566/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 05.02.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

566
ZÁKON
z 9. novembra 2001
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa tohto zákona.
§ 2
(1)
Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov,1) najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.
(2)
Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:
a)
akcie,2)
b)
dočasné listy,3)
c)
podielové listy,4)
d)
dlhopisy,5)
e)
vkladové listy,6)
f)
pokladničné poukážky (§ 3),
g)
vkladné knižky,7)
h)
kupóny (§ 4),
i)
zmenky,8)
j)
šeky,8)
k)
cestovné šeky,9)
l)
náložné listy,10)
m)
skladištné listy,11)
n)
skladiskové záložné listy,12)
o)
tovarové záložné listy,12)
p)
družstevné podielnické listy,13)
r)
investičné certifikáty,
s)
iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný zákon.
§ 3
Pokladničné poukážky
(1)
Pokladničná poukážka je cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania. Výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom. Pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky. Pokladničnú poukážku môže bez uvedenia dôvodu záväzku aj na svoj vlastný rad vydať Európska centrálna banka v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) za Slovenskú republiku,14) banka alebo zahraničná banka prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky;15) na pokladničnú poukážku sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,16) ak tento zákon alebo osobitný zákon14) neustanovuje inak.
(2)
Na náležitosti, emisné podmienky a splácanie pokladničných poukážok sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.16aa)
§ 4
Kupóny
(1)
Na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo z podielového listu možno vydávať kupóny ako listinné cenné papiere na meno alebo na rad.
(2)
Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčasťou kupónového hárku môže byť talón, s ktorým je spojené právo na vydanie nového kupónového hárku. Talón nie je cenný papier.
(3)
Kupón musí obsahovať údaje o
a)
druhu, emitentovi a číselnom označení cenného papiera, ku ktorému bol vydaný, s výnimkou číselného označenia zaknihovaného cenného papiera,
b)
výnose alebo spôsobe jeho určenia a
c)
dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.
§ 4a
Investičné certifikáty
(1)
Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo na vyrovnanie
a)
prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré sú podkladovým aktívom investičného certifikátu,
b)
v hotovosti,
c)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).
(2)
Emitentom investičného certifikátu môže byť len banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 12, alebo obdobný zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(3)
Investičný certifikát musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta a identifikátor právneho subjektu (LEI), ak mu bol pridelený,
b)
označenie „investičný certifikát“, formu a podobu investičného certifikátu,
c)
názov investičného certifikátu a ISIN,
d)
menovitú hodnotu investičného certifikátu v eurách alebo v inej mene,
e)
spôsob vyrovnania a určenia jeho hodnoty,
f)
informácie o podkladovom aktíve podľa osobitného predpisu,16ab)
g)
termín alebo termíny vyrovnania, ak v emisných podmienkach investičných certifikátov nie je uvedené, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania,
h)
údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti investičného certifikátu.
(4)
Investičný certifikát môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(5)
Emisné podmienky investičných certifikátov sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa investičných certifikátov.
(6)
Za údaje uvedené v emisných podmienkach investičných certifikátov zodpovedá emitent. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Kto v emisných podmienkach investičných certifikátov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(8)
Emitent môže zmeniť emisné podmienky investičných certifikátov, len ak ide o zmenu označenia emitenta, zmenu sídla emitenta, zmenu platobného miesta alebo o opravu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností.
(9)
Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich vydávania na
a)
nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok investičných certifikátov v nezmenenej podobe a ich uchovanie tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti investičných certifikátov,
b)
webovom sídle emitenta alebo
c)
webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.
(10)
Zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný sprístupniť bezodkladne po ich vykonaní spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné emisné podmienky investičných certifikátov.
(11)
Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi investičných certifikátov na jeho žiadosť úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(12)
Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi emisné podmienky investičných certifikátov do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Centrálny depozitár sprístupní na žiadosť majiteľa investičného certifikátu emisné podmienky týchto investičných certifikátov. Pri zmene emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný bezodkladne predložiť centrálnemu depozitárovi zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(13)
Pri investičných certifikátoch, pre ktoré bol vypracovaný na účely verejnej ponuky prospekt cenného papiera podľa ustanovení § 120 až 125h, môže emitent nahradiť emisné podmienky investičných certifikátov samostatnou časťou prospektu cenného papiera, ktorá obsahuje výlučne úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov, pričom Centrálnemu depozitárovi sa v tomto prípade predkladá samostatná časť prospektu cenného papiera obsahujúca emisné podmienky investičných certifikátov; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 5 až 8, 10 a 11.
(14)
Investičný certifikát, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Práva a záväzky spojené s investičnými certifikátmi, ktoré sú v majetku emitenta, zanikajú v deň splatnosti investičného certifikátu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.
(15)
Emisiu investičných certifikátov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je táto možnosť uvedená v emisných podmienkach investičných certifikátov.
(16)
Ak nedôjde k vydaniu investičných certifikátov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie vrátiť upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu.
(17)
Práva z investičných certifikátov sa premlčujú za desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.
(18)
Investičný certifikát poskytovaný alebo poskytnutý ako zábezpeka na zabezpečenie obchodu Národnej banky Slovenska16ac) musí spĺňať požiadavky a podmienky ustanovené osobitnými predpismi.16ad)
(19)
Ak v emisných podmienkach investičných certifikátov emitent uviedol, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania alebo je v nich uvedená skutočnosť, ktorá trvalo alebo dočasne znižuje hodnotu investičného certifikátu a umožňuje jeho konverziu na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,16ae) takéto investičné certifikáty môžu byť predmetom ponuky len pre profesionálnych klientov podľa § 8a ods. 2.
§ 5
Finančné nástroje
(1)
Finančnými nástrojmi sú
a)
prevoditeľné cenné papiere,
b)
nástroje peňažného trhu,
c)
cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
d)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f)
opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,16a)
g)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely,16b) majú charakter iných derivátových finančných nástrojov16b) a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
h)
derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i)
finančné rozdielové zmluvy,
j)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov17) a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.
(2)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov"), podrobnosti o tom, čo sa rozumie finančnými nástrojmi podľa odseku 1.
§ 6
Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby
(1)
Investičné služby a investičné činnosti sú
a)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,
b)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet,
c)
obchodovanie na vlastný účet,
d)
riadenie portfólia,
e)
investičné poradenstvo,
f)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku,
g)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku,
h)
organizovanie mnohostranného obchodného systému,
(2)
Vedľajšie služby sú
a)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
b)
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
c)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
d)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
e)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
f)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
g)
služby a činnosti podľa odseku 1 a písmen a) až f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa § 5 písm. e) až g) a j), ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty.
(3)
Vykonaním pokynu klienta na jeho účet je konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov na účet klienta.
(4)
Obchodovaním na vlastný účet je obchodovanie s vlastným majetkom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi; obchodovaním na vlastný účet nie je spravovanie vlastného majetku.
(5)
Riadením portfólia je obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa.
(6)
Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúčania klientovi na jeho žiadosť alebo na základe podnetu poskytovateľa investičnej služby v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi.
(7)
Osobným odporúčaním je odporúčanie, ktoré je poskytnuté investorovi, potenciálnemu investorovi, sprostredkovateľovi investora alebo sprostredkovateľovi potenciálneho investora, ak je toto odporúčanie prezentované ako vhodné pre konkrétnu osobu alebo je založené na posúdení jej osobných pomerov a obsahuje odporúčanie vykonať jeden z týchto úkonov:
a)
kúpiť, predať, upísať, vymeniť, predložiť na splatenie, držať alebo prevziať príslušný finančný nástroj alebo
b)
uplatniť alebo neuplatniť akékoľvek právo kúpiť, predať, upísať, vymeniť alebo predložiť na splatenie finančný nástroj, ktoré vyplýva z príslušného finančného nástroja.
(8)
Za osobné odporúčanie sa nepovažuje odporúčanie podľa odseku 7, ak je takéto odporúčanie vydané výhradne prostredníctvom prostriedkov zverejnenia alebo pre verejnosť.
(9)
Upisovaním je nadobudnutie finančných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účely ich predaja tretím osobám. Umiestňovaním sa rozumie zabezpečovanie predaja finančných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní. Pevným záväzkom sa rozumie záväzok zabezpečiť predaj finančných nástrojov za vopred dohodnutú cenu vrátane záväzku odkúpiť od emitenta nepredané finančné nástroje.
(10)
Držiteľskou správou je správa, pri ktorej právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s finančným nástrojom pre majiteľa finančného nástroja voči tretím osobám vykonáva vo svojom mene a na účet klienta správca, najmä
a)
prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,
b)
dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,
c)
pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja na účet klienta.
(11)
Držaním finančných nástrojov klienta je výkon úschovy a správy finančných nástrojov klienta v mene obchodníka s cennými papiermi na účet klienta; držaním sa rozumie aj nakladanie s finančnými nástrojmi prijatými od klienta na zabezpečenie vykonania iných investičných služieb a investičných činností.
Vymedzenie základných pojmov
§ 7
(1)
Emitentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov.
(2)
Zastupiteľnými cennými papiermi sú cenné papiere rovnakého druhu (§ 2 ods. 2) a formy (§ 11) vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva.
(3)
Emisiou cenných papierov je súbor zastupiteľných cenných papierov.
(4)
ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
(5)
Menovitou hodnotou cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.
(6)
Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.
(7)
Kurzom cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.18)
(8)
Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. a) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy splnením záväzku podľa § 20 alebo nadobudla cenný papier na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. b) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom a je zapísaná ako majiteľ cenného papiera v evidencii podľa § 10 ods. 4, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Anonymnými obchodmi sú obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.
(11)
Dlhodobým investičným sporením je investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom finančných inštitúcií oprávnených podľa tohto zákona a osobitného predpisu18a) na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
cenné papiere a iné finančné nástroje, ktoré sú súčasťou portfólia, sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu; za porušenie tejto podmienky sa nepovažuje
1.
ak sa s cenným papierom alebo s finančným nástrojom prestalo obchodovať na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu po jeho nadobudnutí do portfólia,
2.
ak cenný papier alebo finančný nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale jeho emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenného papiera alebo finančného nástroja na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
b)
portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie; vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcií sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,
c)
maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok je najviac v sume 3 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.
§ 8
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
portfóliom majetok tvorený finančnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu finančných nástrojov alebo iných cenných papierov,
b)
dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
1.
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú odpisom z registra trestov19) nie starším ako tri mesiace alebo, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), ktorej bolo odobraté povolenie, alebo vo funkcii uvedenej v § 56 ods. 2 písm. c) v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo odobraté povolenie, na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) alebo § 56 ods. 2 písm. c) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi, finančnej inštitúcie podľa písmena c) alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a spôsobiť následky, ktoré viedli k odobratiu tohto povolenia, a Národná banka Slovenska v konaní20) o udelení povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú,
3.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy a Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona uznala túto osobu za dôveryhodnú,
4.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), na ktorú bol vyhlásený konkurz21) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo k vstupu do likvidácie a Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú a ani v prípade, ak pôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá vstúpila do likvidácie z dôvodu jej transformácie podľa osobitného zákona,21a)
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 144 ods. 7,
6.
nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov21b) v oblasti finančného trhu,
7.
vykonávala svoje funkcie alebo podnikala spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, prípadne z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia; to neplatí pri postupe podľa tohto bodu, ak posudzovaná osoba so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pôsobenia vo funkcii pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje tento bod, poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v tomto bode,
c)
finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť,24) centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,24a)
d)
derivátom peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov peňažných prostriedkov v eurách alebo v cudzej mene alebo iných majetkových hodnôt využívaných na tento účel v obchodnom styku; derivátom je aj peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na zmluvy o cenných papieroch alebo je od takých zmlúv odvodený; derivátmi sú najmä finančné nástroje uvedené v § 5 ods. 1 písm. d) až j),
e)
skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde má jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
f)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu,24aa) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby,
g)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu,
h)
kontrolou
1.
priamy alebo nepriamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby (ďalej len „rozhodujúci vplyv")
3a.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom,
3b.
na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takýto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa druhého bodu príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby,
3c.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
i)
dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
j)
materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),
k)
nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, najmä pokladničné poukážky a vkladové listy; nástrojmi peňažného trhu nie sú platobné prostriedky,24b)
l)
majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
m)
prevoditeľnými cennými papiermi cenné papiere, s ktorými sa obvykle obchoduje na kapitálovom trhu, s výnimkou platobných prostriedkov, najmä
1.
akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky24c) zastupujúce akcie vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2.
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky24c) zastupujúce takéto cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3.
iné cenné papiere ako uvedené v prvom a druhom bode vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa prvého alebo druhého bodu alebo ktoré umožňujú vyrovnanie v hotovosti určené na základe prevoditeľných cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, komodít, iných indexov alebo ukazovateľov,
n)
kapitálovými cennými papiermi
1.
akcie,
2.
iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami,
3.
prevoditeľné cenné papiere24c) oprávňujúce na získanie akýchkoľvek akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 z dôvodu ich výmeny alebo uplatnenia práv s nimi spojených, ak sú tieto prevoditeľné cenné papiere vydané emitentom týchto akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 alebo osobou patriacou k skupine (§ 138) tohto emitenta,
o)
nekapitálovými cennými papiermi cenné papiere, ktoré nie sú kapitálovými cennými papiermi,
p)
ponukovým programom plán, na ktorého základe sa priebežne alebo opakovane počas určeného obdobia ich vydávania vydávajú
1.
nekapitálové cenné papiere rovnakého druhu,
2.
opčné listy,
r)
cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane priebežne vydávané emisie cenných papierov alebo opakovane vydávané najmenej dve samostatné emisie cenných papierov rovnakého druhu za obdobie 12 mesiacov,
s)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
t)
zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa § 71da ods. 1, a to prostredníctvom pohyblivých zložiek odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania dlhodobých záujmov obchodníka s cennými papiermi,
u)
dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania dobrovoľné platby podľa osobitného predpisu,24d)
§ 8a
Klienti
(1)
Klientom obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu.
(2)
Profesionálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Za profesionálneho klienta sa považuje
a)
obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia, obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi, osoba podľa § 54 ods. 3 písm. j) a osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu má povolenie príslušného orgánu alebo jej činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
veľká obchodná spoločnosť spĺňajúca podmienky podľa odseku 3,
c)
štátny orgán, obec, vyšší územný celok, štátny orgán alebo územný celok iného štátu, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné organizácie,
d)
právnická osoba neuvedená v písmenách a) až c), ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do finančných nástrojov, vrátane právnickej osoby, ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania,
e)
osoba, s ktorou sa na jej žiadosť môže zaobchádzať ako s profesionálnym klientom, ak sú splnené podmienky podľa odseku 6.
(3)
Za veľkú obchodnú spoločnosť sa považuje obchodná spoločnosť spĺňajúca aspoň dve z týchto podmienok na individuálnej báze:
a)
celková suma jej majetku je najmenej 20 000 000 eur,
b)
čistý ročný obrat je najmenej 40 000 000 eur,
c)
jej vlastné zdroje sú najmenej 2 000 000 eur.
(4)
Ak osoba podľa odseku 2 písm. a) až d) usúdi, že nie je schopná riadne posúdiť alebo zvládnuť riziká spojené s príslušnou investičnou službou alebo vedľajšou službou, môže požadovať, aby sa s ňou zaobchádzalo rovnako ako s klientom, ktorý nie je profesionálnym klientom (ďalej len „neprofesionálny klient"). Také zaobchádzanie sa poskytne na základe písomnej zmluvy medzi klientom a obchodníkom s cennými papiermi, v ktorej sa uvedie, že s takouto osobou sa nebude zaobchádzať ako s profesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel pri výkone činnosti vo vzťahu ku klientom; v tejto zmluve sa zároveň uvedie, či sa vzťahuje na jednu alebo viaceré investičné služby alebo vedľajšie služby alebo obchody alebo na jeden alebo viaceré druhy finančných nástrojov alebo obchodov.
(5)
Ak je klientom osoba podľa odseku 2 písm. a) až d), obchodník s cennými papiermi ju musí informovať pred poskytnutím akejkoľvek služby o tom, že na základe jemu dostupných informácií ju považuje za profesionálneho klienta a bude s ňou takto zaobchádzať, ak sa nedohodnú inak. Zároveň obchodník s cennými papiermi musí informovať klienta aj o tom, že pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv môže požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo rovnako ako s neprofesionálnym klientom.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zaobchádzať s osobou podľa odseku 2 písm. e) ako s profesionálnym klientom, ak táto osoba spĺňa podmienky podľa odseku 7 a ak
a)
obchodník s cennými papiermi posúdi odborné znalosti, skúsenosti a poznatky klienta a vydá písomné vyjadrenie, že tie poskytujú primeranú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných obchodov alebo poskytovanie investičných služieb alebo vedľajších služieb je klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám s tým spojeným,
b)
táto osoba písomne vyhlásila obchodníkovi s cennými papiermi, že žiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom, a to vo vzťahu k jednej alebo viacerým investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom alebo k jednému alebo viacerým druhom finančných nástrojov alebo obchodov,
c)
obchodník s cennými papiermi poskytol tejto osobe jednoznačné písomné upozornenie o možnosti straty práv na ochranu a práv na náhradu,
d)
táto osoba písomne uviedla v dokumente oddelenom od zmluvy, že si je vedomá následkov straty práv podľa písmena c).
(7)
Na účely posudzovania možnosti zaradenia osoby podľa odseku 2 písm. e) do kategórie profesionálny klient postupom podľa odseku 6 musia byť splnené aspoň dve z týchto podmienok:
a)
táto osoba za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonala na príslušnom trhu s finančnými nástrojmi priemerne desať významných obchodov s finančnými nástrojmi za štvrťrok; pričom významným obchodom s finančnými nástrojmi sa rozumie obchod s finančnými nástrojmi, ktorého objem je vyšší ako 6 000 eur, a príslušným trhom sa rozumie regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo neorganizovaný trh, na ktorý sú prijaté na obchodovanie finančné nástroje, vo vzťahu ku ktorým sú poskytované alebo sa majú poskytovať investičné služby pre túto osobu,
b)
veľkosť jej portfólia zahŕňajúceho finančné nástroje a peňažné vklady prevyšuje 500 000 eur,
c)
táto osoba najmenej jeden rok vykonáva alebo vykonávala v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie činnosť v oblasti finančného trhu na pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti obchodov alebo investičných služieb poskytovaných alebo ktoré sa majú poskytovať pre túto osobu.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť príslušné písomné interné pravidlá a postupy členenia klientov do jednotlivých kategórií klientov.
(9)
Profesionálny klient je povinný informovať obchodníka s cennými papiermi o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súčasné zaradenie do kategórie profesionálny klient. Ak obchodník s cennými papiermi získa informáciu, že klient už nespĺňa počiatočné podmienky, ktoré ho oprávňovali na zaradenie do kategórie profesionálny klient, je povinný prijať potrebné opatrenia na jeho preradenie do inej kategórie.
§ 9
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na všetky cenné papiere, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Na cenné papiere sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o hnuteľných veciach, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(3)
Právne vzťahy vzniknuté pri uplatňovaní práv spojených s cennými papiermi, ktoré sa môžu uplatňovať len voči emitentovi alebo voči inej zákonom určenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka o záväzkových právnych vzťahoch, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 10
Podoba cenného papiera
(1)
Cenný papier môže mať podobu
a)
listiny, na ktorej je zápis podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „listinný cenný papier“), alebo
b)
zápisu podľa § 2 ods. 1 v evidencii ustanovenej podľa tohto zákona (ďalej len „zaknihovaný cenný papier“).
(2)
O podobe cenných papierov a o zmene ich podoby rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon25) neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z podôb uvedených v odseku 1.
(3)
Akcie na doručiteľa, podielové listy uzavretých podielových fondov, podielové listy otvorených podielových fondov na doručiteľa, dlhopisy na doručiteľa, investičné certifikáty a pokladničné poukážky môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov.
(4)
Evidencia podľa odseku 1 písm. b) je
a)
evidencia vedená centrálnym depozitárom, zahraničným centrálnym depozitárom alebo
b)
pri podielových listoch podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov podielového fondu vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom podielového fondu v súlade s osobitným zákonom;26a) na základe žiadosti emitenta môže túto evidenciu viesť aj centrálny depozitár a na jej vedenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
§ 11
Forma cenného papiera
(1)
Cenný papier môže mať formu cenného papiera na meno, cenného papiera na rad alebo cenného papiera na doručiteľa.
(2)
O forme cenných papierov rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon27) neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z foriem uvedených v odseku 1.
(3)
Listinné vkladové listy a vkladné knižky môžu mať len formu cenných papierov na meno.
§ 12
Náležitosti cenných papierov
(1)
Náležitosťou každého cenného papiera je označenie druhu cenného papiera ustanovené zákonom; pri vkladovom liste možno namiesto názvu vkladový list použiť označenie vkladový certifikát alebo označenie depozitný certifikát. Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera je aj jeho ISIN; to neplatí pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom, podielové listy otvoreného podielového fondu vedené v samostatnej evidencii a pokladničné poukážky vydané Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska. ISIN môže byť pridelený aj pre iný finančný nástroj, ak o to požiada právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá finančný nástroj vydala. Náležitosťou nekapitálového cenného papiera s pohľadávkou, s ktorou je spojený záväzok podriadenosti, je aj informácia, že s pohľadávkou z tohto cenného papiera je spojený záväzok podriadenosti.
(2)
Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera nie je
a)
číselné označenie,28)
b)
podpis alebo faksimile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta,
c)
údaj o povolení Národnej banky Slovenska na vydanie emisie cenných papierov, ktorej súčasťou je tento cenný papier, ak sa na vydanie týchto cenných papierov vyžaduje povolenie podľa osobitného zákona.29)
(3)
Na náležitosti vkladových listov sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.16aa) Náležitosťou vkladového listu je aj záväzok emitenta vyplácať dohodnuté výnosy v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta.
(4)
Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie náležitosti cenného papiera.
(5)
Náležitosti jednotlivých druhov cenných papierov musia byť na nich uvedené už pri ich vydaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(6)
Na postup pri zmene náležitostí cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných zákonov.
§ 13
Vydávanie cenného papiera
(1)
Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom a keď sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého majiteľa alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet majiteľa, klientsky účet alebo držiteľský účet.
(2)
Na postup pri vydávaní cenných papierov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(3)
Na žiadosť emitenta cenných papierov centrálny depozitár pridelí cennému papieru bezodkladne ISIN.
§ 14
Zánik cenného papiera
(1)
Cenný papier zaniká
a)
zánikom emitenta cenných papierov s výnimkou, ak emitent zaniká s právnym nástupcom alebo ak záväzok spojený s cenným papierom neprešiel na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to dňom jeho zániku,
b)
na základe rozhodnutia emitenta, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a to dňom určeným emitentom,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a to dňom uvedeným v tomto rozhodnutí,
d)
splnením iných právnych skutočností, ktoré pre zánik cenného papiera ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon, a to dňom splnenia tej právnej skutočnosti, ktorej splnenie nastane skôr.
(2)
Cenný papier, oprávňujúci na peňažné plnenie, zaniká aj dňom jeho úplného splatenia alebo dňom jeho predčasného splatenia, ak možnosť predčasného splatenia vyplýva z emisných podmienok alebo z dohody emitenta a majiteľa cenného papiera. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, cenný papier oprávňujúci na iné majetkové plnenie ako peňažné plnenie zaniká dňom splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z cenného papiera. Za úplné splatenie cenného papiera sa považuje splatenie cenného papiera vrátane vyplatenia výnosov z týchto cenných papierov, ak je s cenným papierom nárok na vyplatenie výnosov spojený. Nadobudnutie cenného papiera jeho emitentom pred dňom splatnosti cenného papiera sa považuje za predčasné splatenie cenného papiera len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon.31)
(3)
Na postup právnickej osoby alebo fyzickej osoby pri zániku cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Osoba, ktorá vedie evidenciu zaknihovaných cenných papierov, je povinná pri zániku zaknihovaného cenného papiera vykonať výmaz cenného papiera v tejto evidencii bezodkladne potom, ako sa dozvie o tejto skutočnosti; tým nie je dotknuté ustanovenie § 104 ods. 5.
(5)
Centrálny depozitár zruší ISIN na žiadosť emitenta alebo na základe rozhodnutia osoby oprávnenej pri zániku cenného papiera podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.
Zmena podoby cenného papiera
§ 15
(1)
Zmena podoby cenného papiera je zmena listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier toho istého druhu alebo zmena zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier toho istého druhu.
(2)
Rozhodnutie o zmene podoby cenného papiera je emitent povinný bezodkladne uverejniť v Obchodnom vestníku a v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz týždenne.
(3)
Zmena podoby cenného papiera sa musí vzťahovať na celú emisiu cenných papierov.
(4)
Emitent, ktorý poruší tento zákon pri zmene podoby cenného papiera, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 16
(1)
Ak emitent rozhodne o zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier, bezodkladne po tomto rozhodnutí uverejní v Obchodnom vestníku a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou aspoň raz týždenne burzové správy, v akej lehote sú mu majitelia menených cenných papierov povinní odovzdať listinné cenné papiere. Pri zmene podoby listinných akcií na meno je emitent povinný o tomto rozhodnutí aj písomne informovať všetkých majiteľov akcií bezodkladne po prijatí tohto rozhodnutia.
(2)
Lehota na vrátenie menených listinných cenných papierov nesmie byť kratšia ako dva mesiace a dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa uverejnenia rozhodnutia o zmene podoby listinného cenného papiera.
(3)
Po uplynutí lehoty na vrátenie menených listinných cenných papierov emitent zabezpečí zmenu podoby cenného papiera u centrálneho depozitára. Na ten účel sa s centrálnym depozitárom uzatvára písomná zmluva o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier. Centrálny depozitár po uzavretí takej zmluvy vykoná bezodkladne registráciu, ktorej obsahom je zápis zaknihovaného cenného papiera do evidencie podľa § 10 ods. 4 písm. a).
(4)
Ak boli odovzdané všetky listinné cenné papiere z príslušnej emisie cenných papierov pred uplynutím lehoty podľa odseku 1, centrálny depozitár je na základe žiadosti emitenta oprávnený postupovať podľa odseku 3 aj pred uplynutím lehoty podľa odseku 1.
(5)
Emitent vedie osobitnú evidenciu neodovzdaných listinných cenných papierov, ktorých podoba sa mení.
(6)
V čase od uplynutia lehoty na odovzdanie menených listinných cenných papierov až do vykonania zápisu centrálnym depozitárom v registri emitenta cenných papierov (ďalej len „register emitenta“) nemožno s neodovzdanými listinnými cennými papiermi obchodovať. Majiteľ takého cenného papiera môže požadovať výnos z cenného papiera, len keď odovzdá listinný cenný papier emitentovi.
(7)
Ak je majiteľ listinného cenného papiera na meno v omeškaní s jeho odovzdaním, vyzve ho emitent, aby tento cenný papier predložil v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak je majiteľ listinného cenného papiera na doručiteľa v omeškaní s jeho odovzdaním, emitent uverejní v Obchodnom vestníku výzvu na predloženie tohto cenného papiera v dodatočnej primeranej lehote, ktorú vo výzve určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak listinný cenný papier nie je predložený ani v dodatočne určenej lehote, postupuje emitent rovnako ako pri nevrátení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.
§ 17
(1)
Centrálny depozitár je povinný do 30 dní odo dňa, keď uzavrie s emitentom písomnú zmluvu o poskytovaní služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier, odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta a zoznam majiteľov zaknihovaného cenného papiera vypracovaný v súčinnosti s členmi centrálneho depozitára (ďalej len „člen“) najneskôr ku dňu, ktorý určí emitent v tejto zmluve ako deň zmeny podoby cenného papiera, a to v rozsahu evidovaných údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení. Odo dňa odovzdania tohto výpisu nesmie centrálny depozitár ani člen vykonávať vo svojej evidencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení.
(2)
Centrálny depozitár zruší registráciu cenného papiera podľa odseku 1 ku dňu, ktorý emitent určí v zmluve podľa odseku 1 ako deň zmeny podoby tohto cenného papiera s výnimkou podľa odseku 6. Centrálny depozitár súčasne oznámi túto skutočnosť burze cenných papierov, ak bol cenný papier prijatý na obchodovanie na trhu, ktorý organizuje táto burza cenných papierov.
(3)
Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 neuplynulo viac ako 30 dní. Dňom zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 vzniká majiteľovi tohto cenného papiera právo na to, aby mu ho emitent odovzdal v listinnej podobe. Túto skutočnosť a lehotu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov je emitent povinný uverejniť spôsobom podľa § 16 ods. 1.
(4)
Pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom (ďalej len „pozastavenie práva nakladať“) podľa § 28 zaniká ku dňu zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera.
(5)
Ak je ku dňu odovzdania výpisu podľa odseku 1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zriadené záložné právo, centrálny depozitár je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť záložnému veriteľovi. Ak je ku dňu zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera, ktorého podoba sa mení, zaregistrované záložné právo na cennom papieri, zostávajú účinky založenia nedotknuté aj po tomto dni. Právo na odovzdanie listinného cenného papiera vzniká záložnému veriteľovi. Túto povinnosť emitent splní aj tak, že dá listinný cenný papier so súhlasom záložného veriteľa do úschovy (§ 39), alebo ho uloží (§ 42), ak sa uschovávateľovi alebo opatrovateľovi odovzdá aj prvopis alebo úradne overená kópia záložnej zmluvy. Ak sa zmena podoby týka listinného cenného papiera na rad, vyznačí záložný veriteľ za majiteľa na cennom papieri vyhlásenie o jeho založení podľa § 45 ods. 4. Ak v čase zmeny podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier nepôsobí voči majiteľovi cenného papiera záložné právo podľa § 53a ods. 4 a § 53b ods. 2, právo na vydanie listinného cenného papiera má majiteľ cenného papiera uvedený v zozname podľa odseku 1, ak centrálny depozitár eviduje údaje o záložnom práve vo svojej evidencii.
(6)
Podobu zaknihovaného cenného papiera možno zmeniť až po oznámení podľa odsekov 4 a 5.
(7)
Ak je majiteľ meneného zaknihovaného cenného papiera v omeškaní s prevzatím listinného cenného papiera, postupuje emitent rovnako ako pri nepredložení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.
§ 18
Prechod cenného papiera
(1)
Prechodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom.32)
(2)
Zmenu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom podľa odseku 1 v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „účet majiteľa") podľa § 105, držiteľského účtu podľa § 105a alebo účtu vedeného v súlade s § 71h ods. 2, zaregistruje centrálny depozitár, člen alebo podľa § 71h ods. 2 obchodník s cennými papiermi vždy ku dňu tohto prechodu, ak § 18b neustanovuje inak.
(3)
Ak sa prevádzajú cenné papiere na základe zmluvy o predaji podniku,33) použijú sa ustanovenia o prechode cenného papiera.
(4)
Príkaz na registráciu podľa odseku 2 podáva nadobúdateľ cenného papiera alebo ním poverený obchodník s cennými papiermi, alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(5)
K príkazu podľa odseku 4 treba doložiť aj prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu.
§ 18a
Presun cenného papiera
(1)
Presunom cenného papiera nedochádza k zmene v osobe majiteľa cenného papiera, ale k presunutiu cenného papiera z účtu majiteľa na iný účet toho istého majiteľa.
(2)
Presun cenných papierov z jedného účtu majiteľa na druhý účet toho istého majiteľa je centrálny depozitár alebo člen povinný vykonať k tomu istému dňu.
(3)
Na presun cenného papiera sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenného papiera.
§ 18b
Osobitné ustanovenia o nakladaní s cennými papiermi po smrti majiteľa účtu
(1)
Pri nadobudnutí cenných papierov na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve môže dedič okrem postupu podľa § 18 podať ako prevodca príkaz na registráciu prevodu cenných papierov z účtu majiteľa poručiteľa.
(2)
Príkaz na registráciu prevodu podľa odseku 1 podáva dedič cenného papiera aj nadobúdateľ členom, u ktorých má poručiteľ alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo centrálnemu depozitárovi, u ktorého má poručiteľ alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo osobe, ktorej vedie centrálny depozitár držiteľský účet, a to v dohodnutej lehote, ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia zmluvy.
(3)
K príkazu na registráciu prevodu podľa odseku 1 musí dedič alebo nadobúdateľ doložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho nadobudnutie cenného papiera poručiteľa dedičom.
(4)
Na príkaz na registráciu prevodu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenného papiera.
Všeobecné ustanovenia o prevode cenných papierov
§ 19
(1)
Prevodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy podľa tohto zákona.
(2)
Prevoditeľnosť cenného papiera možno vylúčiť alebo obmedziť, ak to osobitný zákon34) pripúšťa. Emitent nemôže obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť cenných papierov na doručiteľa.
(3)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak,35) stáva sa kupujúci majiteľom cenného papiera, aj keď predávajúci nemal právo tento cenný papier previesť, ibaže kupujúci v čase prevodu vedel alebo musel vedieť, že predávajúci nemá právo cenný papier previesť.
(4)
Práva spojené s cenným papierom sú samostatne prevoditeľné bez prevodu cenného papiera a môžu byť predmetom samostatného obchodu, len ak to ustanovuje osobitný zákon.36)
§ 20
Záväzok previesť listinný cenný papier je splnený odovzdaním listinného cenného papiera nadobúdateľovi, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné. Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie podmienky prevodu.
§ 21
(1)
Na prevod listinného cenného papiera na rad sa vyžaduje aj rubopis. Rubopisom prechádzajú všetky práva spojené s listinným cenným papierom, ak osobitný zákon neustanovuje inak a nemožno ho viazať na splnenie podmienky.37)
(2)
Ak osobitný zákon35) neustanovuje inak, musí rubopis obsahovať podpis prevodcu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom cenného papiera. Ak nadobúda cenný papier zahraničná právnická osoba,38) identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo pridelené. Pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla uvádza dátum jej narodenia.
Registrácia prevodu
§ 22
(1)
Záväzok previesť zaknihovaný cenný papier je splnený registráciou jeho prevodu vykonanou centrálnym depozitárom alebo členom na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „príkaz na registráciu prevodu“), ak prevádzaný cenný papier zodpovedá zmluve.
(2)
Registráciou prevodu zaknihovaného cenného papiera je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu majiteľa prevodcu alebo držiteľského účtu podľa § 105a a v prospech účtu majiteľa nadobúdateľa alebo držiteľského účtu podľa § 105a. Zápisy na ťarchu a v prospech účtov majiteľov je centrálny depozitár alebo člen povinný vykonať k tomu istému dňu.
§ 23
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdateľ členom, u ktorých má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo centrálnemu depozitárovi, u ktorého má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo osobe, ktorej vedie centrálny depozitár držiteľský účet, a to v dohodnutej lehote, ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia zmluvy.
(2)
Ak príkazy na registráciu prevodu nie sú obsahovo zhodné, centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu nevykoná a bezodkladne príkazy na registráciu prevodu s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali. Ak k príkazu na registráciu prevodu nie je priložené právoplatné rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu, ktorý sa vyžaduje podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného zákona,39) centrálny depozitár alebo člen, ktorý dostal príkazy na registráciu prevodu, túto skutočnosť bezodkladne po registrácii prevodu písomne oznámi tomu príslušnému orgánu, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdateľa.
(3)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prevodu alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 24
(1)
Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je povinný dať bezodkladne príkaz na registráciu prevodu. Tento obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukázať svoje oprávnenie dať príkaz na registráciu prevodu. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu bezodkladne po tom, čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Na zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje § 23 ods. 3.
§ 25
(1)
Ak sa uskutočňuje prevod zaknihovaného cenného papiera na základe obchodu uzavretého na burze cenných papierov, dáva príkaz na registráciu prevodu burza cenných papierov, ktorá je povinná centrálnemu depozitárovi alebo členovi na jeho žiadosť preukázať svoje oprávnenie dať príkazy na registráciu prevodu. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu bezodkladne po tom, čo obdrží takýto príkaz na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Na zodpovednosť burzy cenných papierov sa vzťahuje § 23 ods. 3.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa rovnako vzťahujú aj na obchody uzavreté na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizátora tohto systému.
§ 27
(1)
Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu, identifikačné údaje nadobúdateľa, identifikáciu prevádzaných cenných papierov a ďalšie údaje v rozsahu potrebnom na vykonanie zápisu v príslušnej evidencii cenných papierov podľa prevádzkového poriadku alebo interných predpisov obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2.
(2)
Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať aj identifikačné údaje tohto obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ak príkaz na registráciu prevodu podáva burza cenných papierov, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať okrem údajov podľa odseku 2 aj identifikačné údaje tejto burzy cenných papierov.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na prevody cenných papierov vykonávané obchodníkom s cennými papiermi v ním vedenej evidencii podľa § 71h ods. 2.
§ 28
Registrácia pozastavenia práva nakladať
(1)
Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje pozastavenie práva nakladať na základe príkazu na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(2)
Registráciou pozastavenia práva nakladať sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v evidencii centrálneho depozitára, a ak sú údaje o zaknihovanom cennom papieri a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom, aj v evidencii u tohto člena.
(3)
Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať môže dať
a)
majiteľ zaknihovaného cenného papiera,
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera alebo ak to vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a majiteľom zaknihovaného cenného papiera,
c)
burza cenných papierov alebo mnohostranný obchodný systém, ak sa má zaknihovaný cenný papier predať na tejto burze cenných papierov alebo tomto mnohostrannom obchodnom systéme, alebo centrálny depozitár pri vykonávaní zúčtovania a vyrovnania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi,
d)
záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka alebo iná centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystému súčasne s podaním príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru podľa § 53a ods. 4, a Národná banka Slovenska, ak podáva príkaz na pozastavenie práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 45 ods. 6,
e)
emitent, najviac na desať dní pred dňom výplaty úrokových výnosov, splatenia menovitej hodnoty, registrácie zmeny alebo zániku cenného papiera,
f)
emitent akcií a dočasných listov najviac na päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti a emitent družstevných podielnických listov najviac na päť dní pred konaním členskej schôdze družstva; to neplatí vo vzťahu k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo ak ide o emitenta, ktorý má len jedného akcionára alebo jedného majiteľa družstevných podielnických listov,
g)
centrálny depozitár alebo člen, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3 alebo podľa osobitného predpisu39a) alebo na účel plnenia povinností podľa osobitných predpisov,40) alebo centrálny depozitár na nevyhnutný čas na účel nápravy zisteného nesúladu v evidencii,
h)
príslušný štátny orgán,
i)
orgán vykonávajúci dohľad podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov,41) ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s cenným papierom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
j)
exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera,42)
k)
centrálny depozitár alebo člen v nevyhnutnom rozsahu primerane k výške pohľadávky, ak vedie vo svojej evidencii účet majiteľa pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je viac ako 14 dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi alebo členovi. Ak dôjde k splneniu peňažného záväzku alebo jeho nesplnenej časti, je centrálny depozitár alebo člen povinný bezodkladne podať príkaz na registráciu zrušenia tohto pozastavenia práva nakladať,
l)
navrhovateľ podľa § 118i ods. 1, ktorému Národná banka Slovenska udelila súhlas na uplatnenie práva výkupu podľa § 118i ods. 4.
(4)
Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať a príkaz na registráciu zrušenia pozastavenia práva nakladať musia obsahovať náležitosti týkajúce sa zaknihovaného cenného papiera a jeho majiteľa, uvedené v § 27 ods. 1, a dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu. Ak príkaz neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a centrálny depozitár jeho registráciu nevykoná.
(5)
Ak sa príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto práva vzťahuje na celú emisiu cenných papierov, osoba oprávnená podľa odseku 3 dáva príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto práva centrálnemu depozitárovi, ktorý vedie emisiu v registri emitenta. Ak sa pozastavenie práva nakladať vzťahuje na celú emisiu, ktorej cenné papiere sú evidované na držiteľskom účte centrálneho depozitára, je centrálny depozitár povinný zaregistrovať pozastavenie práva nakladať v evidencii, ktorú vedie podľa § 105c na základe oznámenia centrálneho depozitára, ktorý vedie register emitenta; oznámenie môže byť realizované elektronickou formou a musí obsahovať údaje v rovnakom rozsahu, ako boli uvedené v príkaze na registráciu pozastavenia práva nakladať. Na podanie príkazov podľa prvej vety sa ustanovenie odseku 4 nepoužije. Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov a príkaz na registráciu zrušenia tohto pozastavenia práva nakladať musia obsahovať
a)
identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),
b)
ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,
c)
dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.
(6)
Pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c) možno zaregistrovať len vtedy, ak na cenný papier nie je zaregistrované iné pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c).
(7)
Ak bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, nie je po dobu tohto pozastavenia majiteľ zaknihovaného cenného papiera oprávnený uzavrieť zmluvu o kúpe cenného papiera, zmluvu o darovaní cenného papiera, zmluvu o pôžičke cenného papiera, zmluvu o obstaraní jeho predaja, zmluvu o zabezpečovacom prevode cenného papiera, ani dať pokyn na predaj tohto cenného papiera.
(8)
Po dobu zaregistrovania pozastavenia práva nakladať nevykoná centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera; ak centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prechodu cenného papiera podľa § 2 ods. 2 písm. d), bezodkladne to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(9)
Pozastavenie práva nakladať zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálneho depozitára alebo člena. Centrálny depozitár alebo člen vykoná zápis po uplynutí doby, na ktorú bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, alebo na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi, ak predáva cenné papiere podľa § 51, na ktoré bolo zriadené záložné právo, a ruší pozastavenie práva nakladať zaregistrované podľa odseku 3 písm. a) až d) alebo na základe príkazu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo centrálny depozitár alebo člen, ak osoba, ktorá podala príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať, zanikla bez právneho nástupcu alebo ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona.
(10)
Ak centrálny depozitár alebo člen vykoná príkaz na zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať, bezodkladne to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať, to neplatí, ak centrálny depozitár alebo člen rušia príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať u osoby, ktorá podala príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať, zanikla bez právneho nástupcu alebo, ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona.
(11)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz podľa odseku 9, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(12)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť burze cenných papierov registráciu pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov.
