479/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

479
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 8. novembra 2001,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach je v okrese Prešov, v katastrálnych územiach Lipovce a Šindliar. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územia ochranných pásiem II. a III. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach sú v okresoch Levoča a Prešov, v katastrálnych územiach Lačnov, Lipovce, Šindliar a Vyšný Slavkov. Ochranné pásma II. a III. stupňa sú vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Prešove, na Obecnom úrade v Lipovciach, na Obecnom úrade v Šindliari a v Minerálnych vodách Prešov, a. s.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.1)
Roman Kováč v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 479/2001 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V LIPOVCIACH
Príloha č. 2 k vyhláške č. 479/2001 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMA II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V LIPOVCIACH
Príloha č. 3 k vyhláške č. 479/2001 Z. z.
POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V LIPOVCIACH
Ochranné pásmo I. stupňa
Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, listy Spišské Podhradie 3-0, Spišské Podhradie 3-1.
Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Hranica na severe sa začína pri Kamennom potoku a vedie východným a juhovýchodným smerom ponad časť Lúky k južnému okraju obce Lipovce na kótu 540,3, kde sa napája na štátnu ceste Lipovce – Šindliar a pokračuje popri nej juhojuhozápadným smerom až k severnému okraju obce Šindliar. Tu sa hranica v oblúku stáča na západ smerom k Lipoveckému potoku, ktorý prechádza a pokračuje severným smerom po jeho pravom brehu až po sútok s Kamenným potokom. Odtiaľ ide hranica ďalej severozápadnoseverným smerom po pravom brehu Kamenného potoka až k východiskovému bodu hranice ochranného pásma I. stupňa.
Ochranné pásmo II. stupňa
Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000, list Lipany 27-43.
Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblasť. Hranica na severe sa začína v Malinkovej doline a pokračuje po lesnej ceste východným smerom k časti Lačnov, ktorú obchádza zo severnej strany, prechádzajúc údolím Kamenného potoka až po vrstevnicu 800. Po nej vedie východným a juhovýchodným smerom pod úpätie Podskál, kde po ostrom výbežku na sever pokračuje juhovýchodným smerom do údolia Lipoveckého potoka. Tu sa stáča na juh, obchádza obec Lipovce z východnej strany a pokračuje južným smerom, až prichádza z východu k obci Šindliar, kde mení smer na západ a prechádza jej severnou časťou. Ďalej hranica kopíruje južným smerom Lipovecký potok po sútok s Kopytovským potokom, kde mení smer na západ a severozápad a ide údolím Kopytovského potoka po rekreačné zariadenie, pri ktorom sa stáča na západ a pokračuje až po rozvodnicu. Odtiaľ už ide hranica priamo na severoseverovýchod, obchádzajúc zo západnej strany kótu 890 až k východiskovému bodu hranice ochranného pásma II. stupňa.
Ochranné pásmo III. stupňa
Ochranné pásmo III. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000, list Lipany 27-43.
Ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblasť a má dve samostatné časti. Hranica prvej časti sa na severe začína nad obcou Vyšný Slavkov a vedie severoseverovýchodným smerom k rozvodnici Podhorského potoka, po ktorej pokračuje cez kóty Ostrý vrch (870) a Bučina (957) do Malinkovej doliny. Tu sa napája na západnú hranicu ochranného pásma II. stupňa, s ktorou je totožná na celom jej úseku. Ďalej pokračuje hranica ešte asi 500 m juhojuhozápadným smerom a potom sa prudko stáča na severozápad smerom do údolia Antalovho potoka. Odtiaľ vedie v oblúku západným smerom až k lesnej ceste Poľanovce – Vyšný Slavkov, na ktorú sa napája a po ktorej pokračuje severným smerom k obci Vyšný Slavkov, obchádza obec z východnej strany a napája sa na východiskový bod tejto časti hranice ochranného pásma III. stupňa.
Druhá časť ochranného pásma III. stupňa je rozlohou menšia a má západnú hranicu spoločnú s východnou hranicou ochranného pásma II. stupňa. Severné ohraničenie vedie od spoločného úseku hraníc ochranných pásiem II. a III. stupňa v dĺžke 250 m údolím potoka Lipovec až na vrstevnicu 700, po ktorej pokračuje juhovýchodným smerom. Východná hranica ide juhojuhozápadným smerom po rozvodnici a približne 250 m pred kótou Galia (730) sa stáča na západoseverozápad k obci Šindliar, kde uzatvára ohraničenie ochranného pásma III. stupňa.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 479/2001 Z. z.
POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V LIPOVCIACH
Ochranné pásma sú vymedzené na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a návrhu záverečnej správy vypracovanej M. Haluškom a kolektívom: Lipovce – Salvátor, ochranné pásma, rok 1995.
Hydrogeologická štr