Predpis bol zrušený predpisom 561/2007 Z. z.

565/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

565
ZÁKON
zo 4. decembra 2001
o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje osobitné podmienky poskytovania individuálnej štátnej pomoci na rozvoj regiónov1) vo forme investičných stimulov, druhy investičných stimulov, postup a pôsobnosť orgánov štátnej správy a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny2) pri ich poskytovaní a kontrole ich použitia.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak osobitný predpis neustanovuje inak.3)
§ 2
(1)
Investičnými stimulmi je štátna pomoc na počiatočné investície a na nové pracovné miesta vytvorené v súvislosti s týmito investíciami poskytovaná na obstaranie hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku4) potrebného na začatie výroby alebo na začatie poskytovania služieb, alebo na rozšírenie výroby, alebo na rozšírenie poskytovania služieb, alebo na kúpu podniku vo forme
a)
úľavy na dani z príjmov právnických osôb podľa osobitného predpisu,5)
b)
príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa osobitného predpisu,6)
c)
príspevku na rekvalifikáciu zamestnancov prijatých na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Podmienky na poskytnutie investičných stimulov:
a)
zriadenie novej prevádzkarne, rozšírenie alebo modernizácia existujúcej prevádzkarne na účely zavedenia novej výroby alebo nových služieb, alebo rozšírenia, alebo modernizácie existujúcej výroby, alebo existujúcich služieb, alebo zmena sortimentu vyrábaných tovarov, alebo zásadná zmena výrobného procesu, alebo kúpa podniku od podnikateľa v ťažkostiach,8) alebo kúpa časti takého podniku,
b)
vynaloženie najmenej 400 000 000 Sk na obstaranie hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku, z toho najmenej 200 000 000 Sk musí byť krytých vlastným imaním príjemcu investičných stimulov, ktorý o poskytnutie investičných stimulov žiada (ďalej len „žiadateľ“),
c)
dosahovanie najmenej 80 % celkových tržieb z podnikateľských činností uvedených v žiadosti o poskytnutie investičných stimulov (ďalej len „žiadosť“) a
d)
obstaranie hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku podľa písmena b) a začatie vykonávania podnikateľských činností uvedených v žiadosti najneskôr do troch rokov odo dňa vydania rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov.
(3)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže rozhodnúť o poskytnutí investičných stimulov podľa odseku 1 žiadateľovi alebo inej právnickej osobe [§ 3 ods. 2 písm. b)], ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie investičných stimulov podľa tohto zákona a podmienky podľa osobitných predpisov.9)
(4)
Ak zo žiadosti vyplýva, že podnikateľská činnosť sa bude vykonávať v regióne,1) v ktorom je miera nezamestnanosti najmenej 10 % podľa štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k poslednému dňu kalendárneho polroka predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom bola predložená žiadosť, sumy uvedené v odseku 2 písm. b) sa znižujú na polovicu.
§ 3
(1)
Žiadosť sa predkladá ministerstvu.
(2)
Žiadateľ v žiadosti uvedie najmä
a)
druhy investičných stimulov, o ktorých poskytnutie žiada, a hodnotu jednotlivých druhov investičných stimulov,
b)
príjemcu investičných stimulov, ktorým môže byť žiadateľ alebo iná právnická osoba, ktorej založenie žiadateľ zabezpečí v súvislosti s vydaním rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov a v ktorej bude mať žiadateľ postavenie ovládajúcej osoby10) (ďalej len „iná právnická osoba“).
(3)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 4
(1)
Ministerstvo zabezpečí k predloženej žiadosti odborný posudok a vypracuje návrh na poskytnutie investičných stimulov (ďalej len „návrh“). V návrhu uvedie
a)
identifikáciu žiadateľa a príjemcu,
b)
druhy investičných stimulov, ktoré sa majú poskytnúť,
c)
podmienky poskytnutia investičných stimulov,
d)
hodnotu jednotlivých druhov investičných stimulov,
e)
či príjemcom investičných stimulov bude žiadateľ alebo iná právnická osoba [§ 3 ods. 2 písm. b)].
