540/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.06.2018 do 04.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

540
ZÁKON
z 29. novembra 2001
o štátnej štatistike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky získavania štatistických údajov a štatistických informácií potrebných na posudzovanie sociálno-ekonomického vývoja, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov, zabezpečovanie porovnateľnosti štatistických informácií a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti štátnej štatistiky, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a)
štátnou štatistikou sú systematické a plánovité činnosti vykonávané vo verejnom záujme, ktorých predmetom je získavanie, spracúvanie, šírenie, poskytovanie a hodnotenie údajov o javoch hromadnej povahy, zabezpečovanie ich porovnateľnosti na posudzovanie sociálno-ekonomického vývoja Slovenskej republiky a jeho ekologických súvislostí; ich súčasťou je aj zabezpečovanie medzinárodnej porovnateľnosti štatistických údajov,
b)
spravodajskou jednotkou je každý, od koho sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania podľa tohto zákona,
c)
spravodajskou povinnosťou je povinnosť spravodajskej jednotky poskytnúť bezplatne, úplne, správne, pravdivo a v ustanovených termínoch údaje požadované štátnym štatistickým zisťovaním (ďalej len „štatistické zisťovanie“), uvedeným v programe štátnych štatistických zisťovaní,
d)
štatistickým zisťovaním je získavanie údajov od spravodajských jednotiek na štatistické účely podľa tohto zákona,
e)
štatistickým údajom je údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach získaný štatistickým zisťovaním alebo z administratívnych zdrojov na štatistické účely podľa tohto zákona,
f)
dôverným štatistickým údajom je štatistický údaj, ktorý umožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky, pričom
1.
za priamu identifikáciu sa považuje jednoznačná identifikácia spravodajskej jednotky, najmä podľa názvu, obchodného mena, adresy sídla, identifikačného čísla organizácie1c) (ďalej len „identifikačné číslo“), podľa osobných údajov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,1d) podľa iného verejne dostupného identifikátora alebo podľa kombinácie týchto údajov,
2.
za nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky s využitím iných štatistických údajov, ako sú uvedené v prvom bode,
g)
dôverným štatistickým údajom na vedecké účely je štatistický údaj, ktorý neumožňuje priamu identifikáciu spravodajskej jednotky a je modifikovaný v miere nevyhnutnej na minimalizáciu rizika nepriamej identifikácie spravodajskej jednotky, ktorej sa týka,
h)
štatistickou informáciou je informácia sociálnoekonomického, technického alebo ekologického charakteru, ktorá vznikla sumarizáciou dôverných štatistických údajov, ktorá neumožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky,
i)
štatistickým účelom je použitie štatistických údajov na číselný, slovný alebo grafický popis hromadných javov a procesov v spoločnosti, hospodárstve a v životnom prostredí prostredníctvom štatistických informácií obsahujúcich informácie o celku alebo o jeho častiach,
j)
štatistickým číselníkom je zoznam číselných kódov a k nim priradených slovne vyjadrených významov,
k)
štatistickou klasifikáciou je usporiadaná množina prvkov podľa klasifikačných kritérií,
l)
administratívnym zdrojom sú údaje z registrov a iné súbory informácií, ktoré sú potrebné pre štátnu štatistiku a ktoré získali, zhromaždili, spracovali alebo uchovali orgány verejnej moci, alebo verejnoprávne inštitúcie a právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov,1)
m)
program štátnych štatistických zisťovaní určuje účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania, vecnú a obsahovú charakteristiku, štatistické ukazovatele, vymedzenie spravodajských jednotiek, periodicitu a lehoty na poskytovanie štatistických údajov; ustanovuje, ktorý orgán vykonáva štatistické zisťovania a zabezpečuje jeho spracovanie.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY
§ 3
Základné princípy štátnej štatistiky
(1)
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvá“) a nimi zriadené organizácie a iné orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov1a) (ďalej len „štátne organizácie“) sa pri výkone štátnej štatistiky a pri realizácii programu štátnych štatistických zisťovaní riadia týmto zákonom, osobitnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, uplatňujú odborné hľadiská, požiadavky na praktické využitie a profesionálnu etiku, pričom používajú vedecké metódy štatistickej práce.
(2)
Úrad, ministerstvá a štátne organizácie sú nezávislé a nestranné pri získavaní, spracúvaní, šírení a vyhodnocovaní štatistických informácií, dbajú na efektívnosť nákladov a zachovávanie dôvery verejnosti a riadia sa princípmi spoľahlivosti, objektivity, prehľadnosti, otvorenosti a ochrany dôverných štatistických údajov.
(3)
Úrad rešpektuje právo občanov na verejné informácie z oblasti štátnej štatistiky pri dodržiavaní vyváženého vzťahu medzi nákladmi a štatistickým zaťažením na jednej strane a prínosom na druhej strane.
