5/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
ROZHODNUTIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
z 8. januára 2001
o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi.
Rozsah medziročného zvýšenia cien môže byť maximálne do úrovne ročného indexu inflácie vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov, počítajúc odo dňa úpravy cien. Rozsah možného zvýšenia cien vo väzbe na vývoj inflácie sa preukazuje prepočtom na kalkulačnú jednicu, t. j. účastníka televízneho káblového rozvodu. Rozsah a kvalita základného súboru a rozšíreného súboru existujúcich k 1. 1. 2001 musia zostať zachované.
Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Milan Luknár v. r.