(2)
Ministerstvo vyzve žiadateľa vyjadriť sa o návrhu. Žiadateľ je povinný vyjadriť sa o návrhu do 30 dní od doručenia výzvy. Ak sa žiadateľ o návrhu v tejto lehote nevyjadrí alebo ak nedôjde do 90 dní od vyjadrenia žiadateľa o návrhu k dohode o obsahu návrhu medzi žiadateľom a ministerstvom, ministerstvo konanie zastaví a rozhodnutie doručí žiadateľovi.
(3)
Ak nedošlo k zastaveniu konania podľa odseku 2, po kladnom vyjadrení žiadateľa ministerstvo predloží návrh na schválenie Komisie (ďalej len „komisia"). Ak komisia návrh schváli, predloží ho ministerstvo na schválenie vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda"). Ak komisia návrh neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.
(4)
Vláda pri schvaľovaní návrhu zohľadní najmä národohospodársky význam investície a účinky poskytnutia investičných stimulov na hospodársku súťaž na relevantnom trhu Slovenskej republiky.
(5)
Po schválení návrhu vládou ministerstvo vydá rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov, a to do 15 dní od schválenia návrhu vládou, ak sa rozhodnutie vydáva žiadateľovi, alebo do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia žiadateľa o vzniku inej právnickej osoby [§ 3 ods. 2 písm. b)] ministerstvu. Ak vláda návrh neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.
(6)
Ministerstvo informuje kontrolné orgány podľa § 5 ods. 4 o rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov.
§ 5
(1)
Kontrolu poskytovania investičných stimulov vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Kontrolu použitia investičných stimulov podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva príslušný daňový úrad podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.11)
(3)
Kontrolu použitia investičných stimulov podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) vykonávajú orgány Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Orgány vykonávajúce kontrolu podľa odsekov 1, 2 a 3 (ďalej len „kontrolné orgány“) spolupracujú a navzájom si poskytujú údaje potrebné na vykonávanie kontroly.
(5)
Príjemca investičných stimulov, ktorý nezačne vynakladať prostriedky na obstaranie hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku alebo ktorý nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v žiadosti o poskytnutie investičných stimulov najneskôr v lehote podľa § 2 ods. 2 písm. d), musí vrátiť alebo odviesť už poskytnuté investičné stimuly podľa osobitných predpisov.12)
(6)
Ak počas čerpania aspoň jedného investičného stimulu uvedeného v § 2 ods. 1 alebo ak do piatich rokov od začatia čerpania prvého investičného stimulu príjemca investičných stimulov nespĺňa podmienky uvedené v § 2 ods. 2, príjemca musí vrátiť alebo odviesť už poskytnuté investičné stimuly podľa osobitných predpisov.12)
(7)
Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknuté právo kontrolných orgánov vykonať kontrolu, vyrubiť alebo predpísať penále, úrok z omeškania alebo iné sankcie podľa osobitných predpisov.13)
(8)
Príjemca investičných stimulov je povinný umožniť kontrolným orgánom kontrolu plnenia podmienok podľa § 2 ods. 2, ako aj podmienok uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov. Na tento účel je povinný najmä predkladať kontrolným orgánom listiny a doklady potrebné na posúdenie plnenia týchto podmienok.
(9)
Kontrolné orgány sú povinné kontrolovať plnenie podmienok podľa § 2 ods. 2 odo dňa vydania rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov do jedného roka od ukončenia čerpania investičných stimulov najmenej raz ročne.
§ 6
(1)
Na poskytnutie investičných stimulov nie je právny nárok.
(2)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,14) ak tento zákon neustanovuje inak. Proti rozhodnutiu ministerstva podľa § 4 ods. 2, 3 a 5 nemožno podať opravné prostriedky.
(3)
Poskytovateľom investičných stimulov podľa tohto zákona je ministerstvo.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Usmernenie Komisie (ES) o národnej regionálnej pomoci č. 98/C 74/06 z 10. marca 1998 v znení neskoršej zmeny a doplnenia.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
4)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5)
§ 35b a 35c zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 93a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 84a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 12 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 231/1999 Z. z. v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
14)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).