§ 4
Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku
(1)
Úlohy štátnej štatistiky vykonáva úrad.
(2)
Za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom môžu úlohy štátnej štatistiky vykonávať aj ministerstvá a štátne organizácie.
(3)
Národný štatistický systém Slovenskej republiky (ďalej len "národný štatistický systém") tvoria úrad a ministerstvá, ktoré vykonávajú Európsky štatistický program alebo program štátnych štatistických zisťovaní.
(4)
Úrad vedie a na svojom webovom sídle zverejní a aktualizuje zoznam orgánov tvoriacich národný štatistický systém.
§ 5
Úrad
(1)
Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky, je kontaktné miesto pre Európsku komisiu v rámci európskeho štatistického systému1b) a koordinátorom národného štatistického systému.
(2)
Sídlom úradu je Bratislava. Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále alebo dočasné pracoviská.
Predseda úradu
§ 6
(1)
Na čele úradu je predseda úradu. Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu.
(2)
Predsedu úradu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov.
(3)
Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky nevymenuje nového predsedu.
(4)
Tú istú osobu možno vymenovať za predsedu úradu najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.
(5)
Funkcia predsedu je nezlučiteľná s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku.
(6)
Obmedzenia ustanovené v odseku 4 sa nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, literárnej a umeleckej činnosti.
§ 7
(1)
Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia (§ 6 ods. 2), pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 3),
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie zaniká odo dňa doručenia oznámenia predsedu úradu o vzdaní sa jeho funkcie prezidentovi Slovenskej republiky,
c)
odvolaním z funkcie alebo
d)
smrťou.
(2)
Prezident Slovenskej republiky predsedu úradu odvolá [§ 7 ods. 1 písm. c)], len ak
a)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie alebo neodstránil dôvody nezlučiteľnosti výkonu funkcie do troch mesiacov od začatia výkonu funkcie podľa § 6,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
(3)
Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu.
Pôsobnosť úradu
§ 8
Úrad
a)
vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej štatistiky,
b)
určuje metodiku štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných úradom, zhromažďuje a spracúva štatistické údaje,
c)
zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program štátnych štatistických zisťovaní a sleduje jeho plnenie,
d)
zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami charakteristiky štatistických zisťovaní a určuje spôsob získavania štatistických údajov na účely štátnej štatistiky,
e)
organizuje a zabezpečuje projektovú a programovú prípravu spracúvania štatistických zisťovaní a určuje spôsob zberu a technológie spracúvania štatistických údajov pre štatistické zisťovania vykonávané úradom,
f)
riadi, usmerňuje a dohliada na zber a spracovanie štatistických údajov na vnútroštátnej úrovni, aby sa získavanie údajov a informácií pri zabezpečovaní štatistických zisťovaní a pri získavaní štatistických údajov a štatistických informácií ministerstvami a štátnymi organizáciami vykonávalo hospodárne a bez duplicity,
g)
poskytuje na základe písomnej žiadosti metodickú pomoc subjektom uvedeným v § 13 ods. 1 na výkon štátnej štatistiky alebo európskej štatistiky,
h)
určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty,
i)
vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
j)
určuje spôsob tvorby, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla,
k)
zúčastňuje sa v rámci svojej pôsobnosti na príprave a plnení medzinárodných zmlúv a dohôd o spolupráci, ktoré uzatvára Slovenská republika, a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných orgánoch a organizáciách v oblasti štátnej štatistiky,
l)
vypracúva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja Slovenskej republiky ako celku a jej jednotlivých častí,
m)
poskytuje štatistické informácie zahraničným subjektom a spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a organizáciami pri zavádzaní štandardov a klasifikácií v oblasti štatistiky,
n)
kontroluje dodržiavanie spravodajskej povinnosti v oblasti štátnej štatistiky a ukladá pokuty za jej porušenie,
o)
zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za Slovenskú republiku a za jednotlivé územné celky a správne celky, pravidelne informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytuje štatistické informácie a vydáva štatistické publikácie,
p)
plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
§ 9
Úrad zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb a referenda konaných podľa osobitných zákonov.2)
§ 10
Štatistická rada
(1)
Pri úrade sa zriaďuje Štatistická rada (ďalej len „rada“). Rada je stálym odborným poradným orgánom predsedu úradu pre oblasť štátnej štatistiky.
(2)
Rada pripravuje návrhy a odporúčania na tvorbu koncepcie štátnej štatistiky, prerokúva program štátnych štatistických zisťovaní a plní ďalšie úlohy podľa štatútu rady.
(3)
Predsedom rady je predseda úradu.
