529/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 10. decembra 2001,
ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 416/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Územné obvody matričných úradov sú ustanovené v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Ivan Šimko v. r.
Príloha k vyhláške č. 529/2001 Z. z.