491/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018 do 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

491
ZÁKON
z 18. októbra 2001
o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Organizovanie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami vykonáva Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra").1)
§ 7
(1)
Prevádzkovateľ bitúnka,8a) ktorý zabíja hovädzí dobytok, ošípané a ovce, je povinný zabezpečiť klasifikáciu ich jatočne opracovaných tiel podľa osobitných predpisov.8ab)
(2)
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel8b) je ich posúdenie a zaradenie do triedy kvality, ktorá sa získava kombináciou triedy mäsitosti8b) a triedy pretučnenosti.8b)
(3)
Klasifikácii nepodliehajú jatočne opracované telá hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ktoré sú určené pre vlastnú spotrebu, a jatočne opracované telá jahniat s hmotnosťou do 13 kg vrátane.
(4)
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel oviec sa nevykonáva v bitúnkoch, kde sa zabíja ročne menej ako 1 000 kusov jatočných oviec.
(5)
Klasifikáciu jatočne opracovaných tiel môžu vykonávať fyzické osoby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „klasifikátor“) vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Podrobnosti o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva fyzickej osobe, ktorá preukáže zdravotnú spôsobilosť, má aspoň stredoškolské vzdelanie v poľnohospodárskom, potravinárskom alebo veterinárnom odbore, má tri roky odbornej praxe a ktorá úspešne absolvovala odbornú prípravu. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov.
(7)
Odbornú prípravu vykonáva právnická osoba poverená ministerstvom. Podrobnosti o odbornej príprave a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Regionálna veterinárna a potravinová správa uloží prevádzkovateľovi bitúnka na mieste opatrenie, ktorým nepovolí zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ak prevádzkovateľ bitúnka nezabezpečil ich klasifikáciu. Na ukladanie opatrení sa nevzťahuje správny poriadok.
(9)
Klasifikátor vyhotoví o vykonanej klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných protokol o klasifikácii, ktorý sa v jednom vyhotovení zasiela dodávateľovi, Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a bitúnku, na ktorom sa klasifikácia vykonala, a jedno vyhotovenie si ponecháva klasifikátor.
(10)
Úradná kontrola podľa osobitného predpisu8ca) je kontrola vykonanej klasifikácie a kontrola označovania jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku do 12 mesiacov vrátane.
(11)
Úradnú kontrolu vykonanej klasifikácie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných8ab) vykonáva organizácia poverená ministerstvom prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti a má aspoň 120 hodín praxe v klasifikácii jatočných tiel. Úradnú kontrolu označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa podľa osobitného predpisu8ca) vykonáva regionálna veterinárna a potravinová správa.8c)
(12)
Organizácia poverená ministerstvom uloží klasifikátorovi alebo prevádzkovateľovi bitúnka na mieste opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole klasifikácie jatočne opracovaných tiel. Na ukladanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(13)
Regionálna veterinárna a potravinová správa uloží prevádzkovateľovi bitúnka na mieste opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa.8ca) Na ukladanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(14)
Ministerstvo odoberie klasifikátorovi na návrh organizácie poverenej ministerstvom osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže, že klasifikátor
a)
v určenej lehote neodstránil nedostatky zistené kontrolou klasifikácie,
b)
trvalo nezabezpečuje kontrolu opracovania jatočných tiel,
c)
chybne zatriedil do triedy kvality viac ako 20 % z celkového počtu kontrolovaných jatočne opracovaných tiel.
(15)
Náklady spojené s klasifikáciou hradí rovnakým dielom dodávateľ jatočných zvierat a prevádzkovateľ bitúnka.
§ 9
(1)
Na dosiahnutie účelu zákona je agentúra oprávnená vyžadovať od príslušných orgánov štátnej správy a od podnikateľov údaje o cenách výrobkov, o dovoze a vývoze výrobkov, o obchode s výrobkami.
(2)
Výrobca a spracovateľ sú povinní viesť evidenciu o množstve a odbyte výrobkov, ktoré sú predmetom organizovania trhu, a túto na požiadanie bezplatne odovzdať agentúre.
(3)
Agentúra môže údaje podľa odsekov 1 a 2 poskytnúť samosprávnemu orgánu2) zastupujúceho podnikateľa daného druhu výrobku na účely uplatnenia ochranného opatrenia podľa osobitných predpisov.14)
§ 10
(1)
Činnosti podľa osobitných predpisov14a) súvisiace s organizovaním trhu s ovocím, zeleninou, chmeľom, tabakom, rezanými kvetmi, rybami a rybími výrobkami a mliekom a mliečnymi výrobkami vykonávajú právnické osoby, ktoré na tento účel uznáva ministerstvo na základe návrhu agentúry.