(13)
Postup podľa odsekov 1 až 12, ktoré sa týkajú centrálneho depozitára alebo člena, sa s výnimkou odseku 5 vzťahuje aj na obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2.
§ 29
Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných v samostatnej evidencii, na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami, na zabezpečovanie záväzkov takými podielovými listami, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53e s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou týchto podielových listov vykonáva depozitár podielového fondu a správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii. Ak depozitár podielového fondu a správcovská spoločnosť organizuje aj systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s podielovými listami evidovanými v samostatnej evidencii, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých podielových listov a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
DRUHÁ ČASŤ
ZMLUVY O CENNÝCH PAPIEROCH
§ 30
Zmluva o kúpe cenných papierov a zmluva o darovaní cenných papierov
(1)
Zmluva o kúpe cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Na platnosť zmluvy o kúpe cenných papierov sa vyžaduje, aby bol v nej určený druh prevádzaného cenného papiera, počet prevádzaných cenných papierov, ich kúpna cena a ich ISIN, ak je pridelený.
(2)
Bez určenia kúpnej ceny je zmluva o kúpe cenných papierov platná, len keď strany v tejto zmluve prejavili vôľu uzavrieť ju bez určenia kúpnej ceny. V takých prípadoch je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier predával v deň uzavretia zmluvy na burze cenných papierov. Ak zastupiteľný cenný papier nebol v tento deň predmetom obchodovania na burze cenných papierov, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier naposledy predával na burze cenných papierov. Ak nemožno kúpnu cenu takto určiť, je kupujúci povinný zaplatiť cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
(3)
Zmluva o kúpe listinného cenného papiera na meno musí mať písomnú formu, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, aj zmluva o kúpe listinného cenného papiera na rad.
(4)
Zmluva o darovaní cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva o darovaní cenných papierov musí mať písomnú formu.
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera
§ 31
(1)
Komisionárskou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa zaväzuje komisionár, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho účet kúpu alebo predaj cenného papiera alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
(2)
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera musí mať písomnú formu.
(3)
Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné, musí mať komitentov pokyn, podľa ktorého komisionár obstaráva kúpu alebo predaj cenného papiera, písomnú formu. Ak pokyn komitenta nemá písomnú formu, je komisionár povinný vydať komitentovi na jeho žiadosť potvrdenie o udelenom pokyne.
§ 32
(1)
Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie kúpy cenného papiera, môže komisionár žiadať preddavok.
(2)
Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie predaja cenného papiera, môže komisionár požadovať, aby mu v prípade listinného cenného papiera komitent tento cenný papier odovzdal alebo aby v prípade zaknihovaného cenného papiera bolo v evidencii centrálneho depozitára alebo v samostatnej evidencii zaregistrované pozastavenie práva nakladať s týmto cenným papierom.
(3)
Po dobu, po ktorú je komisionár viazaný pokynom komitenta na obstaranie predaja cenného papiera, nie je komitent oprávnený s týmto cenným papierom nakladať.
§ 33
(1)
Komisionár môže svoj záväzok splniť tak, že komitentovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo od komitenta cenný papier kúpi, len ak to komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera pripúšťa.
(2)
Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné a ak komisionár má takú možnosť, je komisionár povinný aj bez súhlasu komitenta predať cenný papier za vyššiu cenu, než bola uvedená v pokyne, alebo kúpiť cenný papier za nižšiu cenu, než bola uvedená v pokyne, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým komitentovi spôsobil.
(3)
Ak nie je určená kúpna cena alebo predajná cena v pokyne komitenta, je komisionár povinný kúpiť cenný papier alebo predať cenný papier za najvýhodnejšiu cenu pre komitenta, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
§ 34
Cenné papiere zverené komisionárovi na predaj sú majetkom komitenta, pokým ich nenadobudne tretia osoba.
§ 35
Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta v prípade listinných cenných papierov dňom vykonania rubopisu, ak sa vyžaduje, a ich odovzdaním komisionárovi alebo zapísaním na účet majiteľa alebo držiteľský účet komisionára v prípade zaknihovaných cenných papierov. Komisionár je povinný bezodkladne vykonať rubopis, ak sa vyžaduje, a odovzdať listinné cenné papiere komitentovi alebo v prípade zaknihovaných cenných papierov zabezpečiť bezodkladne prevedenie cenných papierov na účet majiteľa komitenta po tom, čo komitent zaplatil cenu kúpených cenných papierov a odplatu podľa § 31 ods. 1. Túto povinnosť komisionár nemá, ak je podľa zmluvy povinný pre komitenta cenné papiere uschovať a spravovať alebo uložiť (§ 39, 41 alebo § 42), vykonáva pre komitenta vedľajšiu službu držiteľská správa podľa § 6 ods. 2 písm. a) a údaje o majiteľoch cenných papierov sú evidované v evidencii vedenej komisionárom podľa § 71h ods. 2.
§ 36
Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)
Mandátnou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje mandatár, že v mene mandanta a na jeho účet kúpi alebo predá cenný papier podľa pokynov mandanta alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Na povinnosti a práva mandatára sa vzťahujú ustanovenia § 33 o povinnostiach a právach komisionára.
(2)
Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov musí mať písomnú formu.
§ 37
Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)
Zmluvou o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje sprostredkovateľ, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť predať alebo kúpiť cenný papier, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
(2)
Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov musí mať písomnú formu.
§ 38
Zmluva o pôžičke cenného papiera
(1)
Zmluvou o pôžičke cenného papiera sa zaväzuje veriteľ, že prevedie na dlžníka určitý počet zastupiteľných cenných papierov, a dlžník sa zaväzuje previesť na veriteľa po uplynutí dohodnutej lehoty rovnaký počet zastupiteľných cenných papierov. Zároveň sa dlžník zaväzuje zaplatiť odplatu, ak bola dojednaná. Namiesto odplaty v peniazoch možno dojednať odplatu prevedením väčšieho počtu zastupiteľných cenných papierov, než koľko ich veriteľ požičal dlžníkovi.
(2)
Zmluva o pôžičke cenného papiera musí mať písomnú formu. Na platnosť zmluvy o pôžičke cenného papiera sa vyžaduje, aby v nej bol určený druh prevádzaného cenného papiera, počet prevádzaných cenných papierov a ich ISIN, ak je pridelený.
(3)
Záväzkové vzťahy z odplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch.43) Záväzkové vzťahy z bezodplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o pôžičke.
Zmluva o úschove listinných cenných papierov
§ 39
(1)
Zmluvou o úschove listinných cenných papierov sa zaväzuje uschovávateľ prevziať listinný cenný papier na uloženie do samostatnej alebo hromadnej úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Zmluva musí obsahovať určenie osôb, ktoré sú oprávnené s listinným cenným papierom ukladaným do úschovy nakladať. Ak nie je v zmluve odplata určená, má uschovávateľ právo na obvyklú odplatu v čase uzavretia zmluvy. Ak ide o úschovu zastupiteľného cenného papiera, môže byť uschovávateľom iba obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár. Ak zmluva neustanovuje inak, platí, že zastupiteľný listinný cenný papier sa ukladá do hromadnej úschovy a nezastupiteľný listinný cenný papier do samostatnej úschovy. Zmluva o úschove listinných cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Samostatnou úschovou je uloženie listinného cenného papiera jedného zložiteľa oddelene od listinných cenných papierov ostatných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný vrátiť zložiteľovi ten istý listinný cenný papier, ktorý mu zložiteľ zveril do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
(3)
Hromadnou úschovou je spoločné uloženie zastupiteľného listinného cenného papiera zložiteľa so zastupiteľnými listinnými cennými papiermi iných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný odovzdať zložiteľovi zastupiteľný listinný cenný papier, ale zložiteľ nemá právo na vrátenie toho istého listinného cenného papiera, ktorý zveril uschovávateľovi do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sú spoločným majetkom zložiteľov. Podiel zložiteľa na spoločnom majetku je daný pomerom súčtu menovitých hodnôt zastupiteľných listinných cenných papierov, ktoré uložil do hromadnej úschovy k súčtu menovitých hodnôt všetkých zastupiteľných cenných papierov v hromadnej úschove. Ak listinné cenné papiere nemajú menovitú hodnotu, použije sa namiesto menovitej hodnoty počet kusov listinných cenných papierov. Na zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve. Každý zložiteľ je oprávnený uplatňovať si svoje práva voči uschovávateľovi samostatne.
(4)
Uschovávateľ je povinný viesť evidenciu o listinnom cennom papieri uloženom do úschovy. Evidencia obsahuje obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo zložiteľa a emitenta, druh listinného cenného papiera a jeho menovitú hodnotu, ak má menovitú hodnotu. Pri samostatnej úschove listinného cenného papiera obsahuje evidencia aj jeho číslo a miesto uloženia.
(5)
Ak sa listinný cenný papier nenachádza u uschovávateľa v čase uzavretia zmluvy, je uschovávateľ povinný ho prevziať a uložiť.
(6)
Uschovávateľ je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti chrániť listinný cenný papier pred stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením.
(7)
Zložiteľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby mu uschovávateľ listinný cenný papier odovzdal, a odovzdať ho späť uschovávateľovi, ak zmluva o uložení listinných cenných papierov nezanikla.
(8)
Zmluvu o úschove cenných papierov môže uschovávateľ alebo zložiteľ vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, môže uschovávateľ vypovedať zmluvu ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a zložiteľ s okamžitou účinnosťou.
(9)
Ak zo zmluvy o úschove cenných papierov alebo z prejavu vôle zložiteľa nevyplýva v súvislosti s vyzdvihnutím uloženého listinného cenného papiera iné, považuje sa zmluva tiež za vypovedanú, ak zložiteľ vyzdvihol všetky uložené listinné cenné papiere.
(10)
Uschovávateľ má na zabezpečenie svojich práv zo zmluvy o úschove cenných papierov záložné právo k listinnému cennému papieru uloženému do úschovy, ak sa u neho nachádza.
(11)
Ak je na majetok uschovávateľa vyhlásený konkurz,21) je správca konkurznej podstaty povinný vykonať všetky potrebné kroky na odovzdanie listinných cenných papierov uložených do samostatnej alebo hromadnej úschovy a odovzdať ich jednotlivým zložiteľom v súlade s ich podielmi podľa odsekov 2 a 3. Ak nemožno odovzdať listinné cenné papiere všetkým zložiteľom, je správca konkurznej podstaty povinný uložiť neodovzdané cenné papiere u iného uschovávateľa za podobných podmienok, ako boli uložené, s prihliadnutím na ochranu záujmov zložiteľov. Správca konkurznej podstaty má voči úpadcovi právo na náhradu nákladov spojených s odovzdaním listinných cenných papierov. Zložitelia sú povinní uhradiť takto vzniknuté náklady podľa pomerov svojich podielov.
§ 40
(1)
Uschovávateľ je oprávnený listinný cenný papier prevzatý na základe zmluvy o úschove cenných papierov odovzdať do úschovy inému aj bez súhlasu zložiteľa, ak z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné.
(2)
Odovzdaním listinného cenného papiera inému uschovávateľovi nie sú dotknuté práva zložiteľa voči uschovávateľovi, s ktorým uzavrel zmluvu o úschove listinných cenných papierov.
§ 41
Zmluva o správe cenných papierov
(1)
Zmluvou o správe cenných papierov sa zaväzuje správca, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s určitým cenným papierom, a majiteľ cenného papiera sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má správca právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o správe cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Správcom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54 alebo centrálny depozitár.
(3)
Správca je povinný aj bez pokynov majiteľa cenného papiera urobiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cenným papierom, najmä požadovať splnenie záväzkov spojených s cenným papierom, ako aj vykonávať výmenné práva alebo predkupné práva spojené s cenným papierom, ak zmluva o správe cenných papierov neustanovuje inak.
(4)
Správca je povinný plniť pokyny majiteľa cenného papiera; tieto pokyny sa musia dať písomne, ak zmluva o správe cenných papierov nepripúšťa inú formu. Na nesprávne pokyny je správca povinný majiteľa cenného papiera včas upozorniť.
(5)
Ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má správca uskutočniť, je majiteľ cenného papiera povinný odovzdať správcovi listinný cenný papier alebo potrebné písomné splnomocnenie, a to bezodkladne po tom, čo ho na to správca vyzval. Ak sa úkon týka zaknihovaného cenného papiera, je jeho majiteľ povinný po vyzvaní správcom včas urobiť opatrenia, aby bol správca oprávnený v potrebnom rozsahu dávať príkazy na nakladanie so zaknihovaným cenným papierom.
(6)
Ak správca má vykonávať hlasovacie právo spojené s cenným papierom, je oprávnený od majiteľa tohto cenného papiera požadovať potrebné písomné splnomocnenie. Ak dá majiteľ cenného papiera správcovi pokyny, ako sa má hlasovacie právo využiť, je správca povinný hlasovať za majiteľa cenného papiera takto určeným spôsobom.
(7)
Správca odovzdá prevzatý listinný cenný papier jeho majiteľovi bezodkladne po uskutočnení úkonu, na ktorý bol listinný cenný papier potrebný, ak z povahy tohto úkonu nevyplýva niečo iné. Po dobu, keď správca má listinný cenný papier u seba, zodpovedá za škodu na ňom podľa § 39 ods. 2.
(8)
Ak sa nedohodlo inak, platí, že odplata za správu cenného papiera zahŕňa aj náklady, ktoré správca vynaložil pri plnení svojho záväzku.
(9)
Ak zo zmluvy nevyplýva inak, vykonáva správca právne úkony spojené so správou cenného papiera v mene majiteľa cenného papiera a na jeho účet majiteľa; na určenie práv a povinností strán sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. Ak má správca podľa zmluvy uskutočniť právny úkon vo svojom mene a na účet majiteľa cenného papiera, platia primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve.
(10)
Na výpoveď zmluvy o správe cenných papierov sa použije obdobne ustanovenie § 39 ods. 8, ak táto zmluva neustanovuje inak.
§ 42
Zmluva o uložení cenných papierov
(1)
Zmluvou o uložení cenných papierov sa opatrovateľ zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a spravoval, a uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má opatrovateľ právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o uložení cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Opatrovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54.
(3)
Pre zmluvu o uložení cenných papierov platia primerane ustanovenia upravujúce zmluvu o úschove cenných papierov a zmluvu o správe cenných papierov.
(4)
Opatrovateľ je povinný uložiteľovi podať každoročne správu o stave uložených listinných cenných papierov.
(5)
Ak sa listinný cenný papier odovzdá uložiteľovi na jeho žiadosť, nemá opatrovateľ po dobu, keď sa u neho listinný cenný papier nenachádza, povinnosť ho spravovať.
(6)
Uložiteľ môže obmedziť záväzok opatrovateľa na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cenných papierov, alebo na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o správe cenných papierov. Odplata, ktorú má uložiteľ platiť, sa v tomto prípade primerane zníži.
(7)
Opatrovateľ môže odovzdať listinný cenný papier do druhotnej úschovy alebo druhotnej úschovy a správy len s písomným súhlasom uložiteľa. Osobu, ktorá prevzala listinný cenný papier do druhotnej úschovy a správy, nemožno splnomocniť na výkon hlasovacieho práva spojeného s týmto cenným papierom.
§ 43
Zmluva o riadení portfólia
(1)
Zmluvou o riadení portfólia sa obhospodarovateľ zaväzuje hospodáriť s portfóliom klienta na základe rozhodovania obhospodarovateľa v rámci a v rozsahu zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Táto zmluva musí mať písomnú formu.
(2)
Obhospodarovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54.
(3)
Obhospodarovateľ je povinný aj bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj, ako aj prvé nadobudnutie cenných papierov, a ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vykonávať činnosti podľa § 39 a 41, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú odbornú starostlivosť o portfólio klienta. Klient môže záväzok obhospodarovateľa obmedziť len na povinnosti, ktoré sa týkajú obstarávania kúpy, predaja alebo nadobudnutia cenných papierov pri ich vydaní. Odplata, ktorú má klient zaplatiť, sa v tomto prípade primerane zníži.
(4)
Zmluvu o riadení portfólia možno vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, možno túto zmluvu vypovedať ku koncu druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
(5)
Ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, ustanovenie § 39 ods. 7 sa použije primerane.
(6)
Na zmluvu o riadení portfólia sa primerane použijú ustanovenia o zmluvách podľa § 31 až 36 a § 39 až 41.
§ 44
Imobilizácia cenných papierov
(1)
Zmluvu o hromadnej úschove podľa § 39 ods. 3 môže ako zložiteľ uzavrieť aj emitent týchto cenných papierov. Na takto emitentom uložené cenné papiere (ďalej len „imobilizované cenné papiere“) u centrálneho depozitára sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zaknihovaných cenných papieroch. Ak sú cenné papiere v hromadnej úschove u obchodníka s cennými papiermi, použijú sa ustanovenia tohto zákona o listinných cenných papieroch.
(2)
Na postup podľa odseku 1 sa v prípade už vydaného listinného cenného papiera primerane použije ustanovenie § 16.
(3)
Majiteľ imobilizovaného cenného papiera má právo požadovať od emitenta, aby mu bezodkladne listinný cenný papier odovzdal; to neplatí, ak sú imobilizované cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na inom obchodnom mieste.
(4)
Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na inom obchodnom mieste, môže uzavrieť zmluvu podľa odseku 1 len s centrálnym depozitárom alebo so zahraničným centrálnym depozitárom, ktorý vykonáva túto činnosť.
§ 44a
(1)
Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 39 až 42 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o zaknihovaných cenných papieroch.
(2)
Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 31 až 44 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o finančných nástrojoch, ktoré nie sú cennými papiermi.
TRETIA ČASŤ
ZABEZPEČOVANIE ZÁVÄZKOV CENNÝMI PAPIERMI
Zmluvné záložné právo
§ 45
(1)
Zmluvné záložné právo k cenným papierom vzniká, ak tento zákon neustanovuje inak, registráciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii založených cenných papierov (ďalej len „register záložných práv“).
(2)
Register záložných práv u listinných cenných papierov vedie centrálny depozitár. Register záložných práv u zaknihovaných cenných papierov vedie centrálny depozitár pre cenné papiere, ktoré eviduje v registri emitenta. Register záložných práv pri zaknihovaných podielových listoch podielových fondov, ktorých register emitenta je evidovaný depozitárom podielového fondu v súlade s osobitným zákonom,26a) vedie tento depozitár alebo správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii.
(3)
Pri listinných cenných papieroch centrálny depozitár pri registrácii vzniku zmluvného záložného práva vyznačí na listinnom cennom papieri doložku „na založenie“.
(4)
Na vznik zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom, ktoré sú prevoditeľné rubopisom, sa vyžaduje aj písomné vyhlásenie majiteľa cenného papiera urobené na tomto cennom papieri (ďalej len „záložný rubopis“). V záložnom rubopise sa uvedie aj osoba záložného veriteľa. Inak musí záložný rubopis obsahovať primerane náležitosti uvedené v § 21 ods. 2. Záložný veriteľ nesmie listinné cenné papiere, ktoré obsahujú záložný rubopis, ďalej prevádzať.
(5)
Ustanovením odseku 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.44)
(6)
Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska vzniká aj uzavretím úverového obchodu s Národnou bankou Slovenska,45) a to na dobu trvania obchodného vzťahu z uzavretého obchodu. Centrálny depozitár je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska súčasne podá príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3, a to na dobu trvania obchodného vzťahu z uzavretého obchodu.
§ 46
(1)
Zmluvné záložné právo k cenným papierom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom v registri záložných práv.
(2)
Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom centrálny depozitár vyznačí túto skutočnosť na listinnom cennom papieri.
§ 47
(1)
Register záložných práv obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu záložcu, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
c)
označenie založeného cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
d)
obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
e)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa,
f)
množstvo alebo objem cenných papierov,
g)
výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, a dobu jej splatnosti,
h)
dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv.
(2)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať výpis z registra záložných práv v rozsahu údajov podľa odseku 1 písm. a), c), f) a h).
§ 48
(1)
Zmluva o založení cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníkaObčianskeho zákonníka o záložnom práve, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zmluva o založení cenných papierov musí mať písomnú formu.
(3)
Predmetom zmluvy o založení cenných papierov nemôžu byť cenné papiere, ktoré sú založené.
§ 49
(1)
Ak vzniklo zmluvné záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý bol uschovaný alebo uložený, je zložiteľ alebo uložiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť uschovávateľovi alebo opatrovateľovi. K oznámeniu je zložiteľ alebo uložiteľ povinný priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení cenných papierov.
(2)
Založený listinný cenný papier, ktorý je v samostatnej úschove, sa musí uložiť oddelene od ostatných cenných papierov zložiteľa. Založený listinný cenný papier uložený v úschove sa nesmie vydať zložiteľovi bez súhlasu záložného veriteľa alebo bez preukázania zániku zmluvného záložného práva. To isté platí aj o založenom listinnom cennom papieri uloženom podľa zmluvy o uložení cenných papierov.
§ 50
Registrácia zmluvného záložného práva
(1)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru môže dať záložný veriteľ, záložca alebo Národná banka Slovenska, ak ide o registráciu záložného práva podľa § 45 ods. 6. K príkazu na registráciu zmluvného záložného práva je povinný záložný veriteľ alebo záložca priložiť písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera. To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru dáva záložný veriteľ alebo záložca podľa § 53a ods. 4, alebo Národná banka Slovenska podľa § 45 ods. 6. Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera obsahuje najmä údaje podľa § 47 ods. 1 písm. a) až g) a podpisy záložcu a záložného veriteľa. Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1 písm. a) až g).
(2)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2, alebo centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera vedené podľa § 105c druhej vety. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie údaje o majiteľoch cenných papierov v evidencii podľa § 71h ods. 2, alebo centrálny depozitár, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera vedené podľa § 105c druhej vety, je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru bezodkladne postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi.
(3)
Centrálny depozitár po vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa založeného cenného papiera, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa založeného cenného papiera, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2, alebo centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov vedené podľa § 105c druhej vety. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte alebo v evidencii podľa § 71h ods. 2. Centrálny depozitár, ktorý vedie evidenciu podľa § 105c druhej vety, je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte alebo oznámiť ju členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, je povinný po oznámení podľa tretej vety bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte alebo v evidencii podľa § 71h ods. 2.
(4)
Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa zmluvného záložného práva, je osoba, ktorej sa zmena údajov týka, povinná podať príkaz na zmenu registrácie v registri záložných práv bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o záložnom práve. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť záložca. Ak sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné podať viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich. Ak sa zmena zmluvného záložného práva k cennému papieru týka údajov uvedených v písomnom potvrdení podľa odseku 1, musí záložca alebo záložný veriteľ doložiť k príkazu písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení cenného papiera, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva k cennému papieru. Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení cenného papiera obsahuje najmä údaje podľa § 47 ods. 1 a podpisy záložcu a záložného veriteľa. Pri registrácii zmeny zmluvného záložného práva k cennému papieru sa postupuje podľa odsekov 2 a 3. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1.
(5)
Záložný veriteľ je povinný podať príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva bezodkladne po vzniku dôvodu zániku zmluvného záložného práva. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva je oprávnený podať aj záložca, ktorý je povinný príkaz doložiť písomným potvrdením o splnení záväzku alebo inou listinou preukazujúcou dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavenou záložným veriteľom. Pri registrácii zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru sa postupuje podľa odsekov 2 a 3. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1. Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a), centrálny depozitár vykoná registráciu zániku záložného práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.
(6)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zmluvného záložného práva alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 51
(1)
Pri nakladaní so založeným cenným papierom pôsobí záložné právo aj voči nadobúdateľovi, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Záložca a nadobúdateľ zálohu sú povinní zaregistrovať zmenu v osobe záložcu do registra záložných práv. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedajú spoločne a nerozdielne. Povinnosť v tomto odseku neplatí, ak nadobúdateľ založené cenné papiere nadobudol podľa odseku 5.
(2)
Pri zmluvnom záložnom práve k cennému papieru môže byť záložcom len majiteľ cenného papiera.
(3)
Po dobu trvania zmluvného záložného práva k cennému papieru sa zmluvné záložné právo vzťahuje aj na výnosy zo založeného cenného papiera.
(4)
So založenými cennými papiermi nemožno uzatvárať anonymné obchody s výnimkou podľa odseku 5.
(5)
Ak pohľadávka zabezpečená zmluvným záložným právom k cennému papieru nie je riadne a včas splnená, je záložný veriteľ oprávnený založený cenný papier predať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. O zamýšľanom predaji je záložný veriteľ povinný vopred informovať záložcu, ak sa v zmluve o založení cenných papierov nedohodne inak.
(6)
Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, možno vykonať len ich predajom na burze cenných papierov formou anonymného obchodu prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. V prípade, ak cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov nebol za posledné tri mesiace predmetom obchodu, možno ho ponúknuť na predaj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
(7)
Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, možno vykonať len predajom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, a to za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
§ 52
Zákonné záložné právo
(1)
Zákonné záložné právo k cenným papierom sa riadi ustanoveniami osobitného zákona,46) ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonné záložné právo k cennému papieru, jeho zmena alebo zánik, sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k cennému papieru.
(2)
Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku podáva príslušný štátny orgán47) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľovi cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2, alebo centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera vedené podľa § 105c druhej vety. K tomuto príkazu priloží právoplatné rozhodnutie o vzniku, zmene alebo zániku zákonného záložného práva. Na postup pri registrácii zákonného záložného práva sa vzťahuje § 50 ods. 3.
(3)
Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny alebo zániku musí obsahovať údaje podľa § 47 ods. 1.
(4)
Ustanovenia § 51 ods. 1, 3 a 4 sa vzťahujú aj na zákonné záložné právo k cenným papierom.
§ 52a
Cenné papiere s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti
(1)
Pohľadávka z cenného papiera spojená so záväzkom podriadenosti sa riadi ustanoveniami osobitných predpisov o záväzkoch podriadenosti a pohľadávkach spojených so záväzkom podriadenosti.47aa)
(2)
Zaknihované cenné papiere s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Na účely vedenia tejto evidencie sú emitenti a majitelia zaknihovaných cenných papierov s pohľadávkou, ktorá je spojená so záväzkom podriadenosti, povinní centrálnemu depozitárovi poskytovať údaje v rozsahu vymedzenom prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára (ďalej len „prevádzkový poriadok“).
§ 53
Zabezpečovacie prevody cenných papierov
(1)
Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov sa spravuje ustanoveniami tohto zákona a Občianskeho zákonníka o zabezpečení záväzkov prevodom práva. Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov musí mať písomnú formu a musí v obdobnom rozsahu, ako ustanovuje § 47 ods. 1, obsahovať údaje o dlžníkovi, o veriteľovi, o prevádzaných cenných papieroch a o záväzkoch zabezpečených prevodom cenných papierov primerane podľa § 47 ods. 1.
(2)
Zabezpečovacie prevody cenných papierov eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov cenných papierov, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(3)
Na vykonávanie, vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 45 ods. 1, 2 a 6, § 46, 47 a 50.
(4)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
Osobitné ustanovenia o finančných zábezpekách
§ 53a
(1)
Ustanovenia § 45 ods. 3 a 4, § 46, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4 až 7 sa nepoužijú pri záložnom práve k cenným papierom, ak záložný veriteľ a záložca patria medzi tieto osoby:
a)
orgány verejnej moci členského štátu, Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“),
b)
Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond, Európska investičná banka, medzinárodná rozvojová banka47a) a Banka pre medzinárodné zúčtovanie,
c)
banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zahraničná poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania a zahraničný subjekt kolektívneho investovania,
d)
iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva ako hlavný predmet podnikania niektorú z činností, ktoré môže podľa osobitného predpisu47b) vykonávať banka, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti,
e)
iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorej hlavným predmetom podnikania je nadobúdanie podielov na majetku podľa osobitného predpisu,47c) ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti,
f)
centrálny depozitár, prevádzkovateľ platobného systému,47d) zúčtovací agent,47e) clearingový ústav,47f) spoločný zástupca majiteľov dlhopisov alebo iných dlhových cenných papierov, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti vrátane osoby, ktorej predmetom činnosti je zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi alebo výkon činností ústrednej protistrany, aj keď nie je zahraničným centrálnym depozitárom,
g)
iná osoba, ako je uvedená v písmenách a) až f), ak sú splnené tieto podmienky:
1.
druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) a f),
2.
záložné právo zabezpečuje pohľadávku zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo pohľadávku z obchodov, ktorých vysporiadanie môže byť predmetom zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát podľa osobitného predpisu.47g)
(2)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k listinnému cennému papieru vzniká jeho odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy alebo do úschovy a správy, ak sa na tom záložca a záložný veriteľ dohodli. Na vznik zmluvného záložného práva podľa odseku 1 k listinnému cennému papieru, ktorý je prevoditeľný rubopisom, vyžaduje sa aj záložný rubopis. Záložný rubopis musí obsahovať doložku „na založenie" a osobu záložného veriteľa. Inak musí záložný rubopis obsahovať primerane náležitosti uvedené v § 21 ods. 2. Ak záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý sa opatril záložným rubopisom, zanikne, záložný veriteľ je povinný vyznačiť na založenom listinnom cennom papieri zánik záložného práva. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.44)
(3)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou tohto záložného práva na účte majiteľa v evidencii centrálneho depozitára alebo člena, u ktorého je vedený účet majiteľa založeného cenného papiera, alebo v inej evidencii podľa § 10 ods. 4 písm. b) postupom podľa § 50, alebo v evidencii vedenej obchodníkom s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2 postupom podľa § 50. V takom prípade sa k príkazu na registráciu zmluvného záložného práva môže osvedčená kópia zmluvy o založení cenného papiera nahradiť písomným potvrdením o obsahu zmluvy o založení cenného papiera. To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru dáva záložný veriteľ alebo záložca podľa odseku 4.
(4)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému,47h) na základe príkazu Národnej banky Slovenska, príkazu Európskej centrálnej banky, príkazu inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému, alebo príkazu záložcu, vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou záložného práva na účte majiteľa v evidencii centrálneho depozitára; týmto nie je dotknutý vznik záložného práva podľa § 45 ods. 6. Záložný veriteľ súčasne podá príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3 písm. d), a to na dobu trvania obchodného vzťahu z uzavretého obchodu.
(5)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému47h) vzniká presunom alebo prevodom cenného papiera na účet majiteľa v evidencii centrálneho depozitára, ktorý je vyhradený v prospech záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11; tým nie je dotknutý vznik záložného práva podľa § 45 ods. 6. Zmluvné záložné právo k cenným papierom zaniká presunom alebo prevodom cenných papierov z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa na základe príkazu záložného veriteľa alebo príkazu záložcu a záložného veriteľa, v prospech ktorého je účet majiteľa vyhradený; na základe iného príkazu nie je možný presun ani prevod cenných papierov z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa.
(5)
Ak Národná banka Slovenska dáva príkaz na registráciu zmluvného záložného práva podľa odseku 4 v prospech Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky, ktorá je súčasťou Eurosystému, môže byť Národná banka Slovenska na základe pokynov Európskej centrálnej banky alebo takejto inej centrálnej banky sprostredkovateľom výplaty výnosov a istiny z cenných papierov, ktoré sú predmetom záložného práva.
(6)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k cennému papieru pôsobí voči nadobúdateľovi, ibaže nadobúdateľ o ňom v čase prevodu cenného papiera nevedel alebo v prípade anonymných obchodov.
§ 53b
(1)
Záložný veriteľ je oprávnený nakladať so založeným cenným papierom podľa § 53a ods. 1 a uplatňovať práva s ním spojené aj bez súhlasu záložcu, ak sa tak dohodli v zmluve o založení cenného papiera; v takom prípade záložný veriteľ koná v mene záložcu a na svoj účet. Anonymné obchody so založeným cenným papierom možno uzatvárať, len ak sa tak záložca a záložný veriteľ dohodli v zmluve o založení cenného papiera alebo ak ide o výkon záložného práva podľa odseku 4.
(2)
Ak záložný veriteľ so zálohom nakladal pred tým, ako nastala skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, je povinný najneskôr v posledný deň splatnosti zabezpečenej pohľadávky obstarať v mene záložcu a na svoj účet rovnocenný záloh, ktorý vstúpi na miesto pôvodného zálohu; ibaže sa so záložcom dohodol inak. Rovnocenný záloh, ktorý vstúpil na miesto pôvodného zálohu, je predmetom toho istého záložného práva a má sa za to, že záložné právo k rovnocennému zálohu vzniklo v tom istom okamihu ako záložné právo k pôvodnému zálohu. Ak záložný veriteľ so zálohom nakladal pred tým, ako nastala skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, záložné právo nepôsobí voči nadobúdateľovi pôvodného zálohu. Ak sa tak zmluvné strany dohodli v zmluve o založení cenného papiera, záložný veriteľ môže rovnocenný záloh započítať proti zabezpečenej pohľadávke alebo rovnocenný záloh použiť na jej vyrovnanie.
(3)
Rovnocenným zálohom sa na účely odseku 2 rozumie zastupiteľný cenný papier alebo iný majetok na základe zmluvy o založení cenného papiera.
(4)
Ak pohľadávka zabezpečená zmluvným záložným právom nie je včas a riadne splnená alebo ak nastane iná skutočnosť, ktorá je vymedzená v zmluve o založení cenného papiera ako skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, záložný veriteľ môže záložné právo vykonať spôsobom ustanoveným zákonom alebo dohodnutým v zmluve o založení cenného papiera, ktorým je najmä predaj zálohu, prepadnutie zálohu v prospech záložného veriteľa, započítanie proti zabezpečenej pohľadávke alebo použitie zálohu na vyrovnanie zabezpečenej pohľadávky. Výkon záložného práva prepadnutím zálohu v prospech záložného veriteľa je možný, ak sa zmluvné strany na tom dohodli pri uzatvorení zmluvy o založení cenného papiera a zároveň bol dohodnutý aj spôsob ocenenia založeného cenného papiera. Splnenie ďalších podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov47g) sa nevyžaduje.
(5)
O výkone záložného práva k cennému papieru záložný veriteľ nie je povinný vopred informovať záložcu.
(6)
Pri predaji cenného papiera založeného podľa § 53a ods. 1 je záložný veriteľ povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby založený cenný papier predal za cenu, za akú sa rovnaký cenný papier zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja založeného cenného papiera.
(7)
Pri nakladaní so založeným zaknihovaným cenným papierom podľa odseku 1, ako aj pri výkone záložného práva k zaknihovanému cennému papieru príkaz na registráciu prevodu založeného zaknihovaného cenného papiera z účtu záložcu na účet záložného veriteľa dáva záložný veriteľ v mene záložcu. Záložný veriteľ je oprávnený podať príkaz na registráciu prevodu v mene záložcu aj pri obstaraní rovnocenného zálohu podľa odseku 2 na účet záložcu. Záložný veriteľ je oprávnený pri nakladaní so založeným cenným papierom požadovať výpis z účtu záložcu.
§ 53c
Na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa nevyžaduje písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov podľa § 53, ak zmluvné strany patria medzi osoby podľa § 53a ods. 1. V prípade zaknihovaných cenných papierov sa primerane použije ustanovenie § 53a ods. 3.
§ 53d
Platnosť, účinnosť a výkon záložného práva k cenným papierom a zabezpečovacieho prevodu cenných papierov, ktorých vlastnícke právo alebo iné obdobné právo sa preukazuje zápisom v registri alebo na účte, vrátane platnosti a účinnosti zmlúv, ktorými boli tieto práva zriadené, spravujú sa výlučne právom štátu, podľa ktorého sa vedie príslušný register alebo účet. Možnosť voľby rozhodného práva účastníkmi zmluvy o založení zaknihovaných cenných papierov alebo zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov sa vylučuje.
§ 53e
(1)
Ak je na strane záložného veriteľa alebo záložcu viac osôb, z ktorých aspoň jedna nie je osobou podľa § 53a ods. 1 písm. a) až d), ustanovenia § 53a až 53d sa nepoužijú.
(2)
Ak záložné právo vzniklo podľa § 53a ods. 1 a v priebehu jeho trvania dôjde k zmene v osobe záložcu alebo záložného veriteľa alebo k pristúpeniu na stranu záložcu alebo záložného veriteľa, záložné právo sa vždy riadi ustanoveniami § 53a až 53d.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na zabezpečovacie prevody cenných papierov.
§ 53f
Ustanovenia § 53b ods. 1 až 5 sa nepoužijú, ak obmedzenie vymáhania dohôd o finančnej zábezpeke alebo obmedzenia účinku záložného práva, mechanizmov konečného čistého zúčtovania alebo vzájomného započítania vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.47i)
ŠTVRTÁ ČASŤ
OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI
Povolenie na poskytovanie investičných služieb
§ 54
(1)
Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb klientom alebo výkon jednej alebo viacerých investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Povolením na poskytovanie investičných služieb sa povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi alebo zriadenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením.
(3)
Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 poskytovať investičné služby alebo vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) a vykonávať investičné činnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje
a)
na činnosť členov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného zákona,49) centrálnych bánk iných štátov, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu49a) a verejné orgány iných štátov poverených správou štátneho dlhu alebo podieľajúcich sa na správe štátneho dlhu,
b)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich materských spoločností,
c)
pre osoby, ktoré poskytujú investičnú službu, ak je táto služba poskytovaná len príležitostne v rámci výkonu ich povolania a ak je táto činnosť upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo etickým kódexom povolania, ktoré nevylučujú poskytovanie tejto služby,
d)
pre osoby, ktoré neposkytujú žiadne investičné služby ani nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem obchodovania na vlastný účet a súčasne nie sú tvorcami trhu alebo neobchodujú na vlastný účet mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému na organizovanom, opakovanom a systematickom základe prostredníctvom poskytovania systému dostupného tretím osobám na účely obchodovania s týmito osobami; pričom tvorcom trhu je osoba, ktorá je trvale ochotná obchodovať na finančných trhoch na vlastný účet formou nákupu a predaja finančných nástrojov s využitím vlastného majetku pri cenách ňou určených,
e)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby týkajúce sa výhradne správy zamestnaneckých systémov spoluúčasti,
f)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby týkajúce sa správy zamestnaneckých systémov spoluúčasti a poskytovania investičných služieb výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre iné dcérske spoločnosti ich materských spoločností,
g)
pre osoby, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi na vlastný účet alebo poskytujú investičné služby v oblasti komoditných derivátov alebo derivátov podľa § 5 ods. 1 písm. j) klientom v rámci svojho hlavného predmetu činnosti ako vedľajšiu činnosť, ak v rámci skupiny ide o vedľajšiu činnosť vo vzťahu k tomuto hlavnému predmetu činnosti a ak tento hlavný predmet činnosti nie je poskytovaním investičných služieb podľa tohto zákona alebo bankových služieb podľa osobitného zákona,15)
h)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné poradenstvo v rámci inej odbornej činnosti, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, ak poskytovanie takéhoto poradenstva nie je osobitne odmeňované,
i)
pre osoby, ktorých hlavný predmet činnosti spočíva v obchodovaní na vlastný účet s komoditami alebo komoditnými derivátmi; to neplatí, ak osoby, ktoré obchodujú na vlastný účet s komoditami alebo komoditnými derivátmi, sú súčasťou skupiny, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie iných investičných služieb alebo investičných činností alebo bankových služieb podľa osobitného zákona,15)
j)
pre obchodné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby alebo vykonávajú investičné činnosti spočívajúce výhradne v obchodovaní na vlastný účet na trhoch finančných futures, opcií alebo iných derivátov a na peňažných trhoch na účely zaistenia pozícií na derivátových trhoch, alebo pre obchodné spoločnosti, ktoré obchodujú na účet iných členov týchto trhov alebo tvoria pre nich ceny a ktoré sú garantované, kde zodpovednosť za plnenie zmlúv uzatvorených takýmito obchodnými spoločnosťami prevzali členovia zúčtovacích systémov týchto trhov.
(4)
Zahraničným obchodníkom s cennými papiermi je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva investičné služby a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(5)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je organizačná zložka zahraničného obchodníka s cennými papiermi umiestnená na území Slovenskej republiky,50) ktorá vykonáva všetky alebo niektoré investičné služby; všetky pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zriadené v Slovenskej republike zahraničným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte, sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať investičné služby za jednu pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(6)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky iba prostredníctvom svojej pobočky, a ak mu bolo udelené povolenie Národnej banky Slovenska na poskytovanie investičných služieb, podľa § 56, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby s výnimkou sprostredkovania pre iné finančné inštitúcie v súlade s osobitným zákonom,50aa) vykonávania činnosti člena, vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní a vykonávania bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene. Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní pred začatím vykonávania bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene preukázať Národnej banke Slovenska spôsoby zabezpečenia proti rizikám a spôsob merania, sledovania a riadenia týchto rizík a vypracovaný postup na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien. Vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene môže obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi začať na základe predchádzajúceho písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa druhej vety; ak obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nedodrží alebo prekročí tieto podmienky, Národná banka Slovenska je príslušná za tento nedostatok uložiť opatrenie na nápravu a sankcie podľa tohto zákona vrátane zákazu pokračovať vo vykonávaní týchto bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.
(8)
Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi s výnimkou banky musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o. c. p.“. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
(9)
Na obchodníka s cennými papiermi a na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon alebo osobitný zákon15) neustanovuje inak.
(10)
Obchodník s cennými papiermi môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(11)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi je najmenej 730 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak.
(12)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d) a nie je oprávnený poskytovať investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. c) ani upisovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, je najmenej 125 000 eur. Národná banka Slovenska môže povoliť obchodníkovi s cennými papiermi podľa prvej vety, ktorý vykonáva pokyny klientov týkajúce sa finančných nástrojov, držať takéto nástroje na vlastný účet, len ak sú splnené tieto podmienky:
a)
ide o pozície vzniknuté len v dôsledku toho, že obchodníkovi s cennými papiermi sa nepodarilo presne splniť pokyny klientov,
b)
celková trhová hodnota všetkých takýchto pozícií je najviac 15 % z hodnoty počiatočného kapitálu obchodníka s cennými papiermi,
c)
obchodník s cennými papiermi spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,50ab)
d)
takéto pozície nie sú otvárané na systematickej a trvalej báze a sú obmedzené len na čas potrebný na uskutočnenie príslušného obchodu.
