503/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

503
ZÁKON
z 18. októbra 2001
o podpore regionálneho rozvoja
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky podpory regionálneho rozvoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov, ktorými sú podľa osobitného zákona samosprávne kraje,1) pri poskytovaní tejto podpory.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
a)
región je územne vymedzený priestor na tvorbu a uskutočňovanie regionálnej a štrukturálnej politiky na úrovni druhého stupňa alebo tretieho stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek,
b)
regionálny rozvoj je trvalý rast hospodárskeho potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov; región tak prispieva k hospodárskemu rozvoju a k sociálnemu rozvoju krajiny,
c)
sociálno-ekonomickí partneri sú ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce a samosprávne kraje, podnikateľské subjekty, mimovládne neziskové organizácie, reprezentatívne združenia zamestnávateľov,2) reprezentatívne združenia odborových zväzov3) a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,
d)
programovanie je proces plánovania, organizovania, rozhodovania a finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni s cieľom dosiahnuť hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj v určenom období,
e)
partnerstvo je aktívna spolupráca sociálno-ekonomických partnerov na príprave, uskutočňovaní, monitorovaní a hodnotení programových dokumentov s prihliadnutím na potrebu podporovať rovnoprávnosť mužov a žien,
f)
koncentrácia je sústredenie prostriedkov na podporu rozvoja najmä tých regiónov, ktorých ekonomická výkonnosť a životná úroveň obyvateľov je dlhodobo nižšia,
g)
doplnkovosť je finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja z predvstupových fondov Európskej únie, štrukturálnych fondov Európskej únie a Kohézneho fondu Európskej únie (ďalej len „fondy Európskej únie“); prostriedky z fondov Európskej únie nesmú nahrádzať verejné alebo iné rovnocenné výdavky štátu,
h)
sektor je vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) určený okruh odborov činností,
DRUHÁ ČASŤ
PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA
§ 3
Hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja
(1)
Hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja sú:
a)
zabezpečiť vyvážený hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj Slovenskej republiky,
b)
odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov,
c)
zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov,
d)
trvalo udržať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj regiónov.
(2)
Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä na
a)
rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, zlepšiť štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta,
b)
rozvoj ľudských zdrojov s cieľom dosahovať rovnováhu vo vývoji dopytu a ponuky na regionálnom trhu práce a vytvárať rovnosť pracovných príležitostí pre mužov a ženy,
c)
trvalý rozvoj výskumu a vývoja prispievajúceho k celkovému rozvoju regiónov s dôrazom na podporu zavádzania nových technológií a inovácií,
d)
medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu,
e)
rozvoj cestovného ruchu,
f)
zlepšenie sociálnej infraštruktúry regiónu,
g)
zlepšenie technickej infraštruktúry regiónu,
h)
verejné práce4) podporujúce rozvoj regiónu,
i)
rozvoj kultúry, kultúrnych činností a služieb vrátane rozvoja umeleckých činností, starostlivosti o kultúrne dedičstvo a o obnovu a revitalizáciu pamiatkového fondu,
j)
rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,
k)
opatrenia na ochranu a tvorbu životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie,
l)
podporu efektívneho využívania prírodných zdrojov regiónu.
§ 4
Podporované regióny
(1)
Podporované regióny podľa § 2 písm. f) sú:
a)
hospodársky slabé regióny, ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú podstatne nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň v Slovenskej republike; určujú ich ukazovatele charakterizujúce najmä trh práce, úroveň a štruktúru hospodárstva, príjmy samosprávnych krajov, obcí a obyvateľov žijúcich na ich území, ako aj hustotu osídlenia,
b)
regióny s nepriaznivou štruktúrou, v ktorých sú sústredené negatívne dôsledky štrukturálnych zmien, dochádza v nich k útlmu odvetví a výrobných podnikov a k rastu nezamestnanosti; určujú ich ukazovatele charakterizujúce najmä trh práce a rozvoj podnikania.
(2)
Podporované regióny podľa odseku 1 určuje vláda na základe návrhu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Pri podpore regionálneho rozvoja z fondov Európskej únie sa za hospodársky slabé regióny považujú regióny na úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek, v ktorých hodnota hrubého domáceho produktu na obyvateľa v parite kúpnej sily je nižšia ako 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri roky.
