555/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

555
ZÁKON
zo 4. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z., zákona č. 60/1999 Z. z., zákona č. 153/1999 Z. z., zákona č. 342/1999 Z. z., zákona č. 246/2000 Z. z. a zákona č. 524/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
plnenie za odplatu poskytované Slovenskou televíziou alebo Slovenským rozhlasom, ktoré sú zriadené osobitným predpisom.35)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.“.
3.
Príloha č. 1 sa v časti Služby (klasifikácia produkcie) dopĺňa týmito položkami:
„64.20.21 – Služby spojené s televíznym vysielaním a prenosom televízneho signálu
64.20.22 – Služby spojené s rozhlasovým vysielaním a prenosom rozhlasového signálu“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.