vykonaná skúška, aj správu o výsledkoch skúšky.
5.
Dodávateľ uschováva najmenej desať rokov odo dňa výroby posledného výťahu pre potreby príslušných orgánov
a)
dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. b),
b)
zmeny podľa bodu 3.4,
c)
rozhodnutie a správy autorizovanej osoby podľa bodov 3.4, 4.3 a 4.4.
6.
Každá autorizovaná osoba poskytuje iným autorizovaným osobám príslušné informácie o vydaných a odobratých schváleniach systémov zabezpečovania kvality.
7.
Dokumentácia a korešpondencia týkajúce sa postupov zabezpečovania kvality výroby sa vypracúvajú v štátnom jazyku alebo v jazyku prijateľnom pre autorizovanú osobu.
Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČIENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa výťahov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15) v znení nariadenia (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003, ktorým sa podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006).
1)
Napríklad zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 230/2003 Z. z. o prijatí Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA).
4)
5)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.