478/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

478
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 8. novembra 2001,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach je v okrese Levoča, v katastrálnych územiach Baldovce, Buglovce, Nemešany a Spišské Podhradie. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územia ochranných pásiem II. a III. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach sú v okresoch Levoča a Spišská Nová Ves, v katastrálnych územiach Baldovce, Buglovce, Bijacovce, Doľany na Spiši, Domaňovce, Granč-Petrovce, Jablonov, Klčov, Lúčka pri Jablonove, Nemešany, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Roškovce, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Studenec, Vyšné Repaše a Žehra. Ochranné pásma II. a III. stupňa sú vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Levoči, na Obecnom úrade v Baldovciach a v Minerálnych vodách Prešov, a. s.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.1)
Roman Kováč v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 478/2001 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V BALDOVCIACH
Príloha č. 2 k vyhláške č. 478/2001 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMA II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V BALDOVCIACH