561/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

561
ZÁKON
zo 4. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 466/2000 Z. z. a zákona č. 154/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová „majetkového prírastku zisteného z majetkových priznaní podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „zisteného majetkového prírastku podľa osobitného predpisu1a) nadobudnutého z príjmov daňovníka, ktoré neboli podľa tohto zákona zdanené“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovami „bezprostredne pred predajom“ vypúšťa čiarka a vkladá sa text v zátvorke „(táto podmienka sa považuje za splnenú, ak sa občan preukáže, že návrh na povolenie vkladu do katastra je starší ako dva roky)“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa slová „verejne obchodovateľných cenných papierov“ nahrádzajú slovami „cenných papierov prijatých na trh burzy cenných papierov“.
4.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnenie iného bytu alebo ako náhrada za uvoľnenie bytu vyplatená užívateľovi bytu, ak náhradu použil alebo použije na uspokojenie bytovej potreby, najneskôr do dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom náhradu prijal, pričom za uspokojenie svojej bytovej potreby sa považuje
1.
výstavba, prístavba, nadstavba, vstavba rodinného domu alebo bytového domu,
2.
nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu,
3.
nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
4.
nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
5.
nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
6.
úhrada podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,
7.
stavebná úprava bytu, rodinného domu alebo bytového domu,
8.
údržba alebo stavebná úprava rodinného domu, bytového domu alebo bytu vo vlastníctve a bytu v nájme a v užívaní,
9.
prestavba nebytových priestorov na byt,
10.
vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo vyporiadanie spoludedičov, ak predmetom vyporiadania je úhrada podielu spojeného so získaním bytu, rodinného domu alebo bytového domu,
11.
splatenie úveru alebo pôžičky použitej daňovníkom na účely podľa bodov 1 až 10.“.
5.
V § 4 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a plnenia poskytované v cudzej mene zamestnancom19a) plniacim úlohy mimo územia Slovenskej republiky v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov a vojenských misií medzinárodných organizácií;“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/2001 Z. z. o poskytovaní zahraničného príspevku v cudzej mene zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách.“.
6.
V § 4 ods. 2 sa písmeno l) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
náhrada za škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník prenajatý, ak tento majetok využíval na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť;“.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o predaj nehnuteľností uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b) po zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,32a) do lehoty uvedenej v odseku 1 písm. a) alebo b) sa započítava doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
§ 149 až 151 Občianskeho zákonníka.“.
8.
V § 5 ods. 5 sa slová „§ 13 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 9“.
9.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak daňovník nepoužije príjmy oslobodené od dane podľa 4 ods. 1 písm. m) v súlade s § 4 ods. 1 písm. m), tieto príjmy sú základom dane v tom zdaňovacom období, do ktorého konca ich mal použiť v súlade s § 4 ods. 1 písm. m). Ak daňovník použije alebo používal rodinný dom alebo bytový dom (byt), alebo jeho časť, na ktorých obstaranie použil príjmy oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. m), na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo na prenájom do piatich rokov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom mal daňovník príjem oslobodený od dane podľa § 4 ods. 1 písm. m), musí zahrnúť do základu dane tú časť príjmov, ktorá zodpovedá pomeru, v akom tento rodinný dom alebo bytový dom (byt), alebo jeho časť používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo na prenájom. V takomto prípade sa pomerná časť príjmov oslobodených od dane podľa § 4 ods. 1 písm. m) zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom sa používal rodinný dom alebo bytový dom (byt), alebo jeho časť na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.“.
10.
V § 6 ods. 6 prvej vete sa slovo „používania“ nahrádza slovom „poskytnutia“.
11.
V § 6 ods. 8 písm. a) ôsmom bode sa za slovo „ročne“ vkladajú slová „od jedného zamestnávateľa“.
12.
V § 7 ods. 4 druhej vete sa slová „§ 13 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 8“.
13.
V § 7 ods. 7 sa vypúšťa slovo „povinné“.
14.
V § 7 ods. 14 poslednej vete sa číslo „12“ nahrádza číslom „10“.
15.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „nižšou cenou jeho obstarania“ nahrádzajú slovami „emisným kurzom pri jeho vydaní“.
16.
V § 9 ods. 2 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou príjmov z prenájmu nehnuteľnosti“.
17.
V § 10 ods. 3 písm. a) sa slová „verejne obchodovateľných cenných papierov“ nahrádzajú slovami „cenných papierov prijatých na trh burzy cenných papierov“.
18.
V § 10 ods. 12 sa slová „majetkové prírastky zistené z majetkových priznaní podľa osobitného predpisu1a)“ nahrádzajú slovami „zistené majetkové prírastky, ktoré sú predmetom dane,“ a slová „§ 13 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 9“.
19.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „táto suma sa vynásobí koeficientom, ktorý na príslušné zdaňovacie obdobie ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok tak, aby sa suma tejto nezdaniteľnej časti základu dane v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim rokom neznížila;“.
20.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa za slovo „ak“ vkladajú slová „ide o dieťa, ktoré je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo ak“.
21.
V § 12 ods. 3 prvej vete sa za slovo „daňovník“ vkladajú slová „čiastočne invalidný alebo invalidný a súčasne je aj“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:
„66)
Napríklad § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 73/1998 Z. z., § 202 ods. 1 písm. d) zákona č. 200/1998 Z. z.“.
23.
V § 12 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu“.
24.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Daň je zo základu dane zníženého podľa § 12, zaokrúhleného na celé stovky Sk nadol
nad Sk do Sk
90 000 10 %
90 000 180 000 9 000 Sk + 20 % zo sumy presahujúcej 90 000 Sk
180 000 396 000 27 000 Sk + 28 % zo sumy presahujúcej 180 000 Sk
396 000 564 000 87 480 Sk + 35 % zo sumy presahujúcej 396 000 Sk
564 000 a viac 146 280 Sk + 38 % zo sumy presahujúcej 564 000 Sk.“.
