472/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

472
ZÁKON
zo 6. novembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z. a zákona č. 241/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15b odsek 2 znie:
„(2)
Zakladateľ môže zlúčiť viaceré podniky v likvidácii do jedného podniku v likvidácii a určiť likvidátora zlúčeného podniku. Likvidátor zlúčeného podniku splní záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných pracovných vzťahov, daňové povinnosti a ďalšie záväzky voči štátnemu rozpočtu, poistným fondom9a) a garančnému fondu9b) za podniky v likvidácii, ktoré zaniknú zlúčením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 128a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.“.
2.
V § 15c sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak súd návrh likvidátora na vyhlásenie konkurzu zamietne pre nedostatok majetku,12a) likvidátor vypracuje záverečnú správu o skončení likvidácie, v ktorej uvedie, ako bolo naložené s jeho majetkom vrátane súpisu nevyporiadaných záväzkov a pohľadávok a označenia miesta, v ktorom sú uschované písomnosti. V prípade nevyporiadania všetkého majetku zakladateľ rozhodne o jeho prevode do iného podniku v likvidácii podľa § 15b ods. 2. Ak je nevyporiadaný majetok v správe Slovenského pozemkového fondu,12b) spôsob, ako sa s ním naloží, určí Slovenský pozemkový fond.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a)
§ 13 zákona č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
12b)
§ 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 15e sa vkladá § 15f, ktorý znie:
㤠15f
Ak likvidátor nespeňaží majetok štátu, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu,12b) ani v opakovanej verejnej dražbe, môže stavby a nimi zastavané pozemky predať v obchodnej verejnej súťaži16a) s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktoré určí podmienky verejnej obchodnej súťaže.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.“.
4.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zakladateľ podniku
a)
prerokúva a schvaľuje základné otázky koncepcie rozvoja podniku,
b)
dohliada na vedenie a hospodárenie podniku,
c)
schvaľuje návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.