(13)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 12, ktorý nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený držať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klienta, je najmenej 50 000 eur.
(14)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje len investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo e) a nie je pri ich poskytovaní oprávnený držať peňažné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta, je najmenej 50 000 eur.
(15)
Požiadavku na základné imanie podľa odseku 14 možno nahradiť poistením pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti podľa prvej vety, a to minimálne s limitom poistného plnenia 1 000 000 eur na každú poistnú udalosť a v súhrne 1 500 000 eur ročne pre všetky poistné udalosti alebo kombináciou počiatočného kapitálu a poistenia v pomere schválenom Národnou bankou Slovenska na žiadosť obchodníka s cennými papiermi. Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva aj sprostredkovanie v poisťovníctve v súlade s osobitným zákonom50a) a uplatňuje požiadavky na poistenie podľa osobitného zákona,50b) vzťahujú sa na tohto obchodníka s cennými papiermi len dodatočné požiadavky na základné imanie 25 000 eur alebo na poistenie vo výške 500 000 eur na každú poistnú udalosť a v súhrne 750 000 eur ročne pre všetky poistné udalosti alebo ich kombinácia v pomere schválenom Národnou bankou Slovenska na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi.
(16)
Držanie pozícií vo finančných nástrojoch, ktoré nie sú v obchodnej knihe s cieľom investovania vlastných zdrojov, sa na účely odsekov 12 a 13 nepovažuje za poskytovanie investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. c).
§ 55
(1)
O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb predkladajú zakladatelia obchodníka s cennými papiermi Národnej banke Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak o povolenie na vznik a činnosť obchodníka s cennými papiermi žiada banka, predkladá žiadosť predstavenstvo banky.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musí preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa § 54,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov predstavenstva a vedúcich zamestnancov (ďalej len „vrcholový manažment"), osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo obchodníka s cennými papiermi a jeho ústredie musia byť na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie miesto, z ktorého je riadená činnosť obchodníka s cennými papiermi, alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti obchodníka s cennými papiermi potrebné na výkon dohľadu,
i)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku podľa § 138, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143b, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
j)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin,
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 1 sa uvedie
a)
obchodné meno a sídlo budúceho obchodníka s cennými papiermi,
b)
identifikačné číslo budúceho obchodníka s cennými papiermi, ak mu už bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúceho obchodníka s cennými papiermi,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti,
e)
návrh, v akom rozsahu bude obchodník s cennými papiermi poskytovať investičné služby a vo vzťahu ku ktorým finančným nástrojom; žiadateľ je pritom povinný uviesť najmenej jednu z investičných služieb,
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností obchodníka s cennými papiermi,
g)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania (§ 71a), funkcie riadenia rizík (§ 71b) a funkcie vnútorného auditu (§ 71c).
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov obchodníka s cennými papiermi,
c)
návrh organizačnej štruktúry obchodníka s cennými papiermi, návrh pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi (§ 71) a návrh obchodnej stratégie obchodníka s cennými papiermi,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva a za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva,
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace žiadateľa a osôb podľa odseku 3 písm. g) a ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, ako aj doklady preukazujúce ich odbornú spôsobilosť, ak sa pri týchto osobách vyžaduje,
f)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,52)
g)
doklad o splatení základného imania,
h)
návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému,52a) ak obchodník s cennými papiermi bude organizovať mnohostranný obchodný systém.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov vo vzťahu k navrhovanému rozsahu investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pred začatím vykonávania povolených činností preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností.
(8)
Výkon činností uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb môže obchodník s cennými papiermi začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa odseku 7.
(9)
Podmienky podľa odsekov 2 a 7 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.
(10)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
(11)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu rozumie skončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti vo finančnej oblasti a skúsenosti v nej.
(12)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie investičných služieb v záujme stability finančného trhu.
(13)
Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou spoločnosťou alebo finančného konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme stability finančného trhu.
§ 56
(1)
O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi prostredníctvom jeho pobočky na území Slovenskej republiky rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladá Národnej banke Slovenska zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musia splniť tieto podmienky:
a)
dostatočný objem a prehľadnosť pôvodu finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými papiermi jeho pobočke s ohľadom na rozsah a rizikovosť podnikania pobočky,
b)
dôveryhodnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho finančná schopnosť primeraná rozsahu podnikania jeho pobočky,
c)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na riadenie jeho pobočky,
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi,
e)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d) nebránia výkonu dohľadu,
f)
právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena d) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
g)
zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý chce pôsobiť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, vykonáva podstatnú časť svojej činnosti v štáte, v ktorom má sídlo,
h)
právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je zabezpečené dodržiavanie podmienok výkonu činnosti a primeranosti vlastných zdrojov na úrovni, ktorá nie je nižšia ako úroveň ustanovená pre obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona,
i)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin,
(3)
V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničný obchodník s cennými papiermi údaje podľa § 55 ods. 3 písm. d) a e) a ďalej
a)
obchodné meno a sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie jeho pobočky na území Slovenskej republiky,
b)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcu, údaje o ich odbornej spôsobilosti a miesto ich pobytu.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
povolenie na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov v poslednom úplnom znení vydané v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo,
b)
účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky,
c)
výpis z registra trestov osôb podľa odseku 2 písm. c) nie starší ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží tiež dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením,
d)
výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace; zahraničná právnická osoba predloží dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom jej bolo udelené povolenie na výkon investičných služieb; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich žiadateľ čestným vyhlásením,
e)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu,
f)
súhlas príslušného orgánu v štáte, kde má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, so zriadením pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v Slovenskej republike, ak sa taký súhlas vydáva podľa právneho poriadku štátu, kde má sídlo,
g)
vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, k zriadeniu pobočky na území Slovenskej republiky, ako aj písomný prísľub tohto dozorného orgánu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o zmenách primeranosti vlastných zdrojov zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho pobočky plniť svoje záväzky,
h)
návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému,52a) ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi bude organizovať.
(5)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná pred začatím vykonávania povolených činností preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností. Výkon činností uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa prvej vety.
(6)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2 a od predloženia informácií a dokladov preukazujúcich splnenie tejto podmienky Národná banka Slovenska podľa odseku 5 neupustila. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(8)
Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničného obchodníka s cennými papiermi nezodpovedá právnej forme akciovej spoločnosti.
(9)
Podmienky podľa odsekov 2 a 5 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.
(10)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
(11)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii.
§ 57
(1)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb nemožno udeliť, ak by to bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Ak Európska komisia (ďalej len „Komisia") dospela k názoru, že pre činnosť obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte nie sú v nečlenskom štáte zabezpečené porovnateľné podmienky ako pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v tomto nečlenskom štáte a že nie sú splnené podmienky efektívneho prístupu na trh, Národná banka Slovenska preruší konanie o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 písm. a), ak by sa udelením takéhoto povolenia alebo predchádzajúceho súhlasu obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti z takého nečlenského štátu. Konania podľa prvej vety môžu byť prerušené najviac na tri mesiace, ak Komisia nerozhodne o predĺžení.
(3)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) každé udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo každé odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb.
§ 58
(1)
Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušným orgánom dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu udelenie povolenia podľa § 55 právnickej osobe, ktorá je
a)
dcérskou spoločnosťou právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so sídlom na území členského štátu,
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti právnickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so sídlom na území členského štátu,
c)
kontrolovaná tými istými fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré kontrolujú zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu alebo zahraničnú banku so sídlom na území členského štátu, ktorá nie je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,
d)
dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
f)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území členského štátu.
(2)
Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti akcionárov obchodníka s cennými papiermi, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb podľa § 55 ods. 2 písm. d) pôsobiacich v osobe podľa odseku 1 a posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti týchto osôb. Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušného orgánu dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu poskytnúť mu informácie potrebné na posúdenie vhodnosti akcionárov zahraničného obchodníka s cennými papiermi, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú pôsobiť u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a informácie potrebné na posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti osobami podliehajúcimi dohľadu Národnej banky Slovenska.
§ 59
(1)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu. Povolenie na poskytovanie investičných služieb je platné vo všetkých členských štátoch a oprávňuje obchodníka s cennými papiermi poskytovať povolené činnosti na území iného členského štátu prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb v súlade s § 63, 64 a 66.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu54) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie na poskytovanie investičných služieb, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo obchodné meno, sídlo a umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
b)
ktoré investičné služby a vo vzťahu ku ktorým finančným nástrojom alebo derivátom je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi oprávnený poskytovať,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva a členov dozornej rady alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb musí obsahovať najmenej jednu z hlavných investičných služieb. Povolenie na poskytovanie investičných služieb môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať pri výkone ktorejkoľvek povolenej činnosti. V povolení na poskytovanie investičných služieb možno výkon niektorých investičných služieb obmedziť.
(4)
Na žiadosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na poskytovanie investičných služieb zmeniť. Národná banka Slovenska postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 alebo 56 primerane. Zmeny povolenia na poskytovanie investičných služieb vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu už schválených fyzických osôb podľa § 70 v orgánoch obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je však povinný Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(5)
Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmeny do desiatich dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť, a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri. Povinnosť podať súdu návrh na takýto zápis do obchodného registra neplatí v prípade, ak povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmena je len predpokladom na udelenie alebo zmenu povolenia podľa osobitného zákona.15)
(6)
Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska bezodkladne zmeny v podmienkach na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak tieto môžu ovplyvniť spôsobilosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonávať činnosť v povolenom rozsahu, najmä zmeny v skutočnostiach uvedených v § 55 ods. 3 alebo v § 56 ods. 3. Pri zmenách, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, sa táto povinnosť považuje za splnenú podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Pri zmenách týkajúcich sa vedúcich zamestnancov sa uvedú aj informácie potrebné na posúdenie, či noví vedúci zamestnanci spĺňajú podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. d).
§ 60
(1)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb zaniká
a)
obchodníkovi s cennými papiermi dňom jeho zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
b)
obchodníkovi s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu,52)
c)
pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo dňom zrušenia zahraničného obchodníka s cennými papiermi z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
d)
obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 písm. e),
e)
ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nepodal návrh na zápis do obchodného registra podľa § 59 ods. 5,
f)
dňom predaja podniku obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,33)
g)
pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom skončenia jej činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,
h)
ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi neuhradil vstupný príspevok v lehote podľa § 85 ods. 1.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a) až e) a g) do 30 dní od ich vzniku.
§ 61a
(1)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi s povolením podľa § 56, banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 alebo zahraničná banka s povolením na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky54a) a s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona,54b) a to len ak sú samostatný finančný agent a viazaný finančný agent zapísaní v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov;54c) samostatných finančných agentov môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu aj zahraničný obchodník podľa § 65 a 67 a zahraničná banka, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.54d)
(2)
Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na propagáciu nimi poskytovaných investičných služieb a vedľajších služieb, vyhľadávanie obchodných príležitostí, prijímanie pokynov od klientov alebo potenciálnych klientov a ich postúpenie, umiestnenie finančných nástrojov a poskytovanie investičného poradenstva v súvislosti s takýmito finančnými nástrojmi a nimi ponúkanými investičnými službami a vedľajšími službami viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona,54e) a to len ak je viazaný investičný agent zapísaný v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov54c) alebo v obdobnom registri vedenom v inom členskom štáte.
(3)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 a zahraničná banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti podľa odseku 2 len osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať tieto činností.
(4)
Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 sú povinní zabezpečiť, aby viazaný investičný agent uviedol pri kontakte s klientom alebo pred rokovaním s klientom alebo potenciálnym klientom, v akom je postavení a ktorú osobu zastupuje.
(5)
Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 sú povinní sledovať činnosti svojich viazaných investičných agentov a zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a ich vnútorných aktov riadenia pri činnostiach vykonávaných týmito osobami v mene obchodníka s cennými papiermi alebo banky s oprávnením podľa § 79a ods. 1.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa vzťahujú na zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 65 a 67 a zahraničnú banku, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona,54d) ak im využívanie viazaných investičných agentov umožňuje právny predpis ich domovského členského štátu. Zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 a 67 a zahraničná banka, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona,54d) sú oprávnení využívať viazaných investičných agentov z iného členského štátu za podmienok ustanovených právnym predpisom ich domovského členského štátu.
§ 62
Zakladanie pobočiek v zahraničí
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol založiť pobočku na území iného štátu, je povinný Národnej banke Slovenska písomne oznámiť
a)
štát, na území ktorého chce založiť pobočku,
b)
plán činnosti pobočky, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností,
c)
predpokladanú adresu pobočky,
d)
mená a priezviská vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
e)
organizačnú štruktúru pobočky a informáciu, či pobočka plánuje využívať viazaných investičných agentov.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska udelenie povolenia na zriadenie pobočky v inom štáte.
§ 63
(1)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený v rozsahu povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v inom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb prostredníctvom pobočky alebo bez zriadenia pobočky; to platí aj pre poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb a výkon investičných činností bankou v rozsahu investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností uvedených v bankovom povolení. Zahraničný obchodník s cennými papiermi je oprávnený v rozsahu povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného príslušným orgánom domovského členského štátu poskytovať investičné služby, vedľajšie služby a vykonávať investičné činnosti v Slovenskej republike na základe práva slobodného poskytovania služieb prostredníctvom pobočky alebo bez zriadenia pobočky; to platí aj pre poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkon investičných činností bankou v rozsahu investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkonu investičných činností uvedených v bankovom povolení udelenom domovským členským štátom. Vedľajšie služby sa poskytujú len spolu s investičnou službou alebo investičnou činnosťou.
(2)
Domovským členským štátom je, ak ide o
a)
obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike, Slovenská republika,
b)
zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý
1.
je fyzickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie,
2.
je právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho sídlo,
3.
nemá podľa svojho vnútroštátneho práva registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie.
(3)
Hostiteľským členským štátom je členský štát, v ktorom má obchodník s cennými papiermi zriadenú pobočku alebo poskytuje investičné služby, vedľajšie služby, alebo vykonáva investičné činnosti. Slovenská republika je hostiteľským členským štátom pre zahraničného obchodníka s cennými papiermi z členského štátu.
§ 64
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v inom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky, je povinný pred prvým poskytnutím investičnej služby alebo vykonávaním investičnej činnosti alebo pri zmene rozsahu poskytovaných investičných služieb alebo výkonu investičných činností písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v oznámení podľa odseku 1 uviesť
a)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol pôsobiť,
b)
plán činnosti obsahujúci najmä povahu a rozsah investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, ktoré sa obchodník s cennými papiermi rozhodol poskytovať, a informáciu, či plánuje využívať viazaných investičných agentov na území členského štátu, v ktorom plánuje poskytovať služby.
(3)
Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu na jeho žiadosť údaje o viazaných investičných agentoch, ktorých plánuje obchodník s cennými papiermi využívať v tomto členskom štáte.
(4)
Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 zašle Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od ich získania príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Obchodník s cennými papiermi je oprávnený začať poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v hostiteľskom členskom štáte odo dňa, keď Národná banka Slovenska odoslala oznámenie podľa odseku 1 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v informáciách uvedených v oznámení podľa odseku 2 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušnej zmeny. Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
§ 65
(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte je oprávnený začať poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky odo dňa odoslania oznámenia v rozsahu podľa § 64 ods. 2 príslušným orgánom jeho domovského členského štátu Národnej banke Slovenska.
(2)
Ak bolo v oznámení podľa odseku 1 uvedené, že zahraničný obchodník s cennými papiermi plánuje využívať viazaných investičných agentov na území Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán hostiteľského členského štátu o poskytnutie údajov týkajúcich sa viazaných investičných agentov a zverejní ich.
§ 66
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi v oznámení podľa § 62 ods. 1 uviedol, že sa rozhodol zriadiť pobočku na území členského štátu, odošle Národná banka Slovenska do troch mesiacov od doručenia oznámenia podľa § 62 ods. 1 toto oznámenie a informácie o podmienkach ochrany klientov (§ 80) podľa tohto zákona príslušnému orgánu členského štátu, o čom informuje aj obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Ak má Národná banka Slovenska dôvody pochybovať o údajoch uvedených v oznámení podľa § 62 ods. 1 vo vzťahu k organizačnej štruktúre, finančnej situácii obchodníka s cennými papiermi a vo vzťahu k povoleným činnostiam obchodníka s cennými papiermi, neodošle oznámenie podľa § 62 ods. 1 príslušnému orgánu členského štátu a v lehote podľa odseku 1 o tejto skutočnosti informuje obchodníka s cennými papiermi a svoj postup odôvodní.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zriadiť pobočku a začať poskytovať investičné služby a vykonávať investičné činnosti v hostiteľskom členskom štáte po oznámení príslušného orgánu hostiteľského členského štátu alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od odoslania oznámenia podľa odseku 1 Národnou bankou Slovenska.
(4)
Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti pobočkou obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k povinnostiam ustanoveným v § 73b až 73m a § 73o až 73t, § 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b vykonáva príslušný orgán hostiteľského členského štátu v rozsahu podľa právnych predpisov hostiteľského členského štátu. Obchodník s cennými papiermi je povinný sprístupniť vybavenie pobočky príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu na účely výkonu dohľadu a je povinný vykonať zmeny v pobočke požadované príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, ktoré sú potrebné na uplatňovanie povinností podľa § 73b až 73m a § 73o až 73t, § 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b a podľa im zodpovedajúcich právnych predpisov hostiteľského členského štátu upravujúcich tieto povinnosti v súvislosti s poskytovanými investičnými službami, vedľajšími službami a výkonom investičných činností pobočkou na jeho území.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v informáciách uvedených v oznámení podľa § 62 ods. 1 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušnej zmeny. Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu o tejto skutočnosti, ako aj o zmenách podmienok ochrany klientov (§ 80) podľa tohto zákona.
(6)
Národná banka Slovenska je oprávnená po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu hostiteľského členského štátu vykonať v pobočke obchodníka s cennými papiermi zriadenej v členskom štáte dohľad na mieste.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vyhovieť žiadosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu o poskytnutie informácií o jeho činnosti na území hostiteľského členského štátu potrebných na výkon dohľadu alebo na štatistické účely.
§ 67
(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi je oprávnený zriadiť pobočku a začať poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti na území Slovenskej republiky bez povolenia podľa § 56 po doručení oznámenia Národnej banky Slovenska alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov po tom, ako príslušný orgán domovského členského štátu zaslal oznámenie v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi tohto štátu Národnej banke Slovenska.
(2)
Na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 sa pri výkone činnosti na území Slovenskej republiky vzťahujú ustanovenia § 73b až 73m, § 73o až 73t, § 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b. Dohľad nad dodržiavaním týchto ustanovení pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonáva Národná banka Slovenska.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať, aby pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 predkladala informácie potrebné na výkon dohľadu nad dodržiavaním ustanovení uvedených v odseku 3. Národná banka Slovenska nesmie požadovať od zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 predkladanie informácií, ktoré by nemohla požadovať od obchodníka s cennými papiermi.
(4)
Národná banka Slovenska môže na štatistické účely požadovať, aby zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 podával pravidelnú správu o svojej činnosti na území Slovenskej republiky.
§ 68
(1)
Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že zahraničný obchodník s cennými papiermi vykonávajúci činnosť na území Slovenskej republiky podľa § 65 alebo § 67 porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení tohto zákona, a ak nemá oprávnenie prijať opatrenie voči tomuto zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu.
(2)
Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského štátu, alebo ak sa preukáže, že takéto opatrenia sú nedostatočné a zahraničný obchodník s cennými papiermi naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorý preukázateľne poškodzuje záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhov v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu je oprávnená prijať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadne fungovanie trhov vrátane zákazu ďalšej činnosti tohto zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska je oprávnená, okrem opatrení podľa prvej vety, postúpiť záležitosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 alebo § 67 pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností na území Slovenskej republiky poruší právne predpisy, bezodkladne ho vyzve, aby v určenej lehote uskutočnil nápravu.
(4)
Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 3 v určenej lehote neuskutoční nápravu, Národná banka Slovenska prijme opatrenia potrebné na to, aby zahraničný obchodník s cennými papiermi odstránil protiprávny stav. Národná banka Slovenska oznámi prijatie týchto opatrení príslušnému orgánu domovského členského štátu.
(5)
Ak napriek opatreniam podľa odseku 4 zahraničný obchodník s cennými papiermi naďalej porušuje právne predpisy, môže Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu uložiť opatrenia na nápravu potrebné na odstránenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo ukončenie činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky. Zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný opatrenia vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená, okrem opatrení podľa prvej vety, postúpiť záležitosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(6)
O prijatí opatrení podľa odsekov 2 a 5 informuje Národná banka Slovenska Komisiu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
(7)
Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností na území tohto členského štátu porušuje právne predpisy, Národná banka prijme opatrenia potrebné na odstránenie protiprávneho stavu.
(8)
Ak obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností na území hostiteľského členského štátu poruší právne predpisy tohto členského štátu, je povinný vykonať alebo strpieť aj opatrenia uložené príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.
§ 69
(1)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu na jej žiadosť o žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb pre osobu, ktorá je dcérskou spoločnosťou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa riadi právnym poriadkom nečlenského štátu, alebo ak v súlade s § 70 získa informáciu, že materská spoločnosť, ktorá sa riadi právnym poriadkom nečlenského štátu, chce získať podiel v obchodníkovi s cennými papiermi, v dôsledku čoho by sa tento obchodník s cennými papiermi stal jej dcérskou spoločnosťou.
(2)
Národná banka Slovenska oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) problémy, ktoré vznikli pri zakladaní obchodníka s cennými papiermi alebo pri umiestnení pobočky obchodníka s cennými papiermi v nečlenskom štáte, a skutočnosti, ktoré bránili riadnemu výkonu ich činnosti na území týchto štátov.
(3)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a príslušné orgány ostatných členských štátov o skutočnosti, že je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre orgány dohľadu podľa právneho predpisu Európskej únie upravujúceho trhy s finančnými nástrojmi a je kontaktným miestom na účely výmeny informácií a spolupráce pri výkone dohľadu v súvislosti s uplatňovaním tohto právneho predpisu.
(4)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) možnosti mimosúdneho riešenia sťažností klientov a sporov pri poskytovaní investičných služieb.
§ 70
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi, ktorým by podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa tento obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode;55) pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré iný obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku [§ 6 ods. 1 písm. f)], ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia obchodníka s cennými papiermi a ak ich iný obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,
b)
zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky, týka sa predchádzajúci súhlas len tých osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi,
d)
zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi,
e)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi alebo na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
f)
predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti.33)
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 55 ods. 2. Na vydanie súhlasu podľa odseku 1 písm. a), e) a f) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod v súlade s osobitným zákonom,55a) dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. a) možno vydať, len ak sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť obchodníka s cennými papiermi naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom. Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi nesmie byť na ujmu veriteľov obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na obchodníkovi s cennými papiermi, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi,
b)
podľa odseku 1 písm. b) obchodník s cennými papiermi,
c)
podľa odseku 1 písm. c) obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo akcionár obchodníka s cennými papiermi,
d)
podľa odseku 1 písm. d) obchodník s cennými papiermi,
e)
podľa odseku 1 písm. e) obchodník s cennými papiermi, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne obchodník s cennými papiermi a právnická osoba, s ktorou sa obchodník s cennými papiermi zlučuje alebo s ktorou obchodník s cennými papiermi splýva,
f)
podľa odseku 1 písm. f) spoločne obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi a osoba, ktorá nadobúda obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo jej časť.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
(6)
Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 7 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi nečlenského štátu alebo ak nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, bankou, poisťovňou, zaisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.
(7)
O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume, keď uplynie lehota na vydanie rozhodnutia pri potvrdení o doručení podľa odseku 6. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní od tohto rozhodnutia, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska do 15 pracovných dní od jej doručenia alebo doplnenia.
(8)
Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku podľa § 138 až 143, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo ak by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143a až 143o, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.
(9)
Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je
a)
zahraničná banka, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu,
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(10)
Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi podľa právnych predpisov členských štátov, ak nadobúdateľom podielu na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi je banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.
(11)
Predmetom konzultácií podľa odsekov 9 a 10 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na obchodníkovi s cennými papiermi alebo na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán členského štátu o všetky potrebné informácie.
(12)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha nadobúdateľ podľa odseku 1 písm. a).
(13)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany investorov inú lehotu. Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.
Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi
§ 71
Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný primerane k povahe, rozsahu a zložitosti svojho predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú jednoznačne a preukázateľne špecifikované vzťahy podriadenosti, rozdelené úlohy a zodpovednosť,
b)
zabezpečiť, aby jeho príslušné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré musia byť dodržané na riadne plnenie ich povinností,
c)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný mechanizmus vnútornej kontroly na zabezpečenie súladu s rozhodnutiami a postupmi na všetkých organizačných úrovniach obchodníka s cennými papiermi,
d)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie pridelených povinností,
e)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať účinný systém vnútorného podávania správ a oznamovania informácií na všetkých organizačných úrovniach obchodníka s cennými papiermi,
f)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii,
g)
zabezpečiť, aby výkon viacerých úloh jeho príslušnými osobami ani potenciálne nebránil pri plnení ktorejkoľvek konkrétnej úlohy v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, odbornou starostlivosťou a v záujme svojich klientov.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy príslušných informácií.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégiu nepretržitosti svojej činnosti potrebnú na to, aby sa zabezpečilo uchovanie základných údajov a funkcií a neprerušené poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb a výkon investičných činností v prípade poruchy jeho systémov alebo, ak to nie je možné, aby bola umožnená včasná obnova týchto údajov a funkcií a včasné opätovné pokračovanie poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účtovné metódy a postupy umožňujúce mu bezodkladne predkladať Národnej banke Slovenska na jej žiadosť správy o svojej finančnej situácii zodpovedajúce pravdivému a vernému obrazu o jeho finančnej situácii a ktoré sú v súlade s platnými účtovnými štandardmi a pravidlami.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly, postupov a opatrení zavedených v súlade s odsekmi 1 až 4 a prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
(6)
Príslušnou osobou sa vo vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi rozumie
a)
člen predstavenstva, akcionár, vedúci zamestnanec alebo viazaný investičný agent,
b)
člen predstavenstva viazaného investičného agenta, spoločník, akcionár alebo vedúci zamestnanec viazaného investičného agenta,
c)
zamestnanec obchodníka s cennými papiermi alebo jeho viazaného investičného agenta, ako aj iná fyzická osoba, ktorá poskytuje služby pre obchodníka s cennými papiermi a je pod jeho kontrolou alebo pod kontrolou jeho viazaného investičného agenta a ktorá sa podieľa na poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb a výkone investičných činností obchodníka s cennými papiermi,
d)
fyzická osoba, ktorá sa podieľa na poskytovaní služieb pre obchodníka s cennými papiermi alebo jeho viazaného investičného agenta v rámci dohody o delegovaní na účely poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností obchodníka s cennými papiermi.
(7)
Člen štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, ktorý je významný z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činnosti nesmie súčasne zastávať viac ako
a)
jednu výkonnú riadiacu funkciu s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,
b)
štyri nevýkonné riadiace funkcie.
(8)
Na účely odseku 7 sa za jednu riadiacu funkciu považuje
a)
jedna alebo viac výkonných riadiacich funkcií alebo nevýkonných riadiacich funkcií v právnickej osobe, ktorá je podnikateľom v rámci tej istej skupiny,
b)
jedna alebo viac výkonných riadiacich funkcií alebo nevýkonných riadiacich funkcií
1.
vo finančnej inštitúcii, ktorá je súčasťou toho istého inštitucionálneho systému ochrany podľa osobitného predpisu,56aa) alebo
2.
v právnickej osobe, v ktorej má obchodník s cennými papiermi kvalifikovaný podiel.
(9)
Obmedzenia podľa odsekov 7 a 8 pre členov štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sa nevzťahujú na ich členstvo v štatutárnom orgáne a na ich členstvo v dozornej rade právnickej osoby, ktorá nie je zriadená na podnikanie.
(10)
Obmedzenia podľa odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú na členov štatutárnych orgánov obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, ktorí zastupujú Slovenskú republiku alebo iný členský štát.
(11)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne potom, čo zverejní informácie podľa osobitného predpisu,56ab) zaslať zverejnené informácie Národnej banke Slovenska.
(12)
Informácie podľa odseku 11 Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).
§ 71a
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný primerane k povahe, rozsahu a zložitosti svojho predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégie a postupy potrebné na identifikáciu každého rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a prijať opatrenia a postupy, ktoré minimalizujú takéto riziká a umožnia Národnej banke Slovenska riadny výkon dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie dodržiavania, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
monitorovanie a pravidelné hodnotenie účinnosti opatrení a postupov prijatých v súlade s odsekom 1 a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri dodržiavaní povinností obchodníka s cennými papiermi,
b)
poskytovanie poradenstva a pomoci príslušným osobám zodpovedným za poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb a výkon investičných činností pri dodržiavaní povinností obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Funkcia dodržiavania sa musí vykonávať nezávisle od iných organizačných zložiek obchodníka s cennými papiermi a od orgánov obchodníka s cennými papiermi.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce funkciu dodržiavania mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť a prístup k potrebným informáciám,
b)
určiť osoby zodpovedné za vykonávanie funkcie dodržiavania a za plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 71d ods. 3,
c)
zabezpečiť, aby sa osoby podieľajúce sa na výkone funkcie dodržiavania nepodieľali na poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností, ktoré monitorujú,
d)
zabezpečiť, aby metóda odmeňovania osôb podieľajúcich sa na výkone funkcie dodržiavania ani potenciálne neohrozovala ich objektivitu.
(5)
Obchodník s cennými papiermi nie je povinný zabezpečovať plnenie podmienok podľa odseku 4 písm. c) a d), ak môže preukázať, že nie sú primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činností a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a vykonávaných investičných činností, a ak nie je ohrozený účinný výkon funkcie dodržiavania.
§ 71b
Riadenie rizík
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať primerané stratégie a postupy riadenia rizík na identifikáciu rizík spojených s jeho činnosťami, procesmi a systémami, a ak je to možné, určiť tolerovaný stupeň rizika,
b)
prijať účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík spojených s jeho činnosťami, procesmi a systémami vzhľadom na tolerovaný stupeň rizika,
c)
monitorovať
1.
primeranosť a účinnosť svojich stratégií a postupov riadenia rizík,
2.
stupeň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté v súlade s písmenom b) obchodníkom s cennými papiermi a jeho príslušnými osobami,
3.
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v týchto stratégiách a postupoch, opatreniach, procesoch a mechanizmoch vrátane nedostatkov spočívajúcich v ich nedodržiavaní príslušnými osobami.
(2)
V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec alebo iný člen vrcholového manažmentu spĺňajúci podmienky podľa odseku 3 zodpovedný za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
monitorovanie a uplatňovanie stratégie riadenia rizík a postupov podľa odseku 1; tým nie je dotknutá celková zodpovednosť štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi za riziká,
b)
predkladanie správ a poskytovanie poradenstva vrcholovému manažmentu v súlade s § 71d ods. 3,
c)
vytváranie podpory a poskytovanie informácií štatutárnemu orgánu a dozornej rade v súvislosti s celkovým identifikovaním, analyzovaním, monitorovaním, vykazovaním a riadením rizík,
d)
preskúmavanie, či hodnoty aktív a pasív ponúkaných klientom zohľadňujú obchodný a investičný zámer a stratégiu riadenia rizík.
(3)
Funkciu riadenie rizík vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci obchodníka s cennými papiermi alebo iné osoby na základe zmluvy, a to nezávisle od iných organizačných zložiek obchodníka s cennými papiermi a od orgánov obchodníka s cennými papiermi, pričom bezodkladne informujú dozornú radu o akomkoľvek nedostatku, ktorý by mohol mať vplyv na porušenie povinností podľa odseku 1.
(4)
Obchodník s cennými papiermi nie je povinný zriadiť funkciu riadenia rizík podľa odseku 2, ak to nie je primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činností a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností a ak môže preukázať, že prijal účinné stratégie a postupy podľa odseku 1.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať najmä vo vzťahu k rizikám podľa osobitného predpisu.56a)
(6)
Na účely odseku 2 si obchodník s cennými papiermi môže zriadiť výbor pre riadenie rizík; ak obchodník s cennými papiermi nezriadi výbor pre riadenie rizík, je povinný riadenie rizík vykonávať výborom pre audit podľa osobitného predpisu,56ac) ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 2.
(7)
Vedúceho zamestnanca podľa odseku 2 je možné odvolať len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
§ 71c
Vnútorný audit
(1)
V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie vnútorného auditu s výnimkou odseku 3, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vypracovanie, uplatňovanie a dodržiavanie plánu auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie primeranosti a účinnosti systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a vnútorných aktov riadenia obchodníka s cennými papiermi,
b)
vydávanie odporúčania na základe výsledkov činností vykonaných v súlade s písmenom a),
c)
overovanie dodržiavania odporúčaní podľa písmena b),
d)
predkladanie správy týkajúcej sa vnútorného auditu v súlade s § 71d ods. 3.
(2)
Vnútorný audit vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci obchodníka s cennými papiermi alebo iné osoby na základe zmluvy, a to nezávisle od iných organizačných zložiek obchodníka s cennými papiermi a od orgánov obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Obchodník s cennými papiermi nie je povinný zriadiť funkciu vnútorného auditu podľa odseku 1, ak to nie je primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činností.
(4)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, čo sa rozumie primeranosťou k povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činností a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností obchodníka s cennými papiermi na účely podľa § 71, 71a, 71b a odseku 3.
§ 71d
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť osôb tvoriacich vrcholový manažment za plnenie povinností podľa tohto zákona alebo osobitného zákona. Obchodník s cennými papiermi je ďalej povinný v súlade s týmto zákonom zahrnúť do stanov zásady odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci riadenia rizík obchodníka s cennými papiermi a podporujú ho, ako aj upraviť činnosť výboru pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi, ak sa zriaďuje, alebo činnosť určenej osoby zodpovednej za systém odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi a činnosť výboru pre riadenie rizík, ak sa zriaďuje alebo činnosť výboru pre audit podľa osobitného predpisu,56ac) ak vykonáva riadenie rizík.
(2)
Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada sú povinní posudzovať a pravidelne skúmať účinnosť stratégií, opatrení a postupov zavedených s cieľom dodržiavať povinnosti obchodníka s cennými papiermi ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom a prijať potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov. Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní prijímať a pravidelne skúmať zásady odmeňovania. Správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania je obchodník s cennými papiermi povinný predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa správa vyhotovuje.
(3)
Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií podľa § 71a až 71c v obchodníkovi s cennými papiermi sú povinné predkladať vrcholovému manažmentu a dozornej rade obchodníka s cennými papiermi aspoň raz ročne písomné správy o výkone činností podľa § 71a až 71c; stanovy môžu určiť častejšie podávanie týchto správ. Tieto písomné správy musia obsahovať najmä informácie, či boli zistené nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi a či v prípade zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia na ich nápravu.
(4)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a)
podrobnosti týkajúce sa zásad odmeňovania obchodníka s cennými papiermi podľa § 71da až 71dc, a to
1.
kritériá na určenie pomeru medzi pevnou zložkou celkovej odmeny a pohyblivou zložkou celkovej odmeny zamestnanca obchodníka s cennými papiermi,
2.
spôsob zahŕňania hodnôt pohyblivej odmeny poskytovanej vo forme cenných papierov a iných finančných nástrojov do celkovej hodnoty pohyblivej odmeny,
b)
kritériá zriadenia výboru pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi podľa § 71dd.
§ 71da
Zásady odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný uplatňovať zásady odmeňovania podľa tohto zákona u
a)
všetkých členov štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi,
b)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík obchodníka s cennými papiermi,
c)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za vykonávanie obchodov obchodníka s cennými papiermi,
d)
zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík obchodníka s cennými papiermi vrátane zamestnancov oprávnených určovať limity alebo prekročenie limitov v rámci riadenia rizík obchodníka s cennými papiermi,
e)
všetkých členov dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
f)
vedúceho útvaru vnútorného auditu,
g)
ďalších zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až d), ktorí sú zodpovední za podstupovanie rizika a ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil banky podľa osobitného predpisu.56aca)
(2)
V rámci zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi uplatňuje
a)
zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako
1.
základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,
2.
pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi a člena dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
b)
pohyblivú zložku celkovej odmeny.
(3)
Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa odseku 1 musí byť primerane vyvážená s pohyblivou zložkou celkovej odmeny; pohyblivá zložka celkovej odmeny nikdy nepresiahne zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny má predstavovať dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny má zohľadňovať odbornú spôsobilosť a zodpovednosť osoby podľa odseku 1 v rámci organizácie a riadenia obchodníka s cennými papiermi.
(4)
Zásady odmeňovania podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na poskytovanie odstupného, odchodného a na ďalšie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osôb podľa odseku 1.
(5)
Zásady odmeňovania obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 musia byť v súlade s účinným systémom riadenia rizík, obchodnou stratégiou a dlhodobými cieľmi obchodníka s cennými papiermi a majú zahŕňať aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov.
§ 71db
Pohyblivá zložka celkovej odmeny
(1)
Pohyblivú zložku celkovej odmeny tvoria
a)
motivačná zložka odmeny, ktorej výška závisí od hodnotenia výkonnosti osoby podľa § 71da ods. 1, obchodníka s cennými papiermi alebo od kombinácie týchto hodnotení, najviac za obdobie jedného roka,
b)
motivačná zložka odmeny určená formou podielu na zisku obchodníka s cennými papiermi,
c)
motivačná zložka odmeny, ktorej výška závisí od plnenia dosahovaných výsledkov dlhodobej obchodnej stratégie a záujmov obchodníka s cennými papiermi,
d)
cenné papiere, pri ktorých možnosť obchodovania na trhu s cennými papiermi bude odložená najmenej o tri roky od ich vydania osobe podľa § 71da ods. 1,
e)
iné finančné nástroje, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu obchodníka s cennými papiermi pri pokračovaní jeho činnosti vrátane nástrojov podľa osobitného predpisu,56ad) alebo
f)
dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia.
(2)
Obchodník s cennými papiermi určí podmienky poskytovania pohyblivej zložky celkovej odmeny tak, aby najmenej 40 % z pohyblivej zložky celkovej odmeny bolo osobe podľa § 71da ods. 1 priznaných najskôr po období troch rokov a najviac piatich rokov od určenia predpokladanej výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny. Ak úhrn predpokladanej pohyblivej zložky celkovej odmeny v priemere na mesiac predstavuje viac ako 200 % zaručenej pevnej zložky celkovej odmeny, podiel plnení viazaných na obdobie troch rokov a najviac piatich rokov nesmie byť nižší ako 60 % pohyblivej zložky celkovej odmeny.
(3)
Podmienky priznania pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa odseku 1 písm. c) obchodník s cennými papiermi určí v nadväznosti na svoju dlhodobú obchodnú stratégiu, záujmy a ciele, ktoré chce dosiahnuť. Osobe podľa § 71da ods. 1 bude priznaná táto pohyblivá zložka celkovej odmeny vo výške určenej podľa vyhodnotenia skutočne dosahovaných výsledkov obchodníka s cennými papiermi najskôr po uplynutí obdobia troch rokov a najviac piatich rokov plnenia dosahovaných výsledkov.
(4)
V súlade s dlhodobou obchodnou stratégiou a záujmami obchodníka s cennými papiermi určí obchodník s cennými papiermi konkrétne ciele zohľadňované v rámci systému riadenia rizík, a to tak, aby zodpovedali súčasným a budúcim rizikám vyplývajúcim z činnosti obchodníka s cennými papiermi a kritériá hodnotenia individuálnej výkonnosti osoby podľa § 71da ods. 1, ktoré bude obchodník s cennými papiermi uplatňovať na určenie výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny. Obchodník s cennými papiermi určí tieto ciele a kritériá tak, aby v prípade nesplnenia určených cieľov alebo kritérií hodnotenia individuálnej výkonnosti bola pohyblivá zložka celkovej odmeny osoby podľa § 71da ods. 1 úmerne neplneniu znížená až po možnosť nepriznania pohyblivej zložky celkovej odmeny za hodnotené obdobie.
(5)
Podiel pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá bude osobe podľa § 71da ods. 1 poskytovaná vo forme cenných papierov a iných finančných nástrojov podľa odseku 1 písm. d) a e), musí predstavovať najmenej 50 % sumy pohyblivej zložky celkovej odmeny.
(6)
Osobe podľa § 71da ods. 1, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu, možno výnimočne v období od uzavretia pracovného pomeru s obchodníkom s cennými papiermi najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške bez ohľadu na hodnotenie plnenia úloh touto osobou.
(7)
Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny sa zohľadňuje aj schopnosť obchodníka s cennými papiermi plniť povinnosti podľa § 74.
(8)
Obchodník s cennými papiermi v rámci zásad odmeňovania určuje kritériá na zrážky z pohyblivej zložky celkovej odmeny a na spätné vymáhanie vyplatenej pohyblivej zložky celkovej odmeny. Zrážkam z pohyblivej zložky celkovej odmeny a spätnému vymáhaniu pohyblivej zložky celkovej odmeny podlieha až 100 % pohyblivej zložky celkovej odmeny. Kritériá zahŕňajú situáciu, keď sa osoba podľa § 71da ods. 1 podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným finančným stratám obchodníka s cennými papiermi alebo bola za také konanie zodpovedná.
(9)
Obchodník s cennými papiermi v rámci zásad odmeňovania určuje kritériá pre dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia.
(10)
Zamestnanci podľa § 71da ods. 1 písm. b) až d) nemôžu zabezpečiť nevyplatenie svojej pohyblivej zložky celkovej odmeny uzatvorením poistenia pre prípad jej nevyplatenia.
§ 71dc
Ustanoveniami § 71db ods. 1 nie sú dotknuté ustanovenia § 118 Zákonníka práce. Na pohyblivé zložky celkovej odmeny podľa § 71db ods. 1 písm. d) až f) sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o splatnosti mzdy, výplate mzdy a vykonávaní zrážok zo mzdy.
