565/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

565
ZÁKON
zo 4. decembra 2001
o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje osobitné podmienky poskytovania individuálnej štátnej pomoci na rozvoj regiónov1) vo forme investičných stimulov, druhy investičných stimulov, postup a pôsobnosť orgánov štátnej správy a Národného úradu práce2) pri ich poskytovaní a kontrole ich použitia.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak osobitný predpis neustanovuje inak.3)
§ 2
(1)
Investičnými stimulmi je štátna pomoc na počiatočné investície a na nové pracovné miesta vytvorené v súvislosti s týmito investíciami poskytovaná na obstaranie hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku4) potrebného na začatie výroby alebo na začatie poskytovania služieb, alebo na rozšírenie výroby, alebo na rozšírenie poskytovania služieb, alebo na kúpu podniku vo forme
a)
úľavy na dani z príjmov právnických osôb podľa osobitného predpisu,5)
b)
príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa osobitného predpisu,6)
c)
príspevku na rekvalifikáciu zamestnancov prijatých na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Podmienky na poskytnutie investičných stimulov:
a)
zriadenie novej prevádzkarne, rozšírenie alebo modernizácia existujúcej prevádzkarne na účely zavedenia novej výroby alebo nových služieb, alebo rozšírenia, alebo modernizácie existujúcej výroby, alebo existujúcich služieb, alebo zmena sortimentu vyrábaných tovarov, alebo zásadná zmena výrobného procesu, alebo kúpa podniku od podnikateľa v ťažkostiach,8) alebo kúpa časti takého podniku,
b)
vynaloženie najmenej 400 000 000 Sk na obstaranie hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku, z toho najmenej 200 000 000 Sk musí byť krytých vlastným imaním príjemcu investičných stimulov, ktorý o poskytnutie investičných stimulov žiada (ďalej len „žiadateľ“),
c)
dosahovanie najmenej 80 % celkových tržieb z podnikateľských činností uvedených v žiadosti o poskytnutie investičných stimulov (ďalej len „žiadosť“) a
d)
obstaranie hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku podľa písmena b) a začatie vykonávania podnikateľských činností uvedených v žiadosti najneskôr do troch rokov odo dňa vydania rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov.
(3)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže rozhodnúť o poskytnutí investičných stimulov podľa odseku 1 žiadateľovi alebo inej právnickej osobe [§ 3 ods. 2 písm. b)], ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie investičných stimulov podľa tohto zákona a podmienky podľa osobitných predpisov.9)
(4)
Ak zo žiadosti vyplýva, že podnikateľská činnosť sa bude vykonávať v regióne,1) v ktorom je miera nezamestnanosti najmenej 10 % podľa štatistických údajov Národného úradu práce k poslednému dňu kalendárneho polroka predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom bola predložená žiadosť, sumy uvedené v odseku 2 písm. b) sa znižujú na polovicu.
§ 3
(1)
Žiadosť sa predkladá ministerstvu.
(2)
Žiadateľ v žiadosti uvedie najmä
a)
druhy investičných stimulov, o ktorých poskytnutie žiada, a hodnotu jednotlivých druhov investičných stimulov,
b)
príjemcu investičných stimulov, ktorým môže byť žiadateľ alebo iná právnická osoba, ktorej založenie žiadateľ zabezpečí v súvislosti s vydaním rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov a v ktorej bude mať žiadateľ postavenie ovládajúcej osoby10) (ďalej len „iná právnická osoba“).
(3)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 4
(1)
Ministerstvo zabezpečí k predloženej žiadosti odborný posudok a vypracuje návrh na poskytnutie investičných stimulov (ďalej len „návrh“). V návrhu uvedie
a)
identifikáciu žiadateľa a príjemcu,
b)
druhy investičných stimulov, ktoré sa majú poskytnúť,
c)
podmienky poskytnutia investičných stimulov,
d)
hodnotu jednotlivých druhov investičných stimulov,
e)
či príjemcom investičných stimulov bude žiadateľ alebo iná právnická osoba [§ 3 ods. 2 písm. b)].