25.
V § 13 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:
„(3)
Daňovník, ktorý má príjmy len podľa § 7 ods. 1 písm. a), b) alebo c), ktorého daň zo základu dane zníženého podľa § 12 vypočítaná podľa odseku 1 je vyššia ako daň vypočítaná sadzbou podľa § 21 ods. 1, môže znížiť daň o tento rozdiel, ak sumu, o ktorú znížil daň, vynaloží najneskôr do skončenia tretieho zdaňovacieho obdobia od zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil zníženie dane, na obstaranie hmotného investičného majetku, o ktorom bude účtovať ako o majetku využívanom na podnikanie [7 ods. 1 písm. a), b) a c)] najmenej tri zdaňovacie obdobia. To platí aj vtedy, ak dedič daňovníka pokračuje v podnikaní daňovníka a vynaloží sumu, o ktorú si daňovník znížil daň do konca tretieho zdaňovacieho obdobia od zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil zníženie dane pôvodný daňovník.
(4)
Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane, a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), alebo c), si môže uplatniť zníženie dane podľa odseku 3 v pomere zodpovedajúcom pomeru čiastkového základu dane z príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. a), b) alebo c) k základu dane.
(5)
Výška sumy, o ktorú si daňovník môže znížiť daň podľa odsekov 3 a 4, zistená z daňového priznania sa nemení, ak správca dane dodatočne zistí, že daň vypočítaná podľa odseku 1 je vyššia, ako daň uvedená v daňovom priznaní.
(6)
Ak daňovník v ustanovenej lehote nevynaloží sumu, o ktorú si znížil daň alebo časť tejto sumy, na obstaranie hmotného investičného majetku podľa odseku 3, je povinný túto sumu alebo časť sumy vrátiť najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, do konca ktorého bol povinný túto sumu vynaložiť a zaplatiť úrok z tejto sumy vo výške 140 % diskontnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej ku koncu tohto zdaňovacieho obdobia. Ak v tejto lehote daňovník daň nezaplatí, správca dane dorubí daň a vyrubí penále a úrok podľa § 55.
(7)
Možnosť zníženia dane podľa odseku 3 sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý uplatní postup podľa § 7 ods. 14 alebo uplatní zníženie dane podľa odseku 8.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 8 a 9.
26.
V § 13 odsek 9 znie:
„(9)
Daň vyrubená zo zistených majetkových prírastkov, ktoré sú predmetom dane (§ 3 ods. 2), je 38 %.“.
27.
V § 15 ods. 1 sa za slová „podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo b)“ vkladajú slová „alebo ods. 2 písm. a)“.
28.
V § 15 ods. 2 a 5 sa suma „1 500 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 000 Sk“.
29.
V § 15 ods. 5 prvej vete sa za slová „osobitného predpisu5)“ vkladajú slová „alebo evidenciu podľa § 7 ods. 9“.
30.
V § 15 ods. 7 druhej vete sa za slová „paušálnu daň“ vkladá čiarka a slová „najmenej však 1 000 Sk,“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „V tejto lehote je povinný podať daňové priznanie k paušálnej dani aj daňovník, ktorý sa rozhodne pre platenie paušálnej dane a v predchádzajúcom zdaňovacom období nedosiahol príjmy uvedené v odseku 1, pričom nejde o daňovníka podľa odseku 8. Tento daňovník zaplatí paušálnu daň, najmenej však 3 000 Sk, z predpokladanej výšky úhrnu príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) okrem príjmov z činností uvedených v prílohe č. 1. Ak daňovník nepodá priznanie k paušálnej dani v lehote ustanovenej v tomto odseku, nevzniká mu nárok platiť paušálnu daň na príslušné zdaňovacie obdobie.“.
31.
V § 15 ods. 8 sa slovo „bežného“ nahrádza slovom „predchádzajúceho“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Daňovník, ktorý skončil podnikanie v zdaňovacom období, na ktoré zaplatil paušálnu daň, a v nasledujúcom zdaňovacom období tomuto daňovníkovi nadobudne právoplatnosť osvedčenie na poľnohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodárstvo alebo mu vznikne živnostenské oprávnenie, zaplatí daň na bežné zdaňovacie obdobie vypočítanú z príjmov dosiahnutých v predchádzajúcom zdaňovacom období, najmenej však 3 000 Sk. Ak daňovník nepodá priznanie k paušálnej dani v lehote ustanovenej v tomto odseku, nevzniká mu nárok platiť paušálnu daň na príslušné zdaňovacie obdobie.“.
32.
V § 15 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová:
„2,75 % z príjmov do 2 000 000 Sk“.
33.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
V zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník rozhodne platiť paušálnu daň, je príjmom podľa odseku 1 aj suma vytvorenej rezervy uznaná za daňový výdavok podľa § 24 ods. 2 písm. h), ak v tomto zdaňovacom období pominuli dôvody, pre ktoré bola táto rezerva vytvorená.“.
34.
V § 18 ods. 2 sa za slová „osobitného predpisu1)“ vkladá čiarka a slová „príjmy získané na základe vyhlásenia podľa § 48“.
35.
V § 18 ods. 5 sa za slová „služby,“ vkladajú slová „organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na ktorého základe vznikli, daňovníci, ktorých príjmy sú oslobodené od dane podľa § 19 ods. 1 písm. d),“.
36.
V § 19 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu daňovníkov, ktorí podnikajú v poľnohospodárskej výrobe alebo v lesnom a vodnom hospodárstve,“.
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako c) až h).
37.