§ 71dd
Výbor pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zriadiť výbor pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi, ak spĺňa kritériá podľa § 71d ods. 4 písm. b), alebo určiť osobu zodpovednú za systém odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi. Výbor pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi alebo osoba zodpovedná za systém odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi
a)
nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopadov na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity,
b)
zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík obchodníka s cennými papiermi, ktoré majú byť prijímané štatutárnym orgánom,
c)
zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán obchodníka s cennými papiermi pri príprave svojich rozhodnutí a
d)
dozerá na odmeňovanie osôb podľa § 71da ods. 1 písm. a) a b).
(2)
Výbor pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi pozostáva najmenej z troch členov. Členom výboru pre odmeňovanie môže byť len člen dozornej rady vrátane člena dozornej rady, ktorý bol zvolený zamestnancami obchodníka s cennými papiermi.
§ 71de
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný každoročne do 30. júna písomne informovať Národnú banku Slovenska o osobách a počte osôb, ktorých celková odmena u obchodníka s cennými papiermi je najmenej 1 000 000 eur za príslušné účtovné obdobie. Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok, o určitý časový úsek, lehota na písomné informovanie podľa prvej vety sa predlžuje o tento časový úsek.
(2)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu na účely porovnávania trendov a postupov v oblasti odmeňovania u obchodníkov s cennými papiermi používa informácie zverejňované podľa § 74b ods. 1 písm. l).
(3)
Informácie podľa odseku 1 a informácie zverejňované podľa § 74b ods. 1 písm. l) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).56b)
§ 71df
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť za vypracovanie, uskutočňovanie a aktualizáciu ozdravného plánu obchodníka s cennými papiermi (ďalej len "ozdravný plán") podľa odseku 2.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe alebo ktorý má významný podiel na finančnom systéme Slovenskej republiky, je povinný vypracovať, pravidelne aktualizovať a dodržiavať ozdravný plán, ktorý je súčasťou systému riadenia obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi má významný podiel na finančnom systéme Slovenskej republiky, ak
a)
celková hodnota jeho aktív je vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo
b)
pomer jeho celkových aktív k hrubému domácemu produktu Slovenskej republiky je vyšší ako 20 %; to neplatí, ak celková hodnota jeho aktív je nižšia ako 5 000 000 000 eur.
(3)
Náležitosťami ozdravného plánu sú najmä
a)
zhrnutie hlavných častí ozdravného plánu a zhrnutie celkovej ozdravnej kapacity; na účely tohto zákona sa ozdravnou kapacitou rozumie schopnosť obchodníka s cennými papiermi obnoviť svoju finančnú situáciu po výraznom zhoršení jeho finančnej situácie,
b)
zhrnutie podstatných zmien vykonaných v obchodníkovi s cennými papiermi od posledného ozdravného plánu predloženého Národnej banke Slovenska,
c)
plán komunikácie a poskytovania informácií, v ktorom sa uvedie, aké opatrenia prijme obchodník s cennými papiermi na zvládnutie prípadných nepriaznivých reakcií trhu,
d)
rozsah opatrení v oblasti kapitálu a likvidity požadovaných na zachovanie alebo obnovu finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi a jeho schopnosti pokračovať v činnosti,
e)
odhad časového rámca na realizáciu podstatných aspektov ozdravného plánu,
f)
podrobný opis akýchkoľvek podstatných prekážok účinného a včasného vykonania ozdravného plánu vrátane zhodnotenia dopadu na ostatných členov skupiny, klientov a zmluvné protistrany; skupinou sa na účely § 71df až 71dl rozumie materská spoločnosť a dcérska spoločnosť,
g)
identifikovanie kritických funkcií obchodníka s cennými papiermi,
h)
podrobný opis postupov určenia hodnoty a možností predaja alebo prevodu hlavných oblastí obchodných činností a aktív obchodníka s cennými papiermi,
i)
podrobný opis toho, ako je plánovanie ozdravenia integrované do systému riadenia obchodníka s cennými papiermi, postupy schvaľovania ozdravného plánu a označenie osôb zodpovedných za vypracovanie a vykonávanie ozdravného plánu,
j)
opatrenia na zachovanie alebo obnovenie vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
k)
opatrenia na zabezpečenie dostatočného prístupu obchodníka s cennými papiermi k zdrojom núdzového financovania, ktoré mu umožnia pokračovať v jej činnostiach a včas plniť záväzky, najmä posúdenie
1.
možných zdrojov likvidity,
2.
dostupnej zábezpeky,
3.
možnosti prevodu likvidity medzi členmi skupiny a oblasťami obchodnej činnosti,
l)
opatrenia na zníženie rizika a finančnej páky,
m)
opatrenia na reštrukturalizáciu záväzkov,
n)
opatrenia na reštrukturalizáciu oblastí obchodnej činnosti,
o)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého prístupu k infraštruktúram finančného trhu,
p)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov obchodníka s cennými papiermi vrátane infraštruktúry a informačných technológií,
q)
prípravné opatrenia na zjednodušenie predaja aktív alebo oblastí obchodnej činnosti tak, aby došlo k včasnému obnoveniu finančnej stability obchodníka s cennými papiermi,
r)
iné činnosti alebo stratégie riadenia zamerané na obnovenie finančnej stability a predpokladaný finančný účinok týchto opatrení alebo stratégií,
s)
prípravné opatrenia, ktoré obchodník s cennými papiermi prijal, alebo plány, ktoré má prijať na zjednodušenie vykonávania ozdravného plánu, vrátane opatrení potrebných na umožnenie včasnej rekapitalizácie obchodníka s cennými papiermi,
t)
sústava ukazovateľov, na základe ktorých sa určia momenty, v ktorých obchodník s cennými papiermi môže prijať opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; tieto ukazovatele majú kvalitatívny alebo kvantitatívny charakter týkajúci sa finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi a musia byť jednoducho sledovateľné obchodníkom s cennými papiermi,
u)
opatrenia, ktoré by mohol prijať obchodník s cennými papiermi, ak sú splnené podmienky podľa § 144 ods. 24,
v)
analýza, akým spôsobom a kedy môže obchodník s cennými papiermi na základe okolností uvedených v ozdravnom pláne požiadať o použitie likviditných operácií centrálnej banky, a určenie aktíva, ktoré by obchodník s cennými papiermi mohol použiť ako zábezpeku.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný ukazovatele podľa odseku 3 písm. t) pravidelne sledovať. Ak to štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi považuje za primerané, môže rozhodnúť o
a)
prijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ nebol dosiahnutý,
b)
neprijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ bol dosiahnutý.
(5)
Rozhodnutie podľa odseku 4 s odôvodnením obchodník s cennými papiermi bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska.
(6)
Ozdravný plán nemôže obsahovať opatrenia spočívajúce v možnosti získania prístupu k mimoriadnej verejnej finančnej podpore.
(7)
Ozdravný plán obsahuje primerané postupy na zabezpečenie včasného uplatnenia jednotlivých opatrení a určenie všetkých možných spôsobov ozdravenia obchodníka s cennými papiermi. Opatrenia musia zohľadňovať čo najviac možných scenárov makroekonomických stresových situácií a finančných stresových situácií, ktorým môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený vzhľadom na charakter vykonávaných bankových činností, a to vrátane systémových stresových situácií, stresových situácií týkajúcich sa konkrétnej právnickej osoby a skupiny právnických osôb.
(8)
Ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi a obchodník s cennými papiermi ho následne predloží na posúdenie Národnej banke Slovenska.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný aktualizovať svoj ozdravný plán najmenej raz ročne a po každej zmene organizačnej štruktúry, obchodnej činnosti alebo finančnej situácie, ktorá by mohla mať významný vplyv na opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; pri aktualizácii postupuje v súlade s odsekom 8. Národná banka Slovenska môže požadovať od obchodníka s cennými papiermi aktualizáciu ozdravného plánu častejšie ako raz ročne.
§ 71dg
(1)
Obchodník s cennými papiermi predloží ozdravný plán Národnej banke Slovenska na posúdenie do piatich pracovných dní od jeho schválenia podľa § 71df ods. 8. Národná banka Slovenska posúdi, či
a)
ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 71df ods. 3 a 7,
b)
možno odôvodnene očakávať, že realizácia opatrení uvedených v ozdravnom pláne, s prihliadnutím na prípravné kroky, ktoré obchodník s cennými papiermi uskutočnil alebo plánuje uskutočniť na uľahčenie realizácie ozdravného plánu, povedie k zachovaniu alebo obnoveniu finančnej stability obchodníka s cennými papiermi alebo skupiny, ktorej je súčasťou a schopnosti pokračovať v činnosti,
c)
možno odôvodnene očakávať, že ozdravný plán je možné realizovať rýchlo a efektívne, keď sa obchodník s cennými papiermi nachádza vo finančnom strese, a pri minimalizácii významných nepriaznivých vplyvov na finančný systém, aj keby ostatné banky a obchodníci s cennými papiermi realizovali svoje ozdravné plány v tom istom čase.
(2)
Pri posudzovaní ozdravného plánu Národná banka Slovenska prihliada aj na primeranosť štruktúry kapitálu a financovania obchodníka s cennými papiermi, k zložitosti jeho organizačnej štruktúry a jeho rizikovému profilu.
(3)
Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí formou stanoviska do šiestich mesiacov od jeho predloženia podľa odseku 1. Ak má obchodník s cennými papiermi v inom členskom štáte zriadenú významnú pobočku a ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú tejto pobočky, Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí po prerokovaní s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom sa významná pobočka nachádza.
(4)
Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní odo dňa predloženia ozdravného plánu podľa § 71df ods. 8 zašle ozdravný plán Rade pre riešenie krízových situácií (ďalej len "rezolučná rada"), ktorá ho môže preskúmať. Ak rezolučná rada zistí, že ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť riešiteľnosť krízovej situácie obchodníka s cennými papiermi, oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska. Oznámenie rezolučnej rady má charakter odporúčania.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že ozdravný plán nespĺňa podmienky podľa odseku 1, informuje o tom obchodníka s cennými papiermi a požiada ho, aby sa k nedostatkom ozdravného plánu vyjadril v lehote určenej Národnou bankou Slovenska, pričom po doručení vyjadrenia obchodníka s cennými papiermi, Národná banka Slovenska vyzve obchodníka s cennými papiermi, aby v lehote do dvoch mesiacov odstránil nedostatky ozdravného plánu. Lehotu na odstránenie nedostatkov ozdravného plánu môže Národná banka Slovenska na žiadosť obchodníka s cennými papiermi predĺžiť najviac o jeden mesiac.
(6)
Ak obchodník s cennými papiermi nedostatky podľa odseku 5 neodstráni, Národná banka Slovenska môže obchodníka s cennými papiermi vyzvať, aby vykonal v ozdravnom pláne konkrétne zmeny.
(7)
Ak obchodník s cennými papiermi nepredloží Národnej banke Slovenska ozdravný plán v lehote podľa odseku 5 alebo predloží ozdravný plán, v ktorom nie sú odstránené nedostatky ani na základe výzvy podľa odseku 6, Národná banka Slovenska vyzve obchodníka s cennými papiermi, aby v určenej lehote navrhol zmeny vo výkone činností na účel odstránenia nedostatkov ozdravného plánu.
(8)
Ak obchodník s cennými papiermi v určenej lehote nenavrhne zmeny podľa odseku 7 alebo Národná banka Slovenska vyhodnotí, že navrhované zmeny nevedú k odstráneniu nedostatkov ozdravného plánu, môže obchodníkovi s cennými papiermi uložiť opatrenie podľa § 144 a povinnosť
a)
znížiť rizikový profil obchodníka s cennými papiermi a riziko likvidity,
b)
vytvoriť predpoklady na včasné prijatie rekapitalizačných opatrení,
c)
vykonať zmeny v stratégii a štruktúre obchodníka s cennými papiermi,
d)
vykonať zmeny v stratégii financovania obchodníka s cennými papiermi s cieľom zlepšiť odolnosť hlavných oblastí obchodnej činnosti a kritických funkcií obchodníka s cennými papiermi, pričom na účely tohto zákona sa hlavnými oblasťami obchodnej činnosti rozumejú činnosti, ktoré pre obchodníka s cennými papiermi alebo skupinu, ktorej súčasťou je obchodník s cennými papiermi, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo hodnotu duševného vlastníctva; kritickými funkciami sa rozumejú činnosti, služby alebo operácie vykonávané alebo poskytované obchodníkom s cennými papiermi, ktorých prerušenie by s ohľadom na veľkosť obchodníka s cennými papiermi alebo skupiny, jeho trhový podiel, vonkajšiu a vnútornú prepojenosť, zložitosti alebo rozsah cezhraničných činností, nenahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií, pravdepodobne viedlo k narušeniu fungovania reálnej ekonomiky alebo narušeniu finančnej stability,
e)
vykonať zmeny v systéme riadenia obchodníka s cennými papiermi.
(9)
Na uloženie opatrenia a povinností podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.20)
§ 71dh
(1)
Ak je obchodník s cennými papiermi materskou spoločnosťou na úrovni skupiny so sídlom v Európskej únii56baa), je povinný vypracovať a predložiť Národnej banke Slovenska ozdravný plán za skupinu (ďalej len "skupinový ozdravný plán"). Skupinový ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi predloží skupinový ozdravný plán na posúdenie Národnej banke Slovenska v lehote podľa § 71dg ods. 1.
(2)
Národná banka Slovenska predloží skupinový ozdravný plán
a)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad dcérskou spoločnosťou, ktorá je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, a kolégiu,
b)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka obchodníka s cennými papiermi, ak skupinový ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú jeho významnej pobočky,
c)
rezolučnej rade,
d)
príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností podľa osobitného predpisu.56bb)
(3)
V skupinovom ozdravnom pláne sa určia opatrenia, ktoré vykoná obchodník s cennými papiermi, ktorý je materskou spoločnosťou so sídlom v Európskej únii, a jeho dcérske spoločnosti. Účelom skupinového ozdravného plánu je dosiahnuť stabilizáciu skupiny ako celku alebo dcérskej spoločnosti, ak sa nachádza v stresovej situácii, riešenie alebo odstránenie dôvodov stresovej situácie a obnovenie finančnej stability skupiny ako celku alebo jej členov pri zohľadnení finančnej situácie ostatných subjektov skupiny. Skupinový ozdravný plán zahŕňa mechanizmy na zabezpečenie koordinácie a konzistentnosti opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni materskej spoločnosti so sídlom v Európskej únii, na úrovni finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, materskej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte, materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, ako aj opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni dcérskych spoločností a na úrovni významných pobočiek.
(4)
Skupinový ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 71df ods. 3 a 7 vo vzťahu k skupine, ako aj k jednotlivým dcérskym spoločnostiam a jeho súčasťou je aj zmluva o skupinovej podpore, ak bola zmluva uzavretá.
(5)
Pre každý scenár makroekonomických a stresových situácií a finančných stresových situácií sa v skupinovom ozdravnom pláne uvedie, či existujú prekážky brániace vykonávaniu opatrení v rámci skupiny, a to aj na úrovni jednotlivých členov, na ktoré sa skupinový ozdravný plán vzťahuje, a či existujú podstatné praktické alebo právne prekážky brániace rýchlemu prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov alebo pohľadávok v rámci skupiny.
§ 71di
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, vyvinie spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi a s príslušnými orgánmi dohľadu členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka obchodníka s cennými papiermi, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia v lehote štyroch mesiacov od predloženia skupinového ozdravného plánu podľa § 71dh ods. 2 o
a)
schválení skupinového ozdravného plánu podľa § 71dh ods. 1 a 3,
b)
uložení povinnosti dcérskej spoločnosti, ktorá je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v rámci skupiny, vypracovať individuálny ozdravný plán podľa § 71df,
c)
postupe podľa § 71dg ods. 5,
d)
postupe podľa § 71dg ods. 6,
e)
postupe podľa § 71dg ods. 7,
f)
uložení opatrenia podľa § 71dg ods. 8.
(2)
Na preskúmanie skupinového ozdravného plánu sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 71dg ods. 1 a 2 s tým, že Národná banka Slovenska spolu s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi, posúdi vplyv ozdravných opatrení v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu v členských štátoch, v ktorých má sídlo obchodník s cennými papiermi a jeho dcérske spoločnosti.
(3)
Ak v lehote podľa odseku 1 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a podľa § 71dg ods. 8 písm. a), b) a d) v súlade s osobitným predpisom,110l) Národná banka Slovenska počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorým je Národná banka Slovenska viazaná. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z orgánov dohľadu podľa odseku 1 nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody a Národnej banke Slovenska sa nepodarilo dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1, Národná banka Slovenska vydá samostatné rozhodnutie so zohľadnením stanovísk orgánov dohľadu podľa odseku 1. Národná banka Slovenska doručí svoje rozhodnutie orgánom dohľadu podľa odseku 1 a obchodníkovi s cennými papiermi.
(4)
Ak sa v lehote podľa odseku 1 nepodarí Národnej banke Slovenska dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1 vo veciach podľa odseku 1 písm. b) až f), Národná banka Slovenska prijme rozhodnutie v týchto veciach len vo vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi ako materskej spoločnosti. Pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska požiadať o pomoc pri dosiahnutí spoločného rozhodnutia vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a § 71dg ods. 8 písm. a), b) a d) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.110l) Ak Národná banka Slovenska postupuje podľa druhej vety, počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.
(5)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na neho vzťahujú rovnako. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, pri preskúmavaní skupinového ozdravného plánu posudzuje splnenie požiadaviek primerane podľa § 71df ods. 3 a 7 v rozsahu zahrnutom v skupinovom ozdravnom pláne, pričom berie do úvahy možný vplyv ozdravných opatrení uvedených v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu.
(6)
Národná banka Slovenska môže vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a § 71dg ods. 8 písm. a), b) a d) požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom110l), a ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom110l) rozhodne, Národná banka Slovenska je týmto rozhodnutím viazaná. Ak v lehote podľa odseku 1 nedôjde k dosiahnutiu spoločného rozhodnutia, Národná banka Slovenska môže vydať samostatné rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b), e) a f) voči obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým vykonáva dohľad.
(7)
Spoločné rozhodnutie dosiahnuté medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi podľa odseku 1 je záväzné pre obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahrnutý do dohľadu na konsolidovanom základe.
§ 71dj
Ustanovenia o proporcionalite
(1)
Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný vplyv zlyhania obchodníka s cennými papiermi a iných osôb v skupine na finančný systém vrátane vplyvu zlyhania obchodníka s cennými papiermi na iné vybrané inštitúcie a podmienok ich financovania a na hospodárstvo ako celok, primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 62, 64, 67, 70, 71a a 71d a určiť odlišne lehotu na vypracovanie ozdravného plánu a frekvenciu jeho aktualizácie. Národná banka Slovenska pritom prihliadne k povahe a zložitosti činnosti obchodníka s cennými papiermi, jeho akcionárskej štruktúre, rizikovému profilu, veľkosti, právnemu postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu56bd) a na investičné služby poskytované týmto obchodníkom s cennými papiermi. Ak dôjde k zmene okolností, môže Národná banka Slovenska vyžadovať od obchodníka s cennými papiermi, aby vypracoval a predložil ozdravný plán v rozsahu podľa § 71df a 71dh a aktualizoval ho podľa § 71df ods. 9.
(2)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či využila postup podľa odseku 1, a o podrobnostiach svojho postupu.
§ 71dk
Finančná podpora v rámci skupiny
(1)
Materský obchodník s cennými papiermi, materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii, finančná holdingová spoločnosť, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou so sídlom v Slovenskej republike, materská finančná holdingová spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii a ich dcérska spoločnosť, ktorá je inštitúciou alebo finančnou inštitúciou podliehajúcou dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona (ďalej len "podskupina"), môže uzatvoriť s jedným alebo viacerými členmi podskupiny zmluvu obsahujúcu záväzok poskytnúť finančnú podporu, u ktorej došlo k splneniu podmienok na uloženie opatrenia včasnej intervencie alebo porovnateľného opatrenia podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom má dotknutá zmluvná strana sídlo (ďalej len "zmluva o skupinovej podpore"), a to za podmienok podľa osobitného zákona.56be) Predmetom finančnej podpory môže byť poskytnutie úveru, záruky alebo majetku, ktorý bude použitý na účely zábezpeky (ďalej len "skupinová podpora"). Príjemca skupinovej podpory má právo použiť predmet skupinovej podpory aj v obchodoch s osobami, ktoré nie sú zmluvnou stranou zmluvy o skupinovej podpore.
(2)
Na poskytovanie finančnej podpory v rámci skupiny sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.56bf)
§ 71dl
(1)
Ustanovenia § 71df až 71dl, § 144 ods. 8 písm. f) a ods. 29 a 30 sa vzťahujú len na obchodníka s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 11.
(2)
Na nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 11, sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou.114a)
(3)
Na skupinovú nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 11, sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o skupinovej nútenej správe nad bankou.56bg)
§ 71e
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy primeraného a rýchleho vybavovania sťažností neprofesionálnych klientov alebo potenciálnych neprofesionálnych klientov a viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej riešenie.
§ 71f
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť primerané opatrenia potrebné na zamedzenie toho, aby jeho príslušná osoba vykonávajúca činnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, alebo ktorá má prístup k dôverným informáciám podľa § 132 alebo k iným dôverným informáciám z dôvodu činnosti, ktorú táto osoba v jeho mene vykonáva,
a)
uzavierala osobné obchody, ak
1.
táto osoba má zakázané uzatvoriť obchod podľa § 132,
2.
obchod predstavuje zneužitie alebo nezákonné zverejnenie dôverných informácií alebo
3.
obchod je alebo môže byť v rozpore s povinnosťami obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,
b)
odporúčala inej osobe alebo presviedčala inú osobu, konajúc tak nad rámec práv a povinností vyplývajúcich z výkonu jej zamestnania alebo nad rámec zmluvy o poskytovaní služieb, aby uzavrela obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a) alebo § 71o ods. 1 písm. a) alebo b), alebo § 73s ods. 3,
c)
sprístupňovala inak ako pri výkone svojho zamestnania alebo podľa zmluvy o poskytovaní služieb inej osobe akékoľvek informácie alebo názory, ak táto príslušná osoba vie o tom alebo by mala vedieť, že v dôsledku tohto sprístupnenia by iná osoba mohla
1.
uzavrieť obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a), § 71o ods. 1 písm. a) alebo b) alebo § 73s ods. 3, alebo
2.
odporúčať inej osobe alebo presviedčať inú osobu, aby uzavrela takýto obchod.
(2)
Ustanovením odseku 1 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie § 132 ods. 9 písm. b).
(3)
Osobným obchodom sa rozumie obchod s finančným nástrojom uskutočnený príslušnou osobou alebo v jej mene, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a)
príslušná osoba koná nad rámec práv a povinností vyplývajúcich z výkonu jej zamestnania,
b)
obchod je uskutočnený na účet ktorejkoľvek z týchto osôb:
1.
príslušnej osoby,
2.
blízkej osoby príslušnej osoby a akejkoľvek osoby, ktorá sa podľa právnych predpisov iného členského štátu považuje za osobu rovnocennú manželovi alebo manželke príslušnej osoby, alebo iného príbuzného príslušnej osoby, ktorý s ňou žije v spoločnej domácnosti počas jedného roka pred dňom vykonania príslušného obchodu,
3.
osoby, ktorá má s príslušnou osobou taký vzťah, že táto príslušná osoba má priamy alebo nepriamy záujem na výsledku obchodu, iný, ako je len poplatok alebo provízia za uskutočnenie obchodu.
(4)
Opatrenia podľa odseku 1 musia zabezpečiť, aby
a)
každá príslušná osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, poznala obmedzenia osobných obchodov a opatrenia zavedené obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s osobnými obchodmi a sprístupnením informácií podľa odseku 1,
b)
bol obchodník s cennými papiermi bezodkladne informovaný o každom osobnom obchode, ktorý uzavrela príslušná osoba, a to oznámením o tomto obchode alebo iným postupom, ktorý mu umožňuje identifikáciu takýchto obchodov; v prípade delegovania podľa § 71g musí obchodník s cennými papiermi zabezpečiť, že osoba, ktorej je činnosť delegovaná, vedie záznam o osobných obchodoch s príslušnými osobami a bezodkladne poskytuje tieto informácie na žiadosť obchodníkovi s cennými papiermi,
c)
bol vykonaný záznam o osobnom obchode oznámenom obchodníkovi s cennými papiermi alebo identifikovanom obchodníkom s cennými papiermi vrátane každého povolenia alebo zákazu v súvislosti s takýmto obchodom.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na osobné obchody
a)
uskutočnené v rámci poskytovania investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. d), ak nedošlo k predchádzajúcej komunikácii v súvislosti s týmto obchodom medzi správcom portfólia a príslušnou osobou alebo inou osobou, na ktorej účet je obchod vykonávaný,
b)
s podielovými listami otvoreného podielového fondu alebo cennými papiermi európskych fondov alebo zahraničných subjektov kolektívneho investovania, pri ktorých právne predpisy členských štátov zabezpečujú rovnocenné obmedzenie a rozloženie rizika pri investovaní ich aktív, ak osoba, na ktorej účet sú obchody vykonané, nemá zodpovednosť v súvislosti so spravovaním tohto otvoreného podielového fondu, európskeho fondu alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania.
§ 71g
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi deleguje na inú osobu výkon prevádzkových činností, ktoré sú kľúčové alebo dôležité pre zabezpečenie pravidelného a spoľahlivého poskytovania investičných služieb klientom a pre pravidelný a spoľahlivý výkon investičných činností, je povinný prijať opatrenia potrebné na zamedzenie neprimeraného zvýšenia operačného rizika. Delegovanie dôležitých prevádzkových činností sa nesmie uskutočniť takým spôsobom, ktorým by sa narušila účinnosť výkonu vnútornej kontroly a schopnosť Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad dodržiavaním povinností obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Delegovaním sa rozumie forma dohody medzi obchodníkom s cennými papiermi a poskytovateľom služieb, podľa ktorej tento poskytovateľ služieb dodávateľsky vykonáva postup, službu alebo činnosť, ktorú by inak vykonával samotný obchodník s cennými papiermi.
(3)
Na účely odseku 1 sa prevádzková činnosť považuje za kľúčovú alebo dôležitú, ak by chyba alebo zanedbanie počas jej výkonu významne narušila dodržiavanie podmienok a povinností obchodníka s cennými papiermi, ktoré mu vyplývajú z povolenia na poskytovanie investičných služieb, alebo jeho iných povinností podľa tohto zákona alebo osobitného zákona alebo jeho finančnú stabilitu, spoľahlivosť alebo pravidelnosť poskytovania investičných služieb a výkonu investičných činností. Za kľúčové alebo dôležité činnosti sa na účely odseku 1 nepovažuje
a)
poskytovanie poradenských služieb a iných služieb obchodníkovi s cennými papiermi, ktoré nie sú súčasťou poskytovaných investičných služieb a vykonávania investičných činností obchodníka s cennými papiermi, vrátane poskytnutia právneho poradenstva obchodníkovi s cennými papiermi, odborného vzdelávania jeho zamestnancov, fakturačných služieb a ochrany jeho priestorov a zamestnancov,
b)
nákup štandardizovaných služieb, najmä poskytovanie informácií o situácii na trhu a o cenách.
(4)
Obchodník s cennými papiermi v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona alebo osobitného zákona aj vtedy, ak deleguje kľúčové a dôležité prevádzkové činnosti alebo investičné služby alebo investičné činnosti, a musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
delegovanie nesmie mať za následok zbavenie sa zodpovednosti vrcholového manažmentu,
b)
vzťah obchodníka s cennými papiermi k jeho klientom ani záväzky voči nim vyplývajúce z tohto zákona sa nesmú delegovaním zmeniť,
c)
nesmie dôjsť k ohrozeniu plnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 a ani k zrušeniu alebo zmene iných podmienok uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný postupovať pri uzatváraní, zmene a ukončení zmluvy o delegovaní kľúčových alebo dôležitých prevádzkových činností, investičných služieb alebo investičných činností s odbornou starostlivosťou, najmä je povinný zabezpečiť, aby boli splnené tieto podmienky:
a)
poskytovateľ služieb pre obchodníka s cennými papiermi musí spĺňať podmienky potrebné na spoľahlivý a odborný výkon delegovaných úloh, služieb alebo činností a musí mať zákonom vyžadované povolenie, ak sa vyžaduje,
b)
poskytovateľ služieb musí delegované úlohy, služby alebo činnosti vykonávať efektívne a na tento účel musí obchodník s cennými papiermi zaviesť metódy hodnotenia stupňa výkonnosti poskytovateľa služieb,
c)
poskytovateľ služieb musí riadne dohliadať na realizovanie delegovaných úloh, služieb alebo činností a primeraným spôsobom riadiť riziká spojené s delegovaním,
d)
ak sa zistí, že poskytovateľ služieb nevykonáva úlohy, služby alebo činnosti efektívne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musia byť prijaté primerané opatrenia,
e)
obchodník s cennými papiermi je povinný dohliadať na výkon delegovaných úloh, služieb alebo činností a riadiť riziká spojené s delegovaním a mať na tento účel potrebné odborné znalosti,
f)
poskytovateľ služieb musí poskytovať obchodníkovi s cennými papiermi informácie o nových skutočnostiach, ktoré môžu mať podstatný vplyv na jeho schopnosť vykonávať delegované úlohy, služby alebo činnosti a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
g)
obchodník s cennými papiermi musí mať oprávnenie v prípade potreby ukončiť zmluvu o delegovaní bez toho, aby bola ohrozená pravidelnosť a kvalita poskytovania jeho služieb klientom,
h)
v súvislosti s delegovanými činnosťami musí poskytovateľ služieb spolupracovať s Národnou bankou Slovenska,
i)
obchodník s cennými papiermi, jeho audítori a Národná banka Slovenska musia mať prístup k údajom súvisiacim s delegovanými úlohami, službami alebo činnosťami a prístup do obchodných priestorov poskytovateľa služieb a musí byť zaručená možnosť Národnej banky Slovenska uplatňovať tieto oprávnenia,
j)
poskytovateľ služieb musí chrániť dôverné informácie týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo jeho klientov,
k)
obchodník s cennými papiermi a poskytovateľ služieb musia zaviesť, uplatňovať a dodržiavať pohotovostný plán obnovy pri haváriách a pravidelne testovať systém zálohovania, ak je to potrebné s ohľadom na delegované úlohy, služby alebo činnosti,
l)
ak obchodník s cennými papiermi deleguje na poskytovateľa služieb so sídlom v nečlenskom štáte investičnú službu riadenia portfólia poskytovanú neprofesionálnym klientom,
1.
poskytovateľ služieb musí mať povolenie alebo musí byť registrovaný v štáte, kde má sídlo, aby mohol poskytovať túto službu, a musí podliehať obozretnému dohľadu,
2.
medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu poskytovateľa služieb musí existovať primeraná zmluva o vzájomnej spolupráci.
(6)
Ak jedna alebo obidve podmienky podľa odseku 5 písm. l) nie sú splnené, obchodník s cennými papiermi môže delegovať investičné služby na poskytovateľa služieb so sídlom v nečlenskom štáte len po predchádzajúcom informovaní Národnej banky Slovenska o návrhu zmluvy o delegovaní a len ak Národná banka Slovenska nevznesie námietku proti tejto zmluve v lehote 30 dní od doručenia tejto informácie. Národná banka Slovenska zverejní zoznam príslušných orgánov v nečlenských štátoch, s ktorými má uzavreté zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktoré sú primerané na účely odseku 5 písm. l) druhého bodu.
(7)
Národná banka Slovenska je povinná uverejniť vyhlásenie o zásadách postupu pri delegovaní podľa odseku 6 formou metodického usmernenia. Toto vyhlásenie musí obsahovať príklady prípadov, pri ktorých by Národná banka Slovenska nemala alebo pravdepodobne by nemala mať proti delegovaniu námietky podľa odseku 6, a vysvetlenie, prečo sa Národná banka Slovenska domnieva, že takéto prípady delegovania by nebránili obchodníkom s cennými papiermi splniť si svoje povinnosti podľa odsekov 4 a 5.
(8)
Zmluva o delegovaní musí mať písomnú formu a musí obsahovať presné vymedzenie práv a povinností obchodníka s cennými papiermi a poskytovateľa služieb.
(9)
Ak sú obchodník s cennými papiermi a poskytovateľ služieb členmi tej istej skupiny, obchodník s cennými papiermi môže na účely plnenia podmienok podľa odsekov 4 a 5 vziať do úvahy rozsah, v akom kontroluje poskytovateľa služieb alebo môže ovplyvniť jeho činnosť.
(10)
Predmetom delegovania nemôžu byť úlohy, služby ani činnosti, ktoré vykonáva obchodník s cennými papiermi ako člen podľa § 104.
§ 71h
Ochrana finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta
(1)
Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb; to neplatí, ak s takýmto použitím klient súhlasil.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je na účely ochrany práv klientov spojených s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami klientov povinný
a)
viesť záznamy a účty, ktoré sú potrebné na to, aby mohol kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva držané pre jedného klienta od aktív držaných pre iného klienta a od svojich vlastných aktív,
b)
viesť svoje záznamy a účty tak, aby bola zabezpečená ich presnosť a najmä súvzťažnosť k finančným nástrojom a peňažným prostriedkom držaným pre klientov,
c)
pravidelne vykonávať zosúladenie svojich vnútorných účtov a záznamov s účtami a záznamami iných osôb, prostredníctvom ktorých tieto aktíva drží,
d)
prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby finančné nástroje klienta uložené u tretej osoby podľa § 71i boli identifikovateľne oddelené od finančných nástrojov obchodníka s cennými papiermi prostredníctvom odlišne označených účtov v evidencii tretej strany alebo pomocou rovnocenných opatrení, ktorými sa dosiahne tá istá úroveň ochrany,
e)
prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby peňažné prostriedky klienta uložené podľa § 71j boli vedené oddelene od účtov, na ktorých sú vedené peňažné prostriedky obchodníka s cennými papiermi,
f)
zaviesť primerané organizačné opatrenia na minimalizovanie rizika straty alebo znehodnotenia aktív klienta alebo práv spojených s týmito aktívami v dôsledku zneužitia aktív, podvodu, nekvalitnej správy, nedostatočného vedenia záznamov alebo nedbanlivosti.
(3)
Ak z dôvodov vyplývajúcich z právnych predpisov štátu, v ktorom sú vedené alebo držané peňažné prostriedky a finančné nástroje, nie sú opatrenia prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa odseku 2 dostatočné na ochranu práv klientov, najmä v prípade platobnej neschopnosti obchodníka s cennými papiermi, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať dodatočné opatrenia na účely ochrany aktív klientov.
(4)
Ak platné právne predpisy štátu, v ktorom sú držané peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klienta, bránia obchodníkovi s cennými papiermi dodržiavať ustanovenia odseku 2 písm. d) alebo e), obchodník s cennými papiermi je povinný prijať rovnocenné opatrenia, ktoré majú rovnaký účinok z hľadiska ochrany práv klientov.
(5)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, čo sa rozumie dodatočnými opatreniami a rovnocennými opatreniami na účely podľa odsekov 3 a 4, podrobnosti o podmienkach na uloženie finančných nástrojov u tretej osoby podľa § 71i a spôsob a metódy zosúladenia podľa odseku 2.
§ 71i
(1)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený uložiť finančné nástroje svojich klientov na účet alebo účty otvorené u tretej osoby. Pri výbere, určovaní tretej osoby a uzavieraní zmlúv o správe a úschove týchto finančných nástrojov je obchodník s cennými papiermi povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Obchodník s cennými papiermi je pritom povinný brať do úvahy a pravidelne overovať odbornosť a dôveryhodnosť tretej osoby na trhu a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo trhové zvyklosti vzťahujúce sa na držanie týchto finančných nástrojov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva klientov.
(2)
Ak úschova finančných nástrojov na účet tretej osoby podlieha osobitnej právnej úprave a dohľadu v štáte, v ktorom obchodník s cennými papiermi plánuje uložiť finančné nástroje klienta u tretej osoby, obchodník s cennými papiermi nie je oprávnený uložiť tieto finančné nástroje v tomto štáte u takejto osoby, ak nepodlieha takejto právnej úprave a dohľadu.
(3)
Obchodník s cennými papiermi nesmie uložiť finančné nástroje držané na účet klientov u tretej osoby v nečlenskom štáte, v ktorom právne predpisy neupravujú držanie a úschovu finančných nástrojov na účet tretej osoby, ak nie je splnená jedna z týchto podmienok:
a)
povaha finančných nástrojov alebo investičných služieb súvisiacich s týmito nástrojmi si vyžaduje, aby boli tieto finančné nástroje uložené u tretej osoby v nečlenskom štáte,
b)
ak sú finančné nástroje držané na účet profesionálneho klienta a tento klient písomne požiada obchodníka s cennými papiermi o uloženie týchto finančných nástrojov u tretej osoby v nečlenskom štáte.
§ 71j
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi prijal peňažné prostriedky klienta, je povinný bezodkladne ich uložiť na jeden alebo viacero účtov otvorených u niektorého z týchto subjektov:
a)
centrálna banka,
b)
banka alebo zahraničná banka s povolením na činnosť podľa právnych predpisov členských štátov,
c)
banka s povolením na činnosť v nečlenskom štáte,
d)
kvalifikovaný fond peňažného trhu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na banku ani zahraničnú banku so sídlom v členskom štáte, ak ide o vklady vedené v tejto inštitúcii.
(3)
Kvalifikovaným fondom peňažného trhu sa rozumie otvorený podielový fond alebo európsky fond, alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý podlieha dohľadu alebo ktorému bolo udelené povolenie na činnosť podľa právnych predpisov členského štátu a ktorý spĺňa tieto podmienky:
a)
hlavným cieľom jeho investovania je udržiavanie čistej hodnoty aktív, a to na rovnakej hodnote investície po odrátaní výnosov alebo na počiatočnej hodnote investície investora po zarátaní výnosov,
b)
majetok v kvalifikovanom fonde peňažného trhu sa investuje len do vysokokvalitných nástrojov peňažného trhu so splatnosťou alebo zostatkovou splatnosťou maximálne 397 dní alebo s pravidelnými úpravami výnosov, ktoré zodpovedajú takejto splatnosti, a s váženou priemernou splatnosťou 60 dní alebo formou doplnkového investovania do vkladov vedených v bankách,
c)
musí zaisťovať likviditu vložených peňažných prostriedkov v deň podania žiadosti o ich vyplatenie alebo v nasledujúci pracovný deň.
(4)
Na účely odseku 3 písm. b) sa nástroj peňažného trhu považuje za vysokokvalitný, ak od každej uznanej ratingovej agentúry, ktorá tomuto nástroju pridelila ratingové hodnotenie, získal najvyšší možný úverový rating. Nástroj peňažného trhu, ktorému žiadna ratingová agentúra nepridelila ratingové hodnotenie, sa nepovažuje za vysokokvalitný.
(5)
Ratingová agentúra sa považuje za uznanú na účely odseku 4, ak prideľuje ratingové hodnotenia týkajúce sa fondov peňažného trhu pravidelne a na profesionálnej úrovni a je uznanou ratingovou agentúrou podľa osobitného zákona.15)
(6)
Pri výbere a určovaní osoby podľa odseku 1 a uzavieraní zmlúv týkajúcich sa uloženia peňažných prostriedkov klienta je obchodník s cennými papiermi povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a obozretnosťou. Obchodník s cennými papiermi je pritom povinný brať do úvahy a pravidelne overovať odbornosť a dôveryhodnosť osoby podľa odseku 1 písm. b) až d) na trhu a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo trhové zvyklosti vzťahujúce sa na držanie týchto peňažných prostriedkov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva klientov.
(7)
Pred uložením peňažných prostriedkov klienta do kvalifikovaného fondu peňažného trhu je obchodník s cennými papiermi o tomto zámere povinný informovať klienta. Klient je oprávnený odmietnuť takéto uloženie svojich peňažných prostriedkov.
§ 71k
(1)
Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvárať dohody o obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných papierov57) týkajúcich sa finančných nástrojov klienta alebo inak používať takéto finančné nástroje na svoj vlastný účet alebo účet iného klienta, ak nie sú splnené tieto podmienky:
a)
klient neudelil predchádzajúci výslovný súhlas na použitie finančných nástrojov za presne určených podmienok a tento svoj súhlas nepotvrdil; ak ide o neprofesionálneho klienta, vyžaduje sa potvrdenie jeho podpisom alebo iným ekvivalentným spôsobom,
b)
použitie finančných nástrojov klienta je obmedzené presne určenými podmienkami, s ktorými klient súhlasil.
(2)
Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvárať dohody o obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných papierov týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú držané pre klienta na súhrnnom účte, alebo inak používať finančné nástroje držané na takomto účte na ich vlastný účet alebo účet iného klienta, ak okrem podmienok podľa odseku 1 nie sú splnené aj tieto podmienky:
a)
každý klient, ktorého finančné nástroje sú v držbe spoločne na súhrnnom účte, neudelil predchádzajúci výslovný súhlas podľa odseku 1 písm. a),
b)
obchodník s cennými papiermi má zavedené systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú, že takto možno použiť len tie finančné nástroje, ktoré patria klientom, ktorí dali predchádzajúci výslovný súhlas podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Záznamy obchodníka s cennými papiermi musia obsahovať podrobné informácie o klientovi, podľa ktorého inštrukcií boli použité finančné nástroje, ako aj o počte finančných nástrojov, ktoré sa použili a ktoré patria každému klientovi, ktorý dal svoj predchádzajúci súhlas, aby tak bolo možné správne rozdeliť prípadnú stratu.
(4)
Súhrnným účtom sa na účely tohto zákona rozumie držiteľský účet a účty, na ktorých sú držané aktíva klientov obchodníka s cennými papiermi, vrátane účtov vedených podľa právnych predpisov iného štátu.