(2)
Ministerstvo vyzve žiadateľa vyjadriť sa o návrhu. Žiadateľ je povinný vyjadriť sa o návrhu do 30 dní od doručenia výzvy. Ak sa žiadateľ o návrhu v tejto lehote nevyjadrí alebo ak nedôjde do 90 dní od vyjadrenia žiadateľa o návrhu k dohode o obsahu návrhu medzi žiadateľom a ministerstvom, ministerstvo konanie zastaví a rozhodnutie doručí žiadateľovi.
(3)
Ak nedošlo k zastaveniu konania podľa odseku 2, po kladnom vyjadrení žiadateľa ministerstvo predloží návrh na schválenie Úradu pre štátnu pomoc3) (ďalej len „úrad“). Ak úrad návrh schváli, predloží ho ministerstvo na schválenie vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Ak úrad návrh neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.
(4)
Vláda pri schvaľovaní návrhu zohľadní najmä národohospodársky význam investície a účinky poskytnutia investičných stimulov na hospodársku súťaž na relevantnom trhu Slovenskej republiky.
(5)
Po schválení návrhu vládou ministerstvo vydá rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov, a to do 15 dní od schválenia návrhu vládou, ak sa rozhodnutie vydáva žiadateľovi, alebo do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia žiadateľa o vzniku inej právnickej osoby [§ 3 ods. 2 písm. b)] ministerstvu. Ak vláda návrh neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.
(6)
Ministerstvo informuje kontrolné orgány podľa § 5 ods. 4 o rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov.
§ 5
(1)
Kontrolu poskytovania investičných stimulov vykonáva úrad podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Kontrolu použitia investičných stimulov podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva príslušný daňový úrad podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.11)
(3)
Kontrolu použitia investičných stimulov podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) vykonávajú orgány Národného úradu práce podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Orgány vykonávajúce kontrolu podľa odsekov 1, 2 a 3 (ďalej len „kontrolné orgány“) spolupracujú a navzájom si poskytujú údaje potrebné na vykonávanie kontroly.
(5)
Príjemca investičných stimulov, ktorý nezačne vynakladať prostriedky na obstaranie hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku alebo ktorý nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v žiadosti o poskytnutie investičných stimulov najneskôr v lehote podľa § 2 ods. 2 písm. d), musí vrátiť alebo odviesť už poskytnuté investičné stimuly podľa osobitných predpisov.12)
(6)
Ak počas čerpania aspoň jedného investičného stimulu uvedeného v § 2 ods. 1 alebo ak do piatich rokov od začatia čerpania prvého investičného stimulu príjemca investičných stimulov nespĺňa podmienky uvedené v § 2 ods. 2, príjemca musí vrátiť alebo odviesť už poskytnuté investičné stimuly podľa osobitných predpisov.12)
(7)
Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknuté právo kontrolných orgánov vykonať kontrolu, vyrubiť alebo predpísať penále, úrok z omeškania alebo iné sankcie podľa osobitných predpisov.13)
(8)
Príjemca investičných stimulov je povinný umožniť kontrolným orgánom kontrolu plnenia podmienok podľa § 2 ods. 2, ako aj podmienok uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov. Na tento účel je povinný najmä predkladať kontrolným orgánom listiny a doklady potrebné na posúdenie plnenia týchto podmienok.
(9)
Kontrolné orgány sú povinné kontrolovať plnenie podmienok podľa § 2 ods. 2 odo dňa vydania rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov do jedného roka od ukončenia čerpania investičných stimulov najmenej raz ročne.
§ 6
(1)
Na poskytnutie investičných stimulov nie je právny nárok.
(2)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,14) ak tento zákon neustanovuje inak. Proti rozhodnutiu ministerstva podľa § 4 ods. 2, 3 a 5 nemožno podať opravné prostriedky.
(3)
Poskytovateľom investičných stimulov podľa tohto zákona je ministerstvo.