V § 19 ods. 1 písm. e) sa za slovo „fondov“ vkladá čiarka a slová „príjmy Úradu pre finančný trh78a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78a znie:
„78a)
Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
38.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
príjmy vysokých škôl a fakúlt80) a príjmy základných škôl a stredných škôl a školských zariadení80a) získané z podnikateľskej činnosti vykonávanej v súvislosti s plnením ich hlavných úloh s výnimkou príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou (§ 36).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:
„80a)
§ 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 20 ods. 2 sa slová „alebo vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku81)“ nahrádzajú slovami „alebo zrušením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku81)“.
40.
V § 20 ods. 12 sa číslo „0,2“ nahrádza číslom „0,35“.
41.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Sadzba dane s výnimkou odsekov 2 a 3 je 25 % zo základu dane zníženého o položky odpočítateľné od základu dane podľa tohto zákona.“.
42.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Minimálna výška preddavkovo platenej dane za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, vykázanej v daňovom priznaní akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným počnúc tretím zdaňovacím obdobím od vzniku spoločnosti je 24 000 Sk za zdaňovacie obdobie. V prípade, ak zdaňovacie obdobie trvá len časť kalendárneho roka, je minimálna výška dane 2 000 Sk za každý aj začatý mesiac zdaňovacieho obdobia, pričom zaplatená suma dane je považovaná za preddavok, o ktorý daňovník zníži daňovú povinnosť v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach najneskôr do dňa jeho zániku. V prípade, ak do dňa zániku nebola znížená daňová povinnosť o preddavkovo zaplatenú daň, je suma preddavku považovaná za daň. Minimálna výška preddavkovo platenej dane sa nevzťahuje na daňovníka v likvidácii, v konkurze alebo vo vyrovnaní v zdaňovacom období podľa § 49 ods. 5, 6, 8 a 9, na daňovníka, ktorému bola poskytnutá úľava na dani v zdaňovacom období počas čerpania tejto úľavy, a na daňovníka, ktorému vznikol nárok na odpočet daňovej straty v zdaňovacom období, v ktorom si tento nárok uplatnil. Do sumy preddavkovo platenej dane sa nezapočítava daň pripadajúca na príjmy zdaňované osobitnou sadzbou dane (§ 36).“.
43.
V § 23 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
zvýši o sumy podľa § 24 ods. 3, ak neboli zaplatené do konca mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa o platbe účtovalo, ak ide o daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva,“.
44.
V § 23 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
zníži o sumy podľa § 24 ods. 3, ktoré neboli zaplatené do konca mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa o platbe účtovalo, v tom zdaňovacom období, v ktorom k takémuto zaplateniu došlo,“.
45.
V § 23 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri ich splatení s výnimkou predaja dlhopisov osobám, ktoré nemajú bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky,“.
46.
V § 23 ods. 7 druhej vete sa za slovo „úroku“ vkladajú slová „z úveru“ a za slovo „úrok“ sa vkladajú slová „zahrnovaný do daňových výdavkov maximálne“.
47.
V § 23 ods. 16 sa za slovo „pokuty“ vkladá čiarka a slová „poplatky z omeškania“.
48.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 24, 25 a 26, ktoré znejú:
„(24)
Pri zrušení daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva bez likvidácie sa základ dane ku dňu jeho zániku upraví o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek vrátane opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých položiek, ktoré preberá právny nástupca zaniknutej spoločnosti, ak sa preukázateľne vzťahujú k právam a záväzkom tejto spoločnosti.
(25)
Súčasťou základu dane daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je aj daň z pridanej hodnoty, na ktorú si platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatnil nárok na odpočet pri registrácii podľa osobitného predpisu,68) okrem dane, ktorá sa podľa odseku 4 písm. d) nezahŕňa do základu dane.
(26)
Základ dane daňovníka, ktorý uhrádza platby osobe s bydliskom alebo so sídlom na území so zvýhodneným daňovým režimom určeným podľa kritérií ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktorých účelom je obchádzanie režimu zdanenia určeného týmto zákonom, sa upraví o sumy podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.
49.
V § 24 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
„b)
zostatková cena (§ 29 ods. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa k predanej alebo likvidovanej časti hmotného majetku s výnimkou zostatkovej ceny zahrnovanej do výšky príjmov z predaja alebo do výšky náhrad zahrnutých do základu dane, ak ide o
1.
prístroje určené pre domácnosť (kód Klasifikácie produkcie 29.7),
2.
televízne prijímače, rozhlasové prijímače a prístroje na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu (kód Klasifikácie produkcie 32.3), ktoré sa nevyužívajú na zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb alebo sa nepoužívajú na účely zabezpečovania ochrany majetku daňovníka,
3.
nábytok (kód Klasifikácie produkcie 36.1),
4.
hudobné nástroje (kód Klasifikácie produkcie 36.3),
5.
zariadenia určené na stolové alebo spoločenské hry (kód Klasifikácie produkcie 36.50.4),
6.
nástroje, prístroje a modely určené na predvádzacie účely (kód Klasifikácie produkcie 36.63.74),
7.
umelé kvetiny (kód Klasifikácie produkcie 36. 63.77),
8.
osobné automobily (kód Klasifikácie produkcie 34.10.2), nákladné terénne automobily (kód Klasifikácie produkcie 34.10.4 a 34.10.54), motocykle a prívesné vozíky k motocyklom (kód Klasifikácie produkcie 35.41.1),
9.
osobné dopravné prostriedky (kód Klasifikácie produkcie 35.12 a 35.3) odpisované podľa § 24 ods. 2 písm. a) druhého a tretieho bodu vrátane tých, ktoré boli nadobudnuté pred rokom 2000 a nevzťahuje sa na tieto osobné dopravné prostriedky limit odpisovania,
zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo jeho technickým zhodnotením sa v súlade s osobitným predpisom zahrnie do obstarávacej (vstupnej, zvýšenej vstupnej alebo zostatkovej) ceny;5)
c)
zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody len do výšky náhrad za túto škodu zahrnovaných do základu dane s výnimkou uvedenou v písmene k);“.