§ 71l
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, členmi jeho vrcholového manažmentu, zamestnancami, viazanými investičnými agentmi, osobami prepojenými s obchodníkom s cennými papiermi vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly a medzi ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom, ktoré vznikajú počas poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností alebo pri ich kombinácii; ak sa pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a zdroj konfliktu oznámiť klientovi pred poskytnutím takejto služby alebo výkonom činnosti a v prípade ich poskytnutia alebo vykonania uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými a v prípade konfliktu záujmov klientov zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.
(2)
Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa berie do úvahy najmä to, či je obchodník s cennými papiermi, príslušná osoba alebo osoba, ktorá je priamo či nepriamo prepojená vzťahom priamej alebo nepriamej kontroly s týmto obchodníkom s cennými papiermi, v takej situácii, že obchodník s cennými papiermi alebo táto osoba
a)
by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor klienta,
b)
má záujem na výsledku investičnej služby, vedľajšej služby poskytovanej klientovi alebo na výsledku obchodu uskutočneného na účet klienta a tento záujem sa odlišuje od záujmu klienta na tomto výsledku,
c)
má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami daného klienta,
d)
vykonáva rovnakú činnosť ako klient,
e)
získava alebo získa v súvislosti s investičnou službou alebo vedľajšou službou poskytnutou klientovi od osoby, ktorá nie je klientom, prospech vo forme peňazí, tovaru alebo služieb, ktorý nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za túto službu.
(3)
Ak opatrenia prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa § 71m na zvládnutie konfliktu záujmov nie sú dostatočné na zabránenie rizika poškodenia záujmov klienta, je obchodník s cennými papiermi povinný jasne oboznámiť klienta s povahou a zdrojmi konfliktu záujmov pred uskutočnením obchodu na jeho účet.
(4)
Informácie podľa odseku 3 je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu a v takom rozsahu, aby si klient mohol vytvoriť správny úsudok a rozhodnúť sa s plnou znalosťou veci o postupe vo vzťahu k investičnej službe alebo vedľajšej službe, v súvislosti s ktorou vzniká konflikt záujmov.
§ 71m
Opatrenia pri konflikte záujmov
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte záujmov. Tieto opatrenia musia byť určené v písomnej forme a musia byť primerané vzhľadom na veľkosť a organizáciu obchodníka s cennými papiermi a povahu, rozsah a zložitosť jeho predmetu činností. Ak je obchodník s cennými papiermi členom skupiny, v opatreniach musia byť zohľadnené všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov v dôsledku štruktúry a obchodných činností ostatných členov tejto skupiny a ktorých si je alebo by si mal byť obchodník s cennými papiermi vedomý.
(2)
Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:
a)
musia byť identifikované okolnosti vo vzťahu k príslušným investičným službám, investičným činnostiam a vedľajším službám vykonávaným obchodníkom s cennými papiermi alebo v jeho mene, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov,
b)
musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom zvládnuť takéto konflikty záujmov.
(3)
Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce činnosti, ktoré predstavujú konflikty záujmov uvedené v odseku 2 písm. a), vykonávajú tieto činnosti na takej úrovni nezávislosti, ktorá je primeraná veľkosti a činnostiam obchodníka s cennými papiermi a skupiny, do ktorej patrí, ako aj súvisiacemu stupňu rizika pre klientov, pričom takýmito opatreniami sa rozumejú
a)
účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi činnosti, ktoré predstavujú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla poškodiť záujmy jedného alebo viacerých klientov,
b)
osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí poskytovanie investičných služieb a výkon vedľajších služieb klientom, ktorých záujmy môžu byť v konflikte so záujmami klientov alebo ktoré zastupujú iné záujmy vrátane záujmov obchodníka s cennými papiermi, ktoré môžu byť v konflikte so záujmami klienta,
c)
odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú hlavne jednu činnosť, a odmeňovaním či príjmami iných príslušných osôb vykonávajúcich hlavne inú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vzniknúť konflikt záujmov,
d)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým príslušná osoba poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti,
e)
opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na poskytovaní samostatných investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností, ak takáto účasť môže poškodiť riadne zvládnutie konfliktov záujmov.
(4)
Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať také alternatívne opatrenia alebo dodatočné opatrenia alebo postupy, ktoré sú na tieto účely potrebné a primerané.
(5)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, čo sa rozumie alternatívnymi opatreniami alebo dodatočnými opatreniami alebo postupmi na účely podľa odseku 4.
§ 71n
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť a pravidelne aktualizovať záznamy o investičnej službe, investičnej činnosti alebo vedľajšej službe vykonávanej ním samotným alebo v jeho mene, v rámci ktorej došlo k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamenal značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov, alebo k takému vzniku konfliktu záujmov mohlo dôjsť v prípade takejto služby alebo činnosti, ktorej poskytovanie prebieha.
§ 71o
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva alebo zabezpečuje vykonávanie investičného prieskumu určeného na jeho šírenie alebo potenciálne šírenie medzi jeho klientmi alebo verejnosťou, je povinný zabezpečiť samostatne alebo v rámci svojej zodpovednosti člena skupiny dodržiavanie opatrení podľa § 71m ods. 3 vo vzťahu k finančným analytikom, ktorí sa podieľajú na investičnom prieskume, a iným príslušným osobám, ktorých zodpovednosti alebo obchodné záujmy môžu byť v konflikte záujmov s osobami, medzi ktorými je investičný prieskum šírený. Tento obchodník s cennými papiermi je tiež povinný prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby
a)
finanční analytici a iné príslušné osoby nevykonávali osobné obchody alebo neobchodovali na účet inej osoby, vrátane obchodníka s cennými papiermi, s finančnými nástrojmi, ktorých sa týka investičný prieskum, ani so súvisiacimi finančnými nástrojmi, ak tento finančný analytik alebo iná príslušná osoba má vedomosť o pravdepodobnom časovom rámci alebo obsahu daného investičného prieskumu a táto vedomosť nie je verejne dostupná a nemožno ju jednoducho vyvodiť z verejne dostupných informácií, do času, až kým adresáti investičného prieskumu nemali dostupnú možnosť konať podľa nich; to neplatí, ak konajú v dobrej viere ako tvorcovia trhu v rámci bežného výkonu činnosti tvorcu trhu alebo ak vykonávajú nevyžiadaný pokyn klienta,
b)
v prípadoch, ktoré neupravuje písmeno a), finanční analytici a iné príslušné osoby podieľajúce sa na investičnom prieskume nevykonávali osobné obchody s finančnými nástrojmi, ktorých sa týka investičný prieskum, ani so súvisiacimi finančnými nástrojmi v rozpore s aktuálnymi odporúčaniami; to neplatí, ak vo výnimočnom prípade udelil predchádzajúci súhlas s takým osobným obchodom člen právneho oddelenia obchodníka s cennými papiermi alebo zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania,
c)
obchodník s cennými papiermi, finanční analytici a iné príslušné osoby podieľajúce sa na investičnom prieskume nemohli prijímať akýkoľvek majetkový alebo iný prospech od osôb, ktoré majú osobný záujem na predmete investičného prieskumu,
d)
obchodník s cennými papiermi, finanční analytici ani iné príslušné osoby podieľajúce sa na investičnom prieskume nesľubovali emitentom priaznivé výsledky prieskumu,
e)
emitenti, príslušné osoby, ktoré nie sú finančnými analytikmi, a iné osoby nemohli pred šírením investičného prieskumu posudzovať návrh investičného prieskumu na účely overovania správnosti konkrétnych tvrdení v tomto prieskume ani na iné účely, ak návrh obsahuje odporúčanie alebo cieľovú cenu; to neplatí v prípade overovania súladu s povinnosťami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov pre obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Na účely odseku 1 sa investičným prieskumom rozumie výskum alebo informácie podľa § 132e, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
a)
sú označené alebo opísané ako investičný prieskum alebo podobným spôsobom alebo sú inak prezentované ako objektívne alebo nezávislé vysvetlenie skutočností obsiahnutých v odporúčaní,
b)
odporúčanie nepredstavuje poskytnutie investičného poradenstva na účely tohto zákona poskytnuté klientovi obchodníkom s cennými papiermi.
(3)
Na účely odseku 1 sa súvisiacim finančným nástrojom rozumie finančný nástroj, ktorého cenu bezprostredne ovplyvňujú cenové pohyby iného finančného nástroja, na ktorý sa vzťahuje investičný prieskum, vrátane derivátu tohto iného finančného nástroja. Finančným analytikom sa rozumie príslušná osoba vo vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi, ktorá vypracúva vecný obsah investičného prieskumu.
(4)
Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý medzi verejnosťou alebo klientmi šíri investičný prieskum vypracovaný inou osobou, ak
a)
osoba, ktorá vypracúva investičný prieskum, nie je členom skupiny, do ktorej patrí obchodník s cennými papiermi,
b)
obchodník s cennými papiermi nemení významným spôsobom odporúčania v investičnom prieskume,
c)
obchodník s cennými papiermi neprezentuje investičný prieskum ako prieskum, ktorý sám vypracoval,
d)
obchodník s cennými papiermi overil, že v súvislosti s vypracovaním tohto prieskumu podlieha osoba, ktorá vypracovala tento prieskum, rovnakým požiadavkám, ako sú požiadavky podľa tohto zákona, alebo že zaviedol postupy určujúce takéto požiadavky.
(5)
Investičné odporúčanie (§ 132e) týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré nespĺňa podmienky podľa odseku 2, sa považuje na účely tohto zákona za marketingové oznámenie. Obchodník s cennými papiermi, ktorý vypracúva alebo šíri investičné odporúčanie, je povinný zabezpečiť, že toto odporúčanie je ako také jednoznačne identifikované. Obchodník s cennými papiermi je tiež povinný zabezpečiť, že takéto odporúčanie obsahuje jasné a zreteľné upozornenie, že nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a že sa naň nevzťahuje zákaz obchodovania pred jeho rozšírením; v prípade ústneho odporúčania sa uvedie vyhlásenie v rovnakom zmysle.
§ 71p
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.57a)
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.57b)
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.
§ 73
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
informovať klienta, či sa na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov (§ 80), a o podmienkach záruk poskytovaných týmto systémom ochrany klientov,
b)
zdržať sa použitia informácií o náhradách poskytovaných systémom ochrany klientov pri propagácii investičných služieb na reklamné účely.
(2)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom, uvedených v odsekoch 1 až 7.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta; pri každom obchode je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti obchodníka s cennými papiermi. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity klienta je obchodník s cennými papiermi povinný odmietnuť.
(4)
Na účely odseku 3 možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta alebo podpisom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom u obchodníka s cennými papiermi, pri ktorého podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi pridelí klientovi, a autentifikačným údajom, ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi dohodne s klientom, alebo elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať obchodníkovi s cennými papiermi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, obchodník s cennými papiermi je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu. Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov sa nevzťahuje na prípady, ak klientom obchodníka s cennými papiermi je iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už tento iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonali zistenie vlastníctva prostriedkov; v prípade zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie to platí, len ak majú sídlo na území nečlenského štátu alebo pôsobia na území nečlenského štátu, ktorý im ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným osobitným predpisom55a) a plnenie týchto povinností podlieha dohľadu. Tieto skutočnosti sú obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia povinní preukázať obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má vykonať príslušný obchod; v prípade pochybnosti môže obchodník s cennými papiermi trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov.
(6)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní uschovávať a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu a zmluvy a iné doklady o uskutočnených obchodoch najmenej desať rokov od skončenia obchodu.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri jeho činnosti na území Slovenskej republiky.
§ 73a
(1)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 sú klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní obchodníkovi s cennými papiermi na jeho žiadosť
a)
poskytnúť
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje58a) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta svojej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,58b) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s obchodníkom s cennými papiermi,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje58a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(2)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je obchodník s cennými papiermi oprávnený pri každom obchode požadovať od klienta a jeho zástupcu údaje podľa odseku 1 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientmi, na účel identifikácie klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv obchodníka s cennými papiermi voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti obchodníka s cennými papiermi, na účely výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov58c) je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je obchodník s cennými papiermi oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 1.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi povinný aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) sprístupniť a poskytovať58f) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom58g) a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných zákonov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať58f) len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie chránené podľa § 134.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže obchodník s cennými papiermi sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone58h) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho činnosti na území Slovenskej republiky.
Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom
§ 73b
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný konať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov. Obchodník s cennými papiermi je povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, a nesmie vykonávať žiadne činnosti smerujúce k manipulácii trhu.
(2)
Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1, sa považuje aj to, ak obchodník s cennými papiermi v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi hradí alebo prijíma poplatok alebo províziu, alebo poskytuje alebo prijíma nepeňažné plnenie s výnimkou
a)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného klientom alebo poskytnutých klientovi alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného osobou alebo poskytnutých osobe konajúcej na účet klienta,
b)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného osobou alebo poskytnutého osobe konajúcej v mene tejto inej osoby, ak sú splnené tieto podmienky:
1.
pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia alebo v prípadoch, keď ich výšku nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu,
2.
uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej služby pre klienta a nesmie brániť plneniu povinnosti obchodníka s cennými papiermi konať v záujme klienta,
c)
primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie investičných služieb, najmä poplatku za úschovu, poplatku za vyrovnanie obchodu, poplatku organizátorom regulovaného trhu, poplatku orgánu dohľadu alebo správneho poplatku alebo súdneho poplatku, a ktorý svojím charakterom nemôže viesť k rozporu s povinnosťami obchodníka s cennými papiermi konať v súlade s odsekom 1.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený na účely odseku 2 písm. b) prvého bodu poskytnúť klientovi hlavné podmienky dohody týkajúcej sa poplatkov, provízie alebo nepeňažného plnenia v súhrnnej forme, ak súčasne umožní klientovi získať podrobnejšie informácie na základe jeho žiadosti; Národná banka Slovenska je oprávnená pozastaviť alebo zrušiť toto oprávnenie, ak zistí, že obchodník s cennými papiermi nevyhovel žiadosti klienta o získanie podrobnejšej informácie.
§ 73c
(1)
Všetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje obchodník s cennými papiermi klientom alebo potenciálnym klientom, musia byť jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingové oznámenie musí byť identifikovateľné.
(2)
Ak sú informácie podľa odseku 1 adresované neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom, musia obsahovať obchodné meno obchodníka s cennými papiermi a
a)
musia byť presné a nesmú zdôrazňovať žiadne potenciálne výhody investičnej služby alebo finančného nástroja bez toho, aby zároveň priamo a výrazným spôsobom nepoukázali na akékoľvek súvisiace riziká,
b)
musia byť predkladané takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie priemerný člen cieľovej skupiny, ktorej sú informácie podľa odseku 1 určené alebo ktorá bude ich pravdepodobným príjemcom,
c)
nesmú zastierať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania a ani znižovať ich význam.
(3)
Ak informácie podľa odseku 1 adresované neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom porovnávajú investičné služby alebo vedľajšie služby, finančné nástroje alebo osoby poskytujúce investičné služby alebo vedľajšie služby, musia byť splnené tieto podmienky:
a)
porovnanie musí mať svoj význam a musí byť predkladané čestným a vyváženým spôsobom,
b)
musia byť uvedené zdroje informácií použitých pri porovnaní,
c)
musia byť uvedené podstatné fakty a predpoklady použité pri porovnaní.
(4)
Ak informácie podľa odseku 1 obsahujú údaje o výkonnosti finančného nástroja, finančného indexu alebo investičnej služby poskytnutej v minulosti, musia byť splnené tieto podmienky:
a)
tieto údaje nesmú byť hlavným prvkom oznámenia,
b)
informácie musia obsahovať primerané informácie o výkonnosti pokrývajúce obdobie predchádzajúcich piatich rokov, dlhšie obdobie podľa rozhodnutia obchodníka s cennými papiermi alebo za celé obdobie, v ktorom bol finančný nástroj predmetom ponuky, v prípade finančného indexu za obdobie od jeho vytvorenia a v prípade investičnej služby za obdobie jej poskytovania, ak toto obdobie bolo kratšie než päť rokov; informácia o výkonnosti musí v každom prípade vychádzať z celých 12 mesačných období,
c)
musia byť jasne uvedené referenčné obdobia a zdroj informácií,
d)
informácie musia obsahovať zreteľné upozornenie, že údaje sa týkajú minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti,
e)
ak tieto údaje vychádzajú z hodnôt v inej mene, ako je mena členského štátu, v ktorom má neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny klient trvalý pobyt, táto mena musí byť zreteľne uvedená spolu s upozornením, že výnosy sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov,
f)
ak sú tieto údaje založené na hrubej výkonnosti, musí byť uvedené objasnenie vplyvu provízií, poplatkov a iných nákladov; hrubou výkonnosťou sa rozumie výkonnosť vrátane provízií, poplatkov a iných nákladov.
(5)
Ak informácie podľa odseku 1 obsahujú alebo sa odvolávajú na údaje o simulovanej výkonnosti v minulosti, musia sa týkať finančného nástroja alebo finančného indexu a musia byť splnené tieto podmienky:
a)
simulovaná výkonnosť v minulosti musí vychádzať z údajov o skutočnej výkonnosti v minulosti jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo finančných indexov, ktoré sú rovnaké ako príslušný finančný nástroj alebo sú jeho podkladovým aktívom,
b)
vo vzťahu k údajom o skutočnej výkonnosti v minulosti podľa písmena a) musia byť splnené podmienky podľa odseku 4 písm. a) až c), e) a f),
c)
informácie musia obsahovať výrazné upozornenie, že údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a že takáto výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.
(6)
Ak informácie podľa odseku 1 obsahujú predpovede o výkonnosti v budúcnosti, musia byť splnené tieto podmienky:
a)
informácie nesmú byť založené na simulovanej výkonnosti v minulosti a ani sa nesmú na ne odvolávať,
b)
musia vychádzať z racionálnych predpokladov podporených objektívnymi údajmi,
c)
ak sú tieto informácie založené na hrubej výkonnosti, musí byť uvedené objasnenie vplyvu provízií, poplatkov a iných nákladov,
d)
musia obsahovať výrazné upozornenie, že tieto predpovede nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.
(7)
Ak sa informácie podľa odseku 1 odvolávajú na konkrétny daňový režim, musí v nich byť výrazne uvedené, že daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.
(8)
V informáciách podľa odseku 1 sa nesmie používať názov Národná banka Slovenska ani názov žiadneho iného príslušného orgánu spôsobom, ktorý by vytváral dojem, že tento orgán podporil alebo schválil produkty alebo služby poskytované obchodníkom s cennými papiermi.
(9)
Informácie obsiahnuté v marketingovom oznámení musia byť v súlade s ďalšími informáciami, ktoré obchodník s cennými papiermi poskytuje klientom pri poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb.
(10)
Ak marketingové oznámenie obsahuje ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby s osobou, ktorá odpovie na marketingové oznámenie, alebo obsahuje výzvu, aby osoba, ktorá odpovie na marketingové oznámenie, predložila ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, a súčasne toto marketingové oznámenie určuje spôsob odpovede alebo zahŕňa formulár na odpoveď, musí obsahovať príslušné informácie podľa § 73d vo vzťahu k tejto ponuke alebo výzve.
(11)
Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak sa potenciálny neprofesionálny klient, ktorý chce odpovedať na ponuku alebo výzvu obsiahnutú v marketingovom oznámení, musí odvolať na iný dokument alebo dokumenty, ktoré samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii obsahujú tieto informácie.
(12)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, čo sa rozumie marketingovým oznámením podľa odsekov 1 až 11.
§ 73d
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom nasledujúce informácie v zrozumiteľnej forme, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia, a to informácie o
a)
obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách,
b)
finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov klienta,
c)
mieste výkonu služby,
d)
nákladoch a súvisiacich poplatkoch.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred tým, ako bude neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny klient viazaný akoukoľvek zmluvou o poskytnutí investičných služieb alebo vedľajších služieb, alebo pred poskytnutím týchto služieb, podľa toho, ktorá situácia nastane skôr, tieto informácie:
a)
podmienky takejto zmluvy,
b)
informácie podľa odseku 1 písm. a), ktoré sa týkajú takejto zmluvy alebo týchto investičných služieb alebo vedľajších služieb.
(3)
Informácie podľa odsekov 1, 2 a 6 až 8 v prípade neprofesionálneho klienta alebo podľa odsekov 6 a 7 v prípade profesionálneho klienta musia byť poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom webového sídla spĺňajúcej podmienky podľa § 73v. Informácie môžu byť poskytované aj v štandardizovanej forme.
(4)
Poskytnutie informácií podľa odseku 2 môže byť odložené až od času, keď bude tento klient viazaný zmluvou o poskytnutí investičných služieb alebo vedľajších služieb podľa odseku 1 až do začatia poskytovania služby a to v týchto prípadoch, ak
a)
obchodník s cennými papiermi nemôže dodržať lehoty podľa odseku 3, pretože zmluva bola na žiadosť klienta uzatvorená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré neumožňujú poskytnutie informácie podľa odseku 1 alebo 2,
b)
sa neuplatňuje ustanovenie osobitného zákona,58ha) obchodník s cennými papiermi postupuje podľa ustanovenia osobitného zákona,58ha) vo vzťahu k neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi ako keby bol tento klient alebo potenciálny klient spotrebiteľom a obchodník s cennými papiermi dodávateľom podľa osobitného predpisu.58ha)
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne oznámiť klientovi každú významnú zmenu informácií poskytnutých podľa odseku 1, ktorá sa týka investičnej služby alebo vedľajšej služby, ktorú klientovi poskytuje. Toto oznámenie sa poskytuje na trvanlivom médiu, ak sa na trvanlivom médiu poskytli informácie, ktorých sa oznámenie týka.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta alebo potenciálneho klienta o skutočnosti, že účty, na ktorých sú vedené finančné nástroje alebo peňažné prostriedky tohto klienta alebo potenciálneho klienta, podliehajú alebo budú podliehať právnym predpisom nečlenského štátu vrátane upozornenia, že práva tohto klienta alebo potenciálneho klienta spojené s týmito finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami sa môžu z tohto dôvodu odlišovať.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta o existencii a podmienkach všetkých finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom alebo peňažným prostriedkom klienta, ktoré obchodník s cennými papiermi má alebo môže mať, alebo o akomkoľvek práve na zápočet pohľadávky v súvislosti s týmito nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami. Obchodník s cennými papiermi je tiež povinný informovať klienta o prípadnej skutočnosti, že osoba, u ktorej sú evidované finančné nástroje, môže mať záložné právo alebo iné zabezpečovacie právo na tieto finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta, alebo právo na zápočet pohľadávky v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami klienta.
(8)
Obchodník s cennými papiermi pred uzavretím obchodu spočívajúceho vo financovaní cenných papierov týkajúcom sa finančných nástrojov neprofesionálneho klienta alebo v inom použití týchto finančných nástrojov na svoj vlastný účet alebo účet iného klienta je povinný poskytnúť neprofesionálnemu klientovi na trvanlivom médiu a v dostatočnom časovom predstihu pred použitím týchto nástrojov prehľadné, úplné a presné informácie o povinnostiach a zodpovednostiach obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s použitím týchto finančných nástrojov, vrátane podmienok vrátenia finančných nástrojov, a o rizikách, ktoré s nimi súvisia.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia vypracovať na základe investičných cieľov klienta a druhov finančných nástrojov v portfóliu klienta vhodnú metódu oceňovania a porovnávania, ktorá bude slúžiť ako orientácia pre klienta potrebná na to, aby klient, ktorému sa služba poskytuje, mohol zhodnotiť výkonnosť obchodníka s cennými papiermi.
(10)
V prípade podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov európskych fondov sa považuje zjednodušený prospekt vypracovaný v súlade s osobitným zákonom58hb) za primeraný spôsob informovania na účely odseku 1 písm. b) a d) s ohľadom na náklady a poplatky súvisiace s otvoreným podielovým fondom alebo európskym fondom vrátane vstupných poplatkov a výstupných poplatkov.
(11)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, čo sa rozumie informáciami podľa odseku 1.
§ 73e
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť klientovi jeho zaradenie do kategórie neprofesionálny klient, profesionálny klient alebo oprávnená protistrana (§ 73u).
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientovi informácie na trvanlivom médiu o každom práve klienta žiadať iné zaradenie do kategórie a o každom obmedzení úrovne ochrany klienta, ktoré s touto kategóriou súvisí.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia alebo na žiadosť príslušného klienta
a)
zaobchádzať s klientom, ktorý je oprávnenou protistranou, ako s profesionálnym klientom alebo neprofesionálnym klientom,
b)
zaobchádzať s klientom, ktorý je považovaný za profesionálneho klienta podľa § 8a ods. 2 písm. a) až d), ako s neprofesionálnym klientom.
§ 73f
(1)
Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo riadení portfólia je obchodník s cennými papiermi povinný získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností.
(2)
Ak je príslušný obchod odporúčaný alebo uzavieraný v rámci riadenia portfólia, musia byť informácie podľa odseku 1 dostatočné na to, aby umožnili obchodníkovi s cennými papiermi posúdiť, či príslušný obchod spĺňa tieto kritériá:
a)
zodpovedá investičným cieľom daného klienta,
b)
je takého charakteru, že klient je schopný finančne zvládnuť súvisiace investičné riziká v súlade s jeho investičným cieľom,
c)
je takého charakteru, že klient má potrebné skúsenosti a znalosti, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám, ktoré súvisia s obchodom alebo s riadením jeho portfólia.
(3)
Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu profesionálnemu klientovi, je oprávnený predpokladať, že vo vzťahu k produktom, obchodom a službám, pri ktorých je tento klient považovaný za profesionálneho klienta, má tento klient potrebnú úroveň skúseností a znalostí na účely odseku 2 písm. c). V prípade poskytnutia investičného poradenstva profesionálnemu klientovi podľa § 8a ods. 2 písm. a) až d) obchodník s cennými papiermi je oprávnený predpokladať na účely odseku 2 písm. b), že klient je schopný finančne zvládnuť súvisiace investičné riziká v súlade s jeho investičnými cieľmi. Séria obchodov, z ktorých každý je vhodný, ak sa posudzujú samostatne, môže byť nevhodná, ak sú odporúčania alebo rozhodnutia obchodovať poskytované vo frekvencii, ktorá nie je v súlade so záujmami klienta.
(4)
Informácie o finančnej situácii klienta alebo potenciálneho klienta podľa odseku 1 zahŕňajú informácie o zdroji a výške jeho pravidelného príjmu, jeho aktívach vrátane likvidných aktív, investíciách a nehnuteľnom majetku a o jeho pravidelných finančných záväzkoch.
(5)
Informácie o investičných cieľoch klienta alebo potenciálneho klienta podľa odseku 1 zahŕňajú informácie o dĺžke obdobia, počas ktorého plánuje klient investovať, o jeho preferenciách týkajúcich sa podstupovaného rizika, jeho rizikovom profile a o účeloch investície.
(6)
Ak obchodník s cennými papiermi nezíska pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenia portfólia informácie podľa odseku 1, nesmie odporúčať klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby ani finančné nástroje.
§ 73g
(1)
Pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v § 73f, je obchodník s cennými papiermi povinný požiadať klienta alebo potenciálneho klienta o poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby tak, aby obchodník s cennými papiermi mohol určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, a či sú pre klienta primerané.
(2)
Na účely podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi oprávnený predpokladať, že profesionálny klient má potrebné skúsenosti a znalosti, aby si uvedomoval riziká spojené s príslušnými investičnými službami alebo vedľajšími službami alebo obchodmi, alebo s druhmi obchodu alebo finančného nástroja, pre ktoré je tento klient považovaný za profesionálneho klienta.
(3)
Ak obchodník s cennými papiermi usúdi na základe takto získaných informácií, že finančný nástroj alebo investičná služba alebo vedľajšia služba nie sú pre klienta alebo potenciálneho klienta vhodné, obchodník s cennými papiermi ich na to upozorní. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme.
(4)
Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnúť informácie podľa odseku 1 alebo neposkytne dostatočné informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností, obchodník s cennými papiermi je povinný upozorniť klienta alebo potenciálneho klienta, že takéto rozhodnutie mu neumožní určiť, či príslušná investičná služba alebo vedľajšia služba alebo finančný nástroj sú pre neho vhodné. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme.
(5)
Informácie o znalostiach a skúsenostiach klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií podľa § 73f a odseku 1 zahŕňajú nasledujúce informácie, ak sú primerané k povahe klienta, povahe a rozsahu poskytovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby a druhu finančného nástroja alebo plánovaného obchodu, vrátane ich zložitosti a rizík, ktoré s nimi súvisia, a to o
a)
druhoch investičnej služby alebo vedľajšej služby, obchodu a finančného nástroja, ktoré klient pozná,
b)
povahe, objeme a frekvencii obchodov s finančnými nástrojmi, ktoré klient vykonáva, a období, počas ktorého boli uskutočňované,
c)
úrovni vzdelania, povolaní alebo významnom bývalom povolaní klienta alebo potenciálneho klienta.
(6)
Obchodník s cennými papiermi nesmie ovplyvňovať klienta alebo potenciálneho klienta na neposkytnutie informácií požadovaných na účely § 73f a odseku 1.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený spoliehať sa na informácie, ktoré mu poskytol klient alebo potenciálny klient; to neplatí, ak si je vedomý alebo ak by si mal byť vedomý, že tieto informácie sú zjavne nepresné alebo neúplné.
§ 73h
(1)
Ustanovenie § 73g sa nepoužije, ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
poskytované investičné služby sa týkajú
1.
akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu nečlenského štátu; trh nečlenského štátu sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom, ak spĺňa rovnocenné požiadavky, ako ustanovuje osobitný zákon,58hc) a je uvedený v zozname zostavenom Komisiou,
2.
nástrojov peňažného trhu,
3.
dlhopisov alebo iných druhov dlhových cenných papierov, to neplatí, ak tieto cenné papiere obsahujú derivát,
4.
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov európskych fondov,
5.
iných nekomplexných finančných nástrojov ako uvedených v bodoch 1 až 4, ktoré spĺňajú kritériá podľa odseku 2,
b)
investičná služba je poskytovaná z podnetu klienta alebo potenciálneho klienta,
c)
klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní tejto služby sa nevyžaduje, aby obchodník s cennými papiermi posudzoval vhodnosť poskytovaného alebo ponúkaného finančného nástroja alebo investičnej služby a že z tohto dôvodu nepožíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných ustanovení tohto zákona o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom; toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme,
d)
obchodník s cennými papiermi dodržiava povinnosti podľa § 71l.
(2)
Nekomplexným finančným nástrojom na účely odseku 1 písm. a) piateho bodu sa rozumie finančný nástroj, ktorý spĺňa tieto kritériá:
a)
nie je finančným nástrojom podľa § 8 písm. m) tretieho bodu alebo podľa § 5 ods. 1 písm. d) až j),
b)
existujú početné príležitosti predaja tohto finančného nástroja, jeho predloženia na splatenie alebo iného spôsobu realizácie tohto finančného nástroja za ceny, ktoré sú verejne prístupné účastníkom trhu a ktoré sú trhovými cenami alebo cenami sprístupňovanými alebo overovanými systémami oceňovania, ktoré sú nezávislé od emitenta,
c)
pre klienta z neho nevyplývajú žiadne skutočné potenciálne záväzky, ktorých výška by prekračovala náklady na nadobudnutie finančného nástroja,
d)
sú verejne prístupné dostatočne vyčerpávajúce informácie o povahe finančného nástroja zrozumiteľné pre priemerného neprofesionálneho klienta, aby sa mohol so znalosťou veci rozhodnúť, či uzavrie obchod s týmto finančným nástrojom.
§ 73i
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať všetky dokumenty, ktoré obsahujú všetky práva a povinnosti dohodnuté medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom a iné podmienky, za ktorých obchodník s cennými papiermi poskytne klientovi investičné služby alebo vedľajšie služby. Práva a povinnosti strán možno do tejto evidencie uviesť aj formou odkazu na iné dokumenty alebo všeobecne záväzné právne predpisy.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pred prvým poskytnutím inej investičnej služby ako investičné poradenstvo uzavrieť s neprofesionálnym klientom rámcovú zmluvu v písomnej forme alebo na inom trvalom médiu, v ktorej budú určené základné práva a povinnosti obchodníka s cennými papiermi a klienta. Práva a povinnosti strán tejto zmluvy v nej môžu byť uvedené aj formou odkazu na iné dokumenty alebo všeobecne záväzné právne predpisy.
§ 73j
(1)
Obchodník s cennými papiermi musí poskytovať klientovi primerané správy o poskytnutých investičných službách, ktoré obsahujú najmä náklady spojené s obchodom a služby vykonané na účet klienta. Ak obchodník s cennými papiermi vykonal na účet klienta pokyn, ktorý sa nevzťahuje na poskytnutie investičnej služby riadenie portfólia, je povinný
a)
bezodkladne poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu základné informácie týkajúce sa vykonania tohto pokynu,
b)
ak ide o neprofesionálneho klienta, zaslať mu oznámenie na trvanlivom médiu potvrdzujúce vykonanie pokynu najneskôr v prvý obchodný deň po jeho vykonaní alebo, ak potvrdenie dostal obchodník s cennými papiermi od tretej osoby, najneskôr v prvý obchodný deň po prijatí potvrdenia od tejto osoby.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie, aké sú v potvrdení, ktoré má povinnosť bezodkladne zaslať neprofesionálnemu klientovi tretia osoba. Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak sa pokyny vykonané na účet klienta týkajú dlhopisov určených na financovanie hypotekárneho úveru poskytnutého tomuto klientovi; v takom prípade sa správa o vykonaní pokynu vypracuje spolu s podmienkami hypotekárneho úveru najneskôr však mesiac po vykonaní pokynu.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientovi na jeho žiadosť informácie o stave jeho pokynu.
(4)
V prípade pokynov neprofesionálnych klientov, ktoré sa týkajú podielových listov podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ktoré sú vykonávané pravidelne, povinnosť obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 písm. b) sa považuje za splnenú, ak aspoň raz za šesť mesiacov poskytne neprofesionálnemu klientovi informácie podľa odseku 5, ktoré sa týkajú týchto obchodov.
(5)
Oznámenie podľa odseku 1 písm. b) obsahuje v súlade s osobitným predpisom58hd) tieto údaje:
a)
identifikačné údaje obchodníka s cennými papiermi, ktorý zasiela oznámenie,
b)
meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov, pod ktorým vykonáva obchodnú činnosť,
c)
dátum a obchodný deň,
d)
čas vykonania pokynu,
e)
typ pokynu,
f)
identifikácia miesta výkonu,
g)
identifikácia finančného nástroja,
h)
ukazovateľ kúpy alebo predaja finančného nástroja,
i)
povaha pokynu, ak nejde o pokyn na kúpu alebo na predaj finančného nástroja,
j)
množstvo finančného nástroja,
k)
jednotková cena,
l)
celkové plnenie,
m)
celková suma účtovných provízií a výdavkov, na žiadosť neprofesionálneho klienta sa uvedie aj rozpis na jednotlivé položky,
n)
povinnosti klienta vo vzťahu k vyrovnaniu obchodu vrátane lehoty platby alebo dodania, ako aj údaje o príslušnom účte, ak tieto údaje a povinnosti neboli klientovi oznámené už skôr,
o)
informácie o tom, či protistranou klienta bol samotný obchodník s cennými papiermi alebo iná osoba zo skupiny obchodníka s cennými papiermi alebo iný jeho klient; to neplatí, ak bol pokyn vykonaný prostredníctvom systému anonymného obchodovania.
(6)
Na účely odseku 5 písm. k), ak sa pokyn vykonáva po častiach, môže obchodník s cennými papiermi poskytnúť klientovi informácie o cene za každú časť alebo o priemernej cene. Ak sa poskytujú informácie o priemernej cene, obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť neprofesionálnemu klientovi informácie o cene každej časti na jeho žiadosť.
(7)
Obchodník s cennými papiermi môže poskytnúť klientovi informácie uvedené v odseku 5 s použitím štandardných kódov, ak súčasne poskytne ich vysvetlenie.
§ 73k
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu riadenie portfólia, je povinný poskytovať klientovi na trvanlivom médiu pravidelné výpisy o činnostiach súvisiacich s riadením portfólia, vykonaných na účet tohto klienta; obchodník s cennými papiermi túto povinnosť nemá, ak tieto výpisy poskytuje klientovi tretia osoba.
(2)
Ak ide o neprofesionálnych klientov, pravidelné výpisy podľa odseku 1 obsahujú tieto informácie:
a)
obchodné meno obchodníka s cennými papiermi,
b)
názov alebo iné označenie účtu neprofesionálneho klienta,
c)
zloženie a ocenenie portfólia vrátane podrobných informácií o každom držanom finančnom nástroji, jeho trhovej hodnote alebo reálnej hodnote, ak trhová hodnota nie je dostupná, o hotovostnom zostatku na začiatku a na konci vykazovaného obdobia a o výkonnosti portfólia počas vykazovaného obdobia,
d)
celková suma poplatkov a nákladov, ktoré vznikli počas vykazovaného obdobia, s rozpisom jednotlivých položiek obsahujúcim aspoň celkové poplatky za správu a celkové náklady spojené s vykonaním a vyhlásenie, ak je to potrebné, že podrobnejší výpis bude poskytnutý na požiadanie,
e)
porovnanie výkonnosti počas obdobia uvedeného v tomto výpise s referenčnou výnosnosťou, ak bola dohodnutá medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom,
f)
celková suma dividend, úrokov a iných platieb prijatých počas vykazovaného obdobia v súvislosti s portfóliom klienta,
g)
informácie o iných úkonoch obchodníka s cennými papiermi, ktoré zakladajú práva súvisiace s finančnými nástrojmi v portfóliu,
h)
pre každý obchod uskutočnený počas príslušného obdobia informácie podľa § 73j ods. 5 písm. c) až l), ak sa klient nerozhodne, že bude prijímať informácie o jednotlivých uskutočnených obchodoch podľa odseku 4.
(3)
Ak ide o neprofesionálnych klientov, pravidelné výpisy podľa odseku 1 sa poskytujú raz za šesť mesiacov. Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť neprofesionálneho klienta pravidelný výpis poskytovať raz za tri mesiace; obchodník s cennými papiermi je povinný informovať neprofesionálnych klientov o tomto ich práve. Ak sa postupuje podľa odseku 4, pravidelný výpis sa poskytuje aspoň raz za 12 mesiacov; to neplatí, ak ide o obchody s finančnými nástrojmi uvedenými v § 73h ods. 2 písm. a). Ak zmluva o riadení portfólia medzi obchodníkom s cennými papiermi a neprofesionálnym klientom umožňuje portfólio s pákovým efektom, pravidelný výpis sa poskytuje aspoň raz za mesiac.
(4)
Ak sa klient rozhodne, že bude prijímať informácie o jednotlivých uskutočnených obchodoch, je obchodník s cennými papiermi povinný bezodkladne poskytovať klientovi na trvanlivom médiu základné informácie o tomto obchode. Ak je tento klient neprofesionálnym klientom, obchodník s cennými papiermi je povinný zaslať mu oznámenie potvrdzujúce obchod, ktoré obsahuje informácie podľa § 73j ods. 5, najneskôr v prvý obchodný deň po jeho uskutočnení alebo, ak potvrdenie prijal obchodník s cennými papiermi od tretej osoby, najneskôr v prvý obchodný deň po prijatí potvrdenia od tejto tretej osoby. Ustanovenie druhej vety sa nepoužije, ak by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie, aké sú v potvrdení, ktoré má byť bezodkladne zaslané neprofesionálnemu klientovi treťou osobou.
(5)
Ak obchodník s cennými papiermi uskutočňuje obchody pri riadení portfólia alebo spravuje účty klienta, ktoré zahŕňajú nekrytú otvorenú pozíciu v obchode s podmieneným záväzkom, je povinný oznamovať klientovi aj každú stratu prekračujúcu akúkoľvek vopred určenú prahovú hodnotu, ktorá bola dohodnutá medzi ním a klientom, najneskôr do konca obchodného dňa, počas ktorého bola hranica prekročená, alebo, ak bola hranica prekročená počas neobchodného dňa, najneskôr do konca nasledujúceho obchodného dňa.
§ 73l
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta, je povinný zaslať aspoň raz ročne na trvanlivom médiu tomuto klientovi výpis o finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch, ak takýto výpis nebol poskytnutý v rámci iného pravidelného výpisu.
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na banku alebo zahraničnú banku so sídlom v členskom štáte, ak ide o vklady uvedené v tejto inštitúcii.
(3)
Výpis podľa odseku 1 obsahuje
a)
podrobné informácie o všetkých finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch, ktoré sú držané obchodníkom s cennými papiermi pre klienta ku koncu obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis,
b)
rozsah, v akom boli finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta predmetom obchodov spočívajúcich vo financovaní cenných papierov,
c)
výšku výnosu, ktorý získal klient na základe účasti na obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, ako aj základ, z akého sa tento výnos určil.
(4)
Ak portfólio klienta zahŕňa výnosy jedného alebo viacerých nevyrovnaných obchodov, informácie uvedené v odseku 3 písm. a) sa môžu uvádzať k dátumu uzavretia obchodu alebo dátumu vyrovnania obchodu za predpokladu, že všetky informácie vo výpise sú k rovnakému dátumu.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta a ktorý pre klienta vykonáva investičnú službu riadenie portfólia, je oprávnený do pravidelného výpisu podľa § 73k zahrnúť aj výpis podľa odseku 1.
§ 73m
Ak sa investičná služba ponúka ako súčasť finančného produktu, ktorý podlieha ustanoveniam osobitného predpisu58he) alebo právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bánk a spotrebiteľských úverov a upravujúcich posúdenie rizika klientov alebo informačné povinnosti vo vzťahu k tejto službe, na túto investičnú službu sa nevzťahujú povinnosti podľa § 73b až 73l, ak už boli splnené na základe týchto predpisov.