Čl. II
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 466/2000 Z. z. a zákona č. 154/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 35a sa vkladajú § 35b a 35c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Úľavy na dani pre príjemcov investičných stimulov
§ 35b
(1)
Daňovník uvedený v § 17 ods. 2, ktorému bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov obsahujúce úľavu na dani podľa osobitného predpisu,128a) ktorý bol založený po 1. decembri 2001 v súvislosti s vydaním rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov128b) a ktorý si neuplatňuje nárok na úľavu na dani podľa § 35 alebo § 35a, môže si uplatniť nárok na zníženie dane vykázanej v daňovom priznaní (ďalej len „daňový úver“), ak splní podmienky ustanovené osobitným predpisom128a) a podmienku uvedenú v odseku 5.
(2)
Nárok na daňový úver podľa odseku 1 si daňovník môže uplatniť do výšky dane vykázanej v daňovom priznaní najviac na desať bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom prvýkrát vykáže základ dane a daň pri základe dane neznižovanom o daňovú stratu, najneskôr však počnúc tretím zdaňovacím obdobím nasledujúcim po zdaňovacom období, v ktorom
a)
nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, alebo bol vydaný súhlas stavebného úradu na začatie skúšobnej prevádzky pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo časť stavby, ktorej sa investičné stimuly týkajú, alebo
b)
daňovníkovi začali plynúť príjmy z činností, ktorých sa investičné stimuly týkajú.
(3)
Nárok na daňový úver si daňovník môže uplatniť najviac do výšky, ktorá v priebehu zdaňovacích období, za ktoré sa uplatňuje úľava na dani, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú pre tento druh investičného stimulu v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov.128c)
(4)
Nárok na daňový úver uplatňuje daňovník každoročne v daňovom priznaní.
(5)
Nárok na daňový úver si môže uplatniť daňovník uvedený v odseku 1, ktorý v zdaňovacom období, za ktoré si môže uplatniť nárok na úľavu na dani, nebude zrušený, s výnimkou premeny daňovníka na inú právnu formu, a na ktorého nebude vyhlásený konkurz ani nebude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na daňovníka z dôvodu nedostatku majetku.
(6)
V zdaňovacom období, za ktoré daňovník uplatňuje nárok na daňový úver podľa odseku 2, daňovník je povinný uplatniť odpisy podľa § 26 až 33, pričom počas uplatňovania úľavy na dani nemožno odpisovanie prerušiť (§ 26 ods. 9).
(7)
Daňovník, ktorý si uplatňuje nárok na úľavu na dani, môže daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré si prvýkrát uplatňuje nárok na daňový úver, odpočítať od základu dane rovnomerne počas piatich zdaňovacích období bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom si poslednýkrát uplatnil nárok na daňový úver. V tom prípade sa na daňovníka nepoužije § 34.
(8)
Ak daňovník nesplní podmienku uvedenú v odseku 5 alebo niektorú zo všeobecných podmienok ustanovených osobitným predpisom,128a) nárok na daňový úver zaniká a daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznania za všetky zdaňovacie obdobia, za ktoré si nárok na daňový úver uplatnil.
(9)
Na daňovníka, ktorý čerpá daňový úver, sa vzťahujú ustanovenia o daňovej kontrole a ustanovenia o štátnej pomoci podľa osobitných predpisov.128c)
§ 35c
(1)
Daňovník uvedený v § 17 ods. 2, ktorému bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov obsahujúce úľavu na dani podľa osobitného predpisu,128a) môže si uplatniť nárok na daňový úver do výšky podľa odseku 2, ak splní podmienky podľa osobitného predpisu128a) a neuplatňuje si nárok na daňový úver podľa § 35, 35a a 35b.
(2)
Daňovník si môže uplatniť nárok na daňový úver do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel
a)
hodnoty investície, pre ktorú boli poskytnuté investičné stimuly podľa osobitného predpisu,128a) najviac však do úhrnnej výšky obstarávacej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku tejto investície obstaraného po vydaní rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na daňový úver, a
b)
súčtu hodnoty vlastného imania daňovníka vykázaného v účtovnej závierke za kalendárny rok, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov podľa osobitného predpisu,128a) a hodnoty investície uvedenej v písmene a).
