Predpis bol zrušený predpisom 597/2003 Z. z.

506/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

506
ZÁKON
zo 7. novembra 2001
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje financovanie škôl, ktoré tvoria sústavu základných škôl a stredných škôl,1) a financovanie školských zariadení,2) ktoré sú zaradené do siete škôl alebo siete školských zariadení podľa osobitného predpisu,3) a financovanie stredísk praktického vyučovania,4) ktoré sú zaradené do zoznamu stredísk praktického vyučovania.5)
(2)
Právo na bezplatné vzdelanie štát zaručuje občanom v školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov6) (ďalej len „štátna škola“).
(3)
Štát utvára primerané možnosti na financovanie výchovy a vzdelávania
a)
v cirkevných školách a súkromných školách7) (ďalej len „neštátna škola“),
b)
v školách pre záujmové vzdelávanie,8) v strediskách praktického vyučovania zriadených podľa osobitných predpisov,9) v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu,10) v školských zariadeniach samosprávneho kraja11) a v obecných školských zariadeniach11) (ďalej len „verejné školské zariadenie“),
c)
v cirkevných školách pre záujmové vzdelávanie, v súkromných školách pre záujmové vzdelávanie, v cirkevných strediskách praktického vyučovania, v súkromných strediskách praktického vyučovania,12) v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach11) (ďalej len „neštátne školské zariadenie“).
(4)
V neštátnych školách a v neštátnych školských zariadeniach sa vzdelávanie môže poskytovať za úhradu.13)
(5)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.14)
(6)
Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, školy v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a školy v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
§ 2
Zdroje financovania štátnych škôl a verejných školských zariadení a neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení
(1)
Zdroje financovania štátnych škôl a verejných školských zariadení sú:
a)
prostriedky štátneho rozpočtu,15)
b)
prostriedky z rozpočtov obcí alebo prostriedky z rozpočtov samosprávnych krajov,16)
c)
prostriedky prijaté od iných fyzických osôb a právnických osôb za využitie priestorov škôl alebo školských zariadení v čase mimo výchovno-vzdelávacieho procesu,17)
d)
zisk z podnikateľskej činnosti,18)
e)
príspevky od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školských zariadeniach podľa osobitných predpisov,19)
f)
príspevky a dary od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
g)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.20)
(2)
Zdroje financovania neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení sú:
a)
príspevky zo štátneho rozpočtu,21)
b)
prostriedky z rozpočtov obcí alebo prostriedky z rozpočtov samosprávnych krajov,
c)
zisk z podnikateľskej činnosti,18)
d)
príspevky od zriaďovateľov,
e)
príspevky na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť; výšku príspevku na nasledujúci školský rok riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zverejní najneskôr do 15. mája a oznámi príslušnému orgánu štátnej správy,
f)
príspevky a dary od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
g)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.20)
Financovanie štátnych škôl a verejných školských zariadení z prostriedkov štátneho rozpočtu
§ 3
(1)
Štátnym školám a verejným školským zariadeniam, ktoré sú rozpočtové organizácie, sa zo štátneho rozpočtu poskytujú finančné prostriedky na
a)
bežné výdavky,
b)
kapitálové výdavky.
(2)
V rámci bežných výdavkov sa štátnym školám a verejným školským zariadeniam poskytujú finančné prostriedky na
a)
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú služby súvisiace s prevádzkovaním a rozvojom školy a školského zariadenia,
b)
poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce,22)
c)
tovar a ďalšie služby (prevádzkové náklady),
d)
výdavky podľa osobitných predpisov formou bežných transferov.23)
(3)
Počet pedagogických zamestnancov v štátnych školách a vo verejných školských zariadeniach, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces podľa učebných plánov a učebných osnov,24) ako aj počet ostatných zamestnancov, ktorí zabezpečujú služby súvisiace s prevádzkovaním a rozvojom v štátnych školách a vo verejných školských zariadeniach, sa určí normatívnym spôsobom.