(4)
Členov rady vymenúva a odvoláva na návrh ministerstiev, štátnych organizácií a verejnoprávnych inštitúcií predseda úradu z odborníkov pôsobiacich v oblasti štatistickej teórie a štatistickej praxe.
(5)
Štatút a rokovací poriadok rady schvaľuje predseda úradu.
§ 11
Pôsobnosť ministerstiev a štátnych organizácií
(1)
Ministerstvá a štátne organizácie vykonávajú úlohy štátnej štatistiky v rozsahu, ktorý pre ne vyplýva z programu štátnych štatistických zisťovaní.
(2)
Ministerstvá a štátne organizácie môžu v rámci svojej pôsobnosti zhromažďovať údaje a vykonávať štatistické zisťovania aj mimo programu štátnych štatistických zisťovaní. Pri štatistických zisťovaniach konzultujú s úradom ich metodiku a používajú národné štatistické klasifikácie (ďalej len "klasifikácie") a národné štatistické číselníky (ďalej len "číselníky"), ak ich úrad informuje, že budú použité pre potreby štátnej štatistiky. Metodiku zhromažďovania údajov, ktoré úrad použije ako administratívne zdroje, konzultujú ministerstvá a štátne organizácie s úradom. Pri tvorbe európskej štatistiky sa ministerstvá a štátne organizácie riadia metodickými pokynmi úradu.
(3)
Zisťovanie a zhromažďovanie informácií a údajov vykonávané ministerstvami a štátnymi organizáciami podľa osobitných zákonov nie je súčasťou štátnej štatistiky.
§ 12
Program štátnych štatistických zisťovaní
(1)
Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje úrad v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie. Úrad vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou najneskôr 60 dní pred jeho účinnosťou.
(2)
Ministerstvá a štátne organizácie predložia úradu svoje požiadavky na štatistické zisťovania vykonávané úradom do 31. marca v roku pred účinnosťou zostavovaného programu štátnych štatistických zisťovaní.
(3)
Ministerstvá a štátne organizácie predložia úradu návrhy na vlastné krátkodobé štatistické zisťovania do 30. apríla v roku pred účinnosťou zostavovaného programu štátnych štatistických zisťovaní a návrhy na vlastné dlhodobé štatistické zisťovania do 31. júla v roku pred účinnosťou zostavovaného programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorých rozsah a obsah sú povinné vopred prerokovať s úradom.2a)
(4)
V rokoch, keď sa nový program štátnych štatistických zisťovaní nezostavuje, môže úrad na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe požiadaviek ministerstiev alebo štátnych organizácií vydať vyhláškou zmeny a doplnenia programu štátnych štatistických zisťovaní.
(5)
Program štátnych štatistických zisťovaní sa zostavuje tak, aby sa
a)
vykonávali len také zisťovania, ktoré sú zo spoločenského hľadiska dôležité a potrebné,
b)
štatistické zisťovania vykonávali hospodárne, bez duplicity a s účelným využitím administratívnych zdrojov,
c)
zabezpečilo získavanie údajov a informácií na kvalitnej a porovnateľnej úrovni.
(6)
V programe štátnych štatistických zisťovaní sa pri každom štatistickom zisťovaní uvádza
a)
účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania,
b)
vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania,
c)
vymedzenie spravodajských jednotiek,
d)
periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov,
e)
orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie.
(7)
Rozsah a využívanie administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky sa uvádza v osobitnej časti programu štátnych štatistických zisťovaní.
(8)
Úhradu nákladov na vykonanie štatistických zisťovaní, ktoré vykonávajú ministerstvá alebo štátne organizácie a sú zahrnuté do programu štátnych štatistických zisťovaní, sú povinné zabezpečiť vo svojich rozpočtoch ministerstvá a štátne organizácie, ktoré ich vykonávajú.
TRETIA ČASŤ
ZDROJE ÚDAJOV
§ 13
Využívanie údajov z administratívnych zdrojov
(1)
Na výkon štátnej štatistiky alebo európskej štatistiky ministerstvá, štátne organizácie, orgány územnej samosprávy a verejnoprávne inštitúcie poskytujú úradu na základe písomnej žiadosti údaje, ktoré získavajú, zhromažďujú, spracúvajú alebo uchovávajú pri výkone svojej činnosti podľa osobitných predpisov;3) údaje z národných zdravotných registrov, národných zdravotníckych administratívnych registrov, hlásení o zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve sa poskytujú v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3aa) Rovnakú povinnosť majú právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov.1) Požadované údaje a informácie sa poskytujú v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe. Tieto sú povinné požadované údaje úradu poskytnúť v ustanovenom termíne a bezplatne.
(2)
Subjekt uvedený v odseku 1, ktorý v dohodnutom rozsahu poskytuje úradu administratívny zdroj a tento už v nasledujúcom roku nevytvorí, informuje o tom neodkladne úrad. Rovnako informuje úrad aj pri zmene predtým dohodnutého rozsahu údajov v poskytovanom administratívnom zdroji.