§ 5
Základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja
Podpora regionálneho rozvoja sa uskutočňuje v súlade s programovaním na základe
a)
Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „národný plán“),
b)
regionálneho operačného programu,
c)
sektorového operačného programu,
d)
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,
e)
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
§ 6
Národný plán
(1)
Národný plán je základný strednodobý strategicko-plánovací dokument na rozvoj regiónov vypracovaný spravidla na päť až sedem rokov. Obsahuje analýzu hospodárskej situácie a sociálnej situácie v regiónoch a potenciálu potrebného na ich rozvoj, určenie rozvojových cieľov a prvoradých úloh potrebných na dosiahnutie týchto cieľov vrátane stratégie, plánovaných činností a vplyvu na životné prostredie. Národný plán obsahuje tiež rámcový návrh finančného a administratívneho zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja.
(2)
Národný plán vypracúva ministerstvo v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi. Na základe odporúčania Národného monitorovacieho výboru (§ 15) ho ministerstvo predkladá na schválenie vláde.
§ 7
Regionálny operačný program
(1)
Regionálny operačný program je strednodobý dokument vypracovaný na úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek, ktorý obsahuje analýzu hospodárskej situácie a sociálnej situácie regiónu, ciele a prvoradé potreby v rozvoji regiónu, súhrnný popis opatrení plánovaných na dosiahnutie cieľov a prvoradých potrieb v rozvoji regiónu, rámcový finančný plán a ustanovenia na jeho zabezpečenie.
(2)
Regionálny operačný program vypracúvajú samosprávne kraje vo vzájomnej spolupráci v rámci regiónu na úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek na základe partnerstva v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom pláne.
(3)
Regionálny operačný program na základe odporúčania regionálneho monitorovacieho výboru (§ 18) a Národného monitorovacieho výboru schvaľuje na návrh ministerstva vláda.
§ 8
Sektorový operačný program
(1)
Sektorový operačný program je strednodobý dokument vypracovaný pre vopred určené sektory; obsahuje ciele a prvoradé potreby sektoru, súhrnný popis opatrení plánovaných na dosiahnutie cieľov a prvoradých potrieb, rámcový finančný plán a ustanovenia na jeho zabezpečenie. Počet a zameranie sektorových operačných programov určí vláda.
(2)
Sektorový operačný program vypracúva ústredný orgán štátnej správy v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi na základe partnerstva v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom pláne.
(3)
Sektorový operačný program na základe odporúčania Národného monitorovacieho výboru a na návrh ministerstva schvaľuje vláda.
§ 9
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
(1)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja je strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje najmä
a)
analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na území samosprávneho kraja, hlavné smery jeho vývoja a určenie jeho cieľov a prvoradých potrieb,
b)
určenie okresov a obcí, ktorých rozvoj je potrebné podporovať s ohľadom na potrebu rovnováhy v rozvoji samosprávneho kraja,
c)
úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3 ods. 2,
d)
návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
(2)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja je v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného regionálneho operačného programu.
(3)
Podkladom na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja sú aj programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na jeho území. Štát poskytuje samosprávnym krajom finančné prostriedky na výdavky súvisiace s vypracovaním programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí.
§ 10
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje najmä
a)
analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
b)
úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3 ods. 2,
c)
návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
§ 11
Finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja
(1)
Na finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja možno použiť prostriedky štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtu samosprávnych krajov, rozpočtu obcí, prostriedky fyzických osôb, prostriedky iných právnických osôb, úvery a príspevky medzinárodných organizácií.
(2)
Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja môžu byť prostriedky z fondov Európskej únie.