(4)
Pri normatívnom spôsobe určovania počtu pedagogických zamestnancov v štátnych školách sa vychádza z počtu žiakov, tried alebo skupín, z počtu vyučovacích hodín týždenne v triede alebo skupine a z miery vyučovacej povinnosti.25) Pri normatívnom spôsobe určovania počtu pedagogických zamestnancov vo verejných školských zariadeniach sa vychádza z počtu žiakov, detí, chovancov (ďalej len „žiak“) a z povinnosti výchovnej práce.25) Pri normatívnom spôsobe určovania počtu ostatných zamestnancov sa vychádza najmä z druhu, typu a technického vybavenia štátnej školy alebo verejného školského zariadenia. Normatívny spôsob na určenie počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(5)
Štát ministerstvu, krajským úradom a okresným úradom poskytuje pre zamestnancov štátnych škôl a zamestnancov verejných školských zariadení finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, ktorých objem sa určí na základe počtu zamestnancov určených podľa normatívneho spôsobu a platového zaradenia zamestnancov podľa osobitných predpisov.26) Spôsob určovania objemu finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov štátnych škôl a zamestnancov verejných školských zariadení ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(6)
Štát poskytuje ministerstvu, krajským úradom, okresným úradom, obciam a samosprávnym krajom finančné prostriedky na tovar a ďalšie služby, ktoré pokrývajú výdavky štátnych škôl a verejných školských zariadení na energie a vodu (fixné výdavky) a na nájomné, a na výdavky určené podľa osobitných predpisov.27) Objem finančných prostriedkov na ostatné výdavky na tovar a ďalšie služby (variabilné výdavky) pre štátne školy a verejné školské zariadenia je závislý od zdrojových možností štátneho rozpočtu.
(7)
Štát poskytuje ministerstvu, krajským úradom, okresným úradom, obciam a samosprávnym krajom pre štátne školy a verejné školské zariadenia finančné prostriedky formou bežných transferov najmä na úhradu výdavkov podľa osobitných predpisov.23) Objem bežných transferov sa upravuje v priebehu rozpočtového roka na základe skutočnej potreby.
(8)
Štát poskytuje ministerstvu, krajským úradom, okresným úradom, obciam a samosprávnym krajom pre štátne školy a verejné školské zariadenia finančné prostriedky na kapitálové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.28)
§ 4
(1)
Štátnym školám a verejným školským zariadeniam, ktoré sú príspevkové organizácie, sa z rozpočtu kapitoly krajských úradov, z rozpočtov obcí a rozpočtov samosprávnych krajov poskytujú finančné prostriedky na
a)
bežné výdavky formou bežných transferov,
b)
kapitálové výdavky formou kapitálových transferov.
(2)
Štát poskytuje ministerstvu, krajským úradom a okresným úradom pre štátne školy a verejné školské zariadenia finančné prostriedky formou bežných transferov na úhradu platov pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a na úhradu platov ostatných zamestnancov, ktorí zabezpečujú služby súvisiace s prevádzkovaním a rozvojom školy a školského zariadenia, na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národnému úradu práce.
(3)
Štát poskytuje krajským úradom a okresným úradom, obciam a samosprávnym krajom pre štátne školy a verejné školské zariadenia finančné prostriedky formou bežných transferov na ďalšie výdavky, ktorých objem je závislý od zdrojových možností štátneho rozpočtu.
(4)
Počet pedagogických zamestnancov v štátnych školách a vo verejných školských zariadeniach, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces podľa učebných plánov a učebných osnov,23) ako aj počet ostatných zamestnancov v štátnych školách a vo verejných školských zariadeniach, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces a prevádzku podľa odseku 2, sa určuje rovnako ako v § 3 ods. 3 a 4 a objem finančných prostriedkov na úhradu platov pre uvedený počet zamestnancov sa určí rovnako ako v § 3 ods. 5.
(5)
Štát poskytuje krajským úradom a okresným úradom, obciam a samosprávnym krajom pre štátne školy a verejné školské zariadenia finančné prostriedky na kapitálové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu28) a v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.
(6)
Právnické osoby a fyzické osoby, pre ktoré sa žiaci pripravujú v stredných odborných učilištiach a v strediskách praktického vyučovania, môžu uhrádzať skutočné náklady na prípravu žiakov podľa vzájomne uzatvorených dohôd.
§ 5
Financovanie neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení z prostriedkov štátneho rozpočtu
(1)
Neštátnym školám a neštátnym školským zariadeniam sa zo štátneho rozpočtu poskytujú príspevky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania alebo na zabezpečenie ďalších činností vyplývajúcich z úloh a poslania školských zariadení.2) Príspevky sa poskytujú na žiaka. Výšku príspevku zverejní ministerstvo do 31. januára.