(3)
Úrad môže požadovať najmä
a)
údaje o fyzických osobách ako daňovníkoch, ktorí v zdaňovanom období vykázali príjmy z podnikania alebo z vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti; o právnických osobách ako daňovníkoch, ktorí vykázali v zdaňovanom období príjmy z celej činnosti a nakladania so všetkým majetkom v tejto štruktúre:
1.
obchodný názov,
2.
identifikačné číslo,
3.
u právnickej osoby jej sídlo,
4.
u fyzickej osoby adresu trvalého pobytu a rodné číslo,
5.
dátum zaradenia do registra daňovníkov dane z príjmov,
6.
dátum vrátenia osvedčenia o registrácii na daň z príjmov,
7.
dátum poslednej aktualizácie záznamu o daňovníkovi v registri,
8.
číslo daňového úradu, do obvodu ktorého daňový subjekt patrí podľa sídla alebo trvalého pobytu,
b)
súhrnné údaje o príjmoch a súhrnné údaje o priznanej dani, zaplatenej dani, zníženiach základu dane a nevymožiteľných daňových nedoplatkoch podľa správcu dane, podľa druhu dane, v členení za fyzickú osobu ako občana, fyzickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť a právnickú osobu v tejto štruktúre:
1.
štátny rozpočet,
2.
rozpočet vyšších územných celkov,
3.
rozpočet obcí,
c)
údaje uvádzané v colnom vyhlásení v rozsahu potrebnom na zostavovanie štatistiky zahraničného obchodu, najmä druh tovaru, druh obchodu, colný režim, krajina určenia, krajina pôvodu, hmotnosť tovaru, množstvo v dodatkových merných jednotkách, štatistická hodnota tovaru, identifikačné číslo tuzemského vývozcu, dovozcu alebo deklaranta, obchodný názov, sídlo, údaje o vymeranom a zaplatenom cle, o vymeranej a zaplatenej dovoznej prirážke, o vymeraných a zaplatených ostatných dovozných poplatkoch a o nevymožiteľných colných nedoplatkoch,
d)
informácie o tarifných a sadzobných opatreniach uplatňovaných pri dovoze,
e)
údaje z nemocenského poistenia a z dôchodkového zabezpečenia, obchodný názov, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb trvalý pobyt a miesto podnikania, ak sa odlišuje od trvalého pobytu, identifikačné číslo platiteľa poistného, dátum prihlásenia a dátum odhlásenia z evidencie a počet poistencov,
f)
údaje z povinného zdravotného poistenia,3a) obchodný názov, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb trvalý pobyt a miesto podnikania, ak sa odlišuje od trvalého pobytu, identifikačné číslo platiteľa poistného, počet prihlásených zamestnancov, za ktorých platiteľ odvádza poistné,
g)
údaje zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti3b) a doplnkového dôchodkového sporenia, najmä údaje o počtoch poistencov a sporiteľov, platiteľoch poistného, počte a sume dávok a o poberateľoch dávok,
h)
údaje z evidencie sociálnych dávok a o poskytovaných sociálnych službách,3c) najmä údaje o poberateľoch dávok a o ich jednotlivých druhoch,
i)
údaje z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
j)
údaje a informácie z katastra nehnuteľností,
k)
iné údaje potrebné na výkon štátnej štatistiky, európskej štatistiky alebo na prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.
(4)
Orgány územnej samosprávy a právnické osoby nimi zriadené alebo založené na požiadanie úradu bezplatne poskytnú pre potreby miestnej štatistiky a regionálnej štatistiky údaje a informácie zo svojich informačných systémov v určenom termíne, rozsahu a štruktúre.
§ 14
Štatistické zisťovanie u fyzických osôb
V štatistických zisťovaniach, pri ktorých majú spravodajskú povinnosť fyzické osoby, sa môžu zisťovať údaje o
a)
mene a priezvisku, rodnom čísle, trvalom pobyte a štátnom občianstve,
b)
podnikateľskej činnosti,
c)
nehnuteľnostiach, ktoré fyzická osoba vlastní alebo ktoré má prenajaté, a o výnosoch z nich,
d)
výmere a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane tej, ktorá neslúži produkčným funkciám poľnohospodárstva,
e)
poľnohospodárskej činnosti, aj keď sa nevykonáva ako podnikateľská činnosť,
f)
technických prostriedkoch využívaných na poľnohospodársku činnosť,
g)
sociálnych a demografických charakteristikách fyzických osôb vrátane údajov o zmenách miesta, druhu a dĺžky ich pobytu,
h)
životnej úrovni,
i)
štruktúre príjmov a výdavkov domácností,
j)
úrovni bývania,
k)
štruktúre a objeme spotreby potravín,
l)
doplňujúcich funkciách trhu práce,
m)
spotrebe palív a energie v domácnostiach v ročnej a v dlhšej periodicite,
n)
informačných a komunikačných technológiách používaných v domácnostiach.3d)
§ 15
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
(1)
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „sčítanie obyvateľov“) je osobitným druhom štatistického zisťovania vykonávaným úradom, ktoré je súčasťou štátnej štatistiky a ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania upravuje osobitný predpis.4)
(2)
Na účely prípravy a vykonania sčítania obyvateľov úrad využíva aj údaje z administratívnych zdrojov podľa § 13.