§ 73n
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi prijal inštrukciu na vykonávanie investičných alebo vedľajších služieb na účet klienta prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi, nie je povinný skúmať spoľahlivosť informácií o klientovi oznámené týmto iným obchodníkom s cennými papiermi; za úplnosť a presnosť oznámenej informácie zodpovedá obchodník s cennými papiermi, ktorý postúpil inštrukciu.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý prijal inštrukciu na vykonanie investičných služieb alebo vedľajších služieb na účet klienta spôsobom podľa odseku 1, nie je povinný skúmať spoľahlivosť odporúčania v súvislosti s investičnou službou alebo vedľajšou službou alebo obchodom, ktorú klientovi poskytol iný obchodník s cennými papiermi; za spoľahlivosť odporúčania zodpovedá obchodník s cennými papiermi, ktorý postúpil inštrukciu.
(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona, ktorý prijal inštrukciu prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi za uskutočnenie investičnej služby alebo vedľajšej služby alebo obchodu založeného na takýchto informáciách alebo odporúčaniach v súlade s odsekmi 1 a 2.
§ 73o
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov klientov získal najlepší možný výsledok pre nich pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu, vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania pokynu. Ak klient vydá konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa pokynu alebo jeho špecifického charakteru, obchodník s cennými papiermi je povinný vykonať pokyn podľa takejto konkrétnej inštrukcie, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre svojho klienta.
(2)
Pri vykonávaní pokynov klientov je obchodník s cennými papiermi povinný zohľadniť pri určovaní dôležitosti kritérií podľa odseku 1 tieto skutočnosti:
a)
charakteristika klienta vrátane kategórie klienta, a to či ide o neprofesionálneho alebo profesionálneho klienta,
b)
povaha pokynu klienta,
c)
charakteristika finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tohto pokynu,
d)
charakteristika miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.
(3)
Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyn na účet neprofesionálneho klienta, najlepší možný výsledok sa určí z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré sú priamo spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek poplatkov hradených tretím osobám zapojeným do vykonania pokynu. Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, pri posudzovaní poskytnutia najlepšieho možného výsledku pre klienta sa prihliada na provízie a náklady obchodníka s cennými papiermi na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu uvedenom v stratégii vykonávania pokynov a ktoré je dostupné na vykonanie daného pokynu.
(4)
Obchodník s cennými papiermi nesmie určovať ani účtovať svoje provízie spôsobom, ktorý diskriminuje niektoré miesta výkonu.
(5)
Miestom výkonu sa rozumie regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém, systematický internalizátor, tvorca trhu, iný poskytovateľ likvidity alebo osoba vykonávajúca obdobné činnosti v nečlenskom štáte.
(6)
Systematickým internalizátorom sa rozumie obchodník s cennými papiermi, ktorý na organizovanom, opakovanom a systematickom základe obchoduje na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny klienta mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému. Na určovanie toho, či obchodník s cennými papiermi je systematickým internalizátorom, sa použije ustanovenie osobitného predpisu.58hf)
§ 73p
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť a dodržiavať stratégiu vykonávania pokynov, aby získal najlepší možný výsledok v súlade s § 73o pri vykonávaní pokynov svojich klientov. Stratégia vykonávania pokynov musí byť aktualizovaná najmenej raz ročne a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť obchodníka s cennými papiermi získavať najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri vykonávaní pokynov.
(2)
Stratégia vykonávania pokynov musí obsahovať vo vzťahu ku každému druhu finančného nástroja informácie o miestach výkonu, na ktorých obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyny svojich klientov, a skutočnosti ovplyvňujúce výber miesta výkonu. Stratégia vykonávania pokynov musí obsahovať aspoň tie miesta výkonu, ktoré trvale umožňujú obchodníkovi s cennými papiermi získavať najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov klienta.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť svojim klientom príslušné informácie o svojej stratégii vykonávania pokynov a pred poskytnutím investičnej služby získať ich predchádzajúci súhlas so stratégiou vykonávania pokynov. Ak ide o neprofesionálnych klientov, je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom webového sídla spĺňajúceho kritériá podľa § 73v v primeranom časovom predstihu pred poskytnutím investičnej služby tieto informácie:
a)
posúdenie dôležitosti, ktorú obchodník s cennými papiermi v súlade s § 73o ods. 2 prikladá kritériám uvedeným v § 73o ods. 1, alebo postup, ktorým určuje dôležitosť týchto kritérií,
b)
zoznam miest výkonu, na ktoré obchodník s cennými papiermi kladie dôraz pri dodržiavaní svojej povinnosti podľa § 73o ods. 1,
c)
jasné a zreteľné upozornenie klienta, že jeho konkrétne inštrukcie mu môžu zabrániť, aby postupoval podľa svojej stratégie vykonávania pokynov s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov vo vzťahu k tejto konkrétnej inštrukcii.
(4)
Pri určovaní primeraného časového predstihu je obchodník s cennými papiermi povinný podľa naliehavosti situácie vziať do úvahy čas, ktorý klient potrebuje na prečítanie a pochopenie informácií, a čas, ktorý klient potrebuje na reakciu na poskytnuté informácie pred prijatím rozhodnutia.
(5)
Ak stratégia vykonávania pokynov umožňuje, aby sa pokyny klienta mohli vykonať mimo regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému, obchodník s cennými papiermi je o tejto možnosti povinný informovať svojich klientov. Obchodník s cennými papiermi môže vykonať pokyny klienta mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému, len ak získal predchádzajúci výslovný súhlas klienta s takým spôsobom vykonania pokynu; takýto súhlas môže byť udelený obchodníkovi s cennými papiermi vo forme všeobecného súhlasu na všetky obchody klienta alebo vo forme individuálnych súhlasov na jednotlivé obchody.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorovať účinnosť svojich opatrení na vykonávanie pokynov a stratégie vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Najmä je povinný pravidelne, najmenej však raz ročne, vyhodnocovať účinnosť stratégie vykonávania pokynov a to, či miesta výkonu do nej zahrnuté umožňujú získať najlepší možný výsledok pre klienta a či je potrebné urobiť zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov. Obchodník s cennými papiermi je povinný oznamovať klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo stratégie vykonávania pokynu.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť klienta preukázať, že vykonal jeho pokyn v súlade so stratégiou vykonávania pokynov.
§ 73r
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný konať v záujme klienta podľa § 73b aj v prípade, ak pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia postupuje pokyny na vykonanie tretej osobe, ktoré vyplývajú z rozhodnutia obchodovať s finančnými nástrojmi na účet svojho klienta, alebo v prípade, ak pri poskytovaní služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) postupuje pokyny tretej osoby na účely ich vykonania.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je v prípade podľa odseku 1 povinný postupovať tak, aby získal najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri zohľadnení kritérií podľa § 73o ods. 1. Dôležitosť týchto kritérií sa určí podľa § 73o ods. 2 a pre neprofesionálnych klientov podľa § 73o ods. 3.
(3)
Ak obchodník s cennými papiermi plní konkrétne inštrukcie svojho klienta pri vykonávaní pokynu alebo jeho postupovaní na vykonanie tretej osobe, považuje sa povinnosť podľa odseku 1 za splnenú.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný na účely plnenia povinnosti podľa odseku 2 zaviesť a dodržiavať stratégiu postupovania pokynov. Stratégia postupovania pokynov musí obsahovať pre každý druh finančného nástroja tretie osoby, ktorým sa pokyny zadávajú alebo ktorým obchodník s cennými papiermi postupuje pokyny klientov na ich vykonanie. Tieto tretie osoby musia mať zavedené postupy vykonávania pokynov, ktoré umožnia obchodníkovi s cennými papiermi dodržať povinnosti podľa tohto zákona pri umiestnení alebo postúpení pokynov na ich vykonanie týmto tretím osobám.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientovi príslušné informácie o stratégii postupovania pokynov.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorovať účinnosť stratégie postupovania pokynov, najmä kvalitu vykonávania pokynov zo strany tretích osôb uvedených v tejto stratégii na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Obchodník s cennými papiermi je povinný najmenej raz ročne vyhodnocovať jej účinnosť a pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť schopnosť obchodníka s cennými papiermi pokračovať v získavaní najlepšieho možného výsledku pre klienta.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú, ak obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo d), tiež vykonáva prijaté pokyny alebo rozhodnutia riadiť portfólio na účet svojho klienta. V takom prípade sa použije § 73o a 73p.
§ 73s
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. b), je povinný zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klienta vo vzťahu k pokynom ostatných klientov alebo k obchodným záujmom obchodníka s cennými papiermi. Tieto postupy alebo opatrenia musia umožniť, aby sa inak porovnateľné pokyny klienta vykonali podľa času ich prijatia obchodníkom s cennými papiermi, a musia zabezpečiť splnenie týchto podmienok:
a)
pokyny vykonané na účet klientov musia byť bezodkladne presne zaznamenané a alokované,
b)
porovnateľné pokyny klienta sa musia vykonávať postupne a bezodkladne s výnimkou prípadov, keď to povaha pokynu alebo prevládajúce podmienky na trhu neumožňujú, alebo ak to nie je v záujme klienta,
c)
neprofesionálny klient musí byť vopred informovaný o akýchkoľvek vážnych prekážkach týkajúcich sa riadneho vykonania pokynov, o ktorých má vedomosť obchodník s cennými papiermi.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je zodpovedný za sledovanie vyrovnania vykonaného pokynu alebo za zabezpečenie tohto vyrovnania, je povinný prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že všetky finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta prijaté pri vyrovnaní tohto vykonaného pokynu budú bezodkladne a správne prevedené na účet príslušného klienta.
(3)
Obchodník s cennými papiermi nesmie zneužiť informácie o nevykonaných pokynoch klienta a je povinný prijať príslušné opatrenia na to, aby zabránil zneužitiu týchto informácií zo strany ktorejkoľvek svojej príslušnej osoby.
(4)
Obchodník s cennými papiermi môže spájať pokyny klienta alebo obchody na vlastný účet s pokynmi iného klienta, len ak
a)
nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorého z klientov, ktorých pokyny majú byť spojené,
b)
každý klient, ktorého pokyn má byť spojený, musí byť informovaný o tom, že účinok spojenia vo vzťahu ku konkrétnemu pokynu môže byť v jeho neprospech,
c)
má zavedenú a účinne dodržiava stratégiu alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu spojených pokynov a obchodov za dostatočne presných podmienok, najmä ako objem a cena určujú alokáciu a podmienky zaobchádzania s čiastočne vykonanými pokynmi.
(5)
Ak obchodník s cennými papiermi spája pokyn s jedným alebo viacerými pokynmi iného klienta a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinný alokovať súvisiace obchody v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
(6)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý spojil obchody na vlastný účet s jedným alebo viacerými pokynmi klienta, nesmie alokovať súvisiace obchody spôsobom, ktorý klienta poškodzuje.
(7)
Ak obchodník s cennými papiermi spája pokyn klienta s obchodom na vlastný účet a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinný alokovať súvisiace obchody prednostne klientovi. Ak obchodník s cennými papiermi preukáže, že bez tohto spojenia by pokyn nemohol vykonať za takých výhodných podmienok alebo vôbec, môže alokovať obchod na vlastný účet proporcionálne v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť ako súčasť stratégie alokácie pokynov postupy určené na zamedzenie opätovnej alokácie obchodov na vlastný účet, ktoré sú uskutočňované spolu s pokynmi klientov spôsobom, ktorý poškodzuje klienta.
§ 73t
(1)
Ak ide o limitované pokyny klienta týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktoré nie sú hneď vykonané podľa prevládajúcich trhových podmienok, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať, ak klient výslovne nevydá iné inštrukcie, opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania tohto pokynu okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umožňuje ľahký prístup pre ostatných účastníkov trhu.58hf) Táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak obchodník s cennými papiermi postúpi limitovaný pokyn klienta na regulovaný trh alebo na mnohostranný obchodný systém. Limitovaným pokynom sa rozumie pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v určenom objeme.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená udeliť výnimku z povinnosti zverejňovať informácie podľa odseku 1, ak ide o pokyny, ktoré sú veľké v porovnaní so štandardným trhovým objemom určeným podľa osobitného zákona.58hg)
§ 73u
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo c), môže začať alebo uzavierať obchody s oprávnenými protistranami, pričom ustanovenia § 73b až 73m a 73o až 73t sa vo vzťahu k týmto obchodom alebo vo vzťahu k vedľajšej službe priamo spojenej s týmito obchodmi nepoužijú.
(2)
Oprávnenou protistranou podľa odseku 1 je
a)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,
b)
banka alebo zahraničná banka,
c)
poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu,
d)
správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, podielový fond, európsky fond, zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný podielový fond,
e)
dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, dôchodkový fond, doplnkový dôchodkový fond, obdobné zahraničné spoločnosti a fondy,
f)
iná finančná inštitúcia povolená alebo regulovaná podľa práva Európskej únie alebo členského štátu,
g)
h)
orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo iného štátu, vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu,49a) a orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe verejného dlhu,
i)
Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka,
j)
medzinárodná organizácia,
k)
profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. a) až c), ak už nie je uvedený v písmenách a) až j),
l)
profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. e) na jeho žiadosť a len vo vzťahu k investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom, pri ktorých ho možno považovať za profesionálneho klienta.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je pred uzavretím obchodu podľa odseku 1 s osobou podľa odseku 2 písm. k) alebo l) povinný získať potvrdenie od budúcej protistrany, že súhlasí, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s oprávnenou protistranou. Takéto potvrdenie sa môže vydať na všetky obchody alebo len na jednotlivé obchody.
(4)
Oprávnená protistrana podľa odseku 2 písm. a) až j) má právo požadovať všeobecne alebo pri jednotlivých obchodoch, že sa s ňou bude zaobchádzať ako s klientom, ktorého obchody s obchodníkom s cennými papiermi podliehajú ustanoveniam § 73b až 73m a 73o až 73t. Takýto súhlas môže byť udelený obchodníkovi s cennými papiermi vo forme všeobecného súhlasu na všetky obchody alebo len na jednotlivé obchody. Ak v žiadosti podľa prvej vety oprávnená protistrana výslovne nepožiadala, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, obchodník s cennými papiermi zaobchádza s touto oprávnenou protistranou ako s profesionálnym klientom. Ak však táto oprávnená protistrana výslovne požiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, uplatnia sa ustanovenia § 8a týkajúce sa žiadosti o zaobchádzanie ako s neprofesionálnym klientom.
§ 73v
(1)
Ak sa na účely tohto zákona vyžaduje poskytnutie informácií na trvanlivom médiu, považuje sa za splnenie tejto povinnosti poskytnutie takejto informácie na inom trvanlivom médiu, ako je listinná forma, ak
a)
poskytovanie informácií na tomto trvanlivom médiu je vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom,
b)
ak osoba, ktorej sa majú poskytnúť informácie, si z ponuky medzi informáciami poskytnutými v listinnej forme alebo na inom trvanlivom médiu zvolila túto formu poskytnutia informácií.
(2)
Ak podľa § 73d a § 73p ods. 3 obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi informácie na webovom sídle a tieto informácie nie sú určené osobne tomuto klientovi, je povinný zabezpečiť splnenie týchto podmienok:
a)
poskytovanie týchto informácií touto formou je vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom,
b)
klient musí výslovne súhlasiť s poskytovaním týchto informácií v tejto forme,
c)
klientovi musí byť oznámená elektronickou formou adresa webového sídla a miesto na webovom sídle, kde sú informácie k dispozícii,
d)
informácie musia byť aktualizované,
e)
informácie musia byť prístupné na webovom sídle trvale počas doby, ktorá je pre klienta potrebná na ich prehliadanie.
(3)
Na účely odsekov 1 a 2 sa poskytovanie informácií prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie považuje za vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom, ak existuje dôkaz o tom, že klient má pravidelný prístup k internetu. Poskytnutie e-mailovej adresy klientom sa považuje za takýto dôkaz.
§ 74
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov.
(2)
Materský obchodník s cennými papiermi podľa § 138 ods. 2 písm. a) je povinný vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu vlastných zdrojov aj za konsolidovaný celok.
(3)
Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi sú vlastnými zdrojmi podľa osobitného predpisu.58hh)
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný udržiavať svoje vlastné zdroje minimálne na úrovni svojho základného imania podľa § 54. Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného predpisu.58hi) V prípade zlúčenia dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi, ktorý vznikol zlúčením, nemusia dosahovať úroveň základného imania podľa § 54 počas lehoty určenej v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 písm. e); počas tejto lehoty vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi, ktorý vznikol zlúčením, nesmú klesnúť pod súčet vlastných zdrojov zlučovaných obchodníkov s cennými papiermi v čase zlúčenia.
(5)
Obchodník s cennými papiermi pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje postupuje rovnako ako banka podľa osobitného predpisu,58j) ak tento zákon neustanovuje inak. Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví spôsob výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 14.
§ 74b
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný uverejňovať informácie o sebe, o svojej činnosti, informácie o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré mu boli uložené, informácie o svojich finančných ukazovateľoch, informácie o celkovom príjme za výkon funkcie všetkých členov dozornej rady, a to vrátane príjmov za výkon funkcií, ktoré uhrádza iný subjekt ako obchodník s cennými papiermi, informácie o vybraných akcionároch obchodníka s cennými papiermi najviac v rozsahu údajov vymedzených v § 73a ods. 1 písm. a) prvom bode a druhom bode, informácie o veľkosti podielov akcionárov na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi a na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi, o finančných ukazovateľoch konsolidovaného celku a o štruktúre konsolidovaného celku, ktorého je obchodník s cennými papiermi súčasťou, z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia tohto celku podľa § 138 a informácie o skutočnostiach týkajúcich sa odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi a vyplývajúcich zo zásad odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nie sú povinní uverejňovať nepodstatné informácie, vnútorné informácie alebo dôverné informácie podľa osobitného predpisu.58ja)
(3)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná uverejňovať informácie o sebe a o svojej činnosti, informácie o opatreniach na nápravu a o pokutách, ktoré jej boli uložené, a informácie o finančných ukazovateľoch.
(4)
Opatrením,ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví
a)
rozsah informácií podľa odseku 1, ktoré sú povinné uverejňovať obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
b)
periodicita, spôsob a termín uverejňovania informácií podľa odseku 1,
c)
rozsah informácií za konsolidovaný celok podľa odseku 8.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je kontrolovaný materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únií alebo v ktorom má materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii majetkovú účasť alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, má povinnosť poskytnúť súčinnosť pri uverejňovaní informácií podľa odsekov 1 a 2 za konsolidovaný celok tejto finančnej holdingovej spoločnosti.
(6)
Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 7 je povinný zverejňovať informácie ustanovené opatrením Národnej banky Slovenska podľa odseku 4 aj za konsolidovaný celok.
(7)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi na požiadanie malej alebo stredne veľkej právnickej osoby alebo iného žiadateľa o úver, ktorý podniká, vysvetlia svoje rozhodnutia o ich ratingu a na ich žiadosť môžu poskytnúť aj písomné vysvetlenie; prevádzkové náklady na vysvetlenie sú primerané veľkosti poskytnutého úveru. Na účely tohto zákona sa malou alebo stredne veľkou právnickou osobou rozumie právnická osoba s ročným obratom do 50 000 000 eur a s počtom zamestnancov menším ako 250.
(8)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré informácie spomedzi tých, ktoré majú povinnosť uverejniť, neuverejnia z dôvodu, že ich považujú za nepodstatné, vnútorné alebo dôverné, a to v termínoch, v ktorých mali povinnosť príslušné informácie zverejniť.
(9)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní vypracovať a prijať postupy hodnotenia vhodnosti uverejňovania informácií v súlade s požiadavkami na uverejňovanie informácií ustanovených v odsekoch 1 a 3 vrátane ich overovania a frekvencie.
§ 74c
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný mať vlastný systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu, ktorý považuje za primeraný na krytie rizík, ktorým je alebo môže byť vystavený. Systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu zodpovedá povahe, rozsahu a zložitosti ním vykonávaných činností a zahŕňa
a)
stratégiu pre riadenie objemu vnútorného kapitálu,
b)
postup na určovanie primeranej výšky vnútorného kapitálu, zložiek vnútorného kapitálu a priraďovanie vnútorného kapitálu rizikám a
c)
systém udržiavania vnútorného kapitálu na požadovanej výške.
(2)
Vnútorným kapitálom sa na účely tohto zákona rozumie vlastné imanie a podriadené záväzky obchodníka s cennými papiermi, ktoré obchodník s cennými papiermi na základe vlastného posúdenia a zhodnotenia rizika možných strát interne udržuje a umiestňuje na krytie tohto rizika.
(3)
Vnútorný kapitál obchodníka s cennými papiermi musí byť primeraný skutočným trhovým rizikám, ktoré nepodliehajú požiadavke na vlastné zdroje. Obchodník s cennými papiermi, ktorý si pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre pozičné riziko podľa osobitného predpisu58jb) započítal svoje pozície v jednej alebo viacerých akciách vytvárajúcich akciový index proti jednej alebo viacerým pozíciám vo futures na akciový index alebo v inom produkte akciového indexu, musí mať primeraný vnútorný kapitál na pokrytie bázického rizika straty spôsobenej tým, že hodnota futures alebo iného produktu sa nepohybuje úplne v súlade s hodnotou jej podkladových akcií. Obchodník s cennými papiermi musí mať primeraný vnútorný kapitál aj vtedy, ak má v držbe opačné pozície vo futures na akciový index, ktoré nie sú identické z hľadiska svojej splatnosti alebo zloženia. Pri využívaní postupu podľa osobitného predpisu58jc) obchodník s cennými papiermi musí mať v držbe dostatočný vnútorný kapitál voči riziku straty, ktorá existuje v čase od prijatia prísľubu do nasledujúceho pracovného dňa.
(4)
Ekonomická hodnota obchodníka s cennými papiermi nesmie klesnúť o viac než 20 % z hodnoty jeho vlastných zdrojov následkom náhlej a neočakávanej zmeny úrokových mier na trhu, ktorej dôsledok sa vypočíta z pozícií zaznamenaných v neobchodnej knihe obchodníka s cennými papiermi, spôsobí pokles ekonomickej hodnoty obchodníka s cennými papiermi o viac ako 20 % hodnoty jeho vlastných zdrojov, Národná banka Slovenska mu uloží opatrenie na nápravu podľa § 144 ods. 1 písm. m).
(5)
Na účely tohto zákona sa ekonomickou hodnotou rozumie rozdiel reálnej hodnoty úrokovo citlivých aktív zaznamenaných v neobchodnej knihe a reálnej hodnoty úrokovo citlivých pasív zaznamenaných v neobchodnej knihe; úrokovo citlivé aktívum a úrokovo citlivé pasívum je aktívum a pasívum, ktorého reálna hodnota je premenlivá v závislosti od zmeny úrokových mier na trhu.
(6)
Ak Národná banka Slovenska udelila výnimku na uplatňovanie požiadaviek na vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu,58jca) požiadavky podľa odseku 1 sa uplatňujú na individuálnom základe.
§ 74d
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný udržiavať požiadavky na tlmiacu rezervu (ďalej len „vankúš“) rovnako ako banka podľa osobitného predpisu58jd) okrem ustanovení osobitného predpisu,58je) ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorý je malým a stredným podnikom podľa § 120 ods. 7.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na obchodníka s cennými papiermi, ktorý nemá oprávnenie poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. c) a f).
(3)
Ministerstvo oznámi Komisii informácie o uplatnení výnimky podľa odseku 1 pre obchodníkov s cennými papiermi.
(4)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo), Európskemu výboru pre systémové riziká a príslušným orgánom dohľadu členských štátov informácie o uplatnení výnimky podľa odseku 1 pre obchodníkov s cennými papiermi.
Obchodná dokumentácia
§ 75
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov v súlade s osobitným predpisom.58hf)
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vo svojom denníku podľa odseku 1 uvádzať aj údaje o obchodoch uzavretých obchodníkom s cennými papiermi na vlastný účet v súlade s osobitným predpisom58hf) ako aj viesť záznamy o poskytovaných investičných službách klientom a o poskytovaných vedľajších službách klientom s týmito údajmi:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt klienta, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo klienta,
c)
druh poskytnutej investičnej služby alebo poskytovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby,
d)
meno a priezvisko zamestnanca obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonával činnosti súvisiace s príslušnou poskytovanou investičnou službou alebo vedľajšou službou.
(3)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať najmenej päť rokov. Záznamy, ktoré obsahujú práva a povinnosti obchodníka s cennými papiermi a klienta podľa zmluvy o poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb alebo v ktorých sú uvedené podmienky, za ktorých obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi investičné služby alebo vedľajšie služby, je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať najmenej po dobu trvania obchodného vzťahu s klientom. Národná banka Slovenska môže vo výnimočných prípadoch určiť, aby obchodník s cennými papiermi uchovával všetky alebo niektoré z týchto záznamov dlhšiu dobu, ak to možno odôvodniť povahou finančného nástroja alebo obchodu a ak je to potrebné na riadny výkon dohľadu. Túto dokumentáciu je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska na jeho žiadosť bezodkladne.
(4)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných investičných služieb alebo vedľajších služieb je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať na médiu, ktoré umožňuje uchovávanie informácie takým spôsobom, aby Národná banka Slovenska mohla tieto informácie v budúcnosti použiť, a v takej forme a takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky:
a)
Národná Banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k záznamom a musia jej umožňovať rekonštrukciu všetkých kľúčových fáz spracovania každého obchodu,
b)
musí byť zabezpečené, aby bolo možné jednoducho zistiť akékoľvek opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah záznamov pred týmito opravami alebo zmenami,
c)
musí byť zabezpečené, že so záznamami nie je možné inak manipulovať alebo ich pozmeňovať.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť obchodnú knihu a riadiť ju, v ktorej denne zaznamenáva pozície v jednotlivých finančných nástrojoch a v jednotlivých komoditách, ktoré drží s úmyslom obchodovania alebo na účel zabezpečenia svojich obchodov s finančnými nástrojmi alebo komoditami zaznamenanými v obchodnej knihe, ak sú tieto finančné nástroje alebo komodity obchodovateľné alebo je možné obchody s týmito finančnými nástrojmi alebo komoditami zabezpečiť. Pri vedení obchodnej knihy postupuje obchodník s cennými papiermi rovnako ako banka podľa osobitného predpisu.58k) Požiadavky na riadenie obchodnej knihy a povinnosť ich dodržiavať je obchodník s cennými papiermi povinný ustanoviť vo svojom vnútornom predpise. Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia podrobnosti o vedení obchodnej knihy obchodníka s cennými papiermi.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(7)
Národná banka Slovenska je povinná vypracovať a viesť zoznam minimálneho rozsahu záznamov, ktoré musí viesť obchodník s cennými papiermi podľa tohto alebo osobitného zákona.15)
(8)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, podrobnosti o spôsobe vedenia a uchovávania záznamov podľa odsekov 1 až 5.
(9)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje klientom investičné služby v rámci dlhodobého investičného sporenia, je povinný viesť záznamy o obchodoch v portfóliu klienta takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v rámci dlhodobého investičného sporenia od jeho vzniku. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi aj investičné služby, ktoré nie sú súčasťou dlhodobého investičného sporenia, záznamy podľa prvej vety musia byť vedené tak, aby bolo možné odlíšiť obchody uskutočnené v rámci dlhodobého investičného sporenia od iných obchodov klienta. Tieto záznamy je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať spôsobom podľa odseku 4 od začiatku dlhodobého investičného sporenia až do uplynutia lehoty pre zánik práva vyrubiť daň podľa osobitného zákona58l) daňovníkovi, ktorý je klientom tohto obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi je povinný doručiť tieto záznamy správcovi dane a klientovi pri porušení podmienok podľa § 7 ods. 11 bezodkladne; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 73j a 73k.
§ 76
(1)
Obchodník s cennými papiermi zostavuje okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb. Národná banka Slovenska je oprávnená v takom prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je obchodník s cennými papiermi povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku obchodníka s cennými papiermi, je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)
Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s obchodníkom skupinu s úzkymi väzbami.
(5)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k obchodníkovi s cennými papiermi osobitný vzťah podľa § 87 ods. 8 písm. a) až g), i) a j), z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,60a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 3. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.
(6)
Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu ich činnosti u obchodníka s cennými papiermi, ktoré úzko súvisia so skutočnosťami podľa odseku 3.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby jeho audítor predkladal najmenej raz ročne Národnej banke Slovenska správu o primeranosti opatrení obchodníka s cennými papiermi ustanovenými podľa § 71h až 71k.
(8)
Audítor, ktorý overuje individuálnu účtovnú závierku a súlad údajov vo výročnej správe s údajmi v účtovnej závierke obchodníka s cennými papiermi, je povinný zabezpečiť preverenie správnosti údajov aj podľa § 77 ods. 2 písm. f) až k).
Oznamovacia povinnosť obchodníka s cennými papiermi
§ 77
(1)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska správu o svojom hospodárení (ďalej len „polročná správa“) a najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok60aa) výročnú správu a správu audítora. Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Výročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje:
1.
porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,
2.
prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery,
3.
druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali,
4.
počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie,
c)
údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
e)
návratnosť aktív, určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy,
f)
označenie povahy činnosti a geografickú polohu,
g)
výnosy,
h)
počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,
i)
zisk alebo stratu pred zdanením,
j)
daň z príjmov,
k)
získané subvencie z verejných zdrojov.
(3)
Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok bezodkladne najneskôr do jedného mesiaca po jej prijatí.
(4)
Polročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku overil audítor,
b)
správu o finančnej situácii v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) za uplynulý polrok,
c)
opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky za obdobie, na ktoré sa polročná správa vzťahuje,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bez meškania oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jeho schopnosť plniť záväzky voči klientom.
(6)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní predkladať Národnej banke Slovenska údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; takéto poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 134. Rozsah, spôsob a termíny predkladania ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
(7)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní vypracovať a predkladať Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia a iné správy ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Obsah, formu, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov. Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady s cennými papiermi a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.
(8)
Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu47i) a na štatistické účely oprávnené požiadať záujmové združenie obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi o podanie vyjadrenia, vysvetlenia a iné podklady a informácie, ktoré súvisia s činnosťou tohto záujmového združenia alebo s činnosťou jeho členov. Dožiadané záujmové združenie je na účely poskytnutia tejto súčinnosti ministerstvu oprávnené zhromažďovať a spracovávať podklady a informácie od svojich členov s cieľom poskytnúť ich ministerstvu.
§ 78
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska každý obchod na svoj účet alebo na účet klienta s finančnými nástrojmi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí obchodu; táto povinnosť sa vzťahuje aj na obchody s týmito finančnými nástrojmi uzavreté mimo regulovaného trhu.
(2)
Národná banka Slovenska v rámci spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s osobitným predpisom60b) prijme potrebné opatrenia na to, aby príslušný orgán najvýznamnejšieho trhu, ak ide o likviditu60c) a ak ide o finančné nástroje podľa odseku 1, dostával toto oznámenie v súlade s osobitným predpisom.60d)
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje najmä údaje o označení a počte kúpených alebo predaných finančných nástrojov, objeme, dátumoch a čase vykonania, cenách obchodov a spôsoboch na identifikáciu príslušného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu podľa osobitného predpisu.60e)
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak boli požadované údaje v rozsahu podľa odseku 3 poskytnuté Národnej banke Slovenska spôsobom podľa osobitného predpisu60f)
a)
osobou konajúcou v mene obchodníka s cennými papiermi,
b)
systémom párovania obchodov alebo oznamovacím systémom schváleným Národnou bankou Slovenska v súlade s osobitným predpisom,60f)
c)
regulovaným trhom alebo mnohostranným obchodným systémom, na ktorom bol uzavretý príslušný obchod.
(5)
Ak sú Národnej banke Slovenska postupované oznámenia podľa odsekov 1 až 4 v súlade s § 67 ods. 2, Národná banka Slovenska postupuje tieto oznámenia príslušnému orgánu domovského členského štátu obchodníka s cennými papiermi, ak sa nedohodnú inak. Národná banka Slovenska sa môže dohodnúť s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, že jej nebudú postupované oznámenia podľa odsekov 1 až 4, ktoré boli oznámené tomuto príslušnému orgánu v súlade s § 66 ods. 4.
§ 78a
(1)
Systematický internalizátor je povinný zverejňovať spôsobom podľa osobitného predpisu60g) záväzné kotácie takých akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, pre ktoré je systematickým internalizátorom a pre ktoré existuje likvidný trh.60h) Ak ide o akcie, pre ktoré neexistuje likvidný trh, je systematický internalizátor povinný oznamovať kotácie svojim klientom na ich žiadosť.
(2)
Systematický internalizátor môže rozhodnúť o objeme alebo objemoch, pri ktorých bude vykonávať záväzné kotácie akcií podľa odseku 1. Ak ide o konkrétnu akciu, každá kotácia musí zahŕňať záväznú nákupnú alebo predajnú cenu alebo ceny pre objem alebo objemy do štandardného trhového objemu,60i) ak ide o triedy akcií, do ktorej akcia patrí. Ceny musia tiež zohľadňovať prevládajúce trhové podmienky60j) pre tieto akcie.
(3)
Na účely výpočtu štandardného trhového objemu sa akcie musia zoskupiť do tried na základe hodnoty aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu pre túto akciu. Štandardný trhový objem pre každú triedu akcií je objem predstavujúci hodnotu aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu, ak ide o akcie nachádzajúce sa v každej triede akcií. Trh pre každú akciu pozostáva zo všetkých pokynov vykonaných v Európskej únii s touto akciou okrem tých, ktoré sú veľké v porovnaní so štandardným trhovým objemom pre túto akciu.
(4)
Ak bola Národná banka Slovenska určená ako príslušný orgán najvýznamnejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu podľa § 78, určí pre každú akciu minimálne raz do roka na základe hodnoty aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu v prípade tejto akcie triedu akcií, do ktorej patrí podľa osobitného predpisu.60k) Národná banka Slovenska túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle a oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(5)
Systematický internalizátor je povinný pravidelne a priebežne zverejňovať svoje kotácie počas svojich obvyklých obchodných hodín. Je oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje kotácie. Ak ide o neobvyklé trhové podmienky, môže zrušiť svoje kotácie.
(6)
Kotácie sa zverejňujú spôsobom, ktorý je jednoducho dostupný ostatným účastníkom trhu za primeraných obchodných podmienok.60l)
(7)
Povinnosť získať najlepší možný výsledok pre svojich klientov podľa § 73o sa považuje za splnenú, ak systematický internalizátor vykoná pokyny svojich neprofesionálnych klientov v súvislosti s akciami, pre ktoré je systematickým internalizátorom pri kotáciách v čase prijatia pokynu.
(8)
Systematický internalizátor je povinný vykonať pokyny profesionálnych klientov v súvislosti s akciami, pre ktoré je systematickým internalizátorom pri kotáciách v čase prijatia pokynu systematického internalizátora. Je oprávnený vykonať tieto pokyny aj za lepšiu cenu v odôvodnených prípadoch, ak táto cena spadá do zverejneného rozpätia, blízkeho trhovým podmienkam, ktoré bolo zverejnené, a ak majú tieto pokyny väčší objem, ako je obvyklý objem uskutočňovaný neprofesionálnym investorom.60m)
(9)
Ustanovenia odseku 8 sa nepoužijú, ak ide o obchody, kde je vykonanie obchodu s niektorými cennými papiermi súčasťou jedného obchodu,60n) alebo ak ide o pokyny, ktoré podliehajú iným podmienkam, ako je bežná trhová cena.60n)
(10)
Ak systematický internalizátor, ktorý vykonáva iba jednu kotáciu alebo ktorého najvyššia kotácia je nižšia ako štandardný trhový objem, prijme pokyn klienta s objemom väčším, ako je kótovaný objem, ale nižším, ako je štandardný trhový objem, môže vykonať tú časť pokynu, ktorá presahuje kótovaný objem za podmienky, ak ju vykoná za kótovanú cenu; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 8 a 9. Ak systematický internalizátor vykonáva kotácie pri rozličných objemoch a prijme pokyn medzi tými objemami, ktoré si vybral na vykonanie, vykoná pokyn za jednu z kótovaných cien v súlade s ustanoveniami § 73o; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 8 a 9.
(11)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
pravidelne aktualizovať nákupné ceny a predajné ceny zverejňované v súlade s odsekom 1 a zachovávať ceny, ktoré zohľadňujú prevládajúce trhové podmienky,
b)
dodržiavať podmienky na zlepšenie ceny ustanovené v odseku 8.
(12)
Systematický internalizátor je oprávnený rozhodnúť na základe svojej obchodnej stratégie a objektívnym nediskriminačným spôsobom, ktorým investorom poskytne prístup k svojim kotáciám. Na tieto účely je povinný určiť jasné kritériá upravujúce prístup k svojim kotáciám. Systematický internalizátor môže odmietnuť uzavrieť alebo ďalej pokračovať v obchodnom vzťahu s investormi na základe ekonomických dôvodov, akými sú úverová situácia investora, riziko protistrany a konečné vyrovnanie obchodu.
(13)
Na obmedzenie rizika nahromadenia obchodov od jedného klienta je systematický internalizátor oprávnený obmedziť neznevýhodňujúcim spôsobom počet obchodov od tohto klienta, ktoré uzavrie za zverejnených podmienok investičnej služby. Tiež je oprávnený neznevýhodňujúcim spôsobom a v súlade s ustanoveniami § 73o obmedziť celkové množstvo obchodov od rôznych klientov v rovnakom čase, ak počet alebo objem pokynov od klientov značne presiahne obvyklý objem.
(14)
Ustanovenia odsekov 1 až 13 sa vzťahujú na systematických internalizátorov pri obchodovaní s objemami do štandardného trhového objemu. Na systematických internalizátorov, ktorí obchodujú len s objemami nad štandardným trhovým objemom, sa ustanovenia odsekov 1 až 13 nevzťahujú.
§ 78b
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý na svoj účet alebo na účet klientov uzaviera obchody s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu, mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému, je povinný zverejňovať spôsobom podľa osobitného predpisu60o) údaje podľa osobitného predpisu,60p) najmä objem a cenu týchto obchodov a čas, keď boli uzavreté. Tieto informácie sa musia zverejňovať čo možno najbližšie k reálnemu času a za primeraných obchodných podmienok a spôsobom, ktorý je jednoducho dostupný ostatným účastníkom trhu.60l)
(2)
Na informácie, ktoré sa zverejňujú podľa odseku 1, a časové lehoty, v ktorých sú zverejňované, sa vzťahuje ustanovenie osobitného zákona,58hg) vrátane možnosti odkladu oznámenia, ak ide o určité kategórie obchodov s akciami podľa osobitného predpisu.58hg)
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike. Burzové pravidlá alebo pravidlá mnohostranného obchodného systému môžu upraviť odlišný spôsob zverejňovania údajov podľa odseku 1 vo vzťahu k týmto dlhopisom, ako aj časové lehoty a možnosti odkladu podľa odseku 2.
§ 79
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na obchodníkovi s cennými papiermi alebo znížiť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by obchodník s cennými papiermi prestal byť jej dcérskou spoločnosťou, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 znížiť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jeho základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 10 %, 20 %, 30 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode55) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode55) na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi pod 50 %, 30 % , 20 % alebo pod 10 % bezodkladne po získaní tejto informácie.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska do 31. marca kalendárneho roka zoznam svojich akcionárov.
§ 79a
(1)
Banky a zahraničné banky sú oprávnené na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, ak ich majú uvedené v bankovom povolení.
(2)
Ustanovenia § 61a ods. 1, 2, 4 až 9, § 71 až 71o, 73 až 73v, 75, 76, 78, 78a, 78b, 80 až 98, 104, 135, 135a a 144 a ustanovenia osobitného zákona60r) sa vzťahujú aj na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu alebo viac investičných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak. Na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu alebo viac investičných služieb na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa osobitného zákona,60s) sa vzťahujú ustanovenia § 63, § 66 ods. 4, § 67 ods. 2 až 4, § 68, § 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a, 78b, 104, 135, 135a a 144 a osobitného zákona.60r)
(3)
Práva slobodného poskytovania služieb v rámci európskeho hospodárskeho priestoru sa nevzťahujú na poskytovanie investičných služieb protistranou v obchodoch, ktoré vykonávajú verejné orgány poverené správou štátneho dlhu alebo členovia Európskeho systému centrálnych bánk vykonávajúci svoje činnosti podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo na vykonávanie obdobných činností v súlade s právnymi predpismi členského štátu.
(4)
Ustanovenia § 8a, 71 až 71o, 73b až 73v, § 76 ods. 7, § 78 až 78b a ustanovenia o organizovaní mnohostranného obchodného systému a o požiadavkách na transparentnosť obchodovania podľa osobitného predpisu58hc) sa vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v nečlenskom štáte pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky.
PIATA ČASŤ
GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ
§ 80
(1)
Zriaďuje sa Garančný fond investícií (ďalej len „fond“), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len „príspevky“) obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade s týmto zákonom.
(2)
Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom. Činnosti a úlohy fondu podľa tohto zákona sa nepovažujú za podnikanie.61a)
(3)
Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.61)
§ 81
(1)
Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty, ak klientom je
a)
fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikateľa,
b)
nadácia,62) neinvestičný fond,63) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,64) združenie občanov65) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,66)
c)
právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou
1.
banky, poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne, správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde, dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,66a) obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov, komoditnej burzy,67) pošty,68) právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry,69) Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,70)
2.
slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký alebo obdobný predmet činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode1,
3.
právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podľa osobitného zákona71) musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom,
4.
štátu, štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku a orgánov verejnej moci,
5.
právnickej osoby zriadenej zákonom, na ktorú sa nevzťahujú body 1 až 4,
6.
právnickej osoby, ktorá ovláda obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo ktorá je ovládaná podľa § 138 obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, v ktorom alebo v ktorého pobočke je klientsky majetok vedený.
(2)
Za klientsky majetok podľa odseku1 sa považuje aj
a)
spoločný klientsky majetok, ktorým je podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vedený pre viac klientov s rozsahom údajov o každom klientovi najmenej podľa odseku 5 písm. a),
b)
notárska úschova uložená u obchodníka s cennými papiermi alebo u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak oprávneným príjemcom finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej klientsky majetok je chránený podľa tohto zákona, a ak pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi písomné oznámenie s údajmi o oprávnených príjemcoch najmenej v rozsahu podľa odseku 5 písm. a).