(2)
Podmienkou na pridelenie príspevku podľa odseku 1 na nasledujúci rozpočtový rok je vypracovanie správy o hospodárení neštátnej školy alebo neštátneho školského zariadenia za predchádzajúci rok a jej predloženie príslušnému orgánu štátnej správy príslušnej obci alebo príslušnému samosprávnemu kraju do 15. mája.
(3)
Správa o hospodárení neštátnej školy a neštátneho školského zariadenia obsahuje najmä
a)
ročnú účtovnú závierku,
b)
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená,
c)
prehľad o príjmoch a výnosoch v členení podľa zdrojov,
d)
stav a pohyb majetku a záväzkov,
e)
ďalšie údaje určené ministerstvom do 28. februára.
(4)
Základná výška príspevku na žiaka v neštátnej škole a v neštátnom školskom zariadení je 100 % bežných výdavkov na žiaka v porovnateľnom druhu a type štátnej školy alebo verejného školského zariadenia, ak príslušný orgán štátnej správy,6) príslušná obec alebo príslušný samosprávny kraj nerozhodne o znížení príspevku.
(5)
Príspevok určený podľa odseku 4 sa znižuje
a)
o 30 %, ak neštátna škola alebo neštátne školské zariadenie vyberá príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť [§ 2 ods. 2 písm. d)], alebo ak neštátne školské zariadenie vyberá príspevok od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školských zariadeniach podľa osobitných predpisov13) vyšší ako v porovnateľnom druhu verejného školského zariadenia,
b)
o 10 %, ak neštátna škola alebo neštátne školské zariadenie nedodržuje učebné plány a učebné osnovy, ktoré sa uplatňujú v porovnateľnom druhu a type školy alebo verejného školského zariadenia na základe zistenia Štátnej školskej inšpekcie, alebo ak nedodržuje programy výchovnej práce predškolských zariadení schvaľované zriaďovateľom po predchádzajúcom vyjadrení ministerstva na základe zistenia Štátnej školskej inšpekcie,
(6)
O splnení kritérií uvedených v odseku 5 a z toho vyplývajúcom znížení príspevku rozhoduje príslušný orgán štátnej správy, príslušná obec alebo príslušný samosprávny kraj, ktorý svoje rozhodnutie oznámi neštátnej škole alebo neštátnemu školskému zariadeniu do 15. júna.
(7)
Finančné prostriedky na kapitálové výdavky sa zo štátneho rozpočtu neštátnym školám a neštátnym školským zariadeniam neposkytujú.
(8)
Neštátnym školám a neštátnym školským zariadeniam možno štátny hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok prenechať zmluvou o výpožičke podľa osobitného predpisu.29)
(9)
Financovanie stredných odborných učilíšť zriadených podľa osobitného predpisu30) sa môže dohodnúť zmluvou medzi zriaďovateľom a príslušným krajským úradom inak ako v odseku 4 s tým, že zo štátneho rozpočtu sa poskytuje príspevok najmenej na zabezpečenie teoretického vyučovania.
§ 6
Financovanie aktivít a záväzkov ministerstva
(1)
V rámci kapitoly ministerstva sú rozpočtované finančné prostriedky na
a)
školské zariadenia zriadené ministerstvom,31)
b)
vydávanie učebníc, podporu tvorby a vydávania metodických pomôcok a na podporu vydávania pedagogickej tlače,
c)
aktivity a záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná v oblasti základných škôl, stredných škôl, školských zariadení, mládeže a telesnej kultúry.
(2)
V rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva sa rozpočtujú finančné prostriedky aj na zabezpečenie rozvojových programov pre základné školy, stredné školy a školské zariadenia zamerané najmä na ich ďalší rozvoj a modernizáciu, na rekonštrukciu školských objektov, na zavádzanie a modernizáciu informačných technológií a na financovanie inovačných pedagogických programov.
(3)
Finančné prostriedky na účely podľa odsekov 1 a 2 rozdeľuje ministerstvo.
§ 7
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Štátne školy a verejné školské zariadenia, neštátne školy a neštátne školské zariadenia sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva, kapitol krajských úradov a kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam a k samosprávnym krajom.