50.
V § 24 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „pri nájomnej zmluve podľa odseku 4 môže nájomca na základe písomnej zmluvy s prenajímateľom tvoriť rezervu na opravu hmotného majetku za rovnakých podmienok zo vstupnej (obstarávacej) ceny evidovanej u prenajímateľa počas trvania nájomnej zmluvy a po jej ukončení a prechode vlastníckych práv na nájomcu, zvýšenej o technické zhodnotenie vykonané, uhradené a odpisované nájomcom [§ 26 ods. 6 písm. e)];“.
51.
V § 24 ods. 2 sa písmeno i) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
príspevok maximálne vo výške 1 000 Sk ročne na ubytovanie v zariadeniach cestovného ruchu na území Slovenskej republiky počas dovolenky zamestnanca alebo osoby samostatne zárobkovo činnej, ktoré sú podľa tohto zákona daňovníkmi dane z príjmov fyzických osôb podľa § 2 ods. 1 a majú príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) alebo príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. a), b) a c);“.
52.
V § 24 ods. 2 písm. s) sa za slová „odpisu nominálnej hodnoty pohľadávky“ vkladajú slová „alebo hodnoty pohľadávky, ak ide o pohľadávku podľa štvrtého bodu,“ a v štvrtom bode sa za slová „ktorá nepresahuje 1 000 Sk“ vkladajú slová „za každú pohľadávku jednotlivo“.
53.
V § 24 ods. 2 písmeno v) znie:
„v)
výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítaných podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze, alebo ak sa táto spotreba v technickom preukaze neuvádza, alebo v prípade, ak nie je vozidlo používané na pracovné cesty,94) podľa spotreby preukázanej iným dokladom. Pri výpočte spotreby pohonných látok sa postupuje spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,98)“.
54.
V § 24 ods. 4 písm. a) sa za slová „odseku 3 písm. f)“ vkladajú slová „s výnimkou prípadu, ak pôvodným nájomcom je fyzická osoba, ktorá uplatňuje výdavky podľa § 7 ods. 9 alebo § 9 ods. 3 alebo platí paušálnu daň (§ 15), alebo fyzická osoba, ktorá nemá príjmy podľa § 7 alebo 9,“.
55.
V § 24 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
bez zbytočného odkladu po skončení doby nájmu podľa písmena a) dôjde k prevodu vlastníckych práv k predmetu nájmu z vlastníka (prenajímateľa) na doterajšieho nájomcu, pričom kúpna cena prenajatej veci nie je vyššia ako zostatková cena, ktorú by vec mala pri rovnomernom odpisovaní podľa tohto zákona, a“.
56.
V § 24 ods. 4 poslednej vete sa za slová „podľa § 31“ vkladajú slová „alebo § 32 v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok“.
57.
V § 24 odsek 5 znie:
„(5)
Ak sa predáva prenajatá vec, ktorá bola predmetom nájomnej zmluvy vrátane nájomnej zmluvy pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci po skončení doby nájmu nájomcovi v iných prípadoch, ako je uvedené v odseku 4 písm. a) až c), uznáva sa nájomné do daňových výdavkov iba za podmienky, že kúpna cena nebude nižšia ako zostatková cena, ktorú by vec mala pri odpisovaní podľa § 31 alebo 32 tohto zákona. Ak kúpna cena bude nižšia ako zostatková cena vypočítaná zo vstupnej ceny u prenajímateľa počas doby odpisovania tohto majetku, uzná sa zaplatené nájomné do daňových výdavkov len do výšky odpisu podľa § 31 alebo 32.“.
58.
V § 25 ods. 1 písmeno v) znie:
„v)
tvorba opravných položiek5) s výnimkou
1.
opravných položiek, o ktorých osobitný zákon ustanoví, že sú daňovým výdavkom podľa § 24 ods. 1,
2.
opravnej položky k nadobudnutému majetku zahrnovanej do výdavkov alebo príjmov v súlade s účtovnými predpismi,5) pričom u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je doba zahrnovania rovnaká ako u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva,
3.
opravných položiek tvorených k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov, pričom ich splatnosť nastala po 31. decembri 2001, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 24 mesiacov, kedy sa do výdavkov zahrnie opravná položka do výšky 50 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva alebo do výšky 75 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 36 mesiacov; toto ustanovenie o možnosti tvorby opravnej položky do výšky 50 % a 75 % sa nepoužije na banky, pobočky zahraničných bánk a na poisťovne;“.
59.
V § 25 ods. 1 písm. w) sa slová „subjektmi, ktoré sa zúčastňujú priamo alebo nepriamo na vedení, kontrole alebo na majetku príjemcu úveru alebo pôžičky; pričom do stavu úverov a pôžičiek sa nezahŕňajú úvery a pôžičky alebo ich časť, z ktorej úroky sú súčasťou vstupnej ceny majetku; účasťou na vedení, kontrole alebo majetku sa rozumie vlastníctvo viac než 25 % podielu na základnom imaní alebo 25 % podielu s hlasovacím právom, a to vo výške, o akú úhrn pôžičiek a úverov ku koncu zdaňovacieho obdobia“ nahrádzajú slovami „závislými osobami podľa § 23 ods. 6, pričom do stavu úverov a pôžičiek sa nezahŕňajú úvery a pôžičky alebo ich časť, z ktorých úroky sú súčasťou vstupnej ceny majetku, a to vo výške, o ktorú stav pôžičiek a úverov počas zdaňovacieho obdobia poskytnutých týmito osobami“.
60.
V § 25 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a m)“.
61.
V § 26 ods. 2 sa za slovami „na účely tohto zákona“ vypúšťajú slová „s výnimkou zásob“ a v písmene a) sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „30 000 Sk“.
