465/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

465
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 26. októbra 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 2 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 4 ods. 11 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 2
Pri odoberaní falšovaných slovenských bankoviek, slovenských mincí a slovenských pamätných mincí (ďalej len „bankoviek a mincí“) alebo pozmenených bankoviek a mincí, alebo bankoviek a mincí, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené, sa postupuje rovnako ako pri odoberaní falšovaných eurobankoviek a euromincí podľa osobitného predpisu.2)
Poskytovanie náhrad za necelé bankovky a pamätné bankovky a za inak poškodené bankovky, mince, pamätné bankovky a pamätné mince
§ 3
(1)
Národná banka Slovenska a banky posudzujú veľkosť plochy predloženého zvyšku bankovky alebo pamätnej bankovky podľa mriežky, ktorá rozdeľuje plochu bankovky alebo pamätnej bankovky príslušnej nominálnej hodnoty na 100 rovnako veľkých políčok, pričom jednotlivé políčka sú usporiadané do desiatich stĺpcov a desiatich riadkov.
(2)
Náhrada sa poskytne vo výške nominálnej hodnoty bankovky alebo pamätnej bankovky, ak predložený zvyšok bankovky alebo pamätnej bankovky je identifikovateľný, je celistvý a zakrýva minimálne celú plochu päťdesiatich políčok mriežky a polovicu plochy ďalšieho políčka mriežky.
(3)
Celé bankovky alebo celé pamätné bankovky sú také bankovky alebo pamätné bankovky, ktorým nechýba žiadna ich časť. Za celé bankovky alebo celé pamätné bankovky sa považujú aj také bankovky alebo pamätné bankovky, ktorým nechýba žiadna ich časť a sú zložené z viacerých častí, pričom nie sú pochybnosti, že jednotlivé časti patria k sebe, napríklad podľa série a poradového čísla alebo tvaru v mieste roztrhnutia. Celistvé bankovky alebo celistvé pamätné bankovky sú také bankovky alebo pamätné bankovky, ktoré tvoria súvislý neporušený celok.
§ 4
(1)
Poškodené bankovky a mince, pri ktorých nie je pochybnosť o ich pravosti a o tom, aká je ich nominálna hodnota, s výnimkou bankoviek a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada,6) vymieňa Národná banka Slovenska a banky.
(2)
Za poškodené pamätné bankovky a pamätné mince, pri ktorých nie je pochybnosť o ich pravosti a o tom, aká je ich nominálna hodnota, s výnimkou pamätných bankoviek a pamätných mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada,6) poskytuje Národná banka Slovenska a banky náhradu vo výške zodpovedajúcej ich nominálnej hodnote výmenou za iné bankovky a mince.
(3)
Poškodené pravé bankovky, ak sú celé, a poškodené pravé a celé mince sa vymieňajú v plnej nominálnej hodnote.
(4)
Ak má banka pochybnosti o pravosti bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí alebo ak ide o inak poškodené bankovky, mince, pamätné bankovky alebo pamätné mince, za ktoré sa neposkytuje náhrada, napríklad ak sú pomaľované, potlačené, perforované alebo pofarbené bezpečnostnou farbou alebo ak je obrazec alebo reliéf nečitateľný, deformovaný alebo prederavený, postupuje podľa § 2.
(5)
Bankovky, mince, pamätné bankovky alebo pamätné mince poškodené za účelom ich znehodnotenia Národnou bankou Slovenska alebo výrobcom zákonných peňazí sú také, ktoré sú výrazne označené textom „SPECIMEN“ alebo „VZOR“, alebo také bankovky alebo pamätné bankovky, ktoré sú poškodené prederavením piatimi pravidelnými otvormi. Vzor znehodnotenia bankoviek alebo pamätných bankoviek prederavením piatimi pravidelnými otvormi je uvedený v prílohe.
(6)
Ak je na výmenu predložená bankovka alebo pamätná bankovka zložená z viacerých častí a sú pochybnosti o tom, či jednotlivé časti patria k sebe, poskytuje sa náhrada podľa § 3.
§ 5
(1)
Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti poskytnúť náhradu za zničené alebo poškodené bankovky, mince, pamätné bankovky alebo pamätné mince, napríklad za zuhoľnatené bankovky alebo pamätné bankovky, bankovky alebo pamätné bankovky rozpadnuté na drobné časti a bankovky alebo pamätné bankovky, ktoré nie sú celé a celistvé a ktoré nebolo možné vymeniť ani za ne poskytnúť náhradu. Žiadateľ v žiadosti uvedie svoje meno, priezvisko, adresu svojho trvalého pobytu alebo sídla a podrobný opis toho, ako k zničeniu bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí došlo; zásielka so zničenými bankovkami, mincami, pamätnými bankovkami alebo pamätnými mincami sa zasiela ako cenná zásielka a označí sa textom „Zničené peniaze“.
(2)
Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti vymerať alebo poskytnúť náhradu za necelé bankovky alebo pamätné bankovky aj inak, ako ustanovuje § 3, ak žiadateľ preukáže, že zvyšné časti bankoviek alebo pamätných bankoviek boli zničené, napríklad predložením úradne overených dokladov potvrdzujúcich skutočnosť, na ktorej základe došlo k zničeniu bankoviek.
Záverečné ustanovenia
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 147/1992 Zb., ktorou sa ustanovuje postup pri príjme zákonných peňazí a nakladaní s nimi a pri poskytovaní náhrad za necelé a poškodené bankovky a mince.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.
Marián Jusko v. r.
Príloha k vyhláške č. 465/2001 Z. z.
VZOR
Znehodnotenie bankoviek alebo pamätných bankoviek prederavením
2)
§ 3 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok.
3)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
6)
§ 4 ods. 5 a 6 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.