(3)
Klientsky majetok podľa odsekov 1 a 2 je chránený v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(4)
Klientskym majetkom nie sú peňažné prostriedky klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi a vedené na účtoch chránených podľa osobitného zákona.72)
(5)
Za klientsky majetok sa na účely tohto zákona nepovažuje
a)
klientsky majetok, ktorý podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je vedený pre klienta najmenej v rozsahu údajov o klientovi, ktorými sú
1.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a trvalý pobyt klienta v prípade fyzickej osoby,
2.
názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a sídlo klienta v prípade právnickej osoby, ktorého klientsky majetok je chránený týmto zákonom, ako aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,
b)
spoločný klientsky majetok, pri ktorom nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. a),
c)
notárska úschova, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b).
§ 82
(1)
Nedostupným klientskym majetkom je klientsky majetok prijatý
a)
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý bol podľa § 86 ods. 3 vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom,
b)
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorému bolo pozastavené nakladanie s klientskym majetkom v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní podľa osobitného zákona,21) ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 86 ods. 3.
(2)
Za nedostupný klientsky majetok sa nepovažujú cenné papiere a iné finančné nástroje prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa odseku 1, ktoré je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi schopný vrátiť klientovi bez toho, aby došlo k ujme na nárokoch ostatných klientov.
§ 83
Účasť na ochrane klientov
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorému udelila Národná banka Slovenska povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane klientov a platiť na tento účel príspevky do fondu.
(2)
Zahraniční obchodníci s cennými papiermi sú povinní zúčastniť sa na ochrane klientov a platiť príspevky podľa tohto zákona v celom rozsahu, ak klientsky majetok prijatý ich pobočkami
a)
nie je chránený ani poistený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, alebo
b)
je chránený alebo poistený v menšom rozsahu v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, ako to ustanovuje tento zákon; toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktoré na území Slovenskej republiky poskytujú investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávajú investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb.
(3)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi nie je povinný zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona, ak klientsky majetok prijatý pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi je chránený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo najmenej v rozsahu podľa tohto zákona, a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť; toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktoré na území Slovenskej republiky poskytujú investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávajú investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb.
(4)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov neplatí pre obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu klientskeho majetku prijatého od klientov jeho pobočkou umiestnenou v štáte, v ktorom je zákonná povinnosť chrániť alebo poistiť klientsky majetok, a to podľa práva tohto štátu bez ohľadu na systém ochrany klientov v Slovenskej republike.
(5)
Náhrady poskytované za nedostupný klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na ochrane alebo na poistení klientskeho majetku v štáte, v ktorom má zakladajúci zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa tohto zákona.
(6)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona vzniká obchodníkovi s cennými papiermi a zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Úroveň a rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom reklamy;73) tento zákaz sa rovnako vzťahuje aj na rozdiely v rozsahu a úrovni ochrany klientov v členských štátoch. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 98 tohto zákona.
(8)
Ustanovenia tejto časti zákona, ktoré sa vzťahujú na obchodníkov s cennými papiermi, sa rovnako vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 2, ak jednotlivé ustanovenia tejto časti neobsahujú osobitnú úpravu pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a ustanovenia tejto časti zákona sa rovnako vzťahujú aj na správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti, ak im povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov vyplýva z osobitného zákona.73a)
§ 83a
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona a ktorému z dôvodu zlúčenia alebo splynutia so zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, predaja podniku alebo časti podniku obchodníka s cennými papiermi zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo z iného dôvodu má zaniknúť alebo sa podstatne obmedziť účasť na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona, pričom naďalej bude sám alebo jeho právny nástupca poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky a zúčastňovať sa na systéme ochrany klientov v inom štáte podľa § 83 ods. 2 a 3, je povinný v záujme ochrany klientov zabezpečiť uskutočnenie tejto zmeny bez zníženia rozsahu ochrany klientskeho majetku prijatého týmto obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
Pred uskutočnením zmeny podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zreteľne zverejniť v slovenskom jazyku zrozumiteľnú a podrobnú informáciu pre klientov
a)
o príprave a plánovanom termíne uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov a o dôsledkoch tejto zmeny pre klientov; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch obchodníka s cennými papiermi alebo jeho právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná najmenej do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov od uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov,
b)
o systéme ochrany klientov, ktorý po zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov bude zabezpečovať ochranu klientskeho majetku prijatého týmto obchodníkom s cennými papiermi, najmä presné označenie tohto systému ochrany klientov, pravidlá ochrany klientskeho majetku v tomto systéme a pravidlá poskytovania náhrad za nedostupný klientsky majetok v tomto systéme vrátane miesta a lehôt na uplatňovanie a vyplácanie náhrad; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch obchodníka s cennými papiermi alebo jeho právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná nepretržite počas poskytovania investičných služieb na území Slovenskej republiky.
(3)
Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, je pred zmenou svojej účasti na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 povinný
a)
písomne oznámiť fondu a Národnej banke Slovenska presný dátum zmeny svojej účasti na systéme ochrany klientov a preukázať im, že táto zmena sa uskutoční bez zníženia rozsahu ochrany klientskeho majetku v porovnaní s ochranou klientskeho majetku podľa tohto zákona,
b)
každému klientovi, na ktorého klientsky majetok sa vzťahuje zmena systému ochrany klientov, doručiť osobitné písomné oznámenie o tejto zmene, ktoré musí obsahovať aj dátum tejto zmeny a informácie o všetkých dôsledkoch vyplývajúcich pre klienta a jeho klientsky majetok zo zmeny systému ochrany klientov; ak sa klient rozhodne vybrať svoj klientsky majetok alebo previesť ho inde, obchodník s cennými papiermi je povinný umožniť mu to bez uplatňovania akýchkoľvek sankcií,
c)
preukázateľne uhradiť fondu neuhradený ročný príspevok alebo neuhradenú časť ročného príspevku za kalendárny rok, v ktorom dochádza k zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1,
d)
preukázateľne uhradiť fondu mimoriadny príspevok vo výške, ktorá sa rovná
1.
hornej hranici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 nie je pre nedostatok finančných prostriedkov fondu splatený úver, ktorý bol poskytnutý fondu na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, alebo
2.
polovici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 sa na obchodníka s cennými papiermi nevzťahuje prvý bod a pre nedostatok finančných prostriedkov fondu nie sú vytvorené vlastné finančné zdroje fondu na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške z celkovej hodnoty 1,5 % všetkých klientskych majetkov chránených podľa tohto zákona.
(4)
Splnenie povinností obchodníka s cennými papiermi uvedených v odsekoch 1 až 3 je odkladacou podmienkou na zmenu účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona.
(5)
Ak členmi orgánov fondu sú zástupcovia obchodníka s cennými papiermi, ktorému zanikla účasť na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona, dňom zániku tejto účasti zaniká aj členstvo zástupcov tohto obchodníka s cennými papiermi v orgánoch fondu.
(6)
Informáciu pre klientov podľa odseku 2 písm. b) je povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zverejniť aj zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby na území Slovenskej republiky podľa § 65 alebo § 67, pričom sa nezúčastňoval ani sa nezúčastňuje na ochrane klientského majetku podľa tohto zákona.
§ 83b
(1)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, sa za podmienok vymedzených týmto zákonom môže dobrovoľne zapojiť do systému ochrany klientov v Slovenskej republike na účel zabezpečenia zvýšenej ochrany klientov v rozsahu, v ktorom ochrana majetku klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike presahuje celkovú najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok podľa pravidiel systému ochrany klientov v členskom štáte, na území ktorého má príslušný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo (ďalej len „domovský systém ochrany klientov“). Na účely tohto zapojenia sa vyžaduje písomná zmluva medzi fondom, inštitúciou domovského systému ochrany klientov a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorého pobočka sa zapája do systému ochrany klientov v Slovenskej republike.
(2)
Ak sa pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, dobrovoľne zapojí do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, tak predmetom platenia ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku do fondu a predmetom poskytovania náhrad zo systému ochrany klientov v Slovenskej republike je len klientsky majetok prijatý na území Slovenskej republiky a chránený týmto zákonom, a to len v rozsahu, v ktorom ochrana klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike presahuje najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov.
(3)
Ak sa klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa dobrovoľne zapojil do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, stane nedostupným podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov, tak klienti a iné oprávnené osoby na poskytnutie náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok, ktorý bol prijatý na území Slovenskej republiky, musia mať možnosť aj na území Slovenskej republiky si uplatňovať a preukazovať právo na náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok a na vyplácanie náhrad za nedostupný chránený klientsky majetok.
(4)
Na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb a ktorá sa dobrovoľne zapojila do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; táto pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku aj informácie o ochrane klientov podľa domovského systému ochrany klientov vrátane pravidiel domovského systému ochrany klientov o ochrane klientskeho majetku a o poskytovaní náhrad za nedostupný klientsky majetok.
(5)
Účasť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike zaniká písomnou výpoveďou zmluvy uzavretej v súlade s odsekom 1; výpovedná lehota je jeden rok a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď bola písomná výpoveď preukázateľne doručená ostatným zmluvným stranám, ak v tretej vete nie je ustanovené inak. Fond môže vypovedať zmluvu len vtedy, ak si ostatné zmluvné strany nesplnili svoje záväzky podľa zmluvy uzavretej v súlade s odsekom 1 alebo ak si príslušný zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo jeho pobočka neplní povinnosti podľa tohto zákona, ak v tretej vete nie je ustanovené inak. Ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu vypovedať aj z dôvodu, že rozsah ochrany klientov podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov sa vyrovnal s rozsahom ochrany klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike; zmluvu možno vypovedať najskôr ku dňu, keď sa rozsah ochrany klientov podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov vyrovnal s rozsahom ochrany klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike, ak zmluva neurčuje neskorší termín nadobudnutia účinnosti výpovede. Do zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike musí byť uhradený aj ročný príspevok a mimoriadny príspevok do fondu vo výške podľa § 83a ods. 3 písm. c) a d). Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorej na základe výpovede zmluvy zaniká dobrovoľná účasť v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike, je túto informáciu povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku, a to najneskôr od začatia plynutia výpovednej lehoty až do zániku jej účasti v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike; súčasťou informácie musí byť aj dátum zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike.
§ 84
Príspevky obchodníkov s cennými papiermi do fondu
(1)
Obchodníci s cennými papiermi sú povinní uhradiť do fondu tieto príspevky:
a)
vstupný príspevok,
b)
ročný príspevok,
c)
mimoriadny príspevok.
(2)
Vstupný príspevok je jednorazový príspevok obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na vytváranie zdrojov fondu.
(4)
Mimoriadny príspevok je príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok.
(5)
Výška vstupného príspevku je
a)
150 eur pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 alebo 14 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
b)
350 eur pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
c)
2 000 eur pre ostatných obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
(6)
Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka takto:
a)
obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 alebo 14 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v rozpätí od 0,1 % do 1 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 80 eur,
b)
obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi
1.
v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 390 eur,
2.
v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 390 eur alebo
3.
suma 390 eur zvýšená za každého klienta, ktorému patrí náhrada z fondu v rozpätí od 1 do 20 eur,
c)
ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi
1.
v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 2 300 eur,
2.
v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 2 300 eur alebo
3.
suma 2 300 eur zvýšená za každého klienta, ktorému patrí náhrada z fondu v rozpätí od 1 do 20 eur.
(7)
Fond určuje ročný príspevok za rovnakých podmienok pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi v rámci skupín obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 6. Fond nesmie pri určení ročného príspevku zvýhodniť niektorú zo skupín obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 6.
(8)
Výška ročného príspevku na roky, počas ktorých fond spláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, sa rovná hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku; výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nemá vytvorené finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých klientskych majetkov chránených podľa tohto zákona, je fond povinný určiť v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku. Výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nespláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, môže fond s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska určiť v dolnej polovici rozpätia, aj keď fond nemá vytvorené zdroje vo výške podľa prvej vety.
(9)
Výšku mimoriadneho príspevku určuje Národná banka Slovenska pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi rovnako. Suma mimoriadnych príspevkov v kalendárnom roku môže prekročiť 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovným klientom za poskytované investičné služby a vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) za kalendárny rok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku, len po prerokovaní v rade fondu.
§ 85
(1)
Vstupný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť do 30 dní odo dňa zápisu povolených činností do obchodného registra. Uhradenie vstupného príspevku je podmienkou na začatie poskytovania povolených činností.
(2)
Ročný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka s výnimkou prvej splátky, ktorú je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť najneskôr do 20. februára príslušného roka. Za rok, v ktorom bolo obchodníkovi s cennými papiermi udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb, je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť len alikvotnú čiastku ročného príspevku, ak tento zákon neustanovuje skoršiu splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.
(3)
Mimoriadne príspevky sú obchodníci s cennými papiermi povinní uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu.
(4)
Obchodníci s cennými papiermi uhrádzajú príspevky v eurách. Pri ochrane klientov za záväzky obchodníkov s cennými papiermi voči nim splatné v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na euro použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,60) ktorý je platný ku dňu, ku ktorému obchodníci s cennými papiermi vykazujú výšku záväzkov na účely zistenia priemerného stavu záväzkov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 84 ods. 6.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorého klientsky majetok sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je povinný hradiť fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa tento klientsky majetok stal nedostupným.
(6)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil riadne a včas príspevok fondu, je povinný z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.74)
(7)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil príspevok do fondu v lehote podľa odsekov 1 až 3, nesmie od prvého dňa omeškania s platením tohto príspevku uzavierať nové zmluvy o poskytovaní investičných služieb. Národná banka Slovenska stanoví tomuto obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú lehotu na uhradenie príspevku do fondu, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 90 dní. Ak obchodník s cennými papiermi neuhradí príspevok v dodatočnej lehote, Národná banka Slovenska postupuje podľa § 156 ods. 1 písm. f).
§ 86
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi aj napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov nie je schopný plniť záväzky voči klientom počas 48 hodín, je povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a fondu; obchodník s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, je povinný oznámiť túto skutočnosť fondu, Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov.
(2)
Ak je zavedená nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná nútený správca obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „nútený správca“).
(3)
Národná banka Slovenska vyhlási obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity obchodníka s cennými papiermi alebo ak sa preukáže nemožnosť odstránenia dočasného nedostatku likvidity. Národná banka Slovenska môže obchodníka s cennými papiermi vyhlásiť za neschopného uhrádzať záväzky aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku, bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Na vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky voči klientom, sa nepoužijú ustanovenia odsekov 2 a 3. Pri vyhlásení obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky, sa postupuje podľa osobitného zákona.75) Vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky podľa osobitného zákona,75) sa považuje aj za vyhlásenie za neschopného plniť záväzky podľa tohto zákona; takéto vyhlásenie podľa osobitného zákona75) sa doručí aj fondu.
(5)
Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;76) proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom.76a) Na rozhodovanie podľa odseku 3 je príslušná Banková rada Národnej banky Slovenska.
(6)
Rozhodnutie o vyhlásení podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí obchodníkovi s cennými papiermi a fondu.
(7)
Dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, sa až do skončenia vyplácania náhrad podľa § 88 ods. 1 a 2 pozastavuje nakladanie s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami, ktoré tvoria nedostupný klientsky majetok, postupovanie pohľadávok voči obchodníkovi s cennými papiermi z nedostupného klientskeho majetku a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi obchodníkom s cennými papiermi a inými osobami. Na rovnaké obdobie sa obchodníkovi s cennými papiermi zakazuje poskytovať investičné služby alebo uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky obchodníka s cennými papiermi voči iným osobám.
(8)
Klient obchodníka s cennými papiermi je dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, oprávnený požiadať o vrátenie cenného papiera alebo finančného nástroja podľa § 82 ods. 2 a obchodník s cennými papiermi je povinný tejto požiadavke vyhovieť.
§ 87
Náhrada za nedostupný klientsky majetok
(1)
Za nedostupný klientsky majetok má klient právo na náhradu z fondu v eurách a fond je povinný zaň poskytnúť náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Iná oprávnená osoba má namiesto klienta právo na náhradu, iba ak to ustanovuje tento zákon.
(2)
Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe podľa tohto zákona patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50 000 eur.
(3)
Na účely výpočtu výšky náhrady za chránený klientsky majetok sa spočítava nedostupný klientsky majetok toho istého klienta u jedného obchodníka s cennými papiermi vrátane jeho podielov na klientskych majetkoch, ktoré klientovi patria spoločne s inými klientmi a ktoré sú chránené týmto zákonom, podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Pri každom spoločnom klientskom majetku platí, že každý z klientov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých klientov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným klientskym majetkom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, a pripočítajú sa k nedostupnému klientskemu majetku klienta. Takto zistená výška nedostupného klientskeho majetku sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky premlčané finančné nástroje77) a vklady78) a tiež o všetky záväzky klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
(4)
Na určenie hodnoty klientskeho majetku sú určujúce hodnoty, ktoré ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vyplývajú zo zmluvy medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo z osobitných právnych predpisov79) vzťahujúcich sa na určovanie hodnoty majetku. Pri stanovení hodnoty cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov80) sa vychádza z posledného kurzu týchto cenných papierov zverejneného burzou cenných papierov ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.
(5)
Ak nie je hodnoverne preukázaná iná hodnota klientskeho majetku alebo záväzku klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi, je rozhodujúci záznam z evidencie obchodníka s cennými papiermi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.81)
(6)
Klientovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho finančný nástroj nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí podľa § 88 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s finančným nástrojom alebo pri zákaze jeho úhrady podľa osobitných predpisov.82) Po skončení zákazu možno poskytnúť náhradu podľa povahy veci klientovi alebo inej osobe, ak jej na finančný nástroj klienta alebo na jeho časť vzniklo právo podľa rozhodnutia príslušného orgánu.
(7)
Náhrada nepatrí za premlčané finančné nástroje77) a vklady78) a za klientsky majetok klientov, ktorí majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, kedykoľvek v období jedného roka pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným. Za toto obdobie si fond môže v súlade s § 90 ods. 1 vyžiadať od obchodníkov s cennými papiermi zoznam týchto osôb.
(8)
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, sa na účely tohto zákona považujú
a)
členovia štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi, vedúci zamestnanci obchodníka s cennými papiermi, ďalší zamestnanci obchodníka s cennými papiermi určení stanovami obchodníka s cennými papiermi a prokurista obchodníka s cennými papiermi,
b)
členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
c)
právnické osoby alebo fyzické osoby majúce kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb,
d)
osoby blízke83) členom predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, vedúcim zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi,
e)
právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť,
f)
akcionári s významným vplyvom na obchodníkovi s cennými papiermi a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,
g)
právnické osoby kontrolované obchodníkom s cennými papiermi,
h)
audítor alebo fyzická osoba, ktorý vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť,
i)
člen štatutárneho orgánu iného obchodníka s cennými papiermi a vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
j)
vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupca.
(9)
Náhrada z fondu nepatrí klientom, ktorí
a)
svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť obchodníka s cennými papiermi uhrádzať záväzky klientom,
b)
nadobudli finančné nástroje a peňažné prostriedky v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdení.
(10)
Fond pozastaví výplatu náhrad klientom, proti ktorým je vedené trestné konanie v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorá môže mať vzťah k neschopnosti obchodníka s cennými papiermi uhrádzať záväzky klientom.
(11)
Za klientsky majetok klientov podľa odsekov 7 a 9 sú obchodníci s cennými papiermi povinní prispievať do fondu v súlade s týmto zákonom.
(12)
O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.
§ 88
Vyplácanie náhrad
(1)
Fond najneskôr do piatich pracovných dní, keď sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, určí začatie, trvanie, postup a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o tom doručí bezodkladne obchodníkovi s cennými papiermi.
(2)
Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b). Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska vo výnimočných a odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. Vyplácanie náhrad však musí byť skončené najneskôr do jedného roka od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b).
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 86 ods. 3 alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b) uverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch obchodníka s cennými papiermi najbližší pracovný deň po doručení oznámenia podľa odseku 1.
(4)
Fond vypláca náhrady za nedostupný klientsky majetok prostredníctvom banky, ktorú fond na tento účel poverí. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny. Tieto pokyny sú pre banku záväzné.
(5)
Osoba, ktorá má a uplatňuje si právo na náhradu, musí preukázať podľa druhu klientskeho majetku, že má právo na výplatu náhrady za tento klientsky majetok; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o nároku na finančný nástroj alebo peňažné prostriedky alebo rozhodnutím príslušného orgánu. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť; právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu. Zástupca klienta musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, na tomto doklade musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak klient alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak je splnomocniteľom právnická osoba, na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Totožnosť klienta, zástupcu alebo ich splnomocnenca sa preukazuje
a)
platným občianskym preukazom84) alebo
b)
platným cestovným pasom,85) diplomatickým pasom, služobným pasom, a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca86) na území Slovenskej republiky.
(6)
V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.
(7)
Ak má klient u obchodníka s cennými papiermi klientsky majetok, ktorého súhrnná výška prevyšuje výšku náhrady podľa § 87 ods. 2, náhrada sa poskytne za finančné nástroje postupne v časovom poradí, ako boli zverené obchodníkovi s cennými papiermi, až do výšky ustanovenej v § 87 ods. 2, ak sa fond s klientom nedohodne inak.
(8)
Výška náhrady za klientsky majetok tvorený finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami v cudzej mene sa vypočítava podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,60) ktorý je platný ku dňu, keď sa finančné nástroje alebo peňažné prostriedky stali nedostupnými podľa § 82 ods. 1.
(9)
Ak nemohol klient alebo iná osoba podľa § 87 ods. 6 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov 1 a 2 z preukázaných závažných zdravotných alebo z iných závažných dôvodov,87) môže fond poskytnúť náhradu na základe písomnej žiadosti aj po tejto lehote, najneskôr však do jedného roka, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.
(10)
Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, sú v rámci preukazovania splnenia požiadaviek a podmienok podľa odsekov 5 a 9 a § 87 ods. 3 povinní poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
a)
osobné údaje87a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu: obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné údaje v rozsahu podľa § 81 ods. 5 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,
c)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
d)
doklady a údaje o klientskom majetku a iných pohľadávkach a záväzkoch voči obchodníkovi s cennými papiermi s nedostupným klientskym majetkom, o oprávnení zástupcu na zastupovanie a o splnení ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok.
(11)
Náhrada za nedostupný klientsky majetok sa nesmie poskytnúť a vyplatiť, ak osoba alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, nesplnili všetky požiadavky a podmienky, ktoré sú podľa tohto zákona a všeobecných podmienok vyplácania náhrad (§ 90 ods. 3) potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok.
§ 89
Vznik a zánik niektorých práv
(1)
Dňom vyplatenia náhrady fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu náhrady, ktorú fond vyplatil klientovi. Týmto dňom zaniká pohľadávka klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vyplatenej náhrady podľa § 87.
(2)
Fond si môže uplatniť voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, právne vzťahy medzi fondom a obchodníkom s cennými papiermi, za ktorého nedostupný klientsky majetok vyplatil náhrady fond, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka o ručení.
(4)
Výplata náhrady za nedostupný klientsky majetok, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa § 87 ods. 4 a výška zostatku záväzku, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii obchodníka s cennými papiermi a v dokladoch o vzťahu k finančnému nástroju, v ktorých sa uvádza výška záväzku.
(5)
Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo klienta alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si od obchodníka s cennými papiermi, u ktorého sa klientsky majetok stal nedostupným, uhradenie tej časti klientskeho majetku, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z fondu.
(6)
Na účel zabezpečovania činnosti fondu, sústreďovania príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do fondu, zabezpečovania vyplácania náhrad za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok, ochrany a domáhania sa práv fondu voči klientom, obchodníkom s cennými papiermi a iným osobám a na účely vykonávania a zdokumentovania činnosti a úloh fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov87b) je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje klientov obchodníkov s cennými papiermi, osôb, na ktoré sa vzťahuje § 87 ods. 7, osôb a zástupcov osôb, ktoré si uplatňujú právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok; pritom fond je oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v § 81, 87, 88 a 90.
(7)
Na účely uvedené v odseku 6 sú obchodníci s cennými papiermi povinní aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať fondu na spracúvanie osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6, a to v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.58e) Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 môžu aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať fondu na spracúvanie na účely uvedené v odseku 6 aj osoby, na ktoré sa vzťahuje § 90 ods. 8 alebo § 97 ods. 1.
(8)
Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať obchodníkom s cennými papiermi a iným osobám, na ktoré sa vzťahuje § 90 ods. 8 alebo § 97 ods. 1, a to na účely uvedené v odseku 6. Tieto osobné údaje a doklady môže fond sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len inštitúciám systémov ochrany vkladov alebo investícií v členských štátoch.
§ 90
Práva a povinnosti fondu a povinnosti obchodníkov s cennými papiermi
(1)
Fond môže žiadať od obchodníka s cennými papiermi na plnenie svojich funkcií informácie priamo súvisiace s jeho činnosťou predtým, ako sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným. Fond nemôže žiadať údaje, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný utajovať. Ak sa obchodník s cennými papiermi stal neschopným uhrádzať záväzky klientom z klientskeho majetku, je povinný neodkladne odovzdať fondu na základe jeho písomnej žiadosti informácie a dokumenty o finančných nástrojoch a záväzkoch obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Fond môže informácie podľa odseku 1 získať so súhlasom Národnej banky Slovenska aj vlastným zisťovaním u obchodníka s cennými papiermi. Ak má fond, skôr ako sa klientsky majetok stal nedostupným, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých obchodníkom s cennými papiermi, ktoré súvisia s údajmi, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný utajovať, môže požiadať o ich preverenie Národnú banku Slovenska.
(3)
Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad a ich zmeny po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktoré musia obsahovať podrobnosti o postupoch pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.
(4)
Fond má právo vykonávať kontrolu správnosti plnenia ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad a s tým súvisiacich pokynov fondu u obchodníka s cennými papiermi, ktorý bol vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom z klientskeho majetku, a v banke, ktorej prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad.
(5)
Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné finančné nástroje uschované, spravované, obhospodarované alebo držané obchodníkom s cennými papiermi uchováva fond alebo ním poverená osoba v súlade s osobitným predpismi.88)
(6)
Obchodníci s cennými papiermi sú povinní
a)
platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,
b)
poskytovať fondu informácie podľa odseku 1 v lehote určenej fondom a spôsobom stanoveným fondom,
c)
uverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane klientov podľa tohto zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad vydaných podľa odseku 3,
d)
neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b),
e)
vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať klientsky majetok, na ktorý sa vzťahuje systém ochrany klientov.
(7)
Obchodníci s cennými papiermi nesmú zverejňovať informácie o ochrane klientov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 6 písm. c).
(8)
Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia svojich úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať a vymieňať si informácie s Národnou bankou Slovenska, s osobami, ktorých prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami systémov ochrany vkladov a investícií v iných štátoch. Sprístupniť osobné údaje možno len za podmienok ustanovených osobitným predpisom58f) a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§ 91
Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu
(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
príspevky podľa § 84,
b)
výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vrátane príjmov z predaja štátnych cenných papierov nakúpených podľa odseku 4 písm. a),
c)
úvery podľa odseku 3,
d)
prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré nadobudol fond podľa § 89,
e)
iné príjmy podľa osobitného predpisu.
(2)
Zdrojmi fondu môžu byť návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátnych finančných aktív v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi88a) a zákonom o štátnom rozpočte.
(3)
Fond môže požiadať Fond ochrany vkladov, Národnú banku Slovenska,88b) banky alebo pobočky zahraničných bánk o poskytnutie úveru.
(4)
Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska alebo na osobitných účtoch vedených v Štátnej pokladnici.
(5)
Fond môže zo svojich finančných prostriedkov vytvárať osobitný fond na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok. Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za finančné nástroje podľa § 87 aj na tieto účely:
a)
nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do troch rokov odo dňa nákupu,
b)
splátky úverov podľa odseku 3,
c)
splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 2,
d)
poskytnutie úveru Fondu ochrany vkladov, najviac do výšky 10 % prostriedkov fondu,
e)
úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu.
(6)
Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(7)
Fond je povinný viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.59)
(8)
Účtovnú závierku fondu overuje audítor.
§ 92
Orgány fondu
Orgány fondu sú:
a)
rada fondu,
b)
prezídium fondu,
c)
dozorná rada fondu.
§ 93
Rada fondu
(1)
Rada fondu je najvyšším orgánom fondu.
(2)
Rada fondu sa skladá z deviatich členov. Ich funkčné obdobie je štvorročné.
(3)
Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Tromi členmi rady fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Ďalších štyroch členov rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia obchodníkov s cennými papiermi, na ktorých sa vzťahuje povinnosť podľa § 83, na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Zástupcovia jednotlivých obchodníkov s cennými papiermi sú určení ich štatutárnym orgánom a na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi majú hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria príspevky obchodníkov s cennými papiermi zaplatené do fondu podľa § 84 ods. 6. O priebehu schôdze zástupcov obchodníkov s cennými papiermi a o výsledku voľby členov rady fondu sa vyhotovuje notárska zápisnica.
(4)
Člen rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
(5)
Rada fondu
a)
volí a odvoláva členov prezídia fondu,
b)
volí a odvoláva členov dozornej rady fondu s výnimkou podľa § 95 ods. 2,
c)
volí a odvoláva predsedu rady fondu a podpredsedu rady fondu,
d)
schvaľuje rokovací poriadok rady fondu a rokovací poriadok prezídia fondu,
e)
schvaľuje stanovy fondu,
f)
schvaľuje rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 91 ods. 5 písm. e),
g)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu,
h)
schvaľuje výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa uloží do verejnej časti registra účtovných závierok,
i)
rozhoduje o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určuje spôsob výplaty náhrad,
j)
schvaľuje použitie zdrojov fondu,
k)
určuje výšku ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov,
l)
schvaľuje pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní vyplácania náhrad za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok,
m)
schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov fondu a odmeňovanie členov orgánov fondu,
n)
schvaľuje všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov s cennými papiermi,
o)
rozhoduje o ďalších záležitostiach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú v pôsobnosti iných orgánov fondu.
(6)
Rozhodnutia rady fondu podpisujú najmenej dvaja členovia rady fondu, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady fondu alebo podpredsedom rady fondu.
§ 94
Prezídium fondu
(1)
Prezídium fondu sa skladá z predsedu prezídia fondu a ďalších dvoch členov prezídia fondu, ktorých volí a odvoláva rada fondu.
(2)
Predseda prezídia fondu a ďalší členovia prezídia fondu sú zamestnancami fondu.
(3)
Prezídium fondu je štatutárnym orgánom fondu. Prezídium fondu koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. Ak prezídium fondu koná v mene fondu, na platnosť písomných právnych úkonov sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov prezídia fondu. Stanovy ďalej určia, kedy a v akom rozsahu členovia prezídia konajú v mene fondu, a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu.
§ 95
Dozorná rada fondu
(1)
Dozorná rada fondu má siedmich členov, ich funkčné obdobie je štvorročné.
(2)
Troch členov dozornej rady fondu volí a odvoláva rada fondu na návrh obchodníkov s cennými papiermi prijatý na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.
(3)
Dozorná rada fondu volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu.
(4)
Členmi dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady fondu ani iní zamestnanci fondu.
(5)
Dozorná rada fondu dohliada na činnosť a hospodárenie fondu a rady fondu a na to, či ich činnosť a hospodárenie sú v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok a so stanovami fondu.
(6)
Členovia dozornej rady fondu sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu a získavať informácie o nakladaní s jeho zdrojmi.
(7)
Dozorná rada fondu predkladá rade fondu a Národnej banke Slovenska o svojich zisteniach správu raz za štvrťrok a v prípade konania v rozpore s týmto zákonom, všeobecnými podmienkami alebo stanovami najneskôr do troch dní od jeho zistenia.
(8)
Člen dozornej rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
§ 96
Kancelária fondu
Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje kancelária fondu. Kanceláriu fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o postavení a činnosti kancelárie fondu ustanovia stanovy fondu.
§ 97
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia rady fondu, členovia dozornej rady fondu, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, ktorej prostredníctvom fond vypláca náhrady, a iné osoby podieľajúce sa na činnosti fondu sú povinné zachovávať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa obchodníkov s cennými papiermi a ich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti s nimi, a to aj po skončení členstva v rade fondu a v dozornej rade fondu alebo po skončení pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu.
(2)
Rada fondu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady fondu, dozornej rady fondu alebo prezídia fondu; ostatné osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť prezídium fondu.
§ 98
Zmluvné poistenie obchodníkov s cennými papiermi
Nad rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona môžu obchodníci s cennými papiermi poisťovať finančné nástroje na základe zmluvne dohodnutých podmienok s právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.23)
ŠIESTA ČASŤ
CENTRÁLNY DEPOZITÁR
§ 99
(1)
Centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť centrálneho depozitára podľa osobitného predpisu89) (ďalej len „povolenie na činnosť“).
(2)
Zahraničný centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom v inom členskom štáte, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá bola uznaná podľa osobitného predpisu.89)
(3)
Povolenie na činnosť udeľuje Národná banka Slovenska.
(4)
Na žiadosť o povolenie na činnosť, postup pri udelení povolenia na činnosť, podmienky udelenia povolenia na činnosť, zmenu povolenia na činnosť, zverenie vykonávania hlavnej služby centrálneho depozitára a odňatie povolenia na činnosť sa vzťahuje osobitný predpis.89a)
(5)
Ustanovenia o vedení evidencie zaknihovaných cenných papierov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu89b) centrálnym depozitárom sa primerane vzťahujú na zahraničného centrálneho depozitára vykonávajúceho činnosť na území Slovenskej republiky na základe práva poskytovať služby podľa osobitného predpisu.89c)
(6)
Iná osoba ako centrálny depozitár alebo zahraničný centrálny depozitár môže v Slovenskej republike poskytovať služby centrálneho vedenia účtov89d) pre cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len za podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.89e)
(7)
Systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi tvoria najmenej traja účastníci okrem jeho prevádzkovateľa, prípadného zúčtovacieho agenta, centrálnej protistrany, zúčtovacieho ústavu alebo prípadného nepriameho účastníka, so spoločnými pravidlami pre zúčtovanie cez centrálnu protistranu alebo mimo centrálnej protistrany a na vykonávanie príkazov na prevody medzi účastníkmi (ďalej len „systém vyrovnania“).
(8)
Centrálny depozitár určí časový rozvrh vyrovnania transakcií s cennými papiermi vrátane určenia okamihu vstupu príkazu na registráciu prevodu do systému vyrovnania a okamihu, od ktorého nesmie byť účastníkom systému vyrovnania ani žiadnou treťou osobou príkaz na registráciu prevodu odvolaný ani zrušený a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie tohto príkazu; ak je centrálny depozitár účastníkom v prepojenom systéme, prihliadne pri určovaní tohto okamihu na potrebu, čo možno najvyššej miery koordinácie medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme v súlade s pravidlami podľa odseku 18.
(9)
Centrálny depozitár má právo na poskytnutie všetkých podkladov nevyhnutných na výkon jeho činnosti, inak je oprávnený poskytnutie služby odmietnuť. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť. Ak podáva alebo postupuje príkaz alebo žiadosť centrálnemu depozitárovi jeho člen, nie je centrálny depozitár povinný skúmať pravosť, zákonnosť, správnosť a úplnosť priložených podkladov, pričom za škodu spôsobenú neposkytnutím podkladov, oneskoreným alebo neúplným poskytnutím podkladov, alebo ich poskytnutím v inej ako požadovanej forme a za škodu spôsobenú nepravosťou, nezákonnosťou, nesprávnosťou alebo neúplnosťou poskytnutých podkladov zodpovedá ten člen, ktorý podklady poskytol. Člen, ktorý podáva príkazy na nezaradený účet podľa § 173v zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasnosť podania týchto príkazov.
(10)
Obchodné meno centrálneho depozitára musí obsahovať označenie „centrálny depozitár cenných papierov“. Označenie „centrálny depozitár cenných papierov“ ani jeho preklady nesmie používať v obchodnom mene žiadna iná fyzická osoba alebo právnická osoba.
(11)
Na organizáciu a riadenie a na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom centrálneho depozitára sa vzťahujú ustanovenia § 73 ods. 3 až 6 a § 73a.
(12)
Centrálny depozitár je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu; to neplatí, ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 24 a 25 a pokyny členov a burzy cenných papierov týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými finančnými nástrojmi. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať centrálnemu depozitárovi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, centrálny depozitár je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.
(13)
Účastníkom systému vyrovnania môže byť len
a)
banka alebo zahraničná banka,
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,
c)
centrálna protistrana, zúčtovací agent, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľ systému vyrovnania, alebo prevádzkovateľ platobného systému,
d)
orgán verejnej moci,
e)
obchodná spoločnosť, ktorej štát poskytol záruku v súvislosti s jej účasťou v systéme vyrovnania alebo v platobnom systéme,
f)
centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu.90)
(14)
Národná banka Slovenska poskytuje krajským súdom a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky zoznam centrálnych depozitárov a ďalších účastníkov systémov vyrovnania. Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o centrálnych depozitároch a ďalších účastníkoch systémov vyrovnania v rozsahu ustanovenom právne záväznými aktmi Európskej únie upravujúcimi platobné systémy a systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi.
(15)
Prevádzkovanie systému vyrovnania sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak sa účastníci systému vyrovnania nedohodli inak a aspoň jeden z účastníkov má sídlo v Slovenskej republike. Účastníci systému vyrovnania si môžu zvoliť právo iného členského štátu, iba ak má aspoň jeden z nich v tomto členskom štáte svoje sídlo. Za dohodu účastníkov systému vyrovnania o voľbe práva sa považuje aj ustanovenie tejto voľby v prevádzkovom poriadku.
(16)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu členského štátu, ktorého právom sa spravuje systém vyrovnania, zoznam jeho účastníkov a zmeny v tomto zozname. Centrálny depozitár je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska vzájomné prepojenie s iným systémom vyrovnania alebo s platobným systémom.
(17)
Dva alebo viac systémov vyrovnania alebo systémy vyrovnania, ktoré príslušné orgány členských štátov oznámili Komisii, môžu vytvoriť prepojený systém, ktorým sa rozumie vzájomné prepojenie na vykonávanie príkazov na registráciu prevodov medzi týmito systémami vyrovnania na základe dohodnutých pravidiel medzi prevádzkovateľmi týchto systémov vyrovnania. Súčasťou prepojeného systému môže byť aj platobný systém alebo platobný systém, ktorý príslušný orgán členského štátu oznámil Komisii. Pravidlá podľa tohto odseku sú súčasťou prevádzkového poriadku.
(18)
Pravidlá podľa odseku 20 určujú najmä
a)
systémy vyrovnania v prepojenom systéme a ich prevádzkovateľov,
b)
okamih prijatia príkazu systémom vyrovnania v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu zosúladený v rámci pravidiel systémov vyrovnania; na okamih prijatia príkazu systémom vyrovnania nemajú vplyv pravidlá iných systémov vyrovnania v prepojenom systéme, ak v pravidlách všetkých systémov vyrovnania nie je uvedené inak,
c)
pravidlá vykonávania príkazov na registráciu prevodov medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme,
d)
práva a povinnosti prevádzkovateľov systémov vyrovnania v prepojenom systéme,
e)
podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených týmto zákonom.
(19)
Akékoľvek prepojenie medzi systémami vyrovnania alebo platobnými systémami nevytvára systém vyrovnania podľa tohto zákona alebo platobný systém podľa osobitného predpisu.90aa)
(20)
Účastník systému vyrovnania je povinný poskytnúť informácie o tom, v ktorých systémoch vyrovnania je účastníkom, a o pravidlách týchto systémov vyrovnania na písomnú žiadosť osoby, ktorá má oprávnený a odôvodnený záujem na poskytnutí takýchto informácií.
§ 101
Vzdanie sa povolenia na činnosť
(1)
Centrálny depozitár oznamuje Národnej banke Slovenska úmysel vzdať sa povolenia na činnosť podľa osobitného predpisu.90ab) Doručením oznámenia o úmysle vzdať sa povolenia na činnosť Národnej banke Slovenska začína konanie podľa osobitného predpisu20) o odňatí povolenia.
(2)
Pred vydaním rozhodnutia o odňatí povolenia na činnosť Národná banka Slovenska preverí plnenie povinností a ďalších podmienok postupu zabezpečujúceho včasné a riadne vyrovnanie a prevod aktív klientov a členov na iného centrálneho depozitára (ďalej len „prevod aktív“) určenom v pláne na riadenie ukončenia činnosti vypracovanom podľa osobitného predpisu.90ac) V konaní podľa prvej vety je Národná banka Slovenska oprávnená uložiť centrálnemu depozitárovi prijať opatrenia na zabezpečenie včasného a riadneho vyrovnania a prevodu aktív aj nad rámec plánu podľa prvej vety a oznámeného úmyslu.
(3)
Centrálny depozitár prevádza aktíva na iného centrálneho depozitára ako oprávneného nadobúdateľa podľa osobitného predpisu.90) S prevodom aktív prevádza centrálny depozitár aj súvisiacu evidenciu a registre. Národná banka Slovenska je oprávnená určiť rozsah, obsah a podmienky prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov tak, aby prevodom neboli dotknuté práva osôb, ktorých aktíva sa prevádzajú a práva tretích osôb súvisiace s prevádzanými aktívami, evidenciou a registrami. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že s prevádzanými aktívami prešli na oprávneného nadobúdateľa aj všetky povinnosti týkajúce sa prevádzaných aktív a súvisiacej evidencie a registrov. Pri prevode aktív a súvisiacej evidencie a registrov musí centrálny depozitár, oprávnený nadobúdateľ a každá ďalšia osoba podieľajúca sa na takomto prevode chrániť práva tretích osôb, ktoré môžu byť takýmto prevodom dotknuté. Za škodu spôsobenú pri prevode aktív a súvisiacej evidencie a registrov zodpovedá centrálny depozitár a oprávnený nadobúdateľ spoločne a nerozdielne.