(3)
Príjemcovia prostriedkov z finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja môžu byť podnikateľské subjekty, obce a nimi založené právnické osoby alebo združenia obcí, samosprávne kraje a nimi zriadené právnické osoby, neziskové organizácie5) a iné právnické osoby, ktoré o ne požiadajú a predložia projekt, podľa ktorého sa majú uskutočniť opatrenia obsiahnuté v regionálnych operačných programoch, v sektorových operačných programoch, v programoch hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a v programoch hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
(4)
Na hospodárenie s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a z fondov Európskej únie sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.6)
(5)
Kontrolu finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a fondov Európskej únie upravuje osobitný predpis.7)
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, OBCÍ A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV PRI PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA
§ 12
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov zúčastnených na príprave a uskutočňovaní národného plánu, regionálnych operačných programov a sektorových operačných programov,
b)
monitoruje a analyzuje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky,
c)
vypracúva v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi návrh národného plánu, predkladá ho vláde na schválenie, vyhodnocuje jeho plnenie a ročne predkladá vláde správu o jeho plnení,
d)
riadi prípravu, plnenie a vyhodnocovanie regionálnych operačných programov,
e)
raz ročne predkladá vláde správu o plnení regionálnych operačných programov a správu o plnení sektorových operačných programov,
f)
zabezpečuje výber projektov v rámci uskutočňovania regionálnych operačných programov a v spolupráci s orgánmi štátnej správy, s obcami a samosprávnymi krajmi zabezpečuje ich nezávislé expertné posudzovanie,
g)
pripravuje podklady pre činnosť regionálnych monitorovacích výborov a Národného monitorovacieho výboru,
h)
zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce, koordinuje využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce,
i)
zriaďuje Agentúru na podporu regionálneho rozvoja, regionálne monitorovacie výbory a Národný monitorovací výbor,
j)
požaduje od orgánov štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov informácie potrebné na uskutočnenie pôsobnosti podľa písmen a) až g),
k)
zabezpečuje spoluprácu s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
§ 13
Ostatné ústredné orgány štátnej správy
(1)
Ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti
a)
plnia úlohy súvisiace s hlavnými cieľmi podpory regionálneho rozvoja podľa § 3,
b)
spolupracujú pri vypracúvaní a uskutočňovaní národného plánu a regionálnych operačných programov v rozsahu, ktorý určí vláda,
c)
v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi vypracúvajú sektorové operačné programy, ktoré súčasne uskutočňujú a pravidelne vyhodnocujú; vyhodnotenia predkladajú polročne ministerstvu,
d)
zabezpečujú výber projektov v súlade s prvoradými potrebami ustanovenými v sektorových operačných programoch a ich nezávislé expertné posudzovanie,
e)
spolupracujú pri vypracúvaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,
f)
zabezpečujú v rámci svojich kompetencií spoluprácu s orgánmi Európskej únie a využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie okrem § 12 písm. h).
(2)
Na požiadanie ústredných orgánov štátnej správy spolupracujú pri plnení týchto úloh všetky orgány štátnej správy.
§ 14
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
(1)
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja zabezpečuje využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce.
(2)
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
a)
plní pri využívaní finančných prostriedkov z predvstupových fondov Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce úlohy spojené najmä s verejným obstarávaním,8) uzatváraním zmlúv, vykonávaním platieb, vedením účtovnej evidencie, technickým uskutočňovaním projektov, ako aj s komplexným monitorovaním a kontrolou použitia finančných zdrojov,
b)
zabezpečuje pri využívaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce finančné zdroje a platobný režim.
§ 15
Národný monitorovací výbor
(1)
Národný monitorovací výbor
a)
prerokúva a odporúča vláde na schválenie národný plán, regionálne operačné programy a sektorové operačné programy,
b)
monitoruje napĺňanie cieľov a prvoradých potrieb určených v národnom pláne a navrhuje opatrenia na ich urýchlené a efektívne zabezpečenie,
c)
prerokúva a odporúča vláde na schválenie výročné správy a záverečnú správu o napĺňaní cieľov a prvoradých potrieb určených v národnom pláne,
d)
prerokúva a odporúča vláde na schválenie výročné správy a záverečné správy o napĺňaní cieľov a o plnení prvoradých potrieb určených v regionálnych operačných programoch a v sektorových operačných programoch,
e)
prerokúva návrhy na zmenu obsahu národného plánu, regionálnych operačných programov, sektorových operačných programov a odporúča ich na schválenie vláde.
(2)
Členstvo v Národnom monitorovacom výbore je založené na partnerstve a sú v ňom zástupcovia
a)
orgánov štátnej správy,
b)
obcí a samosprávnych krajov,
c)
regionálnych monitorovacích výborov,
d)
ostatných sociálno-ekonomických partnerov,
e)
verejnoprávnych inštitúcií.
(3)
Predsedom Národného monitorovacieho výboru je minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
(4)
Národný monitorovací výbor je vytvorený na plánovacie obdobie národného plánu.
