496/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

496
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 493/2001 Z. z.
opatrenie z 28. novembra 2001 č. 18576/2001-71, ktorým sa ustanovuje vzor majetkového priznania.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.