(3)
Nárok na daňový úver si daňovník môže uplatniť najviac počas desiatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, počnúc prvým zdaňovacím obdobím nasledujúcim po zdaňovacom období, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov obsahujúce úľavu na dani, v ktorom vykáže základ dane a daň, najneskôr však počnúc tretím zdaňovacím obdobím nasledujúcim po zdaňovacom období, v ktorom
a)
nadobudlo platnosť kolaudačné rozhodnutie alebo bol vydaný súhlas stavebného úradu na začatie skúšobnej prevádzky pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo časť stavby, ktorej sa investičné stimuly týkajú, alebo
b)
daňovníkovi začali plynúť príjmy z činností, ktorých sa investičné stimuly týkajú.
(4)
Na daňovníka, ktorý si uplatňuje nárok na daňový úver podľa odsekov 1 až 3, vzťahuje sa obdobne § 35b ods. 3 až 6, 8 a 9.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 128a až 128c znejú:“.
„128a)
Zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
128b)
§ 2 ods. 3 zákona č. 565/2001 Z. z.
128c)
Zákon č. 231/1999 Z. z. v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z. a zákona č. 450/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 písm. d) sa za druhý bod vkladajú nové body tretí a štvrtý, ktoré znejú:
„3.
rozdelenie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu príspevkov na rekvalifikáciu zamestnancov zamestnávateľovi podľa § 84a,
4.
rozdelenie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu príspevkov na vytvorené nové pracovné miesta zamestnávateľovi podľa § 93a,“.
Doterajší tretí až deviaty bod sa označujú ako piaty až jedenásty bod.
2.
V § 16 ods. 2 písm. c) sa za tretí bod vkladajú nové body štvrtý a piaty, ktoré znejú:
„4.
návrh na rozdelenie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu príspevkov na rekvalifikáciu zamestnancov zamestnávateľovi podľa § 84a,
5.
návrh na rozdelenie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu príspevkov na vytvorené nové pracovné miesta zamestnávateľovi podľa § 93a,“.
Doterajší štvrtý až deviaty bod sa označujú ako šiesty až jedenásty bod.
3.
V § 20 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
predkladať správnemu výboru okresného úradu práce na schválenie návrhy na poskytnutie príspevkov na aktívnu politiku trhu práce s výnimkou návrhov na poskytnutie príspevkov podľa § 84a, 91a, 93a a 95, uzatvárať dohody o poskytnutí príspevkov na aktívnu politiku trhu práce s výnimkou príspevkov podľa § 93a a poskytovať príspevky.“.
4.
V § 73 ods. 1 písm. b) sa odkaz „12a“ nad slovom „dane“ označuje ako odkaz „12b“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 73 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na úhradu príspevkov na rekvalifikáciu zamestnancov zamestnávateľovi podľa § 84a,
n)
účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na úhradu príspevkov na vytvorené nové pracovné miesta zamestnávateľovi podľa § 93a.“.
6.
V § 75 ods. 1 písm. b) sa odkaz „12a“ nad slovom „dane“ označuje ako odkaz „12b“.
7.
V § 75 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h)
účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na úhradu príspevkov na rekvalifikáciu zamestnancov zamestnávateľovi podľa § 84a,
i)
účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na úhradu príspevkov na vytvorené nové pracovné miesta zamestnávateľovi podľa § 93a,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j) .
8.
Za § 77a sa vkladá § 77b, ktorý znie:
㤠77b
Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu Národnému úradu práce na úhradu príspevkov na rekvalifikáciu zamestnancov podľa § 84a a príspevkov na vytvorené nové pracovné miesta zamestnávateľovi podľa § 93a sa poskytuje štvrťročne vo forme preddavku. Ročné zúčtovanie poskytnutých preddavkov sa vykoná v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
9.
Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠84a
Príspevok na rekvalifikáciu zamestnancov zamestnávateľovi, ktorému boli poskytnuté investičné stimuly
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý je príjemcom investičných stimulov obsahujúcich príspevok na rekvalifikáciu,12c) poskytne okresný úrad práce príspevok na rekvalifikáciu zamestnancov prijatých na vytvorené nové pracovné miesta podľa § 93a.
(2)
Okresný úrad práce poskytne príspevok na rekvalifikáciu jedného zamestnanca najviac v sume 10 000 Sk, ak po skončení rekvalifikácie bude zamestnávateľ podľa odseku 1 zamestnávať zamestnanca najmenej počas dvanástich mesiacov.
(3)
Príspevok na rekvalifikáciu zamestnancov zamestnávateľovi podľa odseku 1 sa poskytuje na základe písomnej dohody uzavretej medzi týmto zamestnávateľom a okresným úradom práce, v ktorého územnom obvode bolo vytvorené nové pracovné miesto, na ktoré sa rekvalifikuje prijatý zamestnanec.
(4)
Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä
a)
deň vzniku pracovného pomeru,
b)
výšku príspevku na rekvalifikáciu jedného zamestnanca,
c)
počet rekvalifikovaných zamestnancov,
d)
dátum začiatku rekvalifikácie a dátum skončenia rekvalifikácie zamestnancov,
e)
podmienky poskytnutia príspevku na rekvalifikáciu,
f)
podmienky vrátenia príspevku na rekvalifikáciu pri nedodržaní dohody.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c)
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
Doterajší text § 87 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zamestnávateľovi, ktorý je príjemcom investičných stimulov, ktorých súčasťou je aj príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta,12d) poskytne okresný úrad práce príspevok na každé vytvorené nové pracovné miesto za podmienok podľa § 93a a osobitného predpisu.12e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12d a 12e znejú:
„12d)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 565/2001 Z. z.
12e)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.“.
11.
Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠93a
Príspevok na vytvorené nové pracovné miesto zamestnávateľovi, ktorému boli poskytnuté investičné stimuly
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý je príjemcom investičných stimulov obsahujúcich príspevok na vytvorené nové pracovné miesto,12d) poskytne okresný úrad práce príspevok na vytvorené nové pracovné miesto na základe jeho písomnej žiadosti v sume podľa odseku 4 až 6, najviac však do výšky podľa osobitného predpisu,12e) a to po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vzniku vytvoreného nového pracovného miesta. Podmienkou poskytnutia príspevku je, že zamestnávateľ preukáže obsadenie vytvoreného nového pracovného miesta zamestnancom v pracovnom pomere počas týchto 12 mesiacov, spolu najmenej 300 kalendárnych dní, a ak celkový priemerný evidenčný počet jeho zamestnancov vo fyzických osobách za obdobie kalendárneho roka, v ktorom nové pracovné miesto vzniklo, nebol nižší, než bol celkový priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách v kalendárnom roku pred rokom vzniku vytvoreného nového pracovného miesta. Celkový priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách na tento účel preukazuje zamestnávateľ, ktorý je príjemcom investičných stimulov, pri podaní žiadosti o poskytnutie príspevku na vytvorené nové pracovné miesto.
(2)
Za deň vzniku vytvoreného nového pracovného miesta sa považuje deň uvedený v písomnom oznámení zamestnávateľa, ktorý je príjemcom investičných stimulov, príslušnému okresnému úradu práce o vzniku vytvoreného nového pracovného miesta. Príslušným okresným úradom práce je okresný úrad práce, v ktorého územnom obvode vytvorené nové pracovné miesto vzniklo.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý je príjemcom investičných stimulov a ktorý požiadal o poskytnutie príspevku na vytvorené nové pracovné miesto, je povinný preukázať okresnému úradu práce obsadenie vytvoreného nového pracovného miesta zamestnancom úradne overenou kópiou pracovnej zmluvy najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku pracovného pomeru.