§ 16
Poľnohospodárske súpisy
Poľnohospodárske súpisy vykonáva úrad alebo príslušné ministerstvo v súčinnosti s obcami. Obce zabezpečujú zber požadovaných údajov a informácií v písomnej podobe alebo elektronickej podobe na formulároch, ktoré im zašle orgán, ktorý súpis vykonáva alebo im oznámi, kde bude elektronický formulár na jeho webovom sídle prístupný; orgán vykonávajúci súpis uhrádza obciam oprávnené náklady, ktoré im v súvislosti s touto činnosťou vzniknú.
§ 17
Úlohy miestnej štátnej správy a územnej samosprávy v oblasti štátnej štatistiky
(1)
Orgány miestnej štátnej správy a orgány územnej samosprávy
a)
sústreďujú, spracúvajú a poskytujú úradu štatistické informácie nimi zistené u právnických osôb, ktoré založili alebo zriadili,
b)
spolupracujú s úradom pri príprave spracúvania výsledkov volieb a referenda,
c)
pripravujú a vykonávajú sčítanie obyvateľov, domov a bytov a postupujú pritom podľa pokynov a v súčinnosti s úradom v rozsahu a za podmienok uvedených v osobitnom zákone.
(2)
Orgány miestnej štátnej správy a orgány územnej samosprávy sú povinné spolupracovať v oblasti štátnej štatistiky s úradom, ministerstvami a štátnymi organizáciami vykonávajúcimi štatistické zisťovania.
§ 18
Spravodajské jednotky
(1)
Spravodajské jednotky, ktoré sú zaradené do štatistického zisťovania, majú právo byť informované o účele a rozsahu zisťovania, o opatreniach zabezpečujúcich ochranu údajov poskytnutých v rámci štatistického zisťovania a o svojich právach a povinnostiach.
(2)
Orgány zabezpečujúce výkon štátnej štatistiky sú povinné na vykonanie programom ustanovených štátnych štatistických zisťovaní bezplatne zaslať spravodajskej jednotke formuláre v písomnej podobe alebo spravodajskej jednotke oznámiť, kde je u nich na webovom sídle dostupná elektronická podoba formulára a poskytnúť spravodajskej jednotke potrebnú metodickú pomoc. Tieto orgány vytvoria na svojom webovom sídle prístup na podávanie elektronických formulárov. Podrobnosti o podávaní formulárov elektronickou formou zverejnia na svojom webovom sídle.
(3)
Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní ustanoveným spôsobom podľa odseku 5.
(4)
Na splnenie spravodajskej povinnosti a s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť úplnosti a pravdivosti poskytovaných štatistických údajov spravodajské jednotky v ustanovených termínoch vytvárajú potrebné predpoklady, predovšetkým vedením evidencie údajov požadovaných štatistickým zisťovaním.
(5)
Spravodajská jednotka poskytuje úradu údaje požadované na štatistické zisťovanie vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže povinnosť podľa odseku 3 splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v písomnej podobe. Na poskytovanie údajov prostredníctvom elektronických formulárov štatistických zisťovaní podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona.4a)
(6)
Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami ustanoví úrad vyhláškou.
(7)
Ak spravodajská jednotka nesplní svoju spravodajskú povinnosť, je príslušný orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie oprávnený vykonať zistenie potrebných štatistických údajov na jej náklady.
(8)
Spravodajská jednotka nemôže odmietnuť spravodajskú povinnosť podľa tohto zákona. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o dodržiavaní štátneho, služobného, bankového, daňového a obchodného tajomstva.5)
ŠTVRTÁ ČASŤ
NÁSTROJE POROVNATEĽNOSTI
§ 19
Klasifikácie a číselníky
(1)
Úrad v spolupráci s ministerstvami a štátnymi organizáciami vytvára klasifikácie a číselníky, zabezpečuje ich súlad s právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými normami a medzinárodnými štandardmi a zverejňuje ich na svojom webovom sídle.
(2)
Klasifikácie a číselníky vydáva úrad vyhláškou.