62.
V § 26 ods. 3 sa na začiatok vkladá táto veta: „Hmotným majetkom na účely tohto zákona nie sú zásoby.“.
63.
V § 26 ods. 6 písm. c), d) a e) sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „30 000 Sk“.
64.
V § 26 ods. 7 sa suma „40 000 Sk“ nahrádza sumou „50 000 Sk“ a suma „20 000 Sk“ sa nahrádza sumou „30 000 Sk“.
65.V § 26 ods. 11 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
prevedie hmotný majetok štátu v dôsledku delimitácie na inú rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu77) alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu zriadenú obcou;77)“.
66.
V § 26 ods. 12 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií zriadených obcou77)“.
67.
V § 27 ods. 2 písm. b) sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „30 000 Sk“.
68.
V § 30 ods. 1 tabuľka znie:
„ Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 12 rokov
4 20 rokov
5 30 rokov“.
69.
V § 31 ods. 1 tabuľka znie:
„ Odpisová skupina Ročná odpisová sadzba
v prvom roku odpisovania v ďalších rokoch odpisovania pre zvýšenú vstupnú cenu
1 14,2 28,6 25,0
2 8,5 18,3 16,7
3 4,3 8,7 8,4
4 3,1 5,1 5,0
5 1,4 3,4 3,4“.
70.
V § 32 ods. 1 tabuľka znie:
„ Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
Odpisová skupina v prvom roku odpisovania v ďalších rokoch odpisovania pre zvýšenú zostatkovú cenu
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20
5 30 31 30“.
71.
V § 33 ods. 1 sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „30 000 Sk“.
72.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
preukázateľne vynaložené prostriedky na nosič reklamného nápisu (ďalej len „nosič“) s vlastnou úžitkovou hodnotou vo vlastníctve daňovníka poskytnutý na základe písomnej zmluvy inému daňovníkovi na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov tohto daňovníka, ak obstarávacia cena nosiča nepresahuje sumu vstupnej ceny hmotného majetku odpisovaného podľa tohto zákona [§ 26 ods. 2 písm. a)], najviac do výšky 2 % zo základu dane; za nosič sa považuje predmet, na ktorom je umiestnený reklamný nápis alebo ochranná známka, ktorého hlavnou funkciou je reklama tovarov, služieb a iných výkonov súvisiacich s príjmami poskytovateľa nosiča, pričom nápis alebo ochrannú známku nie je možné odstrániť bez znehodnotenia nosiča.“.
73.
§ 35a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak je daňový úver uplatňovaný na činnosť, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,128a) sú súčasťou podmienok uplatnenia daňového úveru podľa odsekov 1 a 9 vrátane sumy maximálnej výšky daňového úveru aj podmienky ustanovené v osobitnom predpise,128a) vzťahujúce sa na poskytovanie štátnej pomoci na rozvoj regiónov, pritom
a)
ukazovateľ podielu hrubého domáceho produktu na obyvateľa je preukazovaný za obdobie posledných troch rokov predchádzajúcich roku vzniku daňovníka,
b)
maximálna výška daňového úveru za zdaňovacie obdobie uplatňovaná v daňovom priznaní podľa odseku 2 nesmie presiahnuť 50 % nákladov vynaložených na obstaranie hmotného majetku alebo 25 % nákladov vynaložených na obstaranie nehmotného majetku odpisovaného podľa tohto zákona (§ 26), obstaraného v lehote od vzniku daňovníka do termínu podania priznania podľa odseku 2, ak podiel hrubého domáceho produktu podľa písmena a) nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva alebo 20 % hodnoty obstaraného hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného podľa tohto zákona (§ 26), ak tento podiel presahuje 75 %,
c)
ak výška daňového úveru vypočítaná podľa ustanoveného percenta z hodnoty obstaraného majetku prevyšuje sumu daňového úveru uplatnenú v daňovom priznaní vo výške podľa písmena b), zostávajúca hodnota investícií je započítavaná do nároku na výpočet výšky daňového úveru v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach,
d)
do výpočtu nároku na výšku daňového úveru podľa písmena b) sa nezapočítava majetok zaradený do odpisovej skupiny 1 (§ 30) s dobou odpisovania 4 roky,
e)
majetok, ktorý bol obstaraný a preukázaný na účely výpočtu výšky uplatneného daňového úveru, musí daňovník využívať najmenej počas obdobia piatich rokov počítaných od začiatku zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa majetok začal odpisovať, s výnimkou prípadov, ak došlo k trvalému poškodeniu tohto majetku s uplatňovanou náhradou škody alebo k vyradeniu tohto majetku bez zavinenia daňovníka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 128a znie:
„128a)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.“.
74.
V § 38 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „súčasne“ a v poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak nepožiadal platiteľa dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (§ 44), alebo nepredložil v ustanovenom termíne platiteľovi dane potrebné doklady (§ 44 ods. 6), alebo ak ide o platiteľa dane podľa § 44 ods. 9“.
75.
V § 38 odsek 4 znie:
„(4)
Priznanie nie je povinný podať daňovník, ktorý má v zdaňovacom období príjmy len podľa § 6 a len od jedného platiteľa dane a nie je povinný podať priznanie podľa odseku 3.“.
76.
V § 40 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „znížená o sumu preddavkovo vybranej dane [§ 36 ods. 2 písm. c) ôsmy bod]“.
77.
V § 40 ods. 11 sa slová „na príjmy zdaňované paušálnou daňou (§ 15) a“ nahrádzajú slovami „na daňovníka, ktorý platí paušálnu daň (§ 15), na príjmy zdaňované“.
78.
V § 41 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „najviac do výšky 10 % úhrnu príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov; ak 10 % úhrnu týchto príjmov presahuje v kalendárnom mesiaci 1/12 sumy uvedenej v § 6 ods. 12 písm. b), najviac do výšky tejto jednej dvanástiny“.