(2)
Právnické osoby vykonávajú činnosti podľa odseku 1 ako skupiny výrobcov,14b) organizácie výrobcov,14c) združenia organizácií výrobcov14d) alebo medziodvetvové organizácie výrobcov.14e)
(3)
Združenie organizácií výrobcov musí združovať15) najmenej dve organizácie výrobcov.
(4)
Skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov16) pozostáva najmenej z piatich spoločníkov.
(5)
Skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov, ktorí podnikajú s rybami alebo rybími výrobkami, pozostáva najmenej z troch spoločníkov.
(6)
Kontrolu splnenia podmienok na uznanie právnických osôb podľa odseku 1 vykonáva agentúra; ak ide o právnické osoby v sektore trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, agentúra vykonáva kontrolu raz ročne. Ak agentúra zistí nesplnenie podmienok na uznanie, navrhne ministerstvu rozhodnúť o neuznaní právnickej osoby alebo o zrušení rozhodnutia o uznaní právnickej osoby.
(7)
Kontrolu zhody s obchodnými normami čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, rezaných kvetov a kontrolu čerstvosti, minimálnej veľkosti a hmotnosti rýb a rybích výrobkov (ďalej len „kontrola zhody") podliehajúcich spoločnej organizácii trhu vykonáva podľa osobitných predpisov16a) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky16aa) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa") a regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „kontrolný orgán").
(8)
Na výkon kontroly zhody16a) štátna veterinárna a potravinová správa vymenúva autorizovaných inšpektorov.16b)
(9)
Za autorizovaného inšpektora možno vymenovať zamestnanca kontrolného orgánu, ktorý
a)
má aspoň stredoškolské vzdelanie v odbore poľnohospodárskom, veterinárnom alebo potravinárskom,
b)
získal po kvalifikačnej skúške osvedčenie o autorizácii na výkon kontroly zhody.
(10)
Podrobnosti o kvalifikačnej skúške a o osvedčení o autorizácii na výkon kontroly zhody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Kontrolu zhody možno vykonať aj na základe žiadosti podnikateľa. Žiadateľ o vykonanie kontroly zhody je povinný uhradiť príslušnému kontrolnému orgánu oprávnené náklady, ktoré vzniknú pri výkone tejto kontroly.
(12)
Osvedčenie o zhode a nález o nezhode vydáva autorizovaný inšpektor na mieste kontroly zhody.
(13)
Ak sa pri kontrole zhody zistí porušenie osobitných predpisov,16a) autorizovaný inšpektor môže uložiť podnikateľovi opatrenie na nápravu.
(14)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže so súhlasom ministerstva na základe výsledkov vykonaných kontrol zhody uznať podnikateľov za autorizovaných obchodníkov podľa osobitného predpisu.16ba)
(15)
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje16bb) výkon kontroly zhody, ktorú uskutočňujú regionálne veterinárne a potravinové správy,
b)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová správa,
c)
vykonáva v prípade potreby kontrolu zhody pri dovoze a vývoze,
d)
vypracúva program kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja ovocia a zeleniny konečnému spotrebiteľovi,
e)
vedie register podnikateľov s ovocím a zeleninou,
f)
plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu,16bc)
g)
plní oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu.16bca)
(16)
Regionálna veterinárna a potravinová správa
a)
vykonáva kontroly zhody pri dovoze, vývoze a na vnútornom trhu,
b)
ukladá pokuty podľa § 10a.
(17)
Na ukladanie opatrení na nápravu podľa odseku 13 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.16bd)
§ 10a
(1)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže uložiť podnikateľovi pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk, ak
a)
porušil osobitné predpisy16a) v oblasti organizovania trhu,
b)
sťažuje alebo marí výkon kontroly zhody podľa § 10 ods. 7,
c)
v určenej lehote nevykonal uložené opatrenia podľa § 10 ods. 13.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže uložiť prevádzkovateľovi bitúnka pokutu
a)
od 165 eur do 1 659 eur, ak nezabezpečil správne opracovanie jatočného tela,
b)
od 1 659 eur do 3 316 eur, ak nesplnil povinnosť podľa § 7 ods. 1,
c)
od 1 659 eur do 16 596 eur, ak v určenej lehote nevykonal opatrenia podľa § 7 ods. 12.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže uložiť klasifikátorovi pokutu od 33 eur do 130 eur, ak nezaslal protokol o klasifikácii podľa § 7 ods. 9.
