561/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

561
ZÁKON
zo 4. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. a zákona č. 397/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 29 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Komora vedie Centrálny informačný systém a zodpovedá za jeho plynulú a bezpečnú prevádzku. Centrálny informačný systém pozostáva z technického vybavenia a programového vybavenia slúžiaceho na elektronické zhromažďovanie, spracovávanie, uchovávanie, vyhľadávanie a prenos dát súvisiacich s notárskou činnosťou. Súčasťou Centrálneho informačného systému sú notárske centrálne registre, ktorých vedenie je komore zverené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2a) Do Centrálneho informačného systému má prístup každý notár a iné osoby, ak to ustanoví osobitný predpis. Komore za prístup do Centrálneho informačného systému patrí odmena a náhrada hotových výdavkov. Maximálnu výšku odmeny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad § 48 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 561/2001 Z. z.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
2.
V § 30 ods. 4 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová: „a sadzobník odmien a náhrad výdavkov za prístup do Centrálneho informačného systému,“.
3.
V štvrtej časti sa za štvrtý diel vkladá nový piaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„PIATY DIEL
NOTÁRSKE CENTRÁLNE REGISTRE
§ 73a
(1)
Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje.
(2)
Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.
§ 73b
(1)
Pri zápise do registra určených právnických osôb postupuje notár podľa osobitného predpisu.2a)
(2)
O vykonaní zápisu vydá notár žiadateľovi osvedčenie (§ 64).“.
V štvrtej časti sa doterajší piaty diel označuje ako šiesty diel.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I šesťdesiateho prvého, šesťdesiateho tretieho, šesťdesiateho štvrtého a šesťdesiateho siedmeho až sedemdesiateho prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.