(3)
Klasifikácie a číselníky sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky pri poskytovaní údajov na štatistické zisťovanie, pri ich spracúvaní a v tých prípadoch, keď to ustanovuje osobitný predpis.6)
Štatistické registre
§ 20
(1)
Úrad vedie najmä tieto registre:
a)
register organizácií,6a)
b)
poľnohospodársky register,
c)
register ubytovacích zariadení,
d)
register sčítacích obvodov,
e)
register priestorových jednotiek,
f)
register subjektov zahraničného obchodu.6b)
(2)
Na vedenie registrov uvedených v odseku 1 môže úrad využívať údaje získané podľa § 13 alebo z iných evidencií.
(3)
Do registra organizácií sa zapisujú aj údaje o skupinách podnikov;6a) ak úrad o to požiada, je právnická osoba alebo podnikateľ povinný údaje potrebné na zápis skupiny podnikov poskytnúť.
§ 21
(1)
Úrad zapisuje právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov7) (ďalej len „podnikateľ“) do registra organizácií na základe údajov, ktoré získal podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.7a) Register je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom verejným zoznamom.
(2)
Do registra organizácií podľa odseku 1 sa zapisujú údaje podľa osobitných predpisov.7b)
(3)
Na aktualizáciu registra organizácií je úrad oprávnený požiadať právnickú osobu alebo podnikateľa, obec alebo vyšší územný celok o oznámenie údajov a informácií a tieto osoby sú povinné žiadosti úradu v určenom termíne vyhovieť.
(4)
Zmeny v evidencii právnických osôb zaradených vo verejnej správe podľa osobitných predpisov7b) je úrad povinný písomne oznamovať dotknutým právnickým osobám a Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 30 dní od vykonania tejto zmeny v registri organizácií.
(5)
Údaje uvedené v registri organizácií, okrem údajov uvedených v odseku 6, sú verejné údaje a možno ich poskytnúť každému, kto o ne požiada. Orgánom uvedeným v § 31 ods. 1, 2 a 5 sa tieto údaje poskytujú bezplatne, ostatným žiadateľom za odplatu.
(6)
Údaje o rodnom čísle, adrese trvalého pobytu a štátnej príslušnosti podnikateľa a o počte zamestnancov sú neverejné údaje. Možno ich poskytovať podľa osobitného predpisu.7c) Akékoľvek ďalšie poskytovanie týchto údajov musí výslovne schváliť úrad.
(7)
Skupinám podnikov vytvára úrad na účely ich evidencie v registri organizácií osobitnú identifikáciu; spôsob jej tvorby určuje úrad.
§ 22
V poľnohospodárskom registri sa evidujú údaje o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.8) Úrad môže podrobnosti o evidencii údajov, a to vrátane rozsahu činnosti podľa kritérií štatistického zisťovania, upraviť osobitným právnym predpisom.
§ 23
Do registra ubytovacích zariadení sa zapisujú údaje o ubytovacích zariadeniach, ktoré poskytujú prechodné ubytovanie osôb, a údaje o ekonomických subjektoch, ktoré ich prevádzkujú.
§ 24
V registri sčítacích obvodov sa evidujú sčítacie obvody z celého územia Slovenskej republiky, ktoré sú vytvorené podľa osobitného zákona.
§ 25
(1)
V registri priestorových jednotiek sa na účely priestorovej identifikácie štatistických údajov evidujú priestorové jednotky vo väzbe na územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky.
(2)
Údaje evidované v registri priestorových jednotiek sú verejné.
§ 25a
(1)
V registri subjektov zahraničného obchodu sa zapisujú všetky spravodajské jednotky uskutočňujúce obchod s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členskými štátmi Európskej únie a ďalšie subjekty uskutočňujúce obchod s tovarom medzi Slovenskou republikou a nečlenskými krajinami Európskej únie podľa osobitných predpisov.6b)
(2)
Údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členskými štátmi Európskej únie poskytujú spravodajské jednotky v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní v elektronickej podobe formou hlásení do systému Intrastat;6b) ochrana poskytnutých dôverných štatistických údajov o zahraničnom obchode v hláseniach sa riadi osobitným predpisom.7d)
(3)
Spravodajská jednotka, ktorej hodnota obchodu s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie prevýši hodnotu ustanovenú osobitným predpisom,7e) oznámi túto skutočnosť úradu najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.
§ 26
Registre uvedené v § 22, 24 a 25a sú neverejné.
§ 28
Identifikačné číslo priestorových jednotiek
Priestorové jednotky sa označujú identifikačným číslom, ktoré je počas existencie priestorových jednotiek nemenné. Novovzniknutej základnej územnej jednotke a územnotechnickej jednotke prideľuje identifikačné číslo úrad.