79.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Preddavok zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej do 100 Sk na celé koruny nahor a nad 100 Sk na celé stokoruny nahor, zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac, je
nad Sk do Sk &nbsp
- 7 500 10 %
7500 15000 750 Sk + 20 % zo sumy presahujúcej 7 500 Sk
15000 33000 2 250 Sk + 28 % zo sumy presahujúcej 15 000 Sk
33000 47000 7 290 Sk + 35 % zo sumy presahujúcej 33 000 Sk
47000 a viac 12 190 Sk + 38 % zo sumy presahujúcej 47 000 Sk.”.
80.
V § 41 odsek 5 znie:
(5) Platiteľ dane, u ktorého daňovník neuplatňuje nárok na nezdaniteľné časti základu dane, vypočíta zdaniteľnú mzdu z úhrnu príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, ktoré daňovníkovi vyplatil, znížením len o sumy, ktoré sú od dane oslobodené, a o povinné poistné.“.
81.
V § 41 ods. 6 sa slová „najneskôr do piatich dní po vykonanom vyúčtovaní miezd“ nahrádzajú slovami „najneskôr do piatich dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania mzdy daňovníkovi k dobru“ .
82.
V § 42 ods. 2 prvá veta znie: „Ak sa daňovníkovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo dieťa prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, platiteľ dane naň prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala, ak daňovník predloží doklad o preukázaní nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na vyživované dieťa do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.“.
83.
V § 43 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Nárok na uplatnenie zníženia úhrnu príjmov zo závislej činnosti alebo z funkčných požitkov podľa § 41 ods. 1 písm. c) preukazuje daňovník platnou zamestnaneckou zmluvou.41)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
84.
V § 43 ods. 3 sa za slová „až f)“ vkladajú slová „a v odseku 2“.
85.
V § 44 odsek 1 znie:
„(1)
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období poberal zdaniteľnú mzdu len od jedného platiteľa dane, môže tohto platiteľa dane písomne požiadať najneskôr do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy, ktorú mu za zdaňovacie obdobie vyplatil. Ak uvedený daňovník nepožiada o ročné zúčtovanie preddavkov, je povinný podať priznanie (§ 38).“.
86.
V § 44 ods. 2 sa vypúšťa slovo „súčasne“.
87.
V § 44 odsek 3 znie:
„(3)
Ročné zúčtovanie preddavkov vykoná platiteľ dane na žiadosť daňovníka uvedeného v odseku 1. Ak daňovník v zdaňovacom období neuplatňoval nárok na nezdaniteľné časti základu dane alebo sumu podľa § 6 ods. 12 písm. b), platiteľ dane na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní preddavkov.“.
88.
V § 44 ods. 5 písm. b) sa slová „či poberal v uplynulom zdaňovacom období postupne“ nahrádzajú slovami „že nepoberal v uplynulom zdaňovacom období“.
89.
V § 44 odsek 6 znie:
„(6)
Platiteľ dane vykoná ročné zúčtovanie preddavkov podľa odsekov 1 a 3 len na základe údajov o zdaniteľnej mzde (§ 41 ods. 1), ktoré je povinný viesť podľa tohto zákona (§ 45), dokladov preukazujúcich nárok na zníženie základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov (§ 43) a dokladov o zaplatených príspevkoch na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu.41) Daňovník je povinný doklady za uplynulé zdaňovacie obdobie predložiť platiteľovi dane najneskôr do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník požiada platiteľa dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov a nepredloží platiteľovi dane uvedené doklady v ustanovenom termíne, je povinný podať priznanie (§ 38).“.
90.
V § 44 ods. 8 prvej vete sa slovo „zrazí“ nahrádza slovom „zráža“ a v druhej vete sa za slovo „nedoplatok“ vkladajú slová „alebo zrazenú časť nedoplatku“.
91.
V § 44 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
92.
V § 44 ods. 9 sa vypúšťa slovo „posledného“.
93.
V § 45 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na jeho žiadosť“ a na konci sa pripája táto veta: „Platiteľ dane je povinný kópie týchto dokladov uchovávať po dobu ustanovenú osobitným predpisom.5)“.
94.
V § 47 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To platí aj na zaokrúhľovanie sumy zodpovedajúcej 1 % zaplatenej dane podľa § 48.“.
95.
§ 48 vrátane nadpisu znie:
㤠48
Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
(1)
Po zaplatení dane v lehote podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu125) je daňovník oprávnený predložiť miestne príslušnému správcovi dane daňovníka alebo jeho platiteľa dane, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie preddavkov, vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma zodpovedajúca 1 % zaplatenej dane, ktorá nie je nižšia ako 20 Sk (ďalej len „podiel zaplatenej dane“), sa má poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 3 (ďalej len „prijímateľ“).
(2)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí (ďalej len „vyhlásenie“), obsahuje
a)
presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska,
b)
sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
c)
zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
d)
identifikačné údaje prijímateľa, a to jeho obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie.
(3)
Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je
a)
občianske združenie,131a)
b)
nadácia,131b)
c)
neinvestičný fond,131c)
d)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,131d)
e)
účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,131e)
f)
organizácia s medzinárodným prvkom,131f)
g)
Slovenský Červený kríž.