(4)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže uložiť prevádzkovateľovi bitúnka pokutu do 1 659 eur, ak
a)
porušil povinnosti pri označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa podľa osobitného predpisu,8ca)
b)
v určenej lehote nevykonal opatrenia uložené podľa § 7 ods. 13.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.
(6)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.
(7)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 10b
(1)
Agentúra navrhne ministerstvu do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie organizácie výrobcov alebo žiadosti o uznanie združenia organizácií výrobcov podľa osobitného predpisu16c) rozhodnúť o uznaní,16d) ak organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,16e) podmienku počtu členov podľa § 10 ods. 3 a 4 a predmetom činnosti organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov je sprostredkovanie, obchodovanie alebo uvádzanie mlieka alebo mliečnych výrobkov na trh; inak agentúra navrhne ministerstvu rozhodnúť o neuznaní.
(2)
Agentúra navrhne ministerstvu do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie medziodvetvovej organizácie podľa osobitného predpisu16c) rozhodnúť o jej uznaní,16f) ak medziodvetvová organizácia spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu16g) a jej členovia majú podiel aspoň 33 % na hospodárskych činnostiach na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v Slovenskej republike, na ktoré je medziodvetvová organizácia zameraná;16h) inak agentúra navrhne ministerstvu rozhodnúť o neuznaní.
§ 10c
(1)
Ministerstvo na návrh agentúry podľa § 10b do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie podľa osobitného predpisu16c)
a)
uzná organizáciu výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov,16i) ak spĺňa podmienky uznania,
b)
môže uznať medziodvetvovú organizáciu výrobcov,16j) ak spĺňa podmienky uznania.
(2)
Ministerstvo rozhodne o návrhu agentúry na zrušenie rozhodnutia o uznaní podľa osobitného predpisu16k) do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu.
(3)
Ministerstvo agentúre bezodkladne oznamuje rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2.
§ 10d
(1)
Agentúra
a)
oznamuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky skutočnosti uvedené v oznámeniach uznanej organizácie výrobcov a uznaného združenia organizácií výrobcov podľa § 10e do piatich dní odo dňa ich doručenia,
b)
informuje Európsku komisiu a oznamuje jej skutočnosti podľa osobitných predpisov,16l)
c)
poskytuje súčinnosť orgánom iných členských štátov Európskej únie a na ich žiadosť im sprístupňuje informácie a dokumentáciu, ak ide o uznávanie a kontrolu plnenia podmienok na uznanie nadnárodných organizácií a nadnárodných združení.
(2)
Ministerstvo môže vydať pravidlá regulácie dodávky syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ak o to požiadajú osoby podľa osobitného predpisu,16m) ktoré uverejní vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
§ 10e
(1)
Organizácia výrobcov a združenie organizácií výrobcov uznané podľa § 10c ods. 1 písm. a) podávajú agentúre písomné oznámenie podľa osobitného predpisu16n) najneskôr 15 dní pred začiatkom rokovaní o zmluve o dodávke surového mlieka (ďalej len „zmluva“).
(2)
Organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov v oznámení podľa odseku 1 uvedie
a)
odhad celkového objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú,
b)
odhad objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, pripadajúceho na jednotlivých členov organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, v ktorých mene rokuje,
c)
identifikačné čísla organizácií svojich členov, v ktorých mene rokuje.
(3)
Ak po podaní oznámenia podľa odseku 1 dôjde v dôsledku vzniku alebo zániku členstva v organizácii výrobcov alebo združení organizácií výrobcov k zmene odhadovaného celkového objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, organizácia výrobcov a združenie organizácií výrobcov uznané podľa § 10c ods. 1 písm. a) podá agentúre bezodkladne nové oznámenie s uvedením dôvodu jeho podania.
(4)
V písomnom oznámení podľa osobitného predpisu16o) organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov uvedie
a)
celkový objem surového mlieka, ktoré bolo skutočne dodané na základe zmluvy,
b)
objem surového mlieka skutočne dodaného na základe zmluvy pripadajúci na jednotlivých členov organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov.
§ 10f
(1)
Zmluva uzatvorená medzi výrobcom surového mlieka a spracovateľom surového mlieka musí byť písomná a musí spĺňať náležitosti podľa osobitného predpisu,16p) ak osobitný predpis neustanovuje inak.16q)
(2)
Ak výrobca surového mlieka na účely dodávky surového mlieka scudzí surové mlieko zbernému stredisku mlieka,16r) k zmluve podľa odseku 1 pristupuje aj zberné stredisko mlieka.