(4)
Po ukončení prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov na oprávneného nadobúdateľa podľa osobitného predpisu90ac) a po splnení podmienok uložených Národnou bankou Slovenska v súvislosti s prevodom aktív vydá Národná banka Slovenska rozhodnutie, ktorým odníme centrálnemu depozitárovi povolenie na činnosť.90ab)
(5)
Odňatím povolenia na činnosť podľa odseku 4 nie je dotknutá dôveryhodnosť osôb podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
§ 103
Prevádzkový poriadok
(1)
Prevádzkový poriadok upravuje pravidlá a postupy pri vykonávaní činností a poskytovaní služieb centrálneho depozitára.
(2)
Prevádzkový poriadok upravuje rozsah príkazov na iné zápisy, ktoré je člen oprávnený vykonávať vo vzťahu k nezaradenému účtu podľa § 173v ods. 2.
(3)
Centrálny depozitár je povinný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle centrálneho depozitára a v sídlach členov a uverejniť o tom oznam v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
(4)
Prevádzkový poriadok je záväzný pre centrálneho depozitára, členov, obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, subjektu, ktorému centrálny depozitár zriadil držiteľský účet podľa § 105a, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým centrálny depozitár zriadil účty majiteľov podľa § 105 a 164, emitentov, ktorých cenné papiere sú evidované v centrálnom depozitári, emitentov, ktorým vedie centrálny depozitár zoznam akcionárov, burzu cenných papierov, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva, právnické osoby a fyzické osoby požadujúce vyznačenie záložného práva na listinnom cennom papieri a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv a ďalšie subjekty, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby v súvislosti s výkonom svojich činností.
§ 104
Člen
(1)
Členom centrálneho depozitára môže byť len účastník systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom a centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu.90)
(2)
Člen vykonáva tieto činnosti:
a)
eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov a ich zmeny, ako aj ďalšie údaje, ktoré sa týchto majiteľov týkajú,
b)
eviduje údaje podľa tohto zákona na účtoch majiteľov,
c)
podáva príkazy centrálnemu depozitárovi na vykonanie účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu klientskeho účtu člena alebo držiteľského účtu člena,
d)
podáva príkazy centrálnemu depozitárovi a inému členovi na registráciu prevodu v súlade s § 22 a 23,
e)
podáva centrálnemu depozitárovi ďalšie príkazy okrem príkazov uvedených v písmenách c) a d) na vykonanie zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi.
(3)
Člen vykonáva činnosti podľa odseku 2 v rámci systému pre technické spracovanie údajov centrálneho depozitára za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s prevádzkovým poriadkom.
(4)
Centrálny depozitár je oprávnený požadovať od člena poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností centrálneho depozitára podľa tohto zákona. Člen je povinný na požiadanie centrálneho depozitára bezodkladne poskytnúť tieto údaje. Centrálny depozitár nesmie vykonávať zápisy na účte majiteľa vedenom členom; to sa nevzťahuje na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúcu sa na celú emisiu podľa § 28 ods. 5 a zápisy na účty majiteľov vedené členom pri
a)
vydávaní zaknihovaných cenných papierov podľa § 13,
b)
zmene podoby cenných papierov podľa § 16 ods. 3 a § 17 ods. 2,
c)
zmene náležitostí zaknihovaných cenných papierov podľa § 12,
d)
zániku zaknihovaných cenných papierov podľa § 14 ods. 4,
e)
vykonaní opravy alebo doplnenia v evidencii člena na základe námietky emitenta podľa § 108 ods. 1.
(5)
Člen je oprávnený požadovať od centrálneho depozitára poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností člena podľa tohto zákona. Centrálny depozitár je povinný na požiadanie člena bezodkladne tieto údaje poskytnúť.
(6)
Centrálny depozitár je oprávnený spracúvať štatistické údaje aj z evidencií cenných papierov vedených členmi.
§ 105
Účet majiteľa
(1)
Účet majiteľa obsahuje najmä
a)
číselné označenie účtu majiteľa a dátum jeho zriadenia,
b)
tieto údaje o majiteľovi účtu:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla, spolumajiteľov cenného papiera, ak sú právnickými osobami, a veľkosť ich podielu alebo mená a priezviská a rodné čísla spolumajiteľov cenného papiera, ak sú fyzickými osobami, a veľkosť ich podielu,
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať a obmedzení výkonu tohto práva,
5.
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý cenný papier spravuje podľa § 41 alebo s ním hospodári podľa § 43,
6.
údaj o tom, či je cenný papier predmetom záložného práva, a identifikačné údaje záložného veriteľa,
d)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených nakladať s cennými papiermi evidovanými na účte majiteľa a rozsah tohto oprávnenia,
e)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených požadovať údaje o týchto cenných papieroch a rozsah tohto oprávnenia,
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na tomto účte majiteľa.
(2)
Centrálny depozitár zriadi na žiadosť účet majiteľa aj centrálnemu depozitárovi, členovi, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a právnickej osobe podľa osobitného predpisu.90ab) Centrálny depozitár môže zriadiť účet majiteľa aj inej právnickej osobe, ak je to uvedené v prevádzkovom poriadku.
(3)
Pre iné právnické osoby ako osoby podľa odseku 2 alebo pre fyzické osoby môže zriadiť účet majiteľa člen. Člen zriadi účet majiteľa právnickej osobe alebo fyzickej osobe aj na žiadosť obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy cenných papierov.
(4)
Číselné označenie účtu majiteľa oznámi centrálny depozitár alebo člen iba osobe, ktorej tento účet majiteľa zriadil, a to bezodkladne po zriadení účtu majiteľa.
(5)
Právne vzťahy medzi členom, ktorému bol účet majiteľa zriadený, a centrálnym depozitárom a právny vzťah medzi členom a majiteľom takéhoto účtu sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(6)
Člen je povinný zapísať do ním vedenej evidencie údaje podľa odseku 1 písm. c) bodu 4 na pokyn centrálneho depozitára, ak centrálny depozitár dostal príkaz podľa § 28 ods. 5 vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov.
(7)
Centrálny depozitár alebo člen je povinný poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu bezodkladne po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť majiteľa účtu. Ak centrálny depozitár alebo člen vedie účet majiteľa, je povinný bezplatne poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety aspoň raz ročne na trvanlivom médiu, ak nie je dohodnuté častejšie poskytovanie výpisu; táto povinnosť sa neuplatňuje od smrti majiteľa účtu do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. Centrálny depozitár je povinný na žiadosť právnickej osoby podľa osobitného predpisu90ab) odovzdať fyzickým osobám, ktorých okruh určí právnická osoba podľa osobitného predpisu90ab) v tejto žiadosti, výpis z účtu majiteľa v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety. Odovzdaním tohto výpisu z účtu majiteľa sa považuje povinnosť podľa druhej vety za splnenú. Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena alebo inú právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu. Centrálny depozitár nie je povinný odovzdať výpis z účtu majiteľa po tom, čo vykoná zápis na ťarchu tohto účtu v prípade, ak je zápis vykonaný z dôvodu zrušenia registra emitenta na základe inej právnej skutočnosti ako zmluvy s emitentom, a to ak bol emitent vymazaný z obchodného registra bez právneho nástupcu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bezodkladne uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
(8)
Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením množstva alebo objemu cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií. Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 vypracovaný na žiadosť majiteľa účtu obsahuje množstvo alebo objem cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií.
(9)
Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, centrálny depozitár alebo člen eviduje cenný papier na účte majiteľa, na držiteľskom účte (§ 105a) alebo na klientskom účte člena (§ 106)
a)
podľa zmluvy,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo
d)
na základe iných právnych skutočností.
(10)
Člen nesmie viesť účet majiteľa sám pre seba.
(11)
Centrálny depozitár na žiadosť majiteľa účtu vyhradí účet majiteľa v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému,47h) na účel zabezpečovania pohľadávok záložným právom podľa § 53a ods. 1 až 5. Na vyhradený účet majiteľa možno nadobudnúť zaknihované cenné papiere len presunom podľa § 18a alebo prevodom podľa § 19. Vyhradenie účtu majiteľa nie je možné zrušiť, ak sa na účte majiteľa nachádzajú cenné papiere.
§ 105a
Držiteľský účet
(1)
Držiteľský účet je účet osoby podľa odseku 3, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje osoba podľa odseku 3. Držiteľský účet nie je účtom podľa § 105 alebo § 106. Údaje o majiteľovi cenného papiera sú vedené v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2 alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, alebo v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet.
(2)
Držiteľský účet obsahuje
a)
číselné označenie tohto držiteľského účtu a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo osoby podľa odseku 3, pre ktorú bol držiteľský účet zriadený,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov,
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto držiteľskom účte.
(3)
Centrálny depozitár môže zriadiť držiteľský účet len pre Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára alebo zahraničnú právnickú osobu s obdobným predmetom činnosti. Centrálny depozitár môže zriadiť držiteľský účet tiež pre obchodníka s cennými papiermi alebo banku s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa a zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničnú banku s oprávnením na výkon obdobnej vedľajšej služby ako držiteľská správa. Centrálny depozitár môže zriadiť pre jednu osobu aj viac držiteľských účtov.
(4)
Centrálny depozitár zriadi držiteľský účet na základe písomnej žiadosti osoby podľa odseku 3 a v súlade s ustanoveniami prevádzkového poriadku.
(5)
Po zriadení držiteľského účtu oznámi centrálny depozitár bezodkladne osobe podľa odseku 3 číselné označenie tohto účtu.
(6)
Právne vzťahy medzi osobou podľa odseku 3, na základe žiadosti ktorej bol držiteľský účet zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(7)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať osobe podľa odseku 3 výpis z držiteľského účtu bezodkladne vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť osoby podľa odseku 3.
(8)
Výpis z držiteľského účtu pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtového zápisu a po jeho vykonaní s uvedením množstva alebo objemu cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií. Výpis z držiteľského účtu vypracovaný na žiadosť osoby podľa odseku 3 obsahuje množstvo alebo objem cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií.
(9)
Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa tohto zákona sa pri cenných papieroch evidovaných na držiteľskom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o osobe podľa odseku 3, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť.
(10)
Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na držiteľskom účte, v prípade zákonom stanovených informačných povinností centrálneho depozitára, uvádzajú sa namiesto údajov o majiteľovi cenných papierov údaje o osobe podľa odseku 3, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť. Ak ide o zahraničné cenné papiere, je osoba, pre ktorú bol držiteľský účet zriadený, povinná poskytnúť centrálnemu depozitárovi údaje o majiteľovi cenných papierov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia informačných povinností centrálneho depozitára podľa právneho poriadku štátu, podľa ktorého boli zahraničné cenné papiere vydané.
§ 105b
Technický účet
(1)
Technický účet je účet centrálneho depozitára, na ktorom centrálny depozitár eviduje údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi. Technický účet nie je účtom podľa § 105, 105a a 106.
(2)
Technický účet obsahuje
a)
číselné označenie tohto technického účtu a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo centrálneho depozitára,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov,
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto technickom účte.
(3)
Výpis z technického účtu obsahuje počet kusov cenných papierov podľa druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
(4)
Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa tohto zákona sa pri cenných papieroch evidovaných na technickom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o centrálnom depozitári, ktorý technický účet zriadil, pričom sa uvedie táto skutočnosť.
(5)
Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na technickom účte, ak ide o zákonom stanovené informačné povinnosti centrálneho depozitára, uvádzajú sa namiesto údajov o majiteľovi cenných papierov údaje o centrálnom depozitári, ktorý technický účet zriadil, pričom sa uvedie táto skutočnosť.
§ 105c
Prepojenie centrálnych depozitárov
Účet majiteľa, klientský účet alebo držiteľský účet, ktorý podľa § 105, 105a a 106 zriadil centrálny depozitár pre iného centrálneho depozitára, sa považuje za štandardné prepojenie90ab) medzi centrálnymi depozitármi. Ak je pre centrálny depozitár zriadený držiteľský účet, údaje o majiteľovi cenného papiera sú vedené v jeho evidencii vedenej podľa § 105, 105a, 105b a 106.
§ 106
Klientsky účet člena
(1)
Klientsky účet člena je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje. Klientsky účet člena nie je účtom podľa § 105.
(2)
Klientsky účet člena obsahuje
a)
číselné označenie tohto klientskeho účtu člena a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať,
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto klientskom účte člena.
(3)
Centrálny depozitár môže zriadiť členovi na základe jeho žiadosti klientsky účet člena.
(4)
Po zriadení klientskeho účtu člena oznámi centrálny depozitár bezodkladne členovi číselné označenie tohto účtu.
(5)
Právne vzťahy medzi členom, na základe žiadosti ktorého bol klientsky účet člena zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(6)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z klientskeho účtu člena bezodkladne vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho účtu člena, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena.
(7)
Výpis z klientskeho účtu člena pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho účtu člena obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z klientskeho účtu člena vypracovaný na žiadosť člena obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
§ 107
Register emitenta
(1)
Centrálny depozitár zriadi na žiadosť emitenta register emitenta.
(2)
Centrálny depozitár vedie emitentovi iba jeden register emitenta.
(3)
Právny vzťah medzi emitentom a centrálnym depozitárom pri vedení registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(4)
Register emitenta obsahuje
a)
číselné označenie registra emitenta a dátum jeho založenia,
b)
tieto údaje o emitentovi:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu podľa § 105 ods. 1 písm. c) prvého a druhého bodu,
d)
dátum a čas vykonania príslušného zápisu v tomto registri emitenta.
(5)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta
a)
vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera,
b)
vždy pri premene podoby cenného papiera,
c)
na žiadosť emitenta.
(6)
Emitent je v prípade podľa odseku 5 písm. c) oprávnený na účel vedenia zoznamu akcionárov89) splnomocniť centrálneho depozitára na zistenie názvu alebo mena, identifikačného čísla alebo rodného čísla, sídla alebo bydliska majiteľa emitentom vydaných cenných papierov a údajov o menovitej hodnote cenného papiera a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na meno na účtoch majiteľa v prípade účtov majiteľov vedených členom.
(7)
Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov, ktoré centrálny depozitár neeviduje v registri emitenta, upravuje prevádzkový poriadok.
(8)
Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov89) listinných akcií na meno vykoná zápis týkajúci sa zmeny akcionára v zozname akcionárov na základe pokynu emitenta. Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno nezapisuje do ním vedeného zoznamu číselné označenie akcie.
(9)
Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bezodkladne po vydaní listinných akcií na meno. Centrálny depozitár je povinný pri vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na žiadosť emitenta vydať mu zoznam akcionárov89) a na žiadosť akcionára vydať mu výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.
(10)
Centrálny depozitár je povinný na žiadosť emitenta odovzdať mu zoznam majiteľov cenných papierov príslušného emitenta a ich záložných veriteľov. Tento zoznam sa nepovažuje za výpis z registra emitenta. Zoznam podľa prvej vety obsahuje údaje podľa odseku 6. Ak centrálny depozitár vedie predmetné cenné papiere na účte majiteľa podľa § 164 a súčasne vedie cenné papiere na účte majiteľa podľa § 105, môže odovzdať centrálny depozitár emitentovi samostatne zoznam za majiteľov účtov podľa § 164 a samostatný zoznam za majiteľov účtov zriadených podľa § 105.
(11)
Centrálny depozitár môže na požiadanie poskytnúť žiadateľovi zoznam majiteľov cenných papierov emisie cenných papierov prijatej na regulovaný trh, ktorí majú 5 % a viac z danej emisie. Ak je majiteľom cenných papierov fyzická osoba, takýto zoznam neobsahuje rodné číslo.
(12)
Ak je záložný veriteľ zastupovaný podľa § 53a ods. 5 Národnou bankou Slovenska, centrálny depozitár je povinný o tom informovať emitenta.
§ 107a
Neodvolateľnosť príkazu na registráciu prevodu
(1)
Od okamihu určeného v prevádzkovom poriadku nesmie účastník systému vyrovnania ani žiadna tretia osoba platne odvolať ani zrušiť príkaz na registráciu prevodu prijatý systémom vyrovnania a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu.
(2)
Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo účastníka systému vyrovnania v prepojenom systéme nie je dotknuté právo použiť peňažné prostriedky a cenné papiere z účtu tohto účastníka na splnenie záväzkov tohto účastníka v systéme vyrovnania alebo v prepojenom systéme v pracovnom dni systému vyrovnania, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia. Pracovný deň systému vyrovnania je časové obdobie, v ktorom sa vykonávajú všetky činnosti v priebehu jedného pracovného cyklu systému vyrovnania.
(3)
Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo účastníka systému vyrovnania v prepojenom systéme nie je dotknutá povinnosť systému vyrovnania spracovať a zúčtovať príkazy tohto účastníka na registráciu prevodu, ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov na registráciu prevodu voči tretím osobám, ak ide o príkazy na registráciu prevodu, ktoré boli v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom vyrovnania alebo systémom vyrovnania v prepojenom systéme
a)
pred okamihom vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
b)
v okamihu vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie a po tomto okamihu, ak príkazy na registráciu prevodu boli podané v pracovný deň vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie, a to len vtedy, ak centrálnemu depozitárovi nebolo vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie známe, a to ani z oznámení podľa odsekov 7 a 8.
(4)
Spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov systému vyrovnania v tomto systéme vyrovnania sa zakazuje. Rovnako sa zakazuje spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov systému vyrovnania v prepojenom systéme.
(5)
Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo účastníka systému vyrovnania v prepojenom systéme nie sú dotknuté práva na zábezpeku, ktorú tento účastník poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v tomto systéme vyrovnania alebo v prepojenom systéme; tým nie sú dotknuté práva na uplatnenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.
(6)
Zábezpeky, ktoré účastník systému vyrovnania poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v systéme vyrovnania alebo v prepojenom systéme, nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov90a) a sú z neho vylúčené. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 159 ods. 2.
(7)
Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa tohto zákona, centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť všetkým ostatným účastníkom tohto systému vyrovnania.
(8)
Povinnosť podľa odseku 7 má centrálny depozitár aj v prípade doručenia oznámenia o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa tohto zákona, od orgánov členského štátu, ktoré na to boli určené v súlade s právom daného štátu.
(9)
Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa právneho poriadku iného členského štátu, a ak tento účastník systému vyrovnania má sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky, centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánom jednotlivých členských štátov, ktoré na to boli určené v súlade s právom daného štátu, Európskemu výboru pre systémové riziká a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
§ 107b
(1)
Ak sa systém vyrovnania spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky sa spravujú všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli centrálnemu depozitárovi alebo účastníkovi systému vyrovnania v súvislosti s jeho účasťou v systéme vyrovnania vrátane práv iných osôb na zábezpeky, ktoré im poskytol účastník systému vyrovnania v súvislosti so svojou účasťou v systéme vyrovnania; to platí aj, ak na majetok centrálneho depozitára alebo účastníka systému vyrovnania bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo ak centrálnemu depozitárovi alebo účastníkovi systému vyrovnania boli zastavené platby, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku centrálneho depozitára alebo účastníka systému vyrovnania. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na prepojený systém a na účastníkov systému vyrovnania v prepojenom systéme, ak sa prepojený systém podľa dohodnutých pravidiel spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2)
Právnym poriadkom štátu, v ktorom je zábezpeka evidovaná, sa spravujú právne vzťahy zo zábezpeky poskytnutej vo forme finančných nástrojov alebo iných cenných papierov, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, vrátane zábezpeky poskytnutej vo forme práv spojených s finančnými nástrojmi alebo inými cennými papiermi, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, ktorá je
a)
poskytnutá na zabezpečenie práv
1.
účastníka systému vyrovnania, a to v súvislosti s účasťou tohto účastníka v tomto systéme vyrovnania, alebo
2.
Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, centrálnej banky niektorého z iných členských štátov a
b)
zaevidovaná v prospech osoby uvedenej v písmene a) alebo v prospech tretej osoby konajúcej na účet osoby uvedenej v písmene a), pričom táto zábezpeka je riadne zaevidovaná v príslušnom registri alebo v inej obdobnej evidencii v Slovenskej republike, alebo v príslušnom registri, alebo v inej obdobnej evidencii v niektorom z členských štátov.
(3)
Voľba iného právneho poriadku v právnych vzťahoch podľa odsekov 1 a 2 je vylúčená.
§ 107c
Agent emisie
(1)
Agent emisie je oprávnený na základe zmluvy s emitentom zastupovať emitenta voči centrálnemu depozitárovi a jeho členom v rozsahu dohodnutom v zmluve vrátane podania žiadosti o zriadenie registra emitenta.
(2)
Centrálny depozitár a člen sú povinní sprístupniť agentovi emisie rovnaké údaje ako emitentovi, ak agenta emisie na ich získavanie splnomocnil emitent.
(3)
Činnosť agenta emisie môže vykonávať člen centrálneho depozitára, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity alebo iná právnická osoba určená v prevádzkovom poriadku.
§ 107d
Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie
(1)
Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie je zoznam zákonom ustanovených údajov o zákonom ustanovených osobách (ďalej len „zapísaná osoba“) a o skutočnostiach, ktoré sa týkajú jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej len „register akcionárov“). Údaje zapísané v registri akcionárov (ďalej len „zapísané údaje“) sa okrem rodného čísla akcionára zverejňujú.
(2)
Register akcionárov obsahuje tieto údaje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
b)
ISIN, druh a menovitú hodnotu akcií, počet kusov akcií danej emisie a dátum vydania emisie, osobitne pre každú emisiu akcií emitenta,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo akcionára, ktorý je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak sa líši od trvalého bydliska, a identifikačné číslo akcionára, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom,
d)
u každého akcionára osobitne údaj o ISIN, druhu, menovitej hodnote a počte kusov akcií, ktorých je majiteľom, a dátume nadobudnutia týchto akcií.
(3)
Vedenie registra akcionárov, aktualizáciu a zverejňovanie zapísaných údajov zabezpečuje centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta, v súlade s ustanoveniami tohto zákona a Obchodného zákonníka. Údaje z registra akcionárov zverejňuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.
(4)
Prvotný zápis, ako aj aktualizáciu zapísaných údajov zabezpečuje centrálny depozitár na základe informácií z evidencie vedenej centrálnym depozitárom alebo z evidencie vedenej členmi.
(5)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať aktuálny výpis z registra akcionárov alebo potvrdenie o tom, že v registri akcionárov určitý zápis nie je.
(6)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať úplný výpis z registra akcionárov, ktorý obsahuje každú zmenu v registri akcionárov od zápisu emitenta do registra akcionárov vrátane dátumu účinnosti týchto zmien a dátumu ich zápisu do registra akcionárov.
(7)
Aktuálny výpis z registra akcionárov a úplný výpis z registra akcionárov obsahuje údaje, ktoré sa zverejňujú. To neplatí, ak aktuálny výpis z registra akcionárov alebo úplný výpis z registra akcionárov požaduje jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorej sa výpis týka alebo akcionár jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorej sa výpis týka v časti, ktorá sa týka tohto akcionára.
Register práv akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie
§ 107e
Právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod akcií možno registrovať iba vo vzťahu k akciám jednoduchej spoločnosti na akcie.
Register práv pridať sa k prevodu akcií
§ 107f
(1)
Právo pridať sa k prevodu akcií vzniká registráciou tohto práva v osobitnej evidencii akcií, na ktoré sa vzťahuje právo pridať sa k prevodu akcií (ďalej len „register práv pridať sa k prevodu akcií“).
(2)
Register práv pridať sa k prevodu akcií vedie centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta.
(3)
Registráciou práva pridať sa k prevodu akcií sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v registri práv pridať sa k prevodu akcií.
(4)
Právo pridať sa k prevodu akcií sa mení registráciou zmeny práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií.
(5)
Právo pridať sa k prevodu akcií zaniká v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
§ 107g
(1)
Register práv pridať sa k prevodu akcií obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
b)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva pridať sa k prevodu akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty, počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo pridať sa k prevodu akcií,
c)
čas, na ktorý sa právo pridať sa k prevodu akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas,
d)
dátum registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií.
(2)
Údaje zapísané v registri práv pridať sa k prevodu akcií okrem rodného čísla a dátumu narodenia akcionára zverejňuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.
(3)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť
a)
právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať jej aktuálny výpis z registra práv pridať sa k prevodu akcií, ktorý obsahuje zverejnené údaje podľa § 107g ods. 2 alebo potvrdenie o tom, že vo vzťahu k akciám emitenta nie je registrované právo pridať sa k prevodu akcií,
b)
jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka alebo akcionára jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka v časti, ktorá sa týka tohto akcionára, vydať aktuálny výpis z registra práv pridať sa k prevodu akcií, ktorý obsahuje údaje podľa § 107g ods. 1.
§ 107h
Registrácia práva pridať sa k prevodu akcií
(1)
Centrálny depozitár zaregistruje právo pridať sa k prevodu akcií na základe príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií.
(2)
Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií môže dať
a)
oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií,
b)
povinný z práva pridať sa k prevodu akcií.
(3)
Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií musí obsahovať tieto údaje:
a)
označenie centrálneho depozitára alebo člena, ktorému sa príkaz dáva,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
c)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva pridať sa k prevodu akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov,
d)
označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty a počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo pridať sa k prevodu akcií,
e)
čas, na ktorý sa právo pridať sa k prevodu akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas.
(4)
Prílohou príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií je písomné potvrdenie o obsahu dohody akcionárov, ktorou sa zakladá právo pridať sa k prevodu akcií. Takéto písomné potvrdenie musí obsahovať náležitosti podľa odseku 3 písm. b), c), d) a e) a musí byť podpísané povinným z práva pridať sa k prevodu akcií, ako aj oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, pričom podpisy sa musia osvedčiť.
(5)
Ak príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo nebola predložená príloha podľa odseku 4, centrálny depozitár zápis do registra práv pridať sa k prevodu akcií nevykoná.
(6)
Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom členom. Člen je povinný po prijatí príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií bezodkladne postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi, ktorý zabezpečí jeho registráciu.
(7)
Centrálny depozitár po vykonaní registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa akcie, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa akcie. Člen je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte.
(8)
Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa práva pridať sa k prevodu akcií, osoba, ktorej sa zmena údajov týka, je povinná dať príkaz na zmenu registrácie v registri práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o práve pridať sa k prevodu akcií. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť povinný z práva pridať sa k prevodu akcií. Ak sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné podať viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich. Ak sa zmena práva pridať sa k prevodu akcií týka údajov uvedených v písomnom potvrdení podľa odseku 4, povinná osoba musí doložiť písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy. Písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy obsahuje údaje a podpisy podľa odseku 4. Na registráciu zmeny údajov sa použijú ustanovenia odsekov 2 až 6.
(9)
Po zániku práva pridať sa k prevodu akcií centrálny depozitár vykoná výmaz práva z registra práv pridať sa k prevodu akcií. Výmaz sa vykoná tak, že centrálny depozitár zapíše do registra práv pridať sa k prevodu akcií dátum zániku práva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií je povinný dať príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu akcií z registra práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne po zániku tohto práva. Povinný z práva pridať sa k prevodu akcií môže dať príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu akcií z registra práv pridať sa k prevodu akcií, je však povinný súčasne predložiť písomné potvrdenie vystavené oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií alebo inú listinu, ktorá preukazuje zánik práva pridať sa k prevodu akcií.
(10)
Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a), centrálny depozitár vykoná výmaz práva pridať sa k prevodu akcií k tomuto cennému papieru z registra práv pridať sa k prevodu akcií aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť povinnému a oprávnenému na adresu evidovanú v registri akcionárov jednoduchej akciovej spoločnosti.
(11)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 107i
Registrácia prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií
(1)
Na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 27.
(2)
Príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií podaný prevodcom, ktorý je povinný z práva pridať sa k prevodu akcií, centrálny depozitár alebo člen vykoná v prípade, ak prevodca predloží súčasne s týmto príkazom
a)
písomné vyhlásenie podpísané oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií s týmto prevodom súhlasí, alebo
b)
písomné vyhlásenie podpísané oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií potvrdzuje, že mu bolo umožnené previesť akcie, ku ktorým je zaregistrované právo pridať sa k prevodu akcií v súlade s podmienkami akcionárskej zmluvy, alebo
c)
písomné vyhlásenie podpísané povinným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom povinný vyhlasuje, že oprávnenému z práva pridať sa k prevodu akcií umožnil previesť akcie v súlade s podmienkami akcionárskej zmluvy.
(3)
V prípade písomného vyhlásenia obsahujúceho súhlas oprávneného z práva pridať sa k prevodu akcií zostáva oprávnenému právo pridať sa k prevodu akcií zachované.
(4)
Prevod akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií zapíše centrálny depozitár do registra práv pridať sa k prevodu akcií. Člen je povinný o výkone prevodu akcií bezodkladne informovať centrálneho depozitára, ktorý zabezpečí registráciu tejto zmeny v registri práv pridať sa k prevodu akcií.
(5)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
Register práv požadovať prevod akcií
§ 107j
(1)
Právo požadovať prevod akcií vzniká registráciou tohto práva v osobitnej evidencii akcií, na ktoré sa vzťahuje právo požadovať prevod akcií (ďalej len „register práv požadovať prevod akcií“).
(2)
Register práv požadovať prevod akcií vedie centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta.
(3)
Registráciou práva požadovať prevod akcií sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v registri práv požadovať prevod akcií.
(4)
Právo požadovať prevod akcií sa mení registráciou zmeny práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií.
(5)
Právo požadovať prevod akcií zaniká v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
§ 107k
(1)
Register práv požadovať prevod akcií obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
b)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva požadovať prevod akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty, počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo požadovať prevod akcií,
c)
čas, na ktorý sa právo požadovať prevod akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas,
d)
dátum registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií.
(2)
Údaje zapísané v registri práv požadovať prevod akcií okrem rodného čísla a dátumu narodenia akcionára zverejňuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.
(3)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť
a)
právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať jej aktuálny výpis z registra práv požadovať prevod akcií, ktorý obsahuje zverejnené údaje podľa § 107k ods. 2 alebo potvrdenie o tom, že vo vzťahu k akciám emitenta nie je registrované právo požadovať prevod akcií,
b)
jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka, alebo akcionára jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka v časti, ktorá sa týka tohto akcionára, vydať aktuálny výpis z registra práv požadovať prevod akcií, ktorý obsahuje údaje podľa § 107k ods. 1.
§ 107l
Registrácia práva požadovať prevod akcií
(1)
Centrálny depozitár zaregistruje právo požadovať prevod akcií na základe príkazu na registráciu práva požadovať prevod akcií.
(2)
Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií môže dať
a)
oprávnený z práva požadovať prevod akcií,
b)
povinný z práva požadovať prevod akcií.
(3)
Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií musí obsahovať tieto údaje:
a)
označenie centrálneho depozitára alebo člena, ktorému sa príkaz dáva,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
c)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva požadovať prevod akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov,
d)
označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty a počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo požadovať prevod akcií,
e)
čas, na ktorý sa právo požadovať prevod akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas.
(4)
Prílohou príkazu na registráciu práva požadovať prevod akcií je písomné potvrdenie o obsahu dohody akcionárov, ktorou sa zakladá právo požadovať prevod akcií. Takéto písomné potvrdenie musí obsahovať náležitosti podľa odseku 3 písm. b) až e) a musí byť podpísané povinným z práva požadovať prevod akcií, ako aj oprávneným z práva požadovať prevod akcií, pričom podpisy musia byť úradne osvedčené.
(5)
Ak príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo nebola predložená príloha podľa odseku 4, je neplatný a centrálny depozitár zápis do registra práv požadovať prevod akcií nevykoná.
(6)
Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom členom. Člen je povinný po prijatí príkazu na registráciu práva požadovať prevod akcií bezodkladne postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi, ktorý zabezpečí jeho registráciu.
(7)
Centrálny depozitár po vykonaní registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií bezodkladne zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa akcie, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa akcie. Člen je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte.
(8)
Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa práva požadovať prevod akcií, osoba, ktorej sa zmena údajov týka, je povinná dať príkaz na zmenu registrácie v registri práv požadovať prevod akcií bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o práve požadovať prevod akcií. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť povinný z práva požadovať prevod akcií. Ak sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné podať viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich. Ak sa zmena práva požadovať prevod akcií týka údajov uvedených v písomnom potvrdení podľa odseku 4, povinná osoba musí doložiť písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy. Písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy obsahuje údaje a podpisy podľa odseku 4. Na registráciu zmeny údajov sa použijú ustanovenia odsekov 2 až 6.
(9)
Po zániku práva požadovať prevod akcií centrálny depozitár vykoná výmaz práva z registra práv požadovať prevod akcií. Výmaz sa vykoná tak, že centrálny depozitár zapíše do registra práv požadovať prevod akcií dátum zániku práva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oprávnený z práva požadovať prevod akcií je povinný dať príkaz na registráciu výmazu práva požadovať prevod akcií z registra práv požadovať prevod akcií bezodkladne po zániku tohto práva. Povinný z práva požadovať prevod akcií môže dať príkaz na registráciu výmazu práva požadovať prevod akcií z registra práv požadovať prevod akcií, je však povinný súčasne predložiť písomné potvrdenie vystavené oprávneným z práva požadovať prevod akcií alebo inú listinu, ktorá preukazuje zánik práva požadovať prevod akcií.
(10)
Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a), centrálny depozitár vykoná výmaz práva požadovať prevod akcií k tomuto cennému papieru z registra práv požadovať prevod akcií aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť povinnému a oprávnenému na adresu evidovanú v registri akcionárov jednoduchej akciovej spoločnosti.
(11)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 107m
Registrácia prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií
(1)
Na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 27.
(2)
Príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií môže oprávnený podať v mene povinného ako prevodcu; centrálny depozitár alebo člen príkaz vykoná, ak oprávnený súčasne s týmto príkazom predloží osvedčenie notára podľa osobitného predpisu.90b)
(3)
Prevod akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií zapíše centrálny depozitár do registra práv požadovať prevod akcií. Člen je povinný o výkone prevodu akcií bezodkladne informovať centrálneho depozitára, ktorý zabezpečí registráciu tejto zmeny v registri práv požadovať prevod akcií.
(4)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 107n
Spoločné ustanovenia k akciám jednoduchej spoločnosti na akcie, registru akcionárov a registrom práv akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie
(1)
Údaje o akciách vydaných jednoduchou akciovou spoločnosťou môže centrálny depozitár viesť iba na účte majiteľa alebo na klientskom účte člena.
(2)
Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám ich zverejnením. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch vedela. Zapísaná osoba sa však nemôže na tieto údaje odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.
(3)
Ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými údajmi, nemožno voči tretím osobám namietať zverejnené znenie. Tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, ak zapísaná osoba nepreukáže, že tretím osobám boli známe zapísané údaje.
(4)
Tretie osoby sa vždy môžu odvolávať na obsah údajov, ktoré ešte neboli zapísané do registra akcionárov, okrem prípadu, ak ich účinky nastanú až zápisom do registra akcionárov.
(5)
Ak je nesúlad medzi údajmi zverejnenými o zahraničnej osobe v Slovenskej republike a údajmi zverejnenými o zahraničnej osobe v štáte, v ktorom má sídlo, možno sa odvolávať na údaje zverejnené o zahraničnej osobe v Slovenskej republike.
§ 108
Zmeny v evidencii centrálneho depozitára a člena
(1)
Centrálny depozitár je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa, člena, burzy cenných papierov alebo emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Centrálny depozitár je povinný na základe námietky emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, vykonať opravu alebo doplnenie aj v evidencii člena a o tejto skutočnosti člena bezodkladne informovať. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.
(2)
Člen je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa, burzy cenných papierov alebo centrálneho depozitára, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.
(3)
Centrálny depozitár alebo člen je oprávnený postupovať podľa odsekov 1 a 2 aj z vlastného podnetu, ak vo svojej evidencii zistí chybu alebo neúplnosť. O zistených chybách a neúplnostiach sú centrálny depozitár a člen povinní viesť dokumentáciu.
(4)
Centrálny depozitár zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa, klientskom účte člena, držiteľskom účte alebo v ktorých registri emitenta vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa alebo registra s odôvodnením, a to bezodkladne po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu. Ustanovenie § 105 ods. 7 tým nie je dotknuté.
(5)
Člen zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa s odôvodnením, a to bezodkladne po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
(6)
Kto podal neoprávnene príkaz alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(7)
Centrálny depozitár alebo člen, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil osobám, ktorých účty majiteľa vedie.
(8)
Centrálny depozitár, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil emitentom, ktorých registre vedie.
§ 109
Ochrana údajov
(1)
Údaje o majiteľoch cenných papierov a akcionároch listinných akcií na meno, údaje o cenných papieroch, ktoré sú evidované na účte majiteľa, držiteľskom účte a klientskom účte a údaje evidované v registri záložných práv alebo inej osobitnej evidencii v súvislosti so zabezpečením pohľadávok cennými papiermi a registráciou pozastavenia práva nakladať sú centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi povinní chrániť, ak § 110 neustanovuje inak.
(2)
Okrem údajov poskytovaných pri plnení informačnej povinnosti podľa § 105, 107 a 108 poskytuje centrálny depozitár, obchodník s cennými papiermi alebo člen údaje iba vtedy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis, a ďalej len osobám, ktoré centrálnemu depozitárovi, obchodníkovi s cennými papiermi alebo členovi preukážu, že ich ten, koho sa údaje týkajú, oprávnil tieto údaje získať.
§ 110
(1)
Centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi je povinný podať informáciu o chránených skutočnostiach podľa § 109 ods. 1
a)
súdu,
b)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
c)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu, vykonávania operácií a plnenia jej ďalších úloh podľa osobitných predpisov,93)
d)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)
e)
daňovému orgánu vo veciach daňového konania95) alebo colnému orgánu vo veciach colného konania, ktorého účastníkom je klient centrálneho depozitára alebo člena,
f)
ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,96)
g)
ministerstvu alebo iným ministerstvám pri riadení a kontrole poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a ochrane finančných záujmov Európskej únie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov,96a)
h)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,97)
i)
postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a,
j)
Národnému bezpečnostnému úradu, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,97a)
k)
Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov97b) pri boji proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu,
l)
rezolučnej rade na účely plnenia jej pôsobnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,47i)
m)
riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov,97ba)
n)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti,
(2)
Na účely podľa odseku 1, na účely podľa § 105 ods. 7 tretej vety, na účely podľa § 107 ods. 6 a na účely podľa § 110b ods. 1 je centrálny depozitár oprávnený získať potrebné údaje z evidencie člena vedenej na účte majiteľa. Ak sa údaje o cenných papieroch nachádzajú na držiteľskom účte zriadenom podľa § 105a alebo v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2, údaje na účely podľa odseku 1 poskytuje člen, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý eviduje údaje podľa § 71h ods. 2.
(3)
Správu podľa odseku 1 podá centrálny depozitár alebo člen alebo obchodník s cennými papiermi iba na písomné vyžiadanie oprávnených subjektov, ktoré obsahuje údaje, podľa ktorých možno požadovaný údaj identifikovať. Vyžiadanie oprávnených subjektov a podanie správy môže byť aj elektronické, pričom centrálny depozitár upraví podrobné podmienky a postup pri vyžiadaní oprávnených subjektov a podaní správy v prevádzkovom poriadku. Oprávnené subjekty môžu získané údaje použiť len na účely, na ktoré ich žiadali.
(4)
Za podanie správy podľa odseku 1 písm. a) patrí centrálnemu depozitárovi alebo členovi úhrada nákladov.
(5)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(6)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára členovi alebo inej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, ktorú centrálny depozitár poveril vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisov z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu. Člen alebo poverená právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, môže poskytnuté údaje použiť len na účely vykonávania činnosti, na ktorú ju poveril centrálny depozitár, a je povinná ochraňovať poskytnuté údaje v rovnakom rozsahu ako centrálny depozitár.
(7)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je zverejňovanie údajov o emisii zaknihovaných cenných papierov, ktorú vedie centrálny depozitár v registri emitenta, a to v rozsahu údajov podľa § 107 ods. 4 písm. b) a c) okrem rodného čísla fyzickej osoby. Centrálny depozitár je oprávnený zverejňovať obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo emitenta, ktorému vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno.
§ 110a
(1)
Centrálny depozitár môže svoju pohľadávku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe (ďalej len „postupník“) aj bez súhlasu klienta. Toto právo nemôže centrálny depozitár uplatniť, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil centrálnemu depozitárovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je centrálny depozitár povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.
(2)
Na účely podľa odseku 1 je centrálny depozitár oprávnený postupníkovi poskytnúť informáciu o iných záväzkových vzťahoch medzi centrálnym depozitárom a klientom len za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(3)
Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi, môže centrálny depozitár odmietnuť poskytnutie svojich služieb klientovi do doby, pokiaľ si klient nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho nesplnenú časť, a to len v prípade, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi centrálnym depozitárom a jeho klientom.
§ 110b
(1)
Centrálny depozitár je povinný na žiadosť právnickej osoby podľa osobitného predpisu90ab) zaslať fyzickým osobám podľa § 105 ods. 7 tretej vety informáciu o možnosti prevodu cenných papierov podľa osobitného predpisu;97c) obsah tejto informácie určí právnická osoba podľa osobitného predpisu.90ab) Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena zaslaním informácie podľa predchádzajúcej vety.
(2)
Centrálnemu depozitárovi alebo členovi patrí za činnosť podľa odseku 1 úhrada nákladov, ktorú poskytuje právnická osoba podľa osobitného predpisu.90ab)
§ 111
Informačná povinnosť centrálneho depozitára
(1)
Centrálny depozitár je povinný bezodkladne zverejniť na svojom webovom sídle
a)
údaje o vydaných, zmenených alebo zrušených emisiách cenných papierov prijatých na trh burzy cenných papierov v členení podľa
1.
obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vydania, zmeny alebo zrušenia emisie,
5.
formy, podoby, menovitej hodnoty a počtu cenných papierov emisie,
b)
údaje o vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov podľa § 28 v členení podľa
1.
obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s cenným papierom.
(2)