(4)
Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú:
a)
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b)
ochrana ľudských práv,
c)
ochrana a tvorba životného prostredia,
d)
ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
e)
podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
f)
poskytovanie sociálnej pomoci,
g)
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
(5)
Správca dane podľa odseku 1 poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
daňovník predloží vyhlásenie správcovi dane podľa odseku 1 do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie dane podľa osobitného predpisu;125) ak ide o daňovníka, ktorému platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov, daňovník predloží takéto vyhlásenie do konca apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,
b)
daňovník nemá do lehoty na podanie vyhlásenia podľa písmena a) nedoplatok na dani [§ 1 písm. a)],
c)
daňovník, ktorému platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov, preukáže potvrdením od platiteľa dane, ktoré je prílohou vyhlásenia, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená,
d)
daňovník vo vyhlásení určil ako prijímateľa len jednu právnickú osobu podľa odseku 3,
e)
prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) podľa osobitného predpisu,131g)
f)
prijímateľ je osobou uvedenou v odseku 3, ktorej predmetom činnosti sú činnosti uvedené v odseku 4,
g)
prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom preukazuje splnenie podmienok podľa písmena k),
h)
prijímateľ nemá nedoplatok na dani [§ 1 písm. b)],
i)
prijímateľ preukáže, že nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie, na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na príspevku na poistení v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu40) potvrdením príslušného orgánu, nie starším ako 30 dní,
j)
prijímateľ preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu,
k)
notár131h) osvedčil prijímateľovi do 15. decembra bežného roka splnenie podmienok podľa písmen f), g), i) a j) a bez zbytočného odkladu oznámil komore na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok identifikačné údaje prijímateľa v rozsahu podľa odseku 2 písm. d), názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má zriadený účet, a číslo tohto účtu.
(6)
Notár osvedčuje prijímateľovi splnenie podmienok podľa odseku 5 počnúc 1. septembrom bežného roka. Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet, a číslo tohto účtu komore. Komora vedie zoznamy prijímateľov, a to na každý rok osobitne. Zoznam prijímateľov obsahuje obchodné meno alebo názov prijímateľa a jeho sídlo, právnu formu prijímateľa, identifikačné číslo organizácie, číslo účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ tento účet zriadený. Komora každoročne zverejňuje zoznam prijímateľov, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane.
(7)
Správca dane podľa odseku 1 je povinný do 60 dní po splnení podmienok podľa odseku 5 previesť sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa odseku 5, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka. Pri skúmaní podmienok podľa odseku 5 a pri poukazovaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa správca dane nevydáva rozhodnutie podľa osobitného predpisu.125)
(8)
Ak sa zruší prijímateľ po osvedčení splnenia podmienok podľa odseku 5 do poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane podľa odseku 1, nárok na podiel zaplatenej dane zaniká. Ak sa zruší prijímateľ do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane podľa odseku 1, je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane podľa odseku 1. Na nedodržanie tejto povinnosti sa vzťahujú ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.131i)
(9)
Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane podľa odseku 1 prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať. Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou 1 % z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani.
(10)
Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na činnosti podľa odseku 4 najneskôr do konca nasledujúceho roka po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, vzťahujú sa na prijímateľa ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.131i)
(11)
Z údajov správcov dane podľa odseku 1 o poskytnutí podielu zaplatenej dane zostavuje Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V ročnom prehľade prijímateľov sa uvádza názov prijímateľa a jeho sídlo a súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté. Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky vždy do 31. januára bežného roka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 131a, 131b, 131c, 131d, 131e, 131f, 131g, 131h a 131i) znejú:
„131a)
Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
131b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
131c)
§ 2 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 147/1997 Z. z.
131d)
Zákon č. 213/1997 Z. z.
131e)
§ 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
131f)
Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike (zákon o dôchodkovej dani) v znení zákona č. 157/1989 Zb.
131g)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
131h)
§ 10 zákona č. 323/1992 Zb.
131i)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
96.
V § 49 ods. 3 druhej vete sa slová „ktorý bol zrušený vyhlásením konkurzu“ nahrádzajú slovami „na ktorého bol vyhlásený konkurz“.
97.
V § 49 odsek 7 znie:
„(7)
Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, končí sa zdaňovacie obdobie dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu alebo povolenia vyrovnania.“.
98.
V § 50 ods. 3 prvej vete sa na konci vkladajú slová „a daňovník v likvidácii, v konkurze alebo vyrovnaní v zdaňovacom období podľa § 49 ods. 5, 6, 8 a 9, ak správca dane neurčí platenie preddavkov podľa odseku 11“.
99.
V § 50 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „V rovnakej lehote je povinný zaplatiť preddavkovo platenú daň podľa § 21 ods. 4. Ustanovenia osobitného predpisu125) o platení dane sa použijú aj na preddavkovo platenú daň podľa § 21 ods. 4.“.
100.
V § 52 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „V prípade, ak dividendy neboli vyplatené, poukázané alebo pripísané do termínu najneskoršieho dňa ich splatnosti podľa osobitného predpisu,132a) považuje sa za deň pripísania úhrady v prospech daňovníka tento najneskorší termín splatnosti. Za podiely na zisku alebo výnosy z akcií sa na účely tohto zákona nepovažujú sumy použité zo zisku po zdanení na zvýšenie vkladu spoločníka z majetku prevyšujúceho základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti. Pri znížení základného imania a následnej výplate takto použitého zisku sa zrazí daň podľa sadzby uvedenej v § 36 ods. 2 písm. c), pričom ako prvé sú na účely tohto zákona zdaňované vklady uskutočnené z majetku spoločnosti, ktorý prevyšoval základné imanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 132a znie:
„132a)
§ 178 ods. 6 Obchodného zákonníka.“.
101.
V § 53 odsek 3 znie:
„(3)
Preddavok na daň vo výške podľa sadzby dane uvedenej v § 21 ods. 1 zrazí platiteľ dane zo zdaniteľných príjmov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá, osobitnou sadzbou dane a z platieb uhrádzaných na účely ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným Ministerstvom financií Slovenskej republiky uhrádzaných osobe s bydliskom alebo so sídlom na území so zvýhodneným daňovým režimom.“.
102.
