474/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

474
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. novembra 2001,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z., nariadenia vlády č. 13/2001 Z. z., nariadenia vlády č. 29/2001 Z. z., nariadenia vlády č. 179/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 219/2001 Z. z. sa mení takto:
V prílohe sa zrušujú položky p. č. 276, 377, 507, 514, 518 a 530.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.