556/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

556
ZÁKON
z 29. novembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 504/2001 Z. z. a zákona č. 505/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 29 znie:
㤠29
Absolvent školy podľa tohto zákona je občan počas dvoch rokov od skončenia sústavnej prípravy na povolanie.“.
2.
V § 35 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
posúdenie osobných predpokladov, schopností a zručností občana vrátane vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie u zamestnávateľa za podmienok dohodnutých medzi okresným úradom práce a absolventom školy a za podmienok dohodnutých medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom podľa § 90b,
b)
poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich najmä so zdravotnými a s kvalifikačnými požiadavkami na pracovné miesta a na vykonávanie absolventskej praxe.“.
3.
V § 35 odsek 4 znie:
„(4)
Poradenstvo poskytujú okresné úrady práce so zreteľom na zladenie záujmov občanov a so zreteľom na situáciu na trhu práce s požiadavkami na obsadenie voľného pracovného miesta, na vykonávanie určitého zamestnania a na vykonávanie absolventskej praxe.“.
4.
V § 36 písm. a) sa za slovo „rekvalifikácie“ vkladajú slová „vykonávania absolventskej praxe,“.
5.
V § 36 písm. b) sa v prvej vete za slovom „zamestnania“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo vykonávania absolventskej praxe“.
6.
V § 36 písm. b) sa v druhej vete na konci pripájajú tieto slová: „alebo v prípade nedostatku praktických skúseností“.
7.
V § 39 odsek 4 znie:
„(4)
Evidovaný nezamestnaný je povinný pri sprostredkovaní zamestnania, pri rekvalifikácii alebo pri vykonávaní absolventskej praxe spolupracovať s okresným úradom práce, ktorý poučí evidovaného nezamestnaného o jeho právach a povinnostiach a určí termíny, v ktorých je evidovaný nezamestnaný povinný dostaviť sa na okresný úrad práce.“.
8.
V § 40 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem štúdia organizovaného externou formou“.
9.
V § 41 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „odmietnutie vykonávania absolventskej praxe,“.
10.
V § 41 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „neskončenie vykonávania absolventskej praxe,“.
11.
V § 79 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
absolventská prax,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
12.
Za § 90a sa vkladá § 90b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠90b
Absolventská prax
(1)
Absolventská prax podľa tohto zákona je získanie praktických skúseností vykonávaním pracovných činností zodpovedajúcich dosiahnutému stupňu vzdelania v absolvovanom študijnom odbore alebo v učebnom odbore evidovaným nezamestnaným absolventom školy, alebo v príbuznom študijnom odbore alebo v učebnom odbore vrátane postupného prispôsobovania sa požadovanému pracovnému výkonu u zamestnávateľa.
(2)
Absolventská prax sa vykonáva na základe písomnej dohody o absolventskej praxi uzatvorenej medzi absolventom školy a okresným úradom práce a písomnej dohody uzatvorenej medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom.
(3)
Absolventská prax sa vykonáva najviac osem mesiacov pri štvorhodinovom dennom pracovnom čase. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.
(4)
Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje okresný úrad práce absolventovi školy paušálny príspevok vo výške 500 Sk mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s výkonom absolventskej praxe. Okresný úrad práce poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe, ak absolvent školy uzatvorí zmluvu o úrazovom poistení podľa odseku 8 písm. g).
(5)
Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní. Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe.
(6)
Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny.
(7)
Zamestnávateľovi, u ktorého absolvent školy vykonáva absolventskú prax, poskytuje okresný úrad práce paušálny príspevok vo výške 1 000 Sk mesačne na úhradu jeho nevyhnutných výdavkov súvisiacich s vykonávaním absolventskej praxe jedným absolventom školy.
(8)
Dohoda medzi okresným úradom práce a absolventom školy uzatvorená podľa odseku 2 obsahuje najmä
a)
záväzok okresného úradu práce zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,
b)
záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého okresným úradom práce,
c)
začiatok a dobu vykonávania absolventskej praxe,
d)
druh vykonávaných pracovných činností počas absolventskej praxe,
e)
záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
f)
záväzok absolventa školy uhradiť okresnému úradu práce náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,
g)
záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe,
h)
záväzok okresného úradu práce uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 4 do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.
(9)
Dohoda medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom uzatvorená podľa odseku 7 obsahuje najmä
a)
záväzok zamestnávateľa utvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
b)
druh vykonávaných pracovných činností počas absolventskej praxe,
c)
záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
d)
záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca okresnému úradu práce,
e)
záväzok zamestnávateľa oznámiť okresnému úradu práce neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,
f)
záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom okresného úradu práce umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody,
g)
záväzok okresného úradu práce pravidelne mesačne poukazovať zamestnávateľovi na jeho účet paušálny príspevok podľa odseku 7 do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.“.
13.