V § 53 odsek 5 znie:
„(5)
Ak je daň zabezpečená platením preddavkov na daň podľa § 40 alebo 50, preddavok na daň podľa odseku 2 sa nebude zrážať, ak správca dane nerozhodne inak.“.
103.
V § 55 sa vypúšťa odsek 8.
104.
Doterajší text § 57 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže
a)
vo vzťahu k zahraničiu vykonávať opatrenia k spôsobu započítavania dane zaplatenej v zahraničí a opatrenia zabezpečujúce jednotný spôsob aplikácie ustanovení zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov; toto opatrenie uverejňuje vo svojom publikačnom orgáne a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia o jeho vydaní,
b)
ustanoviť na účely tohto zákona všeobecne záväzným právnym predpisom postup daňovníka pri prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak a podrobnosti k ustanoveniam tohto zákona,
c)
ustanoviť úrok za neplatenie dane alebo preddavkov na daň všeobecne záväzným právnym predpisom najneskôr posledný deň pred začatím zdaňovacieho obdobia, od ktorého sa úrok bude vypočítavať, najviac do výšky 140 % diskontnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska.“.
105.
V § 58b ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Podmienky uvedené v § 35a ods. 11 sa použijú na daňovníkov vzniknutých po 1. januári 2002.“.
106.
Za § 58b sa vkladá § 58c, ktorý znie:
㤠58c
(1)
Na daňové povinnosti za rok 2001 a ostatné predchádzajúce roky sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Ustanovenie § 4 ods. 2 písm. d) týkajúce sa oslobodenia plnení poskytnutých v cudzej mene zamestnancom19a) plniacim úlohy mimo územia Slovenskej republiky v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov a vojenských misií medzinárodných organizácií sa použije aj na plnenia, na ktoré vznikol nárok do účinnosti tohto zákona, ak neboli do účinnosti tohto zákona vyplatené.
(3)
Ustanovenia § 21 ods. 4 o minimálnej výške preddavkovo platenej dane sa použijú počnúc zdaňovacím obdobím roku 2002.
(4)
Ustanovenie § 23 ods. 3 písm. c) sa vzťahuje na daňovú povinnosť vypočítanú v daňovom priznaní, ktorého termín podania je po 1. januári 2002.
(5)
Nehmotný majetok odpisovaný k 31. decembru 2002, ktorého nadobúdacia (vstupná) cena bola 50 000 Sk a menej, odpisuje daňovník ďalej v súlade s osobitným predpisom alebo jeho zostatkovú cenu zahrnie celkom do výdavkov (nákladov) roku 2003.
(6)
Hmotný majetok odpisovaný k 31. decembru 2002, ktorého nadobúdacia (vstupná) cena bola 30 000 Sk a menej, odpisuje daňovník ďalej spôsobom zvoleným pri zaradení do užívania podľa § 31 alebo 32 alebo jeho zostatkovú cenu môže jednorazovo zahrnúť do výdavkov (základu dane) v roku 2003.
(7)
Rozdiely vzniknuté k 31. decembru 1999 medzi zostatkovou cenou opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku podľa prílohy č. 2 a jej zostatkovou hodnotou v účtovníctve sa podľa aktívneho alebo pasívneho charakteru zahrnú do výdavkov alebo príjmov daňovníka najneskôr do konca roku 2004.
(8)
Ustanovenie § 52 ods. 1 o najneskoršom termíne zdanenia dividend, keď sa za termín vyplatenia, poukázania alebo pripísania považuje deň splatnosti podľa osobitného predpisu,132a) sa použije na dividendy, ktoré mali byť podľa tohto osobitného predpisu splatné po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(9)
Notár môže na zdaňovacie obdobie 2001 osvedčiť splnenie podmienok podľa § 48 ods. 5 do 31. januára 2002. Komora zverejní zoznam prijímateľov podľa § 48 ods. 6 v zdaňovacom období 2001 do 15. februára 2002. Podmienka podľa § 48 ods. 5 písm. e) sa pre zdaňovaie oddobie 2001 považuje za splnenú, ak prijímateľ je uvedený v centrálnom registri prijímateľov vedenom komorou podľa osobitného predpisu131g) k 15. januáru 2002.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. a zákona č. 397/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 29 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Komora vedie Centrálny informačný systém a zodpovedá za jeho plynulú a bezpečnú prevádzku. Centrálny informačný systém pozostáva z technického vybavenia a programového vybavenia slúžiaceho na elektronické zhromažďovanie, spracovávanie, uchovávanie, vyhľadávanie a prenos dát súvisiacich s notárskou činnosťou. Súčasťou Centrálneho informačného systému sú notárske centrálne registre, ktorých vedenie je komore zverené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2a) Do Centrálneho informačného systému má prístup každý notár a iné osoby, ak to ustanoví osobitný predpis. Komore za prístup do Centrálneho informačného systému patrí odmena a náhrada hotových výdavkov. Maximálnu výšku odmeny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad § 48 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 561/2001 Z. z.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
2.
V § 30 ods. 4 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová: „a sadzobník odmien a náhrad výdavkov za prístup do Centrálneho informačného systému,“.
3.
V štvrtej časti sa za štvrtý diel vkladá nový piaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„PIATY DIEL
NOTÁRSKE CENTRÁLNE REGISTRE
§ 73a
(1)
Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje.
(2)
Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.
§ 73b
(1)
Pri zápise do registra určených právnických osôb postupuje notár podľa osobitného predpisu.2a)
(2)
O vykonaní zápisu vydá notár žiadateľovi osvedčenie (§ 64).“.
V štvrtej časti sa doterajší piaty diel označuje ako šiesty diel.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I šesťdesiateho prvého, šesťdesiateho tretieho, šesťdesiateho štvrtého a šesťdesiateho siedmeho až sedemdesiateho prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.