PIATA ČASŤ
ŠÍRENIE ŠTATISTICKÝCH INFORMÁCIÍ
Povinnosť mlčanlivosti a ochrana dôverných štatistických údajov
§ 29
(1)
Zamestnanci orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, starostovia obcí, predsedovia vyšších územných celkov a zamestnanci iných subjektov, ktoré zabezpečujú spracúvanie štatistických zisťovaní alebo zber údajov pre poľnohospodárske súpisy, alebo fyzické osoby vykonávajúce túto činnosť na základe zmlúv a dohôd, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných štatistických údajoch, s ktorými sa oboznámia. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, komu bol dôverný štatistický údaj poskytnutý na vedecké účely.
(2)
Poskytnutie alebo uverejnenie dôverného štatistického údaja za podmienok ustanovených týmto zákonom nie je porušením povinnosti mlčanlivosti.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného,9a) služobného9b) a štátnozamestnaneckého9c) pomeru alebo po skončení príslušných prác.
§ 30
(1)
Dôverné štatistické údaje sa nesmú bez súhlasu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré ich poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné než štatistické účely.
(2)
Súhlas podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a musí byť z neho zrejmé, o aký dôverný štatistický údaj ide a akým spôsobom sa má využiť.
(3)
Dôverné štatistické údaje možno poskytnúť Európskej komisii, Eurostatu, národným štatistickým úradom členských štátov Európskej únie, Európskej centrálnej banke a centrálnym bankám členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu9d) a medzinárodným orgánom a organizáciám iba vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak preberajúca strana zabezpečí aspoň takú ochranu údajov, aká je v Slovenskej republike.
(4)
Úrad alebo iný orgán tvoriaci národný štatistický systém môže poskytnúť dôverný štatistický údaj na vedecké účely na základe písomnej zmluvy uzatvorenej so žiadateľom, ktorý preukáže, že vykonáva vedeckú činnosť9f) a poskytnutý dôverný štatistický údaj využije iba v rámci výkonu tejto činnosti.
(5)
Za dôverné štatistické údaje sa nepovažujú údaje, ktoré sa nachádzajú vo všeobecne dostupných zdrojoch vytvorených v súlade s právnymi predpismi (napríklad adresáre, zoznamy, číselníky, registre), údaje, ktoré o sebe zverejnili spravodajské jednotky alebo ktoré sa dajú jednoduchým spôsobom zistiť, a údaje, ktoré vznikli sumarizáciou dostatočného počtu, najmenej troch dôverných štatistických údajov tak, že nemožno určiť, ktorých spravodajských jednotiek sa týkajú.
(6)
Úrad, ministerstvá a štátne organizácie sú povinné vykonať všetky opatrenia na ochranu dôverných štatistických údajov pred ich zneužitím, najmä prijať potrebné organizačné a technické opatrenia, a zabezpečiť, aby s týmito údajmi pracovali iba zamestnanci, ktorí boli písomne poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných štatistických údajoch.
§ 30a
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Ak je súčasťou dôverných štatistických údajov osobný údaj fyzickej osoby, úrad alebo iný orgán tvoriaci národný štatistický systém (ďalej len „povinná osoba“) postupuje pri jeho spracúvaní podľa osobitného predpisu,10) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom podľa osobitného predpisu,10a) povinná osoba poskytne dotknutej osobe len informáciu o účele spracúvania osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané povinnou osobou len na štatistický účel podľa tohto zákona a ak je možné túto informáciu poskytnúť bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
(3)
Ak dotknutá osoba uplatní právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu,10b) ktoré poskytla povinnej osobe v rámci štatistického zisťovania, povinná osoba vykoná opravu, len ak v čase doručenia oznámenia o uplatnení tohto práva nebol zber údajov v rámci príslušného štatistického zisťovania ukončený a ak je možné túto opravu vykonať bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
(4)
V prípade, ak bol osobný údaj poskytnutý úradu z administratívnych zdrojov, dotknutá osoba môže uplatniť právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu10b) len u osoby, ktorá osobný údaj poskytla úradu podľa § 13, o čom úrad dotknutú osobu informuje, ak je možné túto informáciu poskytnúť bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby. Úrad nevykonáva opravu takto poskytnutých osobných údajov v prípade uplatnenia práva podľa predchádzajúcej vety.
(5)
Ak dotknutá osoba uplatní právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa osobitného predpisu,10c) povinná osoba obmedzí spracúvanie týchto údajov dotknutej osoby len v rozsahu, v akom sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona. Obmedzenie spracúvania osobných údajov na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona u osoby, ktorá má povinnosť poskytnúť údaje z administratívnych zdrojov podľa § 13, nebráni tejto osobe plniť povinnosti podľa § 13.
