504/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

504
ZÁKON
zo 6. novembra 2001,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z. a zákona č. 450/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Do pôsobnosti okresného úradu práce patrí aj uzatváranie dohôd o náhradách cestovných výdavkov podľa § 86 ods. 2 a 3 a poskytovanie náhrad cestovných výdavkov podľa § 86 ods. 4.“.
2.
Za § 85 sa vkladá § 86, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86
Náhrada cestovných výdavkov
(1)
Náhrada cestovných výdavkov je na účely tohto zákona náhrada preukázaných cestovných výdavkov zamestnanca z miesta jeho trvalého pobytu13a) alebo z miesta jeho prechodného pobytu13b) do miesta výkonu práce a späť.
(2)
Okresný úrad práce do 30 dní od vzniku pracovného pomeru uzatvorí so zamestnancom, ktorý bol evidovaný ako nezamestnaný najmenej 12 mesiacov, alebo so zamestnancom, ktorý po absolvovaní školy bol evidovaný ako nezamestnaný najmenej šesť mesiacov, dohodu o náhrade cestovných výdavkov.
(3)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 2 obsahuje najmä
a)
miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu zamestnanca a miesto výkonu práce,
b)
dátum vzniku pracovného pomeru zamestnanca,
c)
výšku cestovných výdavkov a spôsob ich náhrady,
d)
záväzok okresného úradu práce, že bude poskytovať zamestnancovi náhradu preukázaných cestovných výdavkov najneskôr do 10 dní odo dňa predloženia dokladov zamestnancom o cestovných výdavkoch, ak sa okresný úrad práce nedohodne so zamestnancom o čase náhrady inak.
(4)
Okresný úrad práce poskytuje náhradu preukázaných cestovných výdavkov najdlhšie počas 12 mesiacov odo dňa vzniku pracovného pomeru a najviac v sume 1 500 Sk za mesiac.
(5)
Náhrada cestovných výdavkov sa poskytuje z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
13b)
§ 8 zákona č. 253/1998 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.