(5)
Podrobnosti týkajúce sa zloženia, úloh, organizácie a činnosti Národného monitorovacieho výboru upravuje štatút, ktorý na návrh ministerstva schvaľuje vláda.
§ 16
Samosprávny kraj
Samosprávny kraj na všeobecný rozvoj svojho územia a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov pri výkone samosprávy najmä
a)
vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia samosprávneho kraja, prípadne jeho častí, podieľa sa na ich uskutočňovaní a pravidelne vyhodnocuje jeho plnenie,
b)
vypracúva regionálny operačný program v spolupráci s ďalšími samosprávnymi krajmi vytvárajúcimi štatistickú územnú jednotku na úrovni druhého stupňa (§ 4 ods. 3), podieľa sa na jeho uskutočňovaní a pravidelne vyhodnocuje jeho plnenie,
c)
spolupracuje s ministerstvom a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave národného plánu, na príprave sektorových operačných programov, spolupracuje s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi [§ 2 písm. c)]; podieľa sa na pravidelnom vyhodnocovaní ich plnenia,
d)
zabezpečuje trvalo udržateľný hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj na území samosprávneho kraja,
e)
obstaráva a schvaľuje jednotlivé rozvojové projekty regionálneho charakteru, podieľa sa na ich uskutočňovaní a vyhodnocuje ich plnenie, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť,
f)
vypracúva, schvaľuje a vyhodnocuje plnenie jednotlivých programov medzinárodnej spolupráce na regionálnej úrovni [§ 3 ods. 2 písm. d)] a podieľa sa na ich uskutočňovaní,
g)
pravidelne monitoruje a hodnotí rozvoj územia samosprávneho kraja a pravidelne vypracúva správy o hospodárskom rozvoji a sociálnom rozvoji samosprávneho kraja,
h)
zabezpečuje prostriedky v rozsahu svojej pôsobnosti na odstraňovanie nežiaducich rozdielov na území samosprávneho kraja,
i)
zabezpečuje vzájomnú spoluprácu s ďalšími samosprávnymi krajmi a rozvoj spolupráce s územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov9) vykonávajúcimi regionálne funkcie pri výkone samosprávy,
j)
môže zriaďovať právnické osoby na podporu regionálneho rozvoja územia samosprávneho kraja, najmä územné agentúry na podporu regionálneho rozvoja,
k)
vedie evidenciu programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a obcí,
l)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými zákonmi.10)
§ 17
Obec
Obec na všestranný rozvoj svojho územia a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov pri výkone samosprávy najmä
a)
vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie,
b)
poskytuje súčinnosť na príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, na území ktorého sa obec nachádza,
c)
poskytuje súčinnosť na príprave regionálnych operačných programov,
d)
spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí,
e)
zriaďuje s inými obcami združenie obcí11) s predmetom činnosti, ktorým napomáha hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj obce, ako aj samosprávneho kraja,
f)
vypracúva stanovisko k programom regionálneho rozvoja [§ 5 písm. a) až d)].
§ 18
Regionálny monitorovací výbor
(1)
Regionálny monitorovací výbor
a)
prerokúva a odporúča vláde na schválenie regionálny operačný program,
b)
monitoruje plnenie úloh regionálneho operačného programu,
c)
schvaľuje výročné správy a záverečnú správu o plnení regionálneho operačného programu, ktoré predkladá Národnému monitorovaciemu výboru,
d)
určuje regionálne kritériá na výber projektov financovaných v rámci regionálneho operačného programu a berie na vedomie výber týchto projektov,
e)
prerokúva návrhy na zmenu obsahu regionálneho operačného programu a predkladá ich Národnému monitorovaciemu výboru.
(2)
Členstvo v regionálnom monitorovacom výbore je založené na partnerstve a sú v ňom zástupcovia
a)
orgánov štátnej správy,
b)
obcí a samosprávnych krajov,
c)
ostatných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí pôsobia v príslušnom regióne.
(3)
Regionálny monitorovací výbor je vytvorený na plánovacie obdobie národného plánu.
(4)
Podrobnosti o organizácii, činnosti, úlohách, zložení a počte členov regionálneho monitorovacieho výboru upravuje štatút, ktorý schvaľuje ministerstvo.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§ 19
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
3)
4)
§ 2 písm. a) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
5)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z., zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.,
zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z.,
zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
8)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
10)
Napríklad zákon č. 302/2001 Z. z.
11)
§ 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.