(6)
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu10d) nemožno uplatniť, ak sú osobné údaje spracúvané povinnou osobou na štatistický účel podľa tohto zákona; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
§ 31
Poskytovanie štatistických informácií
(1)
Úrad poskytuje bezplatne štatistické informácie
a)
prezidentovi,
b)
Národnej rade,
c)
vláde,
d)
ministerstvám, Národnej banke Slovenska, právnickým osobám zriadeným zákonom ako verejnoprávne inštitúcie, Slovenskej informačnej službe, orgánom miestnej štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, ústredným orgánom odborových zväzov a zamestnávateľským zväzom a združeniam,
e)
Eurostatu,
v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite.
(2)
Ďalším medzinárodným orgánom a organizáciám sa poskytujú štatistické informácie bezplatne, ak ide o vzájomnú výmenu údajov alebo ak to určuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Inak sa pri poskytovaní štatistických informácií do zahraničia postupuje podľa odseku 4.
(3)
Okrem prípadov uvedených v odseku 1 a 2 je úrad oprávnený poskytovať štatistické informácie získané štatistickým zisťovaním za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi, a to každému, kto o ne požiada.
(4)
Medzinárodným orgánom a organizáciám poskytujú ministerstvá a štátne organizácie štatistické informácie zverejnené úradom. Ak ministerstvá alebo štátne organizácie poskytujú iné štatistické informácie, informujú o ich poskytnutí úrad.
(5)
Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku podľa § 4 si môžu navzájom bezplatne vymieňať štatistické informácie získané na základe programu štátnych štatistických zisťovaní.
Pokuty
§ 32
(1)
Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom možno uložiť pokutu do
a)
3 320 eur za nesplnenie spravodajskej povinnosti podľa § 18 ods. 3 alebo § 20 ods. 3 spravodajskou jednotkou,
b)
1 660 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 30 o poskytovaní dôverných štatistických údajov,
c)
665 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18 ods. 4 spravodajskou jednotkou alebo za porušenie povinnosti ustanovenej v § 27 ods. 3 a 8.
(2)
Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia spravodajskej povinnosti, okolnosti, za ktorých k porušeniu došlo, dĺžku porušovania, ako aj na následky pre štatistické zisťovanie.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia príslušná na jej uloženie porušenie povinnosti zistili, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(4)
Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)
(5)
Na uloženie pokuty je príslušný úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia, ktorá vykonáva štatistické zisťovanie a voči ktorej má spravodajská jednotka spravodajskú povinnosť.
(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 33
(1)
Porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 29 je priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 3 320 eur. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.
(2)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú obvodné úrady podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 34
(1)
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa zrušuje Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove a Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona z Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove a Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach na úrad.
(3)
Štatistické zisťovania schválené pred účinnosťou tohto zákona, ktoré sa dokončia alebo vykonajú po nadobudnutí jeho účinnosti, sa považujú za štatistické zisťovania schválené podľa tohto zákona. Identifikačné čísla pridelené pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za pridelené podľa tohto zákona.
§ 35
Ustanovenia tohto zákona o ochrane dôverných štatistických údajov sa vzťahujú aj na individuálne údaje získané zo štatistických zisťovaní pred dňom účinnosti tohto zákona.
§ 36
Zrušujú sa:
1.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z. a zákona č. 306/1999 Z. z.
2.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva.
3.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 243/1988 Zb. o štatistických zisťovaniach a účtovnom výkazníctve.
§ 36a
Zrušujú sa:
1.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky.
2.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov v znení opatrenia č. 402/1998 Z. z.
3.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky.
4.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 156/1980 Zb.
5.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 47/1985 Zb. o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov.
§ 37
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
1b)
Čl. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
1c)
§ 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1d)
§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda a zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
2a)
§ 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3a)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3aa)
§ 10 ods. 3 zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3b)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3c)
Napríklad zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3d)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 16/zv. 2; Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v platnom znení.
4)
Napríklad zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
5)
Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Napríklad zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 (Ú. v. EÚ L 61, 5. 3. 2008), Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 76, 30. 3. 1993) v platnom znení a Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6b)
Čl. 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16; Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), čl. 5 a 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1915/2005 z 24. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2005), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16. 6. 2009), nariadenie (ES) č. 223/2009, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 3 písm. m) a § 9 ods. 3 písm. s) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 Obchodného zákonníka.
7a)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
7b)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 177/2008.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 06. 2013).
7c)
Čl. 13 nariadenia (ES) č. 177/2008.
7d)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 638/2004.
7e)
Čl. 8 nariadenia (ES) č. 1982/2004.
8a)
§ 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).
9a)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
9b)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9d)
Čl. 21 nariadenia (ES) č. 223/2009.
9f)
Napríklad § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
10a)
§ 21 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
10b)
§ 22 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 16 nariadenia (EÚ) 2016/679.
10c)
§ 24 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 18 nariadenia (EÚ) 2016/679.
10d)
§ 27 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 21 nariadenia (EÚ) 2016/679.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.