505/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

505
ZÁKON
zo 6. novembra 2001,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z. a zákona č. 504/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
vydávať občanom potvrdenia na účely odpustenia platenia poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a povinnosti platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti platených zamestnávateľom a o tom, že sú
1.
dlhodobo nezamestnaní,
2.
absolventi škôl, ktorí sú vedení v evidencii nezamestnaných viac ako šesť mesiacov,
3.
osoby, ktoré boli vedené ako dlhodobo nezamestnané pred nástupom na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto podľa § 91a,
4.
absolventi škôl, ktorí boli vedení ako nezamestnaní viac ako šesť mesiacov pred nástupom na dohodnuté pracovné miesto pre absolventa školy na určitú dobu podľa § 90a.“.
2.
V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Do vymeriavacieho základu zamestnávateľa sa na päť mesiacov nezahŕňa vymeriavací základ zamestnanca, ktorému bolo vydané potvrdenie podľa § 20 ods. 2 písm. z) a s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovnú zmluvu aspoň na päť mesiacov.“.
3.
Za § 90 sa vkladá § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠90a
Dohodnuté pracovné miesto pre absolventa školy na určitú dobu
(1)
Dohodnuté pracovné miesto pre absolventa školy je každé pracovné miesto, na ktoré je prijatý absolvent školy, ktorý je evidovaný ako nezamestnaný najmenej šesť mesiacov, a to na základe dohody uzatvorenej medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom najviac na tri mesiace.
(2)
Okresný úrad práce poskytuje zamestnávateľovi z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu príspevok na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca vo výške mesačnej minimálnej mzdy platnej k poslednému dňu mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje, a príspevok na úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie platené zamestnávateľom v sume určenej z vymeriavacieho základu podľa osobitných predpisov.13h)
(3)
Okresný úrad práce neposkytne príspevok podľa odseku 2, ak má zamestnávateľ nižší počet zamestnancov ako šesť mesiacov pred podaním žiadosti.
(4)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
počet nezamestnaných absolventov školy, ktorých prijme zamestnávateľ do pracovného pomeru, a ich profesijnú a kvalifikačnú štruktúru,
b)
deň vzniku pracovného pomeru a čas trvania pracovného pomeru,
c)
výšku príspevku a spôsob jeho poskytnutia,
d)
záväzok okresného úradu práce, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok podľa odseku 2 raz za mesiac, najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
e)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy prijatých absolventov škôl, a záväzok, že oznámi okresnému úradu práce každé skončenie pracovného pomeru uzatvoreného podľa odseku 1, a to najneskôr do 30 dní od jeho skončenia.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999, zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z. a zákona č. 233/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Do vymeriavacieho základu zamestnávateľa sa na päť mesiacov nezahŕňa vymeriavací základ zamestnanca, ktorému bolo vydané potvrdenie podľa osobitného predpisu11ad) a s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovnú zmluvu aspoň na päť mesiacov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ad znie:
„11ad)
§ 20 ods. 2 písm. z) zákona č. 387/1996 Z. z. v znení zákona č. 504/2001 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 345/1999 Z. z., zákona č. 232/2000 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z., zákona č. 243/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 467/2000 Z. z., zákona č. 242/2001 Z. z. a zákona č. 385/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 15 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Do vymeriavacieho základu zamestnávateľa sa na päť mesiacov nezahŕňa vymeriavací základ zamestnanca, ktorému bolo vydané potvrdenie podľa osobitného predpisu16aa) a s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovnú zmluvu aspoň na päť mesiacov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
„16aa)
§ 20 ods. 2 písm. z) zákona č. 387/1996 Z. z. v znení zákona č. 504/2001 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.