(4)
Celková suma príspevku na vytvorené nové pracovné miesto u zamestnávateľa podľa odseku 1 v závislosti od miery evidovanej nezamestnanosti v regióne, v ktorom vytvorené nové pracovné miesto vzniklo, je:
miera evidovanej nezamestnanosti v regióne na konci kalendárneho
mesiaca pred vznikom nového pracovného miesta
celková suma príspevku na jedno vytvorené nové pracovné miesto
nad 30 % 160 000 Sk,
nad 25 % do 30 % 130 000 Sk,
nad 20 % do 25 % 100 000 Sk,
nad 15 % do 20 % 70 000 Sk,
nad 10 % do 15 % 40 000 Sk,
10 % a menej 30 000 Sk,
najviac však do výšky ustanovenej osobitným predpisom.12e)
(5)
Príspevok sa poskytuje v mesačných splátkach po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vzniku vytvoreného nového pracovného miesta. Výška mesačnej splátky príspevku je 10 000 Sk. Prvá mesačná splátka príspevku prislúcha za celý kalendárny mesiac bezprostredne nasledujúci po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vzniku vytvoreného nového pracovného miesta okrem prípadov podľa odseku 6 prvej vety. Prvú mesačnú splátku príspevku poskytne okresný úrad práce do 15 pracovných dní po uplynutí mesiaca, za ktorý splátka prislúcha, ak zamestnávateľ podľa odseku 1 podal žiadosť o príspevok v lehote do piatich pracovných dní po uplynutí celého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 12 mesiacoch od vzniku vytvoreného nového pracovného miesta. V prípade neskoršieho podania žiadosti okresný úrad práce poskytne prvú mesačnú splátku príspevku do desiatich pracovných dní od podania žiadosti, ostatné splátky sa poskytnú v nasledujúcich mesiacoch, najneskôr do uplynutia prvých desiatich pracovných dní v mesiaci. Žiadosť o príspevok na vytvorené nové pracovné miesto podľa odseku 1 možno podať najneskôr do 36 mesiacov od jeho vzniku vrátane.
(6)
Okresný úrad práce neposkytne splátku príspevku za mesiac, počas ktorého vytvorené nové pracovné miesto nebolo vôbec obsadené zamestnancom. Ak bolo toto vytvorené nové pracovné miesto obsadené len časť mesiaca, splátka príspevku za tento mesiac je súčin sumy 333 Sk a počtu kalendárnych dní, počas ktorých bolo vytvorené nové pracovné miesto obsadené.
(7)
Ak zamestnávateľ podľa odseku 1 nespĺňa podmienky na poskytnutie mesačnej splátky príspevku v plnej výške podľa odseku 5, túto skutočnosť je povinný písomne oznámiť okresnému úradu práce najneskôr do piatich pracovných dní od jej vzniku. Zánik vytvoreného nového pracovného miesta je tento zamestnávateľ povinný oznámiť okresnému úradu práce najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
(8)
Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný vrátiť príspevok, ktorý mu bol poskytnutý na vytvorené nové pracovné miesto, ak celkový priemerný evidenčný počet jeho zamestnancov vo fyzických osobách v kalendárnom roku, v ktorom sa mu tento príspevok začal poskytovať, alebo v ďalších štyroch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych rokoch bol nižší než celkový priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách v kalendárnom roku, ktorý predchádzal kalendárnemu roku, v ktorom sa mu tento príspevok začal poskytovať, a to do 30 pracovných dní od uplynutia kalendárneho roka, za ktorý sa celkový priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách posudzuje.
(9)
Ak orgán kontroly zistí, že neboli splnené podmienky na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa odsekov 1 až 7, zamestnávateľ je podľa odseku 1 povinný neoprávnene poskytnutý príspevok alebo jeho časť vrátiť do 30 pracovných dní odo dňa, v ktorom mu orgán kontroly túto skutočnosť oznámil.“.
12.
V § 111 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o zamestnávateľa, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 93a.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 ods. 1 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 75/1998 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
4)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5)
§ 35b a 35c zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 93a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 84a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 12 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 231/1999 Z. z. v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
14)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).