§ 11
(1)
Štátny fond trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) sa zrušuje.
(2)
Odo dňa zrušenia fondu prechádzajú do správy agentúry
a)
peňažné prostriedky v správe fondu,
b)
majetok v správe fondu,
c)
práva a povinnosti fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov,
d)
pohľadávky a záväzky fondu.
§ 12
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví podrobnosti upravujúce spoločný trh a obchod s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, ktorými sa rozumejú produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, rybolovu, ovocie a zelenina, ako aj výrobky po prvotnom spracovaní priamo súvisiace s týmito produktami na vykonanie čl. 64 ods. 5 Európskej dohody o pridružovaní uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej.17)
§ 12a
Klasifikátori, ktorí vykonávajú klasifikáciu jatočne opracovaných tiel (§ 7 ods. 5) ako samostatne zárobkovú činnosť, sú do 31. decembra 2010 povinní získať oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu,17a) inak strácajú oprávnenie na klasifikovanie jatočne opracovaných tiel.
§ 12b
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie o odbornej spôsobilosti, postup na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 5 a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,18) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 12c
Konania o uznaní organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie výrobcov podľa osobitného predpisu16c) začaté pred 1. decembrom 2012 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. decembra 2012.
§ 13
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1993 Z. z. a zákona č. 240/1998 Z. z.
§ 14
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
2)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
8a)
§ 22 a 37 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
8ab)
Nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6; Ú. v. ES L 301, 20. 11. 1984) v platnom znení.Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 344/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11; Ú. v. ES L 41, 14. 2. 1991) v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/92 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13; Ú. v. ES L 214, 30. 7. 1992) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006 (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006) v platnom znení.
Čl. 42 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
8b)
Nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6; Ú. v. ES L 301, 20. 11. 1984) v platnom znení.Nariadenie Komisie (EHS) č. 344/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11; Ú. v. ES L 41, 14. 2. 1991) v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/92 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13; Ú. v. ES L 214, 30. 7. 1992) v platnom znení.
Príloha V k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
8c)
§ 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
8ca)
Príloha XIa k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
8d)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006, nariadenie (EHS) č. 344/91.
8e)
Nariadenie Komisie (ES) č. 295/96 zo 16. februára 1996, ktorým sa stanovujú predpisy na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1892/87 o zaznamenávaní trhových cien dospelého hovädzieho dobytka na základe stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu zabitých zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv.18) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v platnom znení.
14)
Zákon č. 59/1997 Z. z., zákon č. 214/1997 Z. z., zákon č. 226/1997 Z. z.
14a)
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 4; Ú. v. ES L 17, 21. 1. 2000) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 o prémiovej schéme, pestovateľských kvótach a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje skupinám pestovateľov v sektore nespracovaného tabaku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24; Ú. v. ES L 358, 31.12.1998) v platnom znení.
14b)
Čl. 125e nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
14c)
Čl. 122 písm. a) bod iii) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
14d)
Čl. 125c nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
14e)
Čl. 123 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
16a)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú v. EÚ L 350, 31. 12. 2007).
16b)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrole zhody čerstvého ovocia a zeleniny s obchodnými normami (Ú. v. ES L 156, 13. 06. 2001).
16ba)
Čl. 10 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1580/2007 (Ú v. EÚ L 350, 31. 12. 2007).
16bb)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
16bc)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16bca)
Nariadenie Komisie (ES) č. 273/2008 z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa metód analýzy a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 88, 29. 3. 2008).
16bd)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
16c)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2012 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
16d)
Čl. 126a ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16e)
Čl. 126a ods. 1 písm. a), c) a d) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16f)
Čl. 126b ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16g)
Čl. 126b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16h)
Čl. 123 ods. 4 písm. a) a čl. 126b ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16i)
Čl. 126a ods. 1 a 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16j)
Čl. 126b ods. 1 a ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16k)
§ 15 ods. 4 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16l)
Čl. 126a ods. 4 písm. d), čl. 126b ods. 3 písm. e), čl. 126c ods. 8 a čl. 126d ods. 7 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 1 a 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).
16m)
Čl. 126d nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16n)
Čl. 126c ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 2 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 511/2012.
16o)
Čl. 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 511/2012.
16p)
Čl. 185f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16q)
Čl. 185f ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16r)
Čl. 185f ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
17)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z.
17a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení niektorých zákonov.