(2)
Prostriedky štátneho rozpočtu podľa § 3 ods. 6 pre štátne školy a pre verejné školské zariadenia a podľa § 4 ods. 3 pre štátne školy a pre verejné školské zariadenia sa prideľujú na základe finančných normatívov. Finančné normatívy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Pri tvorbe finančných normatívov a pri normatívnom spôsobe určovania počtu zamestnancov sa ďalej zohľadňuje najmä zabezpečenie
a)
vzdelávania v materinskom jazyku v školách a školských zariadeniach s vyučovacím jazykom iným, ako je štátny jazyk,
b)
vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c)
vzdelávania pre mimoriadne nadaných a talentovaných žiakov,
d)
vyučovania náboženstva,
e)
vyučovania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,
f)
vyučovania v málotriednych školách,
g)
výchovy v materských školách,
h)
bilingválneho vzdelávania,
i)
vyučovania cudzích jazykov,
j)
športovej prípravy.
(4)
Finančné prostriedky získané podľa § 2 ods. 1 písm. c) a d) a § 2 ods. 2 písm. c) sa použijú najmä na rozširovanie materiálno-technickej vybavenosti škôl a školských zariadení.
(5)
V prechodnom období, ktoré sa na účely tohto zákona ustanovuje na päť rokov, sa v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa každoročne vyčleňuje rezerva finančných prostriedkov najmenej 3 % z bežných výdavkov navrhovaných na financovanie vzdelávania v kapitolách krajských úradov a na zabezpečenie prevádzky v kapitole Súhrnný finančný vzťah k obciam a k samosprávnym krajom, ktorá je určená na vyrovnávanie rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania ustanovení tohto zákona. V roku 2002 je táto rezerva najmenej 5 % bežných výdavkov.
(6)
Krajské úrady, okresné úrady, obce a samosprávne kraje sú povinné postupovať pri rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia podľa ustanovení tohto zákona. Režim prípadných korekcií v prechodnom období, najmä objemov finančných prostriedkov určených normatívnym spôsobom, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Štátna škola a verejné školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci školský rok a predložia ju príslušnému orgánu štátnej správy do 15. mája.
(8)
Krajské úrady a okresné úrady sú povinné zaslať ministerstvu podklady potrebné na rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia do 31. októbra. Rozsah podkladov oznámi ministerstvo krajským úradom a okresným úradom do 15. septembra.
(9)
Ministerstvo na základe predložených podkladov a objemu finančných prostriedkov (vrátane rezervy podľa odseku 5) ustanovených zákonom o štátnom rozpočte zverejní vo svojom publikačnom prostriedku do 31. januára údaje potrebné na rozpis rozpočtu a spôsob rozpisu finančných prostriedkov, ak ide o rozpočtové provizórium, do 50 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.
(10)
V roku 2002 ministerstvo zverejní údaje podľa odseku 9 do 31. januára 2002 pre prvý štvrťrok a do 31. mája 2002 zverejní údaje pre rok 2002.
(11)
Príslušný orgán štátnej správy, príslušná obec a príslušný samosprávny kraj po rozpise finančných prostriedkov na základe žiadosti štátnej školy alebo neštátnej školy, verejného školského zariadenia alebo neštátneho školského zariadenia môžu v rámci dohodovacieho (rozporového) konania, ak ide o odôvodnené požiadavky, upraviť objem finančných prostriedkov pre štátnu školu alebo neštátnu školu, verejné školské zariadenie alebo neštátne školské zariadenie.
(12)
Štátnym školám a neštátnym školám sa učebnice a učebné texty schválené ministerstvom zapožičiavajú bezplatne.
(13)
Krajské úrady, samosprávne kraje, okresné úrady, obce, štátne školy, neštátne školy, verejné školské zariadenia a neštátne školské zariadenia sú povinné poskytovať štatistické informácie podľa osobitného predpisu.32)
§ 8
Štátny dohľad
(1)
Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo.
(2)
Ministerstvo pri výkone dohľadu sleduje najmä prehľadnosť financovania a kontroluje správnosť použitia metód a postupov pri financovaní štátnych škôl a verejných školských zariadení a neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení.
(3)
Ministerstvo pri výkone dohľadu postupuje podľa osobitného predpisu.33) Výkonom dohľadu podľa tohto zákona nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov.34)
§ 9
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 12 a § 57a ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
2.
§ 6 ods. 3 písm. d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z. a zákona č. 441/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 14b sa pripája táto citácia: „Zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
4)
§ 9a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších zákonov.
7)
§ 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 10 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 4a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 10 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
15)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
17)
§ 20 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 17, 19 a 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.
21)
§ 6 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
23)
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru v znení neskorších predpisov.
24)
§ 39 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 152 Zákonníka práce.
28)
§ 3 ods. 4 a § 6 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
30)
§ 10 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
34)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.