560/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

560
ZÁKON
z 29. novembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „a na ďalšie účely podľa tohto zákona“.
2.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Prostriedky fondu možno použiť len na účely podľa § 4.“.
3.
V § 1 ods. 3 sa slová „v Mochovciach“ nahrádzajú slovami „v Bratislave“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slovo „vlastníkov“ nahrádza slovom „prevádzkovateľov“.
5.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je povinný zaplatiť príspevok do fondu v sume 350 000 Sk ročne za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu jadrového zariadenia a 6,8 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej v jadrovom zariadení ročne. Podrobnosti o spôsobe výpočtu príspevku do fondu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
6.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Použitie prostriedkov fondu
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky,
b)
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom4a) a rádioaktívnymi odpadmi4b) po skončení prevádzky jadrového zariadenia,
c)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, vrátane rádioaktívnych odpadov a jadrových materiálov pochádzajúcich z náhodných záchytov alebo z trestnej činnosti, ktorých pôvodca nie je podľa vyjadrenia vyšetrovateľa Policajného zboru alebo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky známy,4c)
d)
kúpu pozemkov na zriadenie úložiska vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov,
e)
výskum a vývoj v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po skončení prevádzky jadrového zariadenia,
f)
vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov vrátane monitorovania po uzatvorení týchto úložísk,
g)
výdavky súvisiace s činnosťou fondu do 0,3 % ročných príjmov fondu,
h)
príspevky na ochranu života a zdravia obyvateľov v pásmach ohrozenia jadrovým zariadením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 4b a 4c znejú:
„4a)
§ 18 ods. 2 zákona č. 130/1998 Z. z.
4b)
§ 17 ods. 2 zákona č.130/1998 Z. z.
4c)
§ 17f ods. 2 písm. p) a § 17r ods.10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 470/2000 Z. z.
§ 17 ods. 9 a 10 zákona č. 130/1998 Z. z.“.
7.
V § 5 ods. 2 sa slovo „vlastníkovi“ nahrádza slovom „prevádzkovateľovi“ a vypúšťajú sa slová „a obci v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením“.
8.
V § 5 sa odsek 7 dopĺňa druhou vetou, ktorá znie:
„Evidencia, plánovanie tvorby a použitie prostriedkov fondu sa vykonávajú pre každé jadrové zariadenie osobitne.“.
9.
V § 5 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Minister najmenej jedenkrát ročne zverejňuje vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky správu o hospodárení fondu.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 339/2000 Z. z., zákona č. 58/2001 Z. z. a zákona č. 223/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia, ak sa zastavané územie obce alebo jeho časť nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením (ďalej len „oblasť ohrozenia“).“.
2.
Za § 10d sa vkladá § 10e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10e
Poplatok za jadrové zariadenie
(1)
Poplatok sa platí za umiestnenie jadrového zariadenia, ak sa zastavané územie obce alebo jeho časť (ďalej len „zastavané územie“) nachádza v oblasti ohrozenia. Poplatok platí prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
(2)
Základná sadzba poplatku je najviac 0,04 Sk za m2 územia obce, ktorej zastavané územie sa nachádza v oblasti ohrozenia.
(3)
Upravená sadzba poplatku obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom 5-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia, je trojnásobok základnej sadzby poplatku podľa odseku 2.
(4)
Upravená sadzba poplatku obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom 10-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia, je rovnaká ako základná sadzba poplatku podľa odseku 2.
(5)
Upravená sadzba poplatku obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom 30-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia v Jaslovských Bohuniciach alebo 20-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia v Mochovciach, je polovica základnej sadzby poplatku podľa odseku 2.
(6)
Obec, ktorej zastavané územie sa nachádza v oblasti ohrozenia, vyrubí prevádzkovateľovi jadrového zariadenia ročný poplatok do 30 dní po skončení kalendárneho roka.
(7)
Výnos z poplatku sa použije len na ochranu života a zdravia obyvateľov a na ochranu a rozvoj životného prostredia obce.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.