§ 91a vrátane nadpisu znie:
㤠91a
Dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto pre dlhodobo nezamestnaného
(1)
Dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto pre dlhodobo nezamestnaného podľa tohto zákona je každé pracovné miesto, na ktoré je evidovaný nezamestnaný prijatý do pracovného pomeru na určitú dobu na základe písomnej dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom, ktorým môže byť
a)
obec,13aa)
b)
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia zriadená obcou,13ba)
c)
občianske združenie,13c)
d)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,13d)
e)
nadácia13e) vykonávajúca verejnoprospešnú činnosť,
f)
neinvestičný fond13f) vykonávajúci verejnoprospešnú činnosť,
g)
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia poskytujúce sociálne služby,13g)
h)
zariadenie sociálnych služieb,13h)
i)
štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť13i) a nimi zriadená organizácia,13j)
j)
Slovenský Červený kríž,
k)
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave,
l)
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči,
m)
zariadenie zriadené podľa § 16 ods. 2 písm. i),
n)
profesijná komora,13k)
o)
škola13l) a školské zariadenie,13m)
p)
zdravotnícke zariadenie,13n)
r)
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v oblasti kultúry,13ba)
s)
fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca činnosť v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
t)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti sú zemné práce pre odvetvia dopravy, pôšt a telekomunikácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu, pary a teplej vody, vody a v odvetví čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienických a podobných činností,13o) odstraňovanie následkov povodní, ak sa tieto práce vykonávajú vo verejnom záujme.
(2)
Ustanoveniami odseku 1 nie sú dotknuté osobitné predpisy.13p)
(3)
Pracovný pomer na určitú dobu na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť.13q)
(4)
Zamestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného nemôže zamestnávateľ dočasne prideliť na výkon práce inému zamestnávateľovi.
(5)
Na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto pre dlhodobo nezamestnaného možno prijať občana, ktorý v posledných dvoch rokoch pred prijatím na toto pracovné miesto bol vedený v evidencii nezamestnaných v úhrne najmenej 12 mesiacov; pri opätovnom prijatí občana na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto pre dlhodobo nezamestnaného sa táto podmienka považuje za splnenú, ak je občan vedený v evidencii nezamestnaných v úhrne najmenej šesť mesiacov.
(6)
Zamestnávateľ je povinný viesť denne evidenciu o druhu práce a mieste výkonu práce občanov zamestnaných na dohodnutých verejnoprospešných pracovných miestach pre dlhodobo nezamestnaných; kópiu tejto evidencie zamestnávateľ priloží príslušnému okresnému úradu práce ako súčasť dokladov zamestnávateľa, na ktorých základe okresný úrad práce poskytuje zamestnávateľovi príspevok podľa odseku 7.
(7)
Okresný úrad práce poskytuje zamestnávateľovi z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu príspevok na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného najviac vo výške mesačnej minimálnej mzdy platnej k poslednému dňu mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje, a príspevok na úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie platených zamestnávateľom vo výške určenej osobitnými predpismi.13r) Pri uzatvorení pracovného pomeru na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, okresný úrad práce poskytuje príspevok na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému týždennému pracovnému času a príspevok na úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpečenie platených zamestnávateľom vo výške určenej osobitnými predpismi.13r)
(8)
Dohoda uzatvorená medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom obsahuje najmä
a)
počet dlhodobo nezamestnaných, ktorých prijme zamestnávateľ do pracovného pomeru, a ich kvalifikačnú štruktúru,
b)
deň vzniku pracovného pomeru, čas trvania pracovného pomeru a druh verejnoprospešnej práce,
c)
výšku príspevku a spôsob jeho poskytnutia,
d)
záväzok okresného úradu práce, že bude zamestnávateľovi podľa odseku 7 poskytovať príspevok mesačne, a to najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom vrátane dennej evidencie o druhu práce a mieste výkonu práce občanov zamestnaných na dohodnutých verejnoprospešných pracovných miestach pre dlhodobo nezamestnaných,
e)
záväzok zamestnávateľa, že okresnému úradu práce oznámi každé skončenie pracovného pomeru dohodnutého podľa odseku 1, a to najneskôr do piatich dní od jeho skončenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa až 13r znejú:
„13aa)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
13ba)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
13c)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
13d)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
13e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
13f)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
13g)
§ 68 písm. a) tretí, štvrtý a piaty bod zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
13h)
Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13i)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
13j)
§ 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 308/1991 Zb.
13k)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov.
13l)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
13m)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
13n)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
13o)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z.
13p)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
13q)
§ 30 ods. 2 Zákonníka práce.
13r)
§ 12 ods. 4 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 4 a 5 a § 16 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 113 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak zamestnávateľ zamestnáva občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím a táto povinnosť mu podľa odseku 1 písm. d) druhého bodu nevznikla, do počtu zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu, započítavajú sa aj zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím.
(3)
Do počtu zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu sa započítavajú aj zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím v počte, ktorý prevyšuje počet zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať podľa odseku 1